Market Parko lietuvių bendruomenės veikla neatsiejama nuo pagalbos Ukrainai

Market Parko lietuvių bendruomenės veikla neatsiejama nuo pagalbos Ukrainai

Naujai išrinkta Market Parko bendruomenės valdyba ateinančiai dvejų metų kadencijai. Iš kairės į dešinę: Auksuolė Marciulevičienė, Audra Sokas, Živilė Gurauskienė, Gilija Krūmaitienė, Violeta Masaitienė, Laima Tamošiūnaitė, Genovaitė Jucienė, Marija Lekys, Dalia Gedvilas, Aistė Velde.

Živilė Gurauskienė, Voruta.lt korespondentė JAV

Š. m. gruodžio 4 dieną, Antrąjį Advento sekmadienį,  Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje įvyko Market Parko (Marquette Park) lietuvių bendruomenės narių metinis ataskaitinis susirinkimas, kurio metu buvo pateikta metinė veiklos ir finansinė ataskaitos, veiklos planai ateinantiems metams, renkama nauja valdyba bei priimami į bendruomenę nauji nariai.

Po Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje kunigo Gedimino Keršio aukotų šv. Mišių, kurių metu buvo uždegta Antroji Advento, vadinama Betliejaus, žvakė, Market Parko lietuvių bendruomenės pirmininkė Auksuolė Marciulevičienė susirinkusiuosius pakvietė į metinį ataskaitinį bendruomenės narių susirinkimą, kurio metu pirmininkės pareigas eiti buvo išrinkta Auksuolė Marciulevičienė, sekretorės – Aistė Velde.

Bendruomenės narių iš vilnos nuvelti paukšteliai, skirti puošti Kalėdų eglę LR Prezidentūroje, sėkmingai pasiekė Lietuvą

Prasidėjus renginiui bendruomenės pirmininkė Auksuolė Marciulevičienė pristatė renginio garbės svečius – Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos kleboną kunigą Jaunių Kelpšą ir LR Generalinio konsulato Čikagoje atašė Julijoną Matuką. Po sveikinimo kalbos bendruomenės pirmininkė susirinkusiųjų paprašė tylos minute pagerbti šiais metais Anapilin iškeliavusius Market Parko bendruomenės narius.

Praėjusiųjų, 2021 m., protokolą perskaičius Gilijai Krumaitienei, bendruomenės pirmininkė Auksuolė Marciulevičienė apžvelgė bendruomenės veiklą 2022 m.: „Praėjusieji metai mūsų valdybai nebuvo lengvi. Vienas didžiausių mūsų įvykdytų projektų, – priminė pirmininkė, – buvo lapkričio 6 d. įvykęs inscenizuotas vestuvių pokylis „Smagios lietuviškos vestuvės“, kurio metu viena surinktų lėšų dalis buvo perduota vaikų globos organizacijai „Saulutė“, globojančiai našlaičius ir socialiai remtinų šeimų vaikus Lietuvoje, kita  – ženkliai papildė bendruomenės sąskaitą”. Pirmininkė akcentavo, kad praėjusiais metais buvo dalyvauta Padėkos dienos parade, į kurio eitynes buvo pakviestos įsilieti visos JAV gyvuojančios lietuvių bendruomenės. Taip pat, kartu su Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje, bendruomenė dalyvavo Lietuvos Pirmosios Ponios prieš šv. Kalėdas paskelbtoje „Baltojo paukščio” akcijoje ir bendruomenės narių iš vilnos nuvelti paukšteliai, skirti puošti Kalėdų eglę LR Prezidentūroje, savo snapeliuose nešini Kalėdiniu sveikinimu su Market Parko bendruomenės ženkleliu, sėkmingai pasiekė Lietuvą. Pasak pirmininkės, šiais, kaip ir pastaraisiais metais, Market Parko bendruomenės valdyba kvietė švęsti Lietuvos valstybines šventes bei minėti atmintinas dienas.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, švenčiant 95-ąjį kartą čia vykstančius Šiluvos Atlaidus. Nuotraukoje – praėjusios kadencijos valdyba ir bendruomenės nariai su svečiu (viduryje) iš Lietuvos, Vilkaviškio vyskupu Rimantu Norvila

Vasario 12 d. Market Parko bendruomenės valdyba, kartu su Lietuvių jaunimo centro Čikagoje valdybos nariais, dalyvaudami JAV Lietuvių bendruomenės organizuotame Pasaulinės cepelinų dienos konkurse, pagamino per 200 cepelinų. Laimėjus 500 dolerių prizą buvo nutarta šiuos pinigus skirti Ukrainos pastangoms atsilaikyti prieš Rusijos agresiją remti. Tačiau, užsitęsus iždo perdavimo procedūroms, šį klausimą artimiausiu metu spręs naujai išrinkta bendruomenės valdyba.

Market Parko bendruomenės narės su LR generaline konsule Čikagoje Sigrida Mulevičiene

Vasario 13 d. bendruomenė rinkosi švęsti dvi Lietuvai svarbias šventes – Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo, ir Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, dienas. Šventės metu buvo perskaitytas pranešimas „Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji, atsispindinti filatelijoje ir kartografijoje” (prelegentas – Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos (ALIAS) narys inž. Rimantas Kunčas-Žemaitaitis). Akcentuojant Pasaulinės cepelinų dienos konkurso organizatorių kvietimą dalytis bei būti vaišingais ne tik draugams, pažįstamiems ir bendruomenės nariams, bet ir vienišiems žmonėms, šio renginio metu svečiai buvo vaišinami rengiantis konkursui gamintais cepelinais bei klausėsi nuotaikingo svečio iš Lietuvos Dariaus Kairio koncerto. Vasario 27 d. JAV LB Market Parko bendruomenės nariai dalyvavo protesto akcijoje prieš Rusijos invaziją į Ukrainą, kuri vyko Čikagoje esančiame Ukrainian Village rajone.

Kovo 2-ąją, Pelenų trečiadienį, bendruomenės nariai dalyvavo Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos bažnyčioje aukojamose šv. Mišiose, kurių metu buvo meldžiamasi už Ukrainą. Šiais metais bendruomenė jungėsi prie tarptautinių organizacijų rengiamų humanitarinės paramos Ukrainai rinkimo akcijų, dalyvavo siunčiant šaliai humanitarinę pagalbą, prisidėjo pakuojant siuntinius. Birželio 12-ąją bendruomenėje buvo minima Gedulo ir Vilties diena, liepos 10 d.  – S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 88-erių metų sukaktis.

Praėjusių metų Padėkos dienos parado eitynėse. Priekyje – bendruomenės pirmininkė Auksuolė Marciulevičienė

Market Parko bendruomenės organizuotų renginių aprašymai buvo pateikti laikraščių „Draugas“, „Dirva“, portalo Voruta.lt skaitytojams. Šiais metais, kaip įprasta, bendruomenė dalyvavo Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos, Lietuvių jaunimo centro, JAV LB Krašto valdybos, kitų bendruomenių ir organizacijų renginiuose, rėmė laikraštį  „Draugas“, bendradarbiavo su LR Generaliniu konsulu Čikagoje, Amerikos lietuvių taryba (ALT), Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga, Lietuvių jaunimo centru, Čikagos lituanistine mokykla, įvairiais šokių kolektyvais, lietuvių bendruomenėmis bei klubais, ir kt. organizacijomis.

Renginio metu bendruomenės pirmininkė dėkojo praėjusios kadencijos valdybai už kantrybę bei įteikė Padėkos raštus ilgiausiai dirbusiems valdybos nariams: Laimai Tamošiūnaitei, Gilijai Krūmaitienei, Marijai Lekys ir Genovaitei Jucienei.

Iždininkei pateikus finansinę ataskaitą į susirinkusiuosius kreipėsi Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonas kunigas Jaunius Kelpšas: „Kiekviena organizacija labai svarbi, o lietuvių bendruomenė ypač. Dėkoju visiems, kad esat aktyvūs parapijiečiai, linkiu, kad taip ir išliktų. Visi esame broliai ir seserys Jėzuje Kristuje. Džiaugiuosi ir noriu palinkėti, kad Kristaus dvasioje sutartume, bendruomeniškumo dvasia jungtų mus visus. Sėkmės naujai renkamai valdybai, Dieve laimink!“

Sveikindamas naujai išrinktą valdybą LR Generalinio konsulato Čikagoje atašė Julijonas Matukas akcentavo, kad ypatingai vertintina tai, kad bendruomenė aktyvi, ir džiugu, kad joje vykdoma prasminga veikla, puoselėjanti mūsų kultūrą.

Po Padėkos dienos parado su lietuvių tautinių šokių grupe „Suktinis“

Renginio metu buvo išrinkta bendruomenės valdyba ateinančiai dvejų metų kadencijai: Auksuolė Marciulevičienė, Aistė Velde, Vilija Kilikauskas, Gilija Krūmaitienė, Laima Tamošiūnaitė, Violeta Masaitienė, Genutė Jucienė, Marija Lekys, Živilė Gurauskienė. Revizijos komisija: Aurelija Dobrovolskienė, Dalia Gedvilas, Audra Sokas.

Pasveikinus naujai išrinktą valdybą buvo nutarta artimiausiu metu susirinkti pasiskirstyti pareigomis ir aptarti aktualiausius klausimus.

Renginiui baigiantis bendruomenės pirmininkė Auksuolė Marciulevičienė sveikino naujai išrinktą valdybą linkėdama susiklausymo ir ryžto dirbti siekiant bendrų tikslų, nes šiais metais numatyta daug ir įvairių projektų. Pirmininkė priminė, kad ir ateityje valdyba sieks vadovautis JAV lietuvių bendruomenės išleistais įstatais ir taisyklėmis bei, artimiausiu metu, spręs pagalbos Ukrainai klausimą.

Pasibaigus renginiui svečiai neskubėjo skirstytis namo, ir jaukus bendravimas tęsėsi iki vėlyvos saulėto sekmadienio popietės.

Živilės Gurauskienės ir Market Parko bendruomenės archyvo nuotraukos.

Naujienos iš interneto