Pagrindinis puslapis Autoriai Pasaulio lietuvių centre – Vydūno jaunimo fondo 70-mečio jubiliejus

Pasaulio lietuvių centre – Vydūno jaunimo fondo 70-mečio jubiliejus

Pasaulio lietuvių centre – Vydūno jaunimo fondo 70-mečio jubiliejus

Salėje aidint plojimams buvo sveikinami fondo tarybos ir valdybos nariai, išdirbę ilgus metus. Pirmoje eilėje (iš kairės į dešinę) – Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje vadas Julius Butkus, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos direktorius kunigas Vaidas Lukoševičius SJ, Jonas Variakojis ir fil. Jūratė Variakojienė. Stovi: fil. Danutė Bielskienė (kairėje) ir fil. Ritonė Rudaitienė.  Živilės Gurauskienės nuotr.

„Dirvos“ korespondentė Živilė Gurauskienė, JAV, Čikaga, www.voruta.lt

Š. m. kovo 20 dienos popietę Lemonte, Pasaulio lietuvių centre (PLC), Lietuvių fondo salėje išeivijos lietuviai rinkosi į vieną iškiliausių metų renginių – Vydūno jaunimo fondo (VJF)  70-mečio minėjimą, kurį moderavo VJF  valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė. Meninė programa „Dainuojanti revoliucija“, kurią atliko ukrainietiškas vėliavėles segintys  kamerinio choro „Ave Musica“ ir Lietuvių meno ansamblio „Dainava“ dalyviai, buvo skirta palaikyti brolius ukrainiečius, kovojančius už laisvę š. m. vasario 24 d. prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą.

 

Lietuvių tauta yra maža. Jai itin reikalinga eiti su kūrybos žengimu. Todėl ir visas mūsų darbas turėtų būti pasistengimas sužadinti mūsuose aukščiausiąsias žmoniškumo galias. Tatai turėtų būti mūsų žvaigždė, į kurią atsižiūrime kurdami tautinį savo gyvenimą”, – prasidėjus renginio oficialiajai daliai į susirinkusiuosius kreipėsi VJF valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė. – Koks iššūkis 1952 metais susikūrusiam Vydūno jaunimo fondui, iš pradžių pasivadinusiam Dr. Vydūno vardo šalpos fondu, kurio tikslas, buvo ir dar yra po 70 gyvavimo metų, remti ne tik studijuojančius lietuvius skautus, gyvenančius Tėvynėje ir už Tėvynės ribų, bet ir išlaikyti tautinį sąmoningumą bei remti tautinės kultūros išlaikymą ir ugdymą. Sveikinu visus, atvykusius į Vydūno jaunimo fondo 70-mečio jubiliejų!”

Po Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos direktoriaus kunigo Vaido Lukoševičiaus, SJ invokacijos tylos minute buvo pagerbti mirę Vydūno jaunimo fondo steigėjai, nariai ir rėmėjai  bei tie, kurie per paskutiniuosius metus iškeliavo į Amžinuosius Namus: buvęs Fondo valdybos pirmininkas fil. Šarūnas Rimas, ilgametis tarybos pirmininkas fil. Leonas Maskaliūnas, buvęs tarybos pirmininkas fil. prof. Romas Viskantas ir Nijolės Banienės vardinės stipendijos įkūrėjas Rimas Banys.

Apdovanota ilgiau nei 45-erius metus Vydūno jaunimo fonde įvairias pareigas ėjusi fil. Jūratė Variakojienė (viduryje). Iš kairės į dešinę – fil. dr. Arūnas Draugelis, VJF valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė ir naujai išrinktas VJF tarybos pirmininkas fil. dr. Robertas Vitas. Živilės Gurauskienės nuotr.

Susirinkusiems į šventę VJF valdybos pirmininkė pristatė renginio garbės svečius: Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos direktorių kunigą Vaidą Lukoševičių, SJ, misijos seseles Juditą Zabitaitę ir Laimutę Kabišaitytę, VJF Antano V. Dundzilos fondo steigėjus Tomą ir Vilių Dundzilas, Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje vadą Julių Butkų su žmona – JAV LB Krašto valdybos vicepirmininke Regina Butkus, JAV LB Lemonto apylinkės pirmininkę Violetą Valaitytę ir valdybos narius, Lietuvių fondo garbės komiteto pirmininką fil. Rimantą Griškelį, Pasaulio lietuvių centro valdybos pirmininką Liną Gylį, Pasaulio lietuvių centro vykdomąją pirmininkę Elytę Rėklaitis, buvusį Pasaulio centro vykdomąjį pirmininką Artūrą Žilį, „Nerijos“ tunto tuntininkę fil. Taiydą Chiapettą, spaudos atstovus iš laikraščių ,,Draugas”, ,,Dirva”.

Vydūno jaunimo fondo istorija

,,Aš iš lietuvių tautos laukiu, kad ji vykdytų žmogaus ir tautos gyvenimo prasmę, tai esti, kad ji siektų aukštesnio, kilnesnio žmoniškumo”,  – pranešimą apie  Vydūno jaunimo fondo istoriją pradėjo VJF valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė. Pasak valdybos pirmininkės, Vydūno vardas jaunimo fondui parinktas neatsitiktinai. Skautų akademikų vadovaujamas fondas siekė ir siekia kiek įmanoma aktyviai dirbti ir remti kitų narių darbą skautų ir skaučių vienetuose, o svarbiausia – remti lietuvių studentų studijas.

                      Šalpos mintį ugdyti pradėjo du studentai – senjorai Algirdas Stepaitis ir Albertas Vengris. Pradžia buvo kukli – sukaupta 300 dol. Šiandien fonde – du milijonai dolerių. Fondas skyrė paskolas, kurios buvo grąžinamos, kad kiti studentai galėtų pasinaudoti jomis, parėmė per 220 studentų, išleido arba parėmė per 50 mokslinio ir kultūrinio pobūdžio leidinių ir žurnalų, įteikė 24 metines premijas pasižymėjusiems skautams akademikams ir Lietuvių skautų sąjungos veikėjams bei parėmė nemažai kultūrinių ir mokslinių projektų ir suvažiavimų.

Renginį moderavo VJF valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė. Živilės Gurauskienės nuotr.

                      2010 metais Vydūno jaunimo fondas įkūrė naujas stipendijas studijuojančiam lietuvių kilmės jaunimui – tiek Lietuvoje, tiek Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Europoje ir Australijoje. Kiekvienais metais fondas teikia per 100 stipendijų studentams, skiria per 130 000 dol. lavinti vadovus bei remti mokslo suvažiavimus ir seminarus, spausdinti skautiškus leidinius, žurnalus ir laikraštėlius bei skiria paramą įvairiems mokslo ir kultūros renginiams.

Buvo pagerbti VJF steigėjai, nariai ir rėmėjai

                      ,,Vydūno jaunimo fondas gyvuoja 70 metų mūsų dosniųjų aukotojų ir rėmėjų deka, – pristatydamas VJF steigėjus, narius ir rėmėjus į renginio dalyvius kreipėsi naujai išrinktas VJF tarybos pirmininkas fil. dr. Robertas Vitas. – Be jų fondas nebūtų sulaukęs šio gražaus jubiliejaus”. Ypač dėkojame tiems aukotojams, pabrėžė VJF tarybos pirmininkas, kurie paaukojo pinigų įkurti šeimos narių vardines stipendijas, kiekvienais metais suteikiančias paramą Lietuvos universitetuose studijuojantiems skautams bei Lietuvių skautų sąjungos skautams akademikams.

Meninė renginio programa – „Dainuojanti revoliucija“. Čikagos lietuvių meno ansamblio „Dainava“ meno vadovas ir dirigentas Darius Polikaitis. Živilės Gurauskienės nuotr.

2019 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakultete buvo įsteigta dr. Arūno ir Irenos Draugelių vardinė stipendija. Stipendija įsteigta studentus skatinant gerai mokytis, aktyviai dalyvauti studentų mokslinėje veikloje, universiteto bendruomeniniame gyvenime bei puoselėti reikšmingiausias aplinkosaugines tradicijas Lietuvoje.

                      Š. m. rugsėjo 13 d. sukaks 7-eri metai, kai į Amžinuosius Namus iškeliavo mechanikos inžinierius Arvydas Kudirka, Ph. D. Šeima (žmona Aldona, sūnūs Andrius, Paulius ir Romas su šeimonis, duktė Audra ir sesuo Nijolė) jo atminimui 2019 m. įkūrė 1,000 dol. vardinę stipendiją LSS studentams, gyvenantiems JAV ir studijuojantiems biologiją, chemiją, fiziką, inžineriją arba matematiką.

                      Dr. Arvydas Kudirka buvo ypatingai gabus tiksliųjų mokslų, ypač fizikos ir matematikos, srityje. Arvydas Purdue universitete studijavo atominę energiją ir branduolinės mechanikos inžineriją, čia įgijo Ph.D., o atvykęs į Los Angeles Claremont Graduate School įgijo dar M. A. iš vadybos srities.

Pirmoji Šarūno Rimo visuomeninės premijos laureatė – j. v. s. fil. Taiyda Chiapetta (trečia iš kairės). Živilės Gurauskienės nuotr.

                      Prof. Romas Viskanta yra buvęs Vydūno jaunimo fondo tarybos pirmininkas. Savo ir žmonos Birutės vardu praėjusių metų balandžio mėnesį įkūrė 10, 000 dol. vardinę stipendiją skautaujantiems studentams, siekiantiems „Bachelor of Science“ pripažintoje mokslo įstaigoje Ilinojaus arba Indianos valstijose.

                      1949 m. mokslininkas emigravo į JAV, Mičigano valstiją. 1951 m. Čikagoje baigė gimnaziją ir įstojo į Ilinojaus universitetą, kurį 1955 m. baigė su Pagyrimo raštu. Studijų metu susidomėjo šilumos mainais („heat exchange“). 1956 m., baigęs magistrantūrą Purdue universitete dirbo mechanikos inžinieriumi Argonne nacionalinėje laboratorijoje, ir tuo pat metu tęsė Purdue universitete doktorantūros studijas. 1960 m. rugpjūčio mėn. apgynė mokslų daktaro disertaciją.

                      2002 m. prof. R. Viskantai buvo suteiktas Purdue universiteto Profesoriaus emerito, o 2007 m. – Garbės daktaro vardas. Mokslinės informacijos institutas 2001 m. profesorių įvardijo kaip daugiausia cituotą savo tyrimų srityje mokslininką. Prof. R. Viskanta yra per 500 mokslinių straipsnių, skelbtų JAV, Japonijos ir Europos prestižiniuose žurnaluose, autorius.

                      ,,Per septyniasdešimt gyvavimo metų Vydūno jaunimo fondo tarybai ir valdybai vadovavo daugelis Akademinio skautų sąjūdžio narių, – svečiams priminė VJF tarybos pirmininkas fil. dr. R. Vitas. – Norėčiau Jus supažindinti su pasišventusiais savanoriais, be kurių gerų darbų Vydūno jaunimo fondas šiandien negyvuotų”. Salėje aidint plojimams buvo sveikinami fondo tarybos ir valdybos nariai, išdirbę ilgus metus. ,,Tariame Jums visiems nuoširdų lietuvišką ačiū, – sakė VJF tarybos pirmininkas,  už Jūsų pasišventimą, paaukotas valandas, ir už tai, kad įprasminate Akademinio skautų sąjūdžio šūkį Ad Meliorem!”

Sesė fil. Jūratė Variakojienė (viduryje) su šeima (nuotraukoje iš kairės į dešinę): Gitana Variakojienė, Andrėja Variakojytė, Dovas Variakojis, Jonas Variakojis sr., Jonas Variakojis. Živilės Gurauskienės nuotr.

                      ,,Šūkis ,,Ad Meliorem!” reiškia Vis geryn! Vis aukštyn! – prasidėjus iškilmingai apdovanojimo ceremonijai kalbėjo valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė. – Šiandien norime pagerbti ilgiau nei 45-erius metus Vydūno jaunimo fonde įvairias pareigas ėjusią fil. Jūratę Variakojienę”. Sesė Jūratė gimė Lietuvoje, Kėdainiuose, į Ameriką atvyko 1949 metais. Farmacijos studijas ji baigė Ilinojaus universitete, nuo gimnazijos laikų buvo skautė. Jūratė – Akademinio skautų sąjūdžio narė, buvusi vadijos narė, skautininkė, aktyvi kultūrinių renginių organizatorė. Fil. Jūratė Variakojienė – buvusi VJF tarybos narė, valdybos sekretorė, pirmininko pavaduotuoja, vicepirmininkė, ryšininkė su visuomene. ,,Sese Jūrate, tariame Jums nuoširdų skautišką ačiū už kruopščiai eitas pareigas, už Vydūno jaunimo fondo vardo garsinimą, už tai, kad buvote pavyzdžiu mums visiems, sekusiems Jūsų pėdomis”, – sveikinimo kalbą baigė valdybos pirmininkė.

Fil. Šarūno Rimo visuomeninė premija

                      Ps. fil. Šarūnas Rimas įgyvendino ne tik skautų šūkį ,,Dievui, Tėvynei ir Artimui“, bet ir Geležinį įstatą – skautas sąžiningai atlieka visas savo pareigas. Jis įprasmino ASS šūkį Ad Meliorem!

                      Sunku suskaičiuoti brolio Šarūno Rimo visus gerus darbus tiek skautams, tiek lietuvių bendruomenei. A. a. Šarūno Rimo atminimui surinktos aukos buvo skirtos Vydūno jaunimo fondui. Siekdamas pagerbti šį nusipelnusį asmenį VJF įkūrė Fil. Šarūno Rimo visuomeninę premiją. Pirmoji premijos laureatė – j. v. s. fil. Taiyda Chiapetta. Taiyda aktyviai skautauja 46-erius metus, stovyklauja – 43-ejus metus. Ji – ilgametė „Nerijos“ tunto tuntininkė. Išvardyti visas jos skautiškas pareigas užtruktų labai ilgai. Sesė Taiyda – buvusi Maironio lituanistinės mokyklos mokytoja, direktorės pavaduotoja, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos pastoracinės tarybos vicepirmininkė, ji rašo straipsnius į „Draugą“, „Skautų aidą“,  ir t. t. Taiydą matome visur, kur tik reikia pagalbos.

 

Meninė programa – „Dainuojanti revoliucija“

                      ,,Dalinuosi Vydūno draugijos buvusio pirmininko Tomo Staniko žodžiais, – prasidėjus meninei renginio daliai kalbėjo valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė, – „Jau trys dešimtmečiai kaip Lietuva vėl nepriklausoma ir laisva tautų bendrijoje. Bet šiandien regime, kad nepriklausomybė, netgi nemažų tautų, yra trapi ir pažeidžiama. O lietuvių tauta maža, ir gyvena ji ant sklenksčio tarp Rytų ir Vakarų, ir ją jau daug kartų trypė ir naikinio nedraugiškos galybės. Išlikome, pakilome“.

                      Išlikome, pakilome vedami „Dainuojančios revoliucijos“. Šiandien dainuojame savo broliams ukrainiečiams. Juos palaikome. Tariame jiems: „Jūs išliksite, jūs pakilsite“.

                      ,,Giliai širdy visatos lobiai paslėpti – Jūs jau suradot raktą nuo slaptingos skrynios, – baigiantis renginiui susirinkusiesiems dėkojo fil. Vida Brazaitytė, – ačiū, kad auksagryniu gerumu šildot pasaulį šį – savo atėjimu, savo rėmimu, savo daina. Dėkojame Jums visiems už dalyvavimą, kad šventėte Vydūno jaunimo fondo 70-metį kartu su mumis. Taip pat dėkojame dosniems aukotojams, be kurių negalėtume įvykdyti gerųjų darbų, kameriniam chorui „Ave Musica“ ir Lietuvių meno ansambliui „Dainava“ už nepamirštamos Lietuvos istorijos dvasios atgaivinimą. Ad Meliorem!“

Živilės Gurauskienės nuotraukose – renginio akimirkos

Naujienos iš interneto