Pagrindinis puslapis Istorija Sunaikintas ir parduotas

Sunaikintas ir parduotas

Sunaikintas ir parduotas

Trakuose, Birutės gatvėje esantys Bernardinų vienuolyno griuvėsiai, 2000 m. turėjo vilčių atgimti, tačiau 2005 m. buvo parduoti privatiems asmenims. Apie Bernardinų vienuolyną rašėme Trakų rajono laikraštyje „Trakų žemė“, 2007 m. spalio 27 d., Nr. 43 (470). Beje, vienuolynas caro valdžios buvo uždarytas 1865 m., paverstas kalėjimu ir nuo XX a. pr. pradėtas ardyti. Spausdiname vienuolyno likučių nuotrauką iki 1960 m. Po Antrojo pasaulinio karo jo teritorijoje veikė įvairios Trakų rajono organizacijos.

Bernardinų vienuolyno skandalinga pardavimo istorija atskleidžiama Trakų istorinio nacionalinio parko direktoriaus Gintaro Abaravičiaus rašte, adresuotame Trakų rajono savivaldybės merei, Trakų rajono įvaizdžio formavimo ir investicijų pritraukimo darbo grupės vadovei Editai Rudelienei, Lietuvos Respublikos Seimo nariui Nagliui Puteikiui, Kultūros ministrei Lianai Ruokytei Jonsson, Aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui, Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkei Evelinai Karalevičienei. Žemiau spausdiname šį raštą ir tikimės skaitytojų dėmesio.

DĖL TURIZMO IR KULTŪROS IŠTEKLIŲ TRAKŲ MIESTE TVARIOS PLĖTROS GALIMYBIŲ (V)   

 Trakų rajono merės 2016-09-29 potvarkiu Nr. P1-105 „Dėl Trakų rajono įvaizdžio formavimo ir investicijų pritraukimo darbo grupės sudarymo“ sudarytai darbo grupei (toliau – Įvaizdžio ir investicijų grupė) Trakų istorinio nacionalinio parko (toliau –TINP) direkcija pateikė daug siūlymų dėl tvarios Trakų turizmo ir kultūros plėtros, kurių gyvendinimą valstybės saugomoje – TINP teritorijoje nuo 1991 m.1 numato Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti, taip pat ir Trakų rajono savivaldybės, teisės aktai.Atsižvelgiant į Trakų merės nusiskundimą 2017-07-05 rašte Nr. MP3-196 „Dėl turizmo ir kultūros išteklių Trakų mieste tvarios plėtros galimybių (II)“, jog ji turi nepakankamai informacijos apie veiklą TINP teritorijoje reglametuojančius dokumentus, TINP direkcija šiuo raštu pakartotinai teikia išsamią informaciją konk­rečiu klausimu ir prašo į Įvaizdžio ir investicijų grupės posėdį įtraukti Bernardinų kalvos (Birutės g. 35, Trakai) detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo aktualiją.Primename, kad 2017-07-05 merės rašte Nr. MP3-196 prašoma pateikti TINP direkcijos „vertinimą“ dėl Bernardinų kalvos, „<…> nurodant, kokio pobūdžio veikla yra galima, užstatymo plotai, būdai ir kita <…>“. Iš to darytina išvada, kad Trakų rajono savivaldybės darbuotojai slepia nuo savo vadovės dar 2000–2003 m.laikotarpio dokumentus, kurių rengimui pritarė ir juos patvirtino pati Trakų rajono savivaldybė.TINP direkcija informuoja, kad prieš 17 (septyniolika) metų, 2000-02-22 Trakų rajono savivaldybės architektas A. Butrimavičius patvirtino sąlygas TINP direkcijos inicijuotam Bernardinų kalvos ribų, pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties, veiklos pobūdžio ir režimo nustatymo detaliojo plano rengimui. Šias sąlygas 2000-02-29 suderino KVAD Vilniaus teritorinio padalinio vadovas A. Bundonis (reg. Nr. 157).2001-04-28 Trakų rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. 61 „Dėl detaliojo plano rengimo“ nusprendė rengti Bernardinų kalvos sklypo Birutės g., Trakuose, detalųjį planą, ir 2001-05-09 meras S. Račiauskas sprendimu Nr. 90 „Dėl detaliojo plano programos aprobavimo“ pritarė Bernardinų kalvos sklypo Birutės g., Trakų m. (U18) detaliojo plano raidos programai, kurią parengė UAB „Senojo miesto architektai“ (projekto vadovas –G. Filipavičienė (atest. Nr. 950, 16E), restauravimo projekto dalies vadovas – A. Steponavičius (atest. Nr. 81s).2003-09-25 Trakų rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. S1-252 „Dėl Bernardinų kalvos (AR-1496) Birutės g., Trakų m., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtino 2002 metais pilnai parengtą detalųjį planą ir jo sprendinius: „1. Formuojamas 23739,0 kv. m ploto žemės sklypas.2. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė /visuomeninės paskirties teritorija (teritorija skirta bažnyčioms, vienuolynams ir kitiems religinių bendruomenių objektams statyti ir patalpoms esamuose bei projektuojamuose statiniuose įrengti).3. Numatant skirtingą teritorijos tvarkymo režimą, sklypas skirstomas į atskiras dalis:3.1. sklypo dalis 1a (4 958,0 kv. m ploto) – teritorija numatoma istorinių pastatų atstatymui;3.2. sklypo dalis 1b (2 584,0 kv. m ploto) – numatomas istorinio sodo atkūrimas, naudojama bendramiestiniams tikslams;3.3. sklypo dalis 1c (1 133,0 kv. m ploto) – režimas, numatantis galimybę rekonstruoti esamus pastatus;3.4. sklypo dalis 1d (1 823,0 kv. m ploto) – naudojama infrastruktūriniams objektams įrengti;3.5. sklypo dalis 1e (1 3179,0 kv. m ploto) – bendramiestinio naudojimo teritorija, skirta bendro naudojimo želdynams įrengti ir eksploatuoti. <…>“.Patvirtinus detalųjį planą, 2004-12-17 Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 2.3-10132-79 suformuotas 2,3738 ha žemės sklypas (un. Nr.4400-0498-7453). Buvo tikimasi, kad detaliojo plano sprendiniai sėkmingai ir spėriai bus įgyvendinami, juo labiau, kad dėl jų realizavimo investuotojai buvo susitikę su ne vienu Trakų rajono savivaldybės meru.Deja, tai nepasitvirtino ir vyko priešingi dalykai: Trakų rajono savivaldybės įmonė UAB „Trakų šiluma”2 turto iš varžytinių pardavimo metu 2005-03-02 prarado Trakų rajono savivaldybės tarybos 1998-09-30 sprendimu Nr. 75 perimtus visus keturis, iš esmės visiems trakiečiams priklausiusius pastatus. T. y., už UAB „Trakų šiluma“2 įsiskolinimus iš varžytinių privačiam juridiniam asmeniui –UAB „Eurovesta“ buvo parduoti visuomeniniai pastatai – administ­racinis pastatas (un. k. Nr. 7995-3000-1011), sandėlis (un. k. Nr. 7995-3000-1022), garažas (un. k. Nr. 7995-3000-1044) ir elektros skydinė (un. k. Nr. 7995-3000-1055). Naujas pastatų savininkas – UAB „Eurovesta“ nuo 2005 m. taip pat neįgyvendino Trakų rajono savivaldybės tarybos 2003 m. patvirtinto Trakų miesto dalies Birutės gatvėje detaliojo plano, o 2015-03-18 sandėlį, garažą ir elektros skydinę perleido fiziniam asmeniui – pil. Salvinijai Julijai Jokienei. 2016-05-04 UAB „Eurovesta“ pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. LP-555 pardavė ir likusį administracinį pastatą kitam fiziniam asmeniui – pil. Aleksandrui Vaitoškai.Apie turto ant Bernardinų kalvos tarpusavio dalybas, vykusius prokuratūros tyrimus, teisminius procesus Klaipėdoje ir Vilniuje, areštus ir panašias istorijas šiame rašte neminėsime. Abejotina, kad šiandien jau net du fiziniai asmenys yra pajėgūs įgyvendinti 2003-09-25 Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1-252 patvirtintą daugiau nei 2,0 ha Trakų miesto teritorijos detalųjį planą. Pažymėtina, kad pastatų savininkai, nesugeba susitvarkyti net įsigytų ir nuosavybės teise valdomų pastatų, nes jie šiuo metu yra akivaizdžiai apleisti ir palikti lėtam sunykimui.Kokia šiandien situacija Trakų centre, ant aukščiausios miesto kalvos, niekam ne paslaptis – buvusi iškili XVII amžiaus bernardinų rezidencija paversta sąvartynu ir asocialių žmonių lindyne. Tik po TINP direkcijos raštiško kreipimosi į seniūniją iš sklypo buvo išvežtos čia susandėliuotų padangų krūvos, tačiau pavojingi ir dalinai sudegę pastatai tebėra „atviri“ visiems dieną ir naktį. Žinant, kad toks sąvartynas yra šalia Trakų mokyklų ir gyvenamųjų daugiabučių, belieka stebėtis, kad tokia situacija kurortinėje teritorijoje toleruojama jau daugiau nei du dešimtmečius.Taigi, Trakų įstrigimo sovietinėje praeityje priežastis yra ne Lietuvos Respublikos įsteigta valstybės saugoma – TINP teritorija, o nacionalinių resursų švaistymas bei abejotinos vertės sandoriai, kurie akivaizdžiai naudingi tik nekilnojamojo turto Trakuose spekuliantams, bet tikrai ne trakiečiams ir poilsiautojams iš kurių atimta galimybė kokybiškai naudotis Trakų turizmo ir kultūros resursais.Tai, kad ir toliau siekiama tik spekuliuoti nekilnojamuoju turtu Trakuose, o ne puoselėti turizmą ir kultūrą, patvirtina ir tas faktas, jog Bernardinų kalvos detalusis planas iki šiol nėra įregistruotas ir tokiu būdu neišviešintas teritorijų planavimo dokumentų registe (http://www.tpdr.lt/). Taip pat aiškėja, kad detalusis planas Trakų rajono savivaldybėje mįslingomis aplinkybėmis yra dingęs, kadangi, kelis kartus prašant leisti su juo susipažinti savivaldybėje, tokia galimybė TINP direkcijos atstovui nebuvo sudaryta, motyvuojant tuo, kad jo nebėra.Dėl tokio pobūdžio Trakų „užkonservavimo“ šiuo metu vis garsiau piktinasi trakiečiai, Respublikos Seimo ir Vyriausybės nariai, Lietuvos ir užsienio turistai, žurnalistai, o tiesiogiai atsakingi už tai savo kaltes ir apsileidimus primityviai te sugeba permesti ant niekuo dėtų asmenų, ypač mėgstama spekuliuoti TINP direkcijos vardu.Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, TINP direkcija prašo Trakų rajono merės E. Rudelienės inicijuoti realų teritorijos Birutės g. 35, Trakuose detaliojo plano sprendinių įgyvendinimą. Manome, kad atkurtas buv. bernardinų vienuolyno kompleksas galėtų patenkinti didelės reprezentacinės Trakų miesto koncertų salės ir teminio viešbučio, kurių labai trūksta Trakams, poreikį. Visus klausimus, sietinus su įgyvendinimo aktualijomis, darbo tvarka siūlytume nuolat viešai nagrinėti Įvaizdžio ir investicijų darbo grupės pasitarimuose, kadangi tik tokiu būdu laiku ir operatyviai galima priimti efektyvius sprendimus ir per visiems mums skirtą laiką bendrai atlikti visuomenei ir Trakams naudingus darbus.

1 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991-04-23 nutarimas Nr. I-1244 „Dėl Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės valstybinio rezervato įsteigimo“, Lietuvos aidas, 1991-04-30, Nr. 84

2 UAB „Trakų šiluma“ direktorius Romualdas Rudzys