Pagrindinis puslapis Istorija Signatarai Donatas Malinauskas Donato Malinausko ir dr. Jono Basanavičiaus telegrama Romos Popiežiui

Donato Malinausko ir dr. Jono Basanavičiaus telegrama Romos Popiežiui

Donato Malinausko ir dr. Jono Basanavičiaus telegrama Romos Popiežiui

Donato Malinausko ir dr. Jono Basanavičiaus laiško Romos Popiežiui faksimilė

Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS, Rokiškis, www.voruta.lt

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomas raštas1, skirtas Popiežiui, o jo kopija – monsinjorui Kazimierui Prapuoleniui2. Jį pasirašė Donatas Malinauskas ir dr. Jonas Basanavičius. Raštas išlikęs, tačiau jo būklė labai prasta – aptrupėję kraštai, nuplėštas kairysis viršutinis kampas. Veikiausiai, todėl nėra žinoma tiksli jo parašymo data. Raštas rašytas Donato Malinausko, kaip ir iš kur pateko į Vrublevskių biblioteką, nėra aišku. Nėra abejonių, kad minimame rašte rašoma apie Vilniaus Šv. Jokūbo bažnyčią (žr. faksimilinę kopiją). Datą galima nustatyti iš 1915 m. gegužės mėnesio „Vilties“ publikacijų3 ir Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti (toliau – LDNDKŠ) 1915 m. gegužės 23 d. protokolo. Šiame protokole (Nr. 484) ir „Vilties“ 1915 m. gegužės 19 d. numeryje aprašomas incidentas Vilniaus Šv. Jokūbo bažnyčioje, įvykęs tų pačių metų gegužės 17 d. ir sulaukęs didelio atgarsio visuomenėje. Deja, tai buvo ne pirmas tikinčių lietuvių ir lenkuojančios Vilniaus visuomenės dalies susidūrimas. Paskutinis toks susidūrimas iki minimame dokumente aprašyto incidento buvo Vilniuje, Šv. Jono bažnyčioje, dar prieš karą, 1913 m. gegužės 1–2 d.5. Karas ir pabėgėlių srautai nesustabdė neapykantos, lietuviai nesulaukė užuojautos ir globos. Įvykiai Šv. Jokūbo bažnyčioje – tarytum lietuvių kovos už savo teises savo žemėje su norinčiais pastarąją priglausti atspindys.

1915 m. gegužės 23 d., pirmininkaujant Martynui Yčui, įvyko LDNDKŠ posėdis, jame dalyvavo dr. Jonas Basanavičius, Antanas Žmuidzinavičius, Antanas Smetona, Donatas Malinauskas, Konstantinas Olšauskas, Emilija Vileišienė, Povilas Dogelis, Stasys Šilingas ir pakviesti kunigai Juozas Povilas Grajauskas6, Juozas Laukaitis7, Vincentas Jarulaitis8 bei įgaliotinis Šiaulių apskričiai9 Kazys Šalkauskas. Posėdžio pabaigoje Antanas Smetona pakeitė iki tol susirinkimui pirmininkavusį Martyną Yčą ir tuomet buvo nuspręsta informuoti Šventąjį Tėvą specialiąja telegrama apie apgailėtiną incidentą Šv. Jokūbo bažnyčioje10. Už kreipimąsi balsavo penki, prieš buvo tik vienas Antanas Žmuidzinavičius, kuris tokį savo poelgį motyvavo taip: „… kad tai gali pakenkti Sąjungai dėlei sugrąžinimo lietuvių kalbai teisių Vilniaus vyskupijos bažnyčiose.“ Protokolą Nr. 48 pasirašė tik septyni asmenys, nors susirinkime dalyvavo trylika asmenų, tai yra: Donatas Malinauskas, Antanas Žmuidzinavičius, Povilas Dogelis, dr. Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, Konstantinas Olšauskas ir Emilija Vileišienė. Ar gavo Popiežius Donato Malinausko ir Jono Basanavičiaus telegramą, išsiųstą po birželio 13 d., nėra žinoma. Telegramą pirmasis, kaip Lietuvių sąjungos įgaliotinis, pasirašė Donatas Malinauskas, toliau Jonas Basanavičius11. Pagal XVIII–XIX a. kilmingųjų tradiciją su dviem „S“ raidėmis, norint pabrėžti, kad lietuviai nėra mužikų tauta ir turi savo aristokratiją, kuri gali valdyti savo kraštą.

Telegrama Šventasis Tėvas buvo informuojamas apie trisdešimties samdytų lenkų niekšų trukdymą pamaldoms ir giedojimui, jų savivaliavimą ir šaukimą, kad neleis lietuviams melstis ir klausytis pamokslų gimtąja kalba. Be to, Popiežiui pranešta, kad vyskupijos valdytojas nesiėmė jokių veiksmų dėl neteisėtų veiksmų šventovėje ir tai, kad iš pradžių jis nutarė atidėti savo potvarkį apie lietuviškų pamaldų įvedimą šventinėmis dienomis Šv. Jokūbo bažnyčioje nuo 1915 m. gegužės 30 d. iki 1915 m. birželio 13 d. ir tik vėliau jį panaikino. Taip pat rašė, kad vyskupijos valdytojas lietuvių delegatus, prašiusius palikti galioti jo paties potvarkį, policijos žinioms apibūdino kaip maištininkus.

Ar išgirdo Popiežius Lietuvių sąjungos įgaliotinių Donato Malinausko ir dr. Jono Bassanavičiaus (!) maldavimą apsaugoti senosios Lietuvos sostinės bažnyčias ir Vilniaus vyskupiją nuo panašių savivaliavimų ir tyčiojimosi iš brangių tautos religinių jausmų?

Ar dėl Lietuvos nykimo nesame kalti ir mes, pašalinę vieną „S“ iš patriarcho pavardės, bet geisdami „W“ raidės.

Jo Šventenybei12 Romos Po[piežiui]

Kopija Monsinjorui Prapuole[niui…]

via 15 della Botteghe Oscur[e …]

 

Vilniuje, Švento Jokū[bo] bažnyčioje […] gyvena keletas tūkstančių lietuvių, […] nurodė nuo gegužės 30 d. šventinėmis dienomis […] tokias mišias su giedojimais ir pamokslais lie[tuvių] kalba, tačiau tą dieną apie tris dešimtis samdytų lenkų niekšų, vėl jėga sutrukdė pamoksl[us] ir giedojimus, siautėdami ir šaukdami bažnyčioje, kad neleis lietuviams melstis ir klausytis pamokslų gimtąja kalba.

Vyskupijos valdytojas nesiėmė jokių veiksmų, kad apsaugotų šventovę nuo panašių siautėjimų ir pradžiai atidėjo savo nurodymo vykdymą iki birželio 13 dienos, o po to, pataikaudamas polonizatoriams, nusprendė galutinai jį atšaukti, lietuvių – gi delegatus, prašiusius išsaugoti jo paties paskelbtą nurodymą, policijos ži[nioms] apibūdino kaip maištininkus.

Puldami Jūsų Šventenybei į kojas, teikiame šį skundą ir nuolankiai išdrįstame prašyti nurodymo dėl apsaugojimo mūsų senosios lietuvių sost[inės] bažnyčių ir Vilniaus vyskupijos nuo panašių siautėjimų ir pastovaus tyčiojimosi iš brangių tautos religinių jausmų.

 

Lietuvių Sąjungos įgaliotiniai

Dvarininkas Donatas Malinauskas

Daktaras Jonas Bassanavičius13

 

_________________________________

 

1 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius (toliau – LMAVB, RS), f. 43., vnt. 27503, lap. 1.

2 Kazimieras Propuolenis (1858–1933). 1921 m. Vatikane pradėjo dirbti oficialus Lietuvos atstovas prelatas Jurgis Narjauskas, o J. K. Prapuolenis per Dancigą, kuriame lenkai konfiskavo Vatikano archyvuose jo surinktą istorinę medžiagą, grįžo į Tėvynę.

3 Mačius P., „Skandalas Vilniaus Šv. Jokūbo bažnyčioje“, in: Viltis, 1915 m. gegužės 19 d., Nr. 110 (1351), p. 1.

4 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 6, p. 44.

5 Ld. St., „Lenkų skandalai Vilniuje Šv. Jono bažnyčioje “, in: Viltis, 1913 m. gegužės 3 (16) d., Nr. 50, p. 1–2; gegužės 5 (18) d., Nr. 51, p. 1; gegužės 8 (21) d., Nr. 52, p. 1–2; Iks., „Šv. Jono bažnyčia ir lietuvių kalba Vilniuje“, in: Viltis, gegužės 29 (birželio 11) d., Nr. 61, p. 1–3; IKS, „Šv. Jono bažnyčia ir lietuvių kalba Vilniuje“, Vilnius, 1913, p. 26.

6 M. Krupavičius, „A. a. kun. J. Grajauskas“, in: Rytas, 1930 m. gruodžio 5 d., Nr. 277, p. 2.

7 Juozas Laukaitis (1873–1952) – deputatas IV Rusijos Dūmoje 1912–1917 m.

8 Vincentas Jarulaitis (1859–1939) – rašytojos Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės dėdė, motinos brolis.

9 LDNDKŠ įgaliotinis.

10 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 6, p. 47.

11 LDNDKŠ protokoluose Jono Basanavičiaus parašas yra su dviem „S“ raidėmis.

12 Lot. Sua Sanctitas – aut. pastaba.

13 Его Святейшеству Папе Ри[…] / Копiя Монсинiору Прополя[…] / via 15 della Botteghe Oscur[e …] / В Виленскомъ костеле Святого Яко[ва] / проживаетъ несколъко тысячъ литовцевъ, […] /распорядился с 30 мая вь праздничные дни вь […] / такую мессу с песьнопенiем и проповедъю на ли[товскомъ] / языке, но въ этот день около трехъ десятковъ наемныхъ поль- / скихъ подонковъ, снова насильно воспрепятствовали пропове[де] / и песнопеньямъ, безчинствуя и крича въ костеле, что и […] / не допустятъ литовцевъ молиться и слушать проповедь на / родномъ языке. / Управляющiй Епархiей непринялъ никакихъ меръ къ ограж- / денiю святыни отъ подобных безчинствъ и съ начала отло- / жилъ исполненiе своего распоряженiя на 13 Iюня, а затемъ / угождая полонизаторамъ, решился отменить его окончател[ьно] / литовскихъ – же делегатовъ, просившихъ сохранить издан / ное имъ распоряженiе представилъ полицейскимъ ве[-] / стямъ какъ бунтовщиковъ. / Повергая настоящую жалобу къ стопамъ Вашего Святейшества / осмеливаемся покорнейша просить распоряженiя об[ъ] / огрожденiе костеловъ нашей древней Литовской сто[лицы] / и Виленско епархiй отъ подoбныхъ безчинствъ и пост[o] / янныхъ издевательствъ надъ драгоценнейшими рели / гiозными чувствами народа.

Уполномоченные Литовского Союза / Дворянинъ Донат Малиновскiй / Докторъ Иванъ Бассановичь [laišką Romos Popiežiui į lietuvių kalbą vertė Viktoras Jencius-Butautas].

Šaltinis – nacionalinis Lietuvos istorijos laikraštis „Voruta“, Nr. 2 (844), 2018 m. vasario 24 d., p. 6.

Naujienos iš interneto