Pagrindinis puslapis Autoriai Pasaulio lietuvių centre paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Pasaulio lietuvių centre paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Pasaulio lietuvių centre paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Generolo T. Daukanto jūrų šaulių kuopos vėliavnešiai iškilmingai išneša iš Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos bažnyčios Jungtinių Amerikos Valstijų, Lietuvos Respublikos ir T. Daukanto jūrų šaulių kuopos vėliavas. Živilės Gurauskienės nuotr.

„Dirvos” korespondentė Živilė Gurauskienė, Lemontas, JAV, www.voruta.lt

IV Gavėnios sekmadienį, po Lemonte, Pasaulio lietuvių centre (PLC), esančioje Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos bažnyčioje kunigo Vaido Lukoševičiaus SJ aukojamų šv. Mišių, JAV LB Lemonto apylinkės pirmininkė Violeta Valaitytė čia susirinkusius išeivijos lietuvius pakvietė iškilmingą Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos, minėjimą tęsti Banio šeimos salėje.

Oficialioji renginio dalis, prasidėjusi šv. Mišiomis Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos bažnyčioje, Banio šeimos salėje tęsėsi generolo T. Daukanto jūrų šaulių kuopos vėliavnešiams iškilmingai įnešus į salę Jungtinių Amerikos Valstijų, Lietuvos Respublikos bei generolo T. Daukanto jūrų šaulių kuopos vėliavas.

Generolo T. Daukanto jūrų šaulių kuopos vėliavnešiai iškilmingai išneša iš Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos bažnyčios Jungtinių Amerikos Valstijų, Lietuvos Respublikos ir T. Daukanto jūrų šaulių kuopos vėliavas. Živilės Gurauskienės nuotr.

Šventės svečiams išklausius LR Generalinio konsulo Čikagoje Mantvydo Bekešiaus sveikinimo kalbą JAV LB Lemonto apylinkės pirmininkė Violeta Valaitytė pristatė minėjimo garbės svečius: LR Generalinį konsulą Čikagoje Mantvydą Bekešių, Pasaulio lietuvių centro direktorę Eleną Rėklaitis, Vydūno jaunimo fondo valdybos pirmininkę fil. Vidą Brazaitytę, JAV LB Krašto valdybos Socialinių reikalų tarybos pirmininką Juozą Polikaitį, „Dirvos” laikraščio korespondentę Živilę Gurauskienę.

Į renginio svečius kreipėsi PLC direktorė Elena Rėklaitis. Živilės Gurauskienės nuotr.

Kreipdamasi į  šventės dalyvius LB Lemonto apylinkės pirmininkė Violeta Valaitytė priminė apie tądien Lietuvoje vykusius įvykius ir pasveikino susirinkusiuosius su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena bei pakvietė sugiedoti Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos valstybės himnus. Sveikinimo žodį renginio dalyviams tarė PLC direktorė Elena Rėklaitis, sveikinimą užbaigusi žodžiais „Tegyvuoja Lietuva!“, bei generolo T. Daukanto jūrų šaulių kuopos vadas Vytautas Jurevičius, susirinkusiuosius užtikrinęs, jog šauliai, tuomet buvę LR Seimo gynėjai, dabar prisideda auklėjant jaunąją kartą Tėvynės garsinimo idėja.

Generolo T. Daukanto jūrų šaulių kuopos vadas Vytautas Jurevičius susirinkusiuosius užtikrino, jog šauliai jaunąją kartą auklėja Tėvynės garsinimo idėja. Živilės Gurauskienės nuotr.

Šventės dalyvius nemaloniai nuteikė ir trumpam sutrikdė neparodytas JAV LB Lemonto apylinkės valdybos pastangomis renginio programoje numatytas filmas apie tos dienos įvykius Lietuvoje, turėjęs užbaigti oficialiąją renginio dalį.

Ričardas Kairys ir Danutė Kairienė visus pakvietė prisiminti tuomet per naktis prie laužų netilusias dainas. Živilės Gurauskienės nuotr.

Meninės programos atlikėjai Ričardas Kairys ir Danutė Kairienė visus pakvietė prisiminti dainas, per naktis tuomet netilusias prie laužų šalia Aukščiausiosios Tarybos, Radijo ir televizijos komiteto, Televizijos bokšto, budint laisvės gynėjams, atvykusiems iš visos Lietuvos.

Renginio organizatoriai – JAV LB Lemonto apylinkės valdyba. Iš kairės į dešinę – Petras Valius, Paulina Liauba, Violeta Valaitytė (pirmininkė), Nijolė Danielson, Roma Langė, Raimondas Armonas, Alvyda Gudėnienė. Živilės Gurauskienės nuotr.