Pagrindinis puslapis Lietuva 1941 m. vasarą Juozas Straupys suorganizavo 9 žydų šeimų pabėgimą iš Telšių geto

1941 m. vasarą Juozas Straupys suorganizavo 9 žydų šeimų pabėgimą iš Telšių geto

1941 m. vasarą Juozas Straupys suorganizavo 9 žydų šeimų pabėgimą iš Telšių geto

www.voruta.lt

Pristatome SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kariuomenės Pirmojo Pabaltijo fronto užnugario apsaugai valdybos 1944 m. spalio 18 d. pranešimą Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisarui apie Vokietijos okupacijos metais žydus gelbėjusius Telšių apskrities gyventojus.

Pranešime nurodyta, kad 1941 m. vasarą Juozas Straupys suorganizavo 9 žydų šeimų pabėgimą iš Telšių geto. Iš geto pabėgusius 26 žydus jis drauge su kitais slapstė iki pat nacių okupacijos pabaigos, juos maitino ir rengė. Nuo mirties išgelbėti žydai buvo slapstomi organizuotai, nuolat keičiant slaptavietes. Žydus, nepaisydami gresiančio mirtino pavojaus, gelbėjo Telšių aps. Alsėdžių vls. Šarnelės, Jurgaičių, Rotenėnų ir kt. kaimų gyventojai, Alsėdžių bei Žemaičių Kalvarijos parapijų kunigai, Alsėdžių mokyklos mokytoja. Prie gelbėjimo prisidėjo Alsėdžių policijos viršininkas, kuris „apie planuojamą paiešką įspėdavo žydus slėpusius asmenis ir nepradėdavo paieškos iki tol, kol negaudavo pranešimo, kad žydai patikimai paslėpti“.

Siūlome paskaityti pranešimo vertimą į lietuvių kalbą (vertė Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis):

„NKVD kariuomenės Pirmojo Pabaltijo fronto užnugario apsaugai valdyba

/Žvalgybos skyrius/

                                                                                                                                  VISIŠKAI SLAPTAI

                                                                                                                                     Veikiančioji armija

1944 m. spalio 18 d.                               Nr. 4/00921

LIETUVOS SSR VIDAUS REIKALŲ LIAUDIES KOMISARUI

                                                                                     Vilniaus m.

1944 m. spalio viduryje į Lietuvos SSR Telšių apskrities Alsėdžių valsčiaus Kalvarijos mstl. dislokuotą mūsų kariuomenės padalinį atvyko du žydų tautybės piliečiai – Jochelis FIŠKINAS ir Izraelis FAKTORAS, kurie pranešė, kad Lietuvos SSR teritoriją užpuolus vokiečiams, jie, drauge su kitais žydais, buvo įkalinti Telšių mieste vokiečių įkurtame „GETE“ (šis žodis dokumente visur rašomas kabutėse).

1941 m. vasarą, iš šio keliomis eilėmis spygliuota viela apjuosto bei sargybinių saugomo „GETO“, Alsėdžių valsčiaus Šarnelės kaimo gyventojas, pasiturintis valstietis Juozas STRAUPYS išlaisvino 26 žydus, kurie aktyviai padedant STRAUPIUI ir kai kuriems kitiems vietiniams gyventojams, slapstėsi visą okupacijos laikotarpį iki pat mūsų atvykimo.

Žydų išlaisvinimas iš „GETO“ ir jų slėpimas siaubingo teroro, vykusio Vokietijos okupacijos metais, sąlygomis, buvo lydimas didelių sunkumų bei mirtino pavojaus tiek ryžtą ir pasiaukojimą pademonstravusiems asmenims, tiek jų šeimų nariams.

Siekdamas išgelbėti žydus iš „GETO“ ir išsaugoti jų gyvybes, STRAUPYS važiavo arkliais 30 km į Telšius, išsiaiškino „GETO“ aptvėrimą, apsaugos tvarką ir vieną tamsią naktį per nuotekų vamzdį pateko į „GETO“ teritoriją. Ten jis susisiekė su pirmais sutiktais žydais ir pasiūlė jiems pagalbą, organizuojant pabėgimą.

Pasinaudodamas nuotekų vamzdžiu ir keliais apsauginio vielos aptvaro pažeidimais, STRAUPYS išlaisvino 9 šeimas, iš viso 26 žmones.

Atgabenęs iš „GETO“ išlaisvintus žydus į savo namus, STRAUPYS parūpino jiems slaptavietę ir aprūpino juos maistu.

Nors buvo laikomasi konspiracijos, apie žydų slėpimą sužinojo policija, kuri STRAUPIO namuose ir aplink juos pradėjo žydų paiešką. Pajutęs gresiantį pavojų, STRAUPYS perdavė žydus kitiems patikimiems žmonėms, nusipelniusiems ypatingo dėmesio iš humanistinės pusės, kaip nepasidavusiems pamišėliškos fašistinės propagandos sukurtos atmosferos įtakai bei tvirtai tikėjusiems Raudonosios armijos pergale prieš hitlerinę Vokietiją.

Dėl būtinybės perkėlinėti slepiamus žydus iš vienos slaptavietės į kitą, į šį reikalą buvo įtraukta daug žmonių, tarp kurių buvo religinio kulto bei valdžios atstovų. Visi šie žmonės buvo susieti vidinės drausmės ir tvirto siekimo pasiekti užsibrėžtą tikslą.

Preliminariais duomenimis, 26 žydų tautybės sovietinių piliečių gelbėjime dalyvavo šie asmenys:

1. STRAUPYS Juozas, 45 metų, pasiturintis valstietis, lietuvis, Telšių apskrities, Alsėdžių valsčiaus, Šarnelės k. gyventojas. Žydų išlaisvinimo iš „GETO“ ir jų slėpimo visą okupacijos laikotarpį organizatorius. Visa jo šeima apie tai žinojo ir kiek galėdama padėjo.

2. KIRPAUSKAS Juozas, 55 metų, pasiturintis valstietis, lietuvis, Telšių apskrities, Alsėdžių valsčiaus, Šarnelės k. gyventojas. Daugiau kaip 3 metus slėpė 16 žydų grupę, aprūpindamas juos maistu ir drabužiais. Visa jo šeima apie tai žinojo ir kiek galėdama padėjo.

3. STRIKAITIS Antanas, gimęs 1903 m., valstietis-vidutiniokas, lietuvis, tarnavo Šarnelės k. seniūnu. Talkininkavo slepiant žydus per visą Vokietijos okupacijos laikotarpį. Paskutinius 4 mėnesius savo daržinės pastogėje slėpė 16 žydų. Šiuos 16 išsigelbėjusių žydų nuo palėpės nukėlė mūsų kariai ir pervežė juos į Kalvarijos miestelį.

4. STULPENAS (STULPINAS) Bolislovas (Boleslovas), gimęs 1905 m., neturtingas valstietis, lietuvis, prie sovietų valdžios 1940‒1941 m. buvo kaimo seniūnu, Šarnelės k. gyventojas. Aktyviai teikė pagalbą besislapstantiems žydams, aprūpindavo juos maisto produktais, teikė informaciją apie gresiantį pavojų. Priglaudė besislapstančio daktaro BLATO dukrą ir išsaugojo jos gyvybę iki šių dienų. Visa jo šeima jam padėjo.

5. STRAUPYS Bronys (Bronius), 40 metų, pasiturintis valstietis, lietuvis, Telšių apskrities, Sedos valsčiaus, Pukų (galimai Rukų) k. gyventojas. Padėjo savo broliui Juozui STRAUPIUI, organizuojant žydų pabėgimą iš „GETO“, talkininkavo juos slepiant ir teikė pagalbą maistu. Visa jo šeima apie tai žinojo ir jam padėjo.

6. BEDAUNIS Martynas, 60 metų, valstietis-vidutiniokas, lietuvis, Šarnelės k. gyventojas. Jis ir jo šeima teikė slepiamiems žydams pagalbą drabužiais ir maisto produktais.

7. NIUNEVAS Jurgis, 45 metų, valstietis, lietuvis, Alsėdžių valsčiaus Rotinėnų k. gyventojas. Jis ir jo šeima teikė slepiamiems žydams pagalbą drabužiais ir maisto produktais.

8. KONIAVA (KANIAVA) Konstantinas, 35 metų, lietuvis, valstietis, gyveno Alsėdžių valsčiaus, Jurgaičių k. Jis ir jo šeima teikė slepiamiems asmenims pagalbą maisto produktais.

9. UŽPIENĖ, vardas nenustatytas, 60 metų, lietuvė, valstietė, Alsėdžių valsčiaus, Jurgaičių k. gyventoja. Ji ir jos vyras teikė slepiamiems asmenims pagalbą maisto produktais.

10. KETURVAKIS, vardas nenustatytas, 45 metų amžiaus lietuvis, 1944 m. tarnavo Alsėdžių valsčiaus policijos viršininku ir ‒

11. KORZIENĖ Emilija, 35 metų, mokytoja, lietuvė Alsėdžių mstl. gyventoja, Jie abu aktyviai prisidėjo gelbstint slepiamus piliečius. Kai aukštesnės instancijos nurodydavo KETURVAKIUI, kaip policijos viršininkui, žydų slapstymosi rajone atlikti paiešką, nes žinios apie juos pasiekdavo gestapą, KETURVANIS (KETURVAKIS) apie planuojamą paiešką įspėdavo žydus slėpusius asmenis ir nepradėdavo paieškos iki tol, kol negaudavo pranešimo, kad žydai patikimai paslėpti. KORZIENĖ buvo ryšininke tarp KETURVAKIO ir žydus slėpusių asmenų.

12. BUKENIS Mykolas, 50 metų, lietuvis, nepasiturintis valstietis, Alsėdžių valsčiaus, Barstyčių mstl. gyventojas, slėpė žydus savo patalpose.

13. TAŠKŪNAS Vladislovas, 60 metų, kunigas, lietuvis, Alsėdžių parapijos klebonas. Per visą ilgą Vokietijos okupacijos laikotarpį, sakydamas pamokslus skleidė antifašistinę agitaciją. Žinodamas žydus slėpusius asmenis, skatino juos ir toliau saugoti žydų gyvybes. Už antifašistinį pamokslą, TAŠKŪNAS patyrė vokiečių valdžios represijas. Buvo pašalintas iš klebono pareigų. Dabar gyvena Telšių apskrities Žarėnų mstl.

14. KRASAUSKAS Antanas, 20 metų, valstietis, lietuvis, Alsėdžių mstl. gyventojas, talkininkavo organizuojant žydų pabėgimą iš „GETO“, atliko vežiko pareigas. Jis ir jo tėvas KRASAUSKAS Konstantinas per visą Vokietijos okupacijos laikotarpį teikė slepiamiems asmenims pagalbą maisto produktais.

15. BUTKUS Stanislovas, 50 metų, lietuvis, Alsėdžių valsčiaus Makiečių k. gyventojas. Jis ir jo šeima teikė slepiamiems asmenims pagalbą maisto produktais.

16. SELUTIS Justinas, 34 metų, samdinys, lietuvis, Šarnelės k. gyventojas, aktyviai teikė pagalbą besislapstantiems asmenims.

17. VERKETIS Antanas, 30 metų, samdinys, lietuvis, Šarnelės k. gyventojas, drauge su SELUČIU teikė pagalbą besislapstantiems asmenims, įrenginėdami požemines ir kitokio pobūdžio slaptavietes.

18. KAZLAUSKAS Juozas, 47 metų, lietuvis, pasiturintis valstietis, Sedos valsčiaus, Šašaičių kaimo gyventojas. Nepaisydamas nuolatinio vokiečių valdžios persekiojimo dėl priklausymo komunistų partijai, jis slėpė ir aprūpindavo maistu pilietę PETUKOVSKAJĄ Mariją ir jos 12-metį sūnų, kuriuos iš Vilniaus nelegaliai atgabeno pilietė RUSIENĖ /lietuvė/ ir slėpė vienerius metus bei 3 mėnesius iki kol teritorija buvo išlaisvinta Raudonosios armijos.

19. KAČERGIS, 35 metų, kunigas, iki 1943 metų Kalvarijos parapijos klebonas, lietuvis, ir ‒

20. POLOISKIS Vladislovas, 60 m., kunigas, nuo 1943 metų iki šių dienų [1944 m. lapkričio mėn.] Kalvarijos parapijos klebonas, lietuvis.

KAČERGIS savo namuose slėpė žydą gydytoją SAUCHATĄ Samuilą ir kitus žydus, palaikė jų dvasią bei tikėjimą išvadavimu nuo hitlerinio režimo.

POLOISKIS, priėmęs iš KAČERGIO Kalvarijos parapiją, toliau slėpė SAUCHATĄ ir laikė jį iki kol teritorija buvo išlaisvinta Raudonosios armijos. Be to, jis priėmė slapstytis ir išlaikė dar tris šeimas, iš viso 8 žmones. Ypatingai svarbiais momentais, besislapstančius asmenis slėpė vienuolyno patalpose.

Visiems išvardintiems asmenims ir jų šeimų nariams nuolat grėsė mirtinas pavojus, tačiau savo pasiaukojimu jie parodė aukštas moralines savybes, pasireiškusias ypatingu žmogiškumu ir neapykanta fašistiniams grobikams.

Jie visi nusipelno atitinkamo paskatinimo iš sovietų valdžios organų.

LAIKINAI EINANTIS NKVD KARIUOMENĖS PIRMOJO PABALTIJO FRONTO UŽNUGARIO APSAUGAI VIRŠININKO PAREIGAS

       PAPULKININKIS   ‒                                /ROMANOVAS/

T i k r a:   LIETUVOS SSR NKVD SEKRETORIATO VIRŠININKAS

                 VALSTYBĖS SAUGUMO MAJORAS                                              (DOLBNIA)

1944 m. lapkričio mėn.“

www.archyvai.lt