Pagrindinis puslapis Autoriai Išeivijos lietuviai Čikagoje minėjo svarbiausias Lietuvai šventes

Išeivijos lietuviai Čikagoje minėjo svarbiausias Lietuvai šventes

Išeivijos lietuviai Čikagoje minėjo svarbiausias Lietuvai šventes

Renginyje dalyvavo Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje. Pirmas iš kairės – renginio garbės svečias LR Generalinio konsulato Čikagoje atstovas Vidmantas Verbickas. Živilės Gurauskienės nuotr.

Živilė Gurauskienė, Market Parko lietuvių bendruomenės atstovė spaudai, www.voruta.lt

Š. m. vasario 13 d., sekmadienį, JAV LB Market Parko bendruomenės taryba (pirmininkė Auksuolė Kišonaitė-Marciulevičienė) ir Lietuvių jaunimo centro Čikagoje taryba (pirmininkas Antanas Rašymas) pakvietė išeivijoje gyvenančius lietuvius kartu švęsti dvi Lietuvai svarbias šventes – Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo, ir Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, dienas. Bei tą dieną Vytauto Didžiojo sausumos šaulių rinktinė kartu kvietė pagerbti LŠS įkūrėją Vladą Pūtvį-Putvinskį minint 93-iąsias jo mirties metines. Renginyje dalyvavo Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga (ALIAS), Amerikos lietuvių taryba, Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje bei National Lithuanian American Halle of Fame.

LB Market Parko bendruomenės pirmininkė Auksuolė Kišonaitė-Marciulevičienė, pasveikinusi visus, pakvietė iškilmingą minėjimą tęsti bendruomenės salėje. Živilės Gurauskienės nuotr.

Renginys prasidėjo 11 val. ryto Trispalvės vėliavos spalvų gėlėmis išpuoštoje Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje parapijos klebono kunigo Jauniaus Kelpšo aukojamomis šv. Mišiomis. Vytauto Didžiojo sausumos šaulių, Klaipėdos jūrų šaulių, Baltijos jūrų šaulių bei Generolo T. Daukanto jūrų šaulių kuopų kariams iškilmingai įnešus į bažnyčią Jungtinių Amerikos Valstijų, Lietuvos Respublikos, visų šaulių kuopų bei LŠSI sąjungos vėliavas prasidėjo oficialioji renginio dalis.

Sveikinimo žodžiu į susirinkusiuosius kreipėsi LR Generalinio konsulato Čikagoje atstovas Vidmantas Verbickas. Živilės Gurauskienės nuotr.

Renginys prasidėjo Trispalvės vėliavos spalvų gėlėmis išpuoštoje Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje parapijos klebono kunigo Jauniaus Kelpšo aukojamomis šv. Mišiomis. Živilės Gurauskienės nuotr.

Pasibaigus šv. Mišioms sveikinimo žodį tarė renginio garbės svečias LR Generalinio konsulato Čikagoje atstovas Vidmantas Verbickas. „Lietuva buvo, yra ir bus! – cituodamas Jo Ekscelenciją Prezidentą Valdą Adamkų į susirinkusiuosius kreipėsi svečias. – Vasario 16-oji mums pasakoja istoriją apie ryžtingus žmones, kurie grąžino Lietuvos valstybę į pasaulio žemėlapį kaip modernią, demokratišką ir gerbiamą šalį”. Baigdamas sveikinimo žodį LR Generalinio konsulato Čikagoje atstovas dėkojo bendruomenei už puoselėjamą lietuvybę ir linkėjo „neprarasti mus visus jungiančio ryšio su Lietuva, aktyviai dalyvauti priimant mums visiems reikalingus sprendimus ir eiti kartu bendro tikslo link – vieningos, modernios ir stiprios globalios Lietuvos!”

Pasibaigus šv. Mišioms Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje kariai išneša vėliavas. Živilės Gurauskienės nuotr.

Po parapijos klebono kunigo Jauniaus Kelpšo ir Lietuvių jaunimo centro Čikagoje tarybos pirmininko Antano Rašymo sveikinimo LB Market Parko bendruomenės pirmininkė Auksuolė Kišonaitė-Marciulevičienė visus pasveikino ir pakvietė iškilmingą minėjimą tęsti bendruomenės salėje, kur, kartu su Dariumi Kairiu ir Jonu Platakiu, visi sugiedojo Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos Respublikos himnus. Tylos minute pagerbus LŠS įkūrėją Vladą Pūtvį-Putvinskį, ilgametį Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje vadą Mykolą Abarių bei neseniai žuvusius LB Market Parko bendruomenės narius Dalią ir Darių Karalius, visų laukė Lietuvos kartografijos ir sfragistikos mokslinių tyrimų centro „Kultūrų tiltai” prezidento Rimanto Kunčo-Žemaitaičio pranešimas „Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji, atsispindinti filatelijoje ir kartografijoje”.

Inž. Rimantas Kunčas-Žemaitaitis skaito pranešimą „Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji, atsispindinti filatelijoje ir kartografijoje”. Živilės Gurauskienės nuotr.

Išeivijoje gyvenantys lietuviai susirinko kartu švęsti dvi Lietuvai svarbias šventes. Živilės Gurauskienės nuotr.

Pranešimo metu klausytojams buvo pristatyti pirmieji Lietuvos pašto leisti ženklai, esantys minėto centro archyve, reprezentavę Atkurtą Lietuvą (dalį istorinės Lietuvos) kaip visavertę pasaulio valstybę bei tuos pašto ženklus, kuriuose Lietuvos žemėlapyje rodomos valstybės sienos sutampa su buvusį administracinį Sovietų sąjungos vienetą žyminčiomis sienomis, Lietuvą reokupavus Sovietų sąjungai. “1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas – pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktą, kuriame rašoma, kad atkuriamas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos Nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo turėjęs teisinės galios, taigi suprantama, kad Lietuvos valstybės sienos negali sutapti su buvusiu administraciniu Sovietų sąjungos vienetu, kas, suprantama, ir turėjo atsispindėti pirmuosiuose Lietuvos pašto išleistuose atkurtos Lietuvos pašto ženkluose”, – pranešimo metu akcentavo prelegentas.

„Baltojo paukščio” akcijos dalyvėms renginio metu buvo įteikti Lietuvos Pirmosios Ponios Dianos Nausėdienės atsiųsti Padėkos raštai. Živilės Gurauskienės nuotr.

Baigiantis oficialiajai renginio daliai Vytauto Didžiojo sausumos šaulių rinktinės karė Rasa Marganavičius minėjimo svečius supažindino su Lietuvos Pirmosios Ponios Dianos Nausėdienės prieš šv. Kalėdas paskelbta „Baltojo paukščio” akcija, kurioje, kartu su Rasa, užsiimančia vilnos vėlimu, dalyvavo Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje sesės ir bendruomenės narės. Nuvelti paukšteliai sėkmingai pasiekė Prezidentūrą, ir dalyvėms renginio metu buvo įteikti Lietuvos Pirmosios Ponios atsiųsti Padėkos raštai.

Nuotaikingas Dariaus Kairio koncertas. Živilės Gurauskienės nuotr.

Prieš prasidedant meninei renginio daliai pirmininkė Auksuolė Kišonaitė-Marciulevičienė šventės svečius pakvietė vaišintis Jaunimo centro patalpose visą šeštadienio popietę gamintais ir virtais cepelinais rengiantis JAV Lietuvių bendruomenės organizuojamam konkursui. Vaišes palaiminus Kunigui Jauniui Kelpšui susirinkusieji klausėsi nuotaikingo svečio iš Lietuvos Dariaus Kairio koncerto ir sukosi šokio sūkuryje.

Živilės Gurauskienės nuotraukose – šventės akimirkos

Naujienos iš interneto