Pagrindinis puslapis Istorija Rusijos okupacija Alfonsas Eidintas Gyvenimas Lietuvai. Vincas Mašalaitis ir jo darbai

Alfonsas Eidintas Gyvenimas Lietuvai. Vincas Mašalaitis ir jo darbai

Dabartinei kartai mažai žinomas teisininkas, valstybininkas Vincas Mašalaitis (1892-1975), ilgus metus (1944-1975 m.) gyvenęs emigracijoje Vokietijoje, vėliau JAV, kiekvieną minutę skyrė kovai už Lietuvos laisvę, projektavo ją kaip atsikūrusią demokratinę valstybę, tikėdamas tautos gyvastimi ir kad ji tikrai išsikovos nepriklausomybę ir štai tada viskas bus jai reikalinga, ką tik užsienio lietuviai, gyvendami laisvuose Vakaruose jos labui iki to laimės momento paruoš, tikėdamas, kad emigracija turi prie laisvės atgavimo proceso visomis išgalėmis prisidėti. Reikia projektuoti būsimos valstybinės valdžios tipą ir jos sąrangą, nors, – kaip teigė 1951 m. pats Mašalaitis, – niekas nežino koks bus išsilaisvinusios Lietuvos valdymas, režimas, nes jo „neparneš Lietuvon nei p. Lozoraitis iš Romos, nei saujelė tremtinių iš Amerikos ar kitų svetimų kraštų, o jį nustatys kovojanti tauta“. Laisvuose Vakaruose veikianti lietuvių išeivija turi būti parengusi daugybę projektų, planų, kurie bus reikalingi Lietuvai – tokia buvo pagrindinė Mašalaičio darbų idėja.

Apie šio kuklaus žmogaus gyvenimą ir darbus pasakojama žinomo istoriko, diplomato prof. dr. Alfonso Eidinto parašytoje studijoje. Kiekvieno Lietuvos ministro pirmininko dešinioji ranka – V. Mašalaitis – svarbus asmuo visose nepriklausomos Lietuvos vyriausybėse, jis vienas iš nepriklausomos valstybės valdymo mechanizmo kūrėjų, vyriausybės politikos Klaipėdos krašte konstruotojų, be to jis ilgametis „Vyriausybės žinių“ redaktorius, teisininkas.

V. Mašalaitis – svarbus Lietuvos okupacijų liudininkas – jis dalyvavo paskutiniuose 1940 m. birželio 15 d. vyriausybės posėdžiuose Prezidentūroje, kai buvo svarstomas sovietų ultimatumas, dalyvavo antinacinėje rezistencijoje – apie tuos metus parašė svarbių atsiminimų, vertinimų, liudijo Č. Kersteno komisijai apie prievartinę Lietuvos okupaciją ir sovietizaciją.

Gyvendamas išeivijoje V. Mašalaitis kaip liberalios Lietuvos ūkininkų partijos atstovas veikė VLIKe, Lietuvos teisininkų tremtyje draugijoje, parašė svarbius Mažosios Lietuvos Tarybos, Klaipėdos krašto lietuvių pilietybės, mažlietuvių likimo, Lietuvos vakarinių sienų ir VLIKo dokumentus, jis yra daugelio svarbių memorandumų tikrasis autorius. Parašė nemažai atsiminimų apie nepriklausomos Lietuvos politiką, tame tarpe ir sovietologinių darbų.

Savo 1948 m. parašytu lietuvių lageriuose Vokietijoje Lietuvos konstitucijos projektu, 1955 metų Lietuvos ūkininkų partijos programinių gairių projektu, Lietuvos socialinės, ekonominės ir politinės vizijos brėžiniais 1962 m., rengiant VLIKo pareiškimą, V. Mašalaitis konstravo laisvos demokratinės Lietuvos valstybę, jos ūkinę, socialinę ir kultūrinę sanklodą, kuri būtų neabejotinai buvusi reikalinga jei anuo metu Lietuva būtų išsilaisvinusi iš SSRS okupacijos, prisidėdamas prie lietuvių valstybinės minties plėtojimo.

Visi jo darbai ir pateikiami šioje knygoje, parašytoje, remiantis iki šiol mokslininkams nežinoma Vinco Mašalaičio archyvo medžiaga, kurią iki mūsų dienų išsaugojo jo sūnus Putinas Mašalaitis.