Pagrindinis puslapis Autoriai Vydūno jaunimo fondo stipendijos – siekiantiesiems aukštų idealų

Vydūno jaunimo fondo stipendijos – siekiantiesiems aukštų idealų

Šventės garbės svečiai – Nijolės Banienės stipendijos įsteigėjas Rimas Banys su žmona R. Baniene ir dukra F. Banyte. 

Rimanto Kunčo-Žemaitaičio nuotraukos

„Dirvos“ korespondentė Živilė Gurauskienė, Lemontas, JAV, www.voruta.lt

Š. m. rugsėjo 26 dieną 5 val. po pietų Lemonte, šalia Pasaulio lietuvių centro (PLC) esančiame kiemelyje, vyko kasmetinė Vydūno jaunimo fondo stipendijų įteikimo šventė, įvertinusi aktyviausius, gabiausius lietuvių kilmės jaunuolius, siekiančius užsibrėžtų tikslų ir aukštų idealų. Renginį moderavo Vydūno jaunimo fondo valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė.

Renginį moderavo Vydūno jaunimo fondo valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė.

„Sveikinu visus, atvykusius šį šiltą vasarišką vakarą į penktąją Vydūno jaunimo fondo vardinių stipendijų įteikimo šventę, – renginiui prasidėjus į susirinkusiuosius kreipėsi Vydūno jaunimo fondo valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė. – Šie metai prasidėjo su džiaugsmingu Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečio laukimu, dainuojančios revoliucijos prisiminimu ir iškilmingu jos pakartojimu. Deja, mums sutrukdė negailestingas virusas. Šiandien susirinkome pasveikinti gabiuosius mūsų lietuviškos bendruomenės narius – studentus, kurių pasiekimus moksle norime įvertinti“. Vydūno jaunimo fondo valdybos pirmininkė, renginio dalyvius supažindinusi su saugumą dėl COVID-19 epidemijos užtikrinančiomis taisyklėmis, pristatė į šventę atvykusius garbės svečius – Nijolės Banienės stipendijos įsteigėją Rimą Banį su žmona Rima Baniene ir dukra Felicija Banyte, ir apgailestavo, jog šį kartą susirinkome be mūsų lietuviškosios visuomenės narių bei Fondo rėmėjų. Prieš prasidedant Vydūno jaunimo fondo stipendijų įteikimo ceremonijai valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė šventės svečius supažindino su Vydūno jaunimo fondo tarybos pirmininku fil. dr. Arūnu Draugeliu, tarybos vicepirmininku fil. dr. Robertu Vitu ir Akademinio skautų sąjūdžio Centro vadijos pirmininku fil. Audriumi Aleksiūnu. Renginyje dalyvavo laikraščio ,,Dirva” korespondentė Živilė Gurauskienė.

Šalia PLC esančiame kiemelyje susirinkusios stipendininkų šeimos stebėjo penktąją Vydūno jaunimo fondo stipendijų įteikimo šventę.

VJF valdybos pirmininkei fil. Vidai Brazaitytei pakvietus į sceną Vydūno jaunimo fondo tarybos pirmininką dr. Arūną Draugelį buvo įteiktos stipendijos studijuojantiems jaunuoliams.

Liautaud vardinės stipendijos verslą studijuojantiems jaunuoliams

Nuo 2016 m. dosnios geradarės Gražinos Liautaud dėka Vydūno jaunimo fondas teikia tris 10, 000 dolerių vertės Liautaud vardines stipendijas verslą studijuojantiems jaunuoliam (bakalaurantams, magistrantams, doktorantams). Jas dosni geradarė Gražina Liautaud įkūrė savo vyro a. a. James (Big Jim) Liautaud atminimui. Stipendija skiriama lietuvių kilmės studentams, kurie šiuo metu studijuoja ar yra priimti ir užsiregistravę studijuoti Illinojaus valstijos pagrindiniame, pripažintame verslo universitete, siekdami bakalauro, magistro ar daktaro laipsnio.

VJF padėką išsako LSS Broniaus Kviklio stipendijos laureatė Ariana Chiapetta. Šalia – VJF valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė ir VJF tarybos pirmininku fil. dr. Arūnas Draugelis.

Verslininkas ir pedagogas James Liautaud gimė 1936 m. spalio 19 d., gyveno Čikagoje, įgijo mechaninės inžinerijos bakalauro laipsnį Ilinojaus universitete Urbana–Champaign, dalyvavo Korėjos kare. 1963 m. James Liautaud išrado metalo bei plastiko kompozito liejimo technologiją, o po 8–erių metų įsteigė kompaniją „Capsonic Inc.“, kur gamino ir tiekė iš šios medžiagos pagamintas detales elektronikos, buitinės technikos, mašinų pramonės įmonėms Eldžine. Jis įsteigė nemažai verslų, pvz., ,,American Antenna”, ,,K40 Electronics”. Vėliau dėstė Ilinojaus universitete Čikagoje, kur įkūrė ,,Process Designed Training” – vadovavimo apmokymo metodą, kuris buvo įvestas Liautaud institute Ilinojaus universitete Čikagoje. James Liautaud taip pat įvedė ,,Chicago Family Business Council” DePaul universitete. Jis mirė 2015 m. spalio 23 d., sulaukęs 79-erių metų.

Pirmasis laureatas – bakalaurantas Jokūbas Baranauskas, studijuojantis ekonomiką DePaul universitete. Jokūbas savo stipendijos prašyme rašė: „Po trejų sunkių metų universitete aš pagaliau pabudau ir pradėjau daryti tai, ko visada norėjau, tai, ką vis atstumdavau, nes man būdavo per daug patogu būti savo burbule“.

Dr. Andrius Kudirka kartu su VJF valdybos pirmininke fil. Vida Brazaityte pasirašė naujai įsteigtos stipendijos sutartį.

Jokūbas yra ateitininkas, lietuvių tautinių šokių grupės „Grandis“ šokėjas, Šv. Rašto skaitinių skaitovas Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje Lemonte, vadovas įvairiose stovyklose.

Antrasis laureatas – Lukas Saulis. Lukas pradėjo studijuoti finansus ir apskaitą Ilinojaus universitete Urbana-Champaign. Lukas rašė, kad aukštojo mokslo ekonomika (tiek makro-, tiek mikro-) padėjo jam suprasti žmonių elgesį ir tai, kaip veikia rinkos, įmonės ir vyriausybės. Antrajame kurse anglų kalba (viešasis kalbėjimas) padėjo jam įgyti pasitikėjimo savimi kaip viešajam kalbėtojui. Jis teigia, jog yra problemų sprendėjas, kuriam patinka iššūkiai ir tikisi, jog baigęs studijas, po 5–7 metų, jis turės darbą, susijusį su investicine bankininkyste arba buhalterija. Po kelerių metų darbo patirties jis sieks grįžti į aukštesniąją mokyklą studijuoti vadybos magistrantūroje. Lukas yra Lietuvių tautinių šokių grupės „Grandis“ šokėjas, choristas, Eagle Scout, lacrosse žaidėjas, įvairių organizacijų ir klubų narys gimnazijoje, taip pat savanoris ne viename projekte.

Liautaud vardinės stipendijos laureatai.

Trečiasis laureatas – Ivas Stropus. Ivas pradėjo studijuoti verslo administraciją Ilinojaus  universitete Čikagoje. Ivas rašė: „Lankyti universitetą yra pasiekimas. Tai yra investicija ir ji nėra pigi. Noriu studijuoti verslą, nes visada norėjau vadovauti savo statybų įmonei. Aš noriu kurti savo ateitį. Noriu lankyti UIC miestelį, nes didžiąją dalį savo vaikystės praleidau mieste. Aš visada žavėjausi ir mėgau miesto judėjimą. Mieste visada kažkas vyksta ir tai skatina mintį, kad sunkus darbas atsiperka“.

Ivas yra skautas vytis, Eagle Scout, Lietuvių tautinių šokių grupės „Grandis“ šokėjas, buriuotojas, lenktynininkas, savanoris skautų veikloje, lituanistinėje mokykloje ir kitur.

Fil. Gražinos Musteikytės vardinė stipendija

68-erius metus gyvuojantis Vydūno vardo jaunimo fondas remia lietuvių studentų studijas ir vertingų knygų leidimą, skiria mokslo premijas Akademinio skautų sąjūdžio garbės narių vardais.

Vydūno jaunimo fondas, siekdamas įvykdyti Gražinos Musteikienės testamentą, įkūrė fil. Gražinos Musteikytės vardinę stipendiją. Didžioji mecenatė labai mylėjo Lietuvos jaunimą, jį rėmė ir tikėjo jo ateitimi. Gražina Musteikienė, norėdama įprasminti dukters Gražinos, anksti iškeliavusios į Amžinybę, atminimą, kreipėsi į Vydūno jaunimo fondą, prašydama įsteigti stipendiją studijuojantiems ir aktyviai dalyvaujantiems skautų veikloje lietuvių kilmės jaunuoliams.

LSS Broniaus Kviklio vardinės stipendijos laureatai.

Šių metų fil. Gražinos Musteikytės 10, 000 dol. vertės vardinės stipendijos laureatė – g. t. n. Maya Chiapetta. Sesė Maya šiais metais baigia savo studijas Pietų Karolinos universitete pedagogikos ir ispanų kalbų srityse. Ji rašė: „Aš pasirinkau pedagogikos sritį, kad galėčiau dirbti su jaunimu ir padėti jam atrasti, kiek jis gali pasiekti. Papildomai pasirinkau ispanų kalbą todėl, kad manau, jog yra svarbu, kad visi, kol yra jauni, išmoktų antrą kalbą“. Sesė Maya nesėdi vietoje – ar tai būtų skautų susibūrimas, ar lietuvių jaunimo suvažiavimas – visuomet jame dalyvauja ir net jam vadovauja. Šiuo metu ji yra Čikagos skyriaus Akademikių skaučių draugovės/ Korp! Vytis valdybos vicepirmininkė.

Nijolės Banienės vardinė stipendija remti meno studijas pasirinkusius jaunuolius

 

2018 metais dosnusis geradaris Rimas Banys įkūrė 5,000 dolerių stipendiją savo žmonos a. a. Nijolės Banienės (Nyole Banys) atminimui. Ši stipendija teikiama lietuvių kilmės studentams, kurie yra studijavę bent dvejus metus Ilinojaus valstijos pagrindiniuose pripažintuose meno universitetuose bei kolegijose, siekdami įgyti meno studijų (tapybos, keramikos, skulptūros, grafinio dizaino, animacijos ir pan.) bakalauro, magistro ar daktaro laipsnius. Dailininkė N. Banienė gimė 1934 m. Kaune. Po II Pasaulinio karo atvyko į Čikagą, kur studijavo Ilinojaus ir “Roosevelt” universitetuose. Studijas tęsė Čikagos Meno institute, kurį baigė 1957 m. Netrukus dailininkės kūriniai – paveikslai, brėžiniai, koliažai bei knygų iliustracijos – buvo eksponuojami parodose. Menininkė dalyvavo per 20 grupinių parodų, surengė 4 autorines kūrybos parodas. N. Banienės kūryboje vyravo gamtos peizažai, ypač pavasario gėlės. N. Banienė priklausė La Grange, IL Meno lygai. Dailininkė mirė 2007 m. lapkričio 18 d.

Iš kairės į dešinę – VJF tarybos vicepirmininkas fil. dr. Robertas Vitas ir Akademinio skautų sąjūdžio Centro vadijos pirmininkas fil. Audrius Aleksiūnas.

Šių metų N. Banienės 5, 000 dol. vertės vardinė stipendija skirta Mantui Motekaičiui. Mantas Motekaitis – bakalaurantas, studijuojantis Film & TV Documentary su filosofijos minor DePaul universitete. Prašyme skirti stipendiją jis rašė: “Dokumentiniams filmams kurti reikalingas bendradarbiavimas, finansavimas, kelionės ir daug laiko. Nepaisant šių sunkumų, nematau savęs darančio ką nors kita. Man yra artimas šis kūrybinis gyvenimo būdas. Didžiausią nusiraminimą radau savo sprendime siekti šios karjeros, kai 2019 m. šešis mėnesius studijavau užsienyje, Čilėje. Prisiverčiau keliauti į svetimą šalį turėdamas tik kuprinę ir fotoaparatą. Būdamas ten praleidau laisvalaikį žygiuodamas po Andų kalnus, fotografuodamas nuostabius peizažus ir kurdamas du dokumentinius filmus. Teko prisitaikyti prie sunkiausių fotografavimo sąlygų ir pasinerti į svetimą kultūrą “.

Po laureato pristatymo renginio moderatorė VJF valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė priminė, kad šventės svečiai  su Manto veikla turės galimybę susipažinti po vakarienės, nes jis šiuo metu yra išvykęs filmuoti medžiagą naujam dokumentiniam filmui.

Lietuvių skautų sąjungos (LSS) vardinės stipendijos

Nuo 2010 metų Vydūno jaunimo fondas pradėjo skirti 1, 000 dol. vardines stipendijas studijuojantiems Lietuvių skautų sąjungos nariams. 2020 metais nutarta šią stipendiją padidinti iki 1, 500 dol. Iš viso šiais metais paskirta 19 1, 500 dol. vertės stipendijų. Šių metų stipendijos pavadintos Broniaus Kviklio vardu.

Bronius Kviklys gimė 1913 m. lapkričio 10 d. Zastrone, Daugailių valsčiuje, Utenos apskrityje. Jis buvo Lietuvos ekonomistas, teisininkas, žurnalistas, redaktorius, kraštotyrininkas. 1937 m. Vytauto Didžiojo universitete, Kaune, Teisės fakultete baigė ekonomiką, 1938-1941m. – teisę Kauno ir Vilniaus universitetuose. Nuo 1951 m. gyveno Čikagoje, kur aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos organizacijų veikloje bei rūpinosi lietuviškų relikvijų rinkimu. Redagavo: 1948 m. – „30 metų“, 1953 m. – „400 metų pirmajai Nemuno poemai“, 19481950 m. – „Vytis“, 19511956 m. – „Mūsų Vytis“, 19521953 m. – „Ad Meliorem!“. 19521980 m. – Čikagos katalikiško laikraščio „Draugas“ bendradarbis, buvo Lietuvių enciklopedijos straipsnių autorius.

 

VJF tarybos pirmininkas fil. dr. Arūnas Draugelis.

Pirmoji Broniaus Kviklio vardinė stipendija Vydūno jaunimo fondo tarybos pirmininko  fil. dr. A. Draugelio buvo įteikta laureatei g. t. n. Arianai Chiapettai. Sesė Ariana įstojo į „Nerijos“ tuntą 2006 m. Ji yra buvusi tunto komendantė, jūrų jaunių vadovė, taip pat Detroito žiemos stovyklos vadovė bei Atlanto rajono stovyklos buriavimo instruktorė. Sesė Ariana studijuoja Animal science ir Criminal justice Mičigano universitete.

Antroji laureatė – g. Julia Custardo. Sesė Julia įstojo į ,,Nerijos” tuntą 2007 m. 2018-2019 m. buvo ūdryčių ir jaunių vadovė, praėjusiais metais – jaunių vadovė. Ji – oro skautė, yra dalyvavusi Philmont iškyloje, taip pat dirbo su rizikos grupės vaikais Lietuvoje, bendradarbiavo  su “Vaiko vartai į mokslą” organizacija.

Trečiasis laureatas – s. v. Andrius Deuschle. Brolis Andrius skautų veikloje, ,,Lituanica” tunte,  pradėjo dalyvauti 2007 m. Jis – puikus pagalbininkas tunte, vadovas stovyklose, taip pat yra Eagle Scout. Andrius studijuoja Actuarial Science Purdue universitete.

Kadangi brolis Andrius Deuschle negalėjo šį savaitgalį grįžti iš universiteto, buvo perskaityta jo padėka.

LSS Broniaus Kviklio vardinės stipendijos laureatė g. fil. Vaida Narytė (viduryje) su tėvais – VJF tarybos nariu fil. Mariumi Nariu ir Dalia Nariene.

Ketvirtasis laureatas – s. v. Jonas Deuschle. Brolis Jonas įstojo į „Lituanica“ tuntą 2007 m.  Jis – buvęs vilkiukų vadovas, patikimas pagalbininkas įvairiose iškylose, Kaziuko mugėse, taip pat  yra  Eagle Scout. Jonas studijuoja Computer Information Systems Bradley universitete.

Brolis Jonas Deuschle taip pat negalėjo grįžti iš universiteto, todėl prašė perskaityti jo padėką šventės svečiams.

Penktasis laureatas – s. v. Jokūbas Gučius. Jokūbas į „Lituanica“ tuntą įstojo 2007 m. Jis – buvęs skautų draugininko pavaduotojas stovyklose, pagalbininkas darbo savaitgaliais Rako stovykloje, taip pat mugėse ir kituose lėšų telkimo vajuose. Brolis Jokūbas studijuoja verslą ir psichologiją Alabamos universitete.

Kadangi brolis Jokūbas negalėjo atvykti, stipendiją atsiimti buvo pakviesti jo tėveliai – Jūratė ir Žilvinas Gučiai.

Šeštoji laureatė – g. fil. Vaida Narytė. Sesė Vaida yra Čikagos skyriaus Akademikių skaučių draugovės/Korp! Vytis valdybos sekretorė, ilgametė „Nerijos“ tunto įvairių pareigų vadovė. 2019 m. ji baigė Millikin universitetą, įgijo meno terapijos bakalauro laipsnį. Šiuo metu ji studijuoja St. Mary-of-the-Woods kolegijoje, siekia meno terapijos magistro laipsnio.

Septintoji laureatė – vyr. sk. kand. Monika Ringytė. Sesė Monika skautų veikloje pradėjo dalyvauti 2011 m. „Aušros Vartų“/Kernavės tunte. Ji  – buvusi skaučių vadovė, dalyvauja darbo savaitgaliais Rako stovykloje ir skautų akademikų suvažiavimuose. Sesė Monika studijuoja cybersecurity DePaul universitete, siekia magistro laipsnio.

Aštuntoji laureatė – g. kand. Arija Simonaitytė. Sesė Arija įstojo į „Nerijos“ tuntą 2010 m. Ji yra ūdryčių ir jūrių jaunių vadovių pagalbininkė, buvusi laužavedė ir vandens sergėtoja stovyklose. Sesė Arija studijuoja matematiką Purdue universitete.

 

Naujai įsteigtos stipendijos įkūrėjas – VJF tarybos narys fil. dr. Andrius Kudirka.

Paskutinysis, devintasis, laureatas – s. v. senj. Vytas Stankus. Brolis Vytas įstojo į “Lituanica” tuntą 2006 metais. Jis – buvęs vilkiukų draugininko pavaduotojas, praeityje vadovavęs skautams ir prityrusiems skautams. Brolis Vytas studijuoja kasybos inžineriją Kentucky universitete.

Kadangi brolis Vytas Stankus negalėjo grįžti namo, stipendija buvo įteikta jo mamai, fil. Renatai Stankienei, Fondo iždininkei.

Naujai įsteigta stipendija

Vydūno jaunimo fondas gyvuoja 68-erius metus dosniųjų aukotojų ir rėmėjų dėka. Fondas dėkingas ypač tiems aukotojams, kurie aukoja pinigus įkūrti šeimos narių vardines premijas ir stipendijas, suteikiančias paramą Lietuvos universitetuose studijuojantiems studentams skautams bei Lietuvių skautų sąjungos skautams akademikams.

VJF valdybos pirmininkei fil. Vidai Brazaitytei į sceną pakvietus Vydūno jaunimo fondo tarybos narį fil. dr. Andrių Kudirką renginio svečiams buvo apibūdinta naujai įsteigta vardinė stipendija. Kudirkų šeima – sesuo, žmona, 3 sūnūs ir duktė su šeimomis, paaukojo 20, 000 dol. įkurti dr. Arvydo Kudirkos vardinę stipendiją.

Kadangi stipendija įkurta neseniai, prašymus pateikė tik du kandidatai. Nebuvo lengva Kudirkų šeimos atstovui atrinkti laureatą, todėl nutarta šiais, pirmaisiais stipendijų įteikimo metais, apdovanoti abu kandidatus.

Gražinos Musteikytės vardinės stipendijos laureatė – g. t. n. Maya Chiapetta.

Pirmasis laureatas – s. v. Lukas Mitrius. Brolis Lukas studijuoja fiziką Notre Dame universitete. Jis dalyvauja skautų veikloje ir jai vadovauja Detroite. Savo prašyme jis atskleidė, jog pagrindinis jo tikslas – baigus studijas dirbti NASA, kur galėtų ištirti keistą juodųjų skylių prigimtį ir išplėsti savo žinias.

Antroji laureate – g. kand. Arija Simonaitytė. Su sese Arija susipažinome anksčiau. Ji rašė: „Gerbiamas dr. A. Kudirka studijavo Purdue universitete, kuriame dabar studijuoju aš, jis domėjosi matematika, kaip ir aš. Aš siekiu sekti jo pavyzdžiu – siekti aukštesnio mokslo ir būti aktyvi lietuvė”.

Naujai įsteigtos Arvydo Kudirkos vardinės stipendijos laureatai – g. kand. Arija Simonaitytė ir s. v. Lukas Mitrius.

Renginio moderatorei fil. Vidai Brazaitytei paminėjus, jog didelis džiaugsmas, kad kuriama nauja, prasminga Vydūno fondo vardinė stipendija, į sceną buvo pakviestas fil. dr. Andrius Kudirka, kuris, kartu su  VJF valdybos pirmininke fil. Vida Brazaityte, šventės metu pasirašė naujai įsteigtos stipendijos sutartį.

VJF fondo valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė, renginio svečius pakvietusi pabendrauti ir pasidalyti mintimis prie vaišių stalo, visiems, susirinkusiems į Vydūno jaunimo fondo stipendijų įteikimo šventę, išreiškė nuoširdžią padėką Vilhelmo Storosto–Vydūno žodžiais: ,,Aš iš lietuvių tautos laukiu, kad ji vykdytų žmogaus ir tautos gyvenimo prasmę, tai esti, kad ji siektų aukštesnio, kilnesnio žmoniškumo”.

Šventei baigiantis renginio moderatorė pakvietė visus peržiūrėti Nijolės Banienės vardinės stipendijos laureato Manto Motekaičio sukurtus dokumentinius filmus ir kreipėsi į laureatus: “Jaunime, įsidėmėkite šiuos Vydūno žodžius. Siekite geresnio, aukštesnio idealo.Vydūno jaunimo fondas reiškia nuoširdžią padėką Jums visiems. Sveikiname mūsų nuostabų jaunimą!”

 

 

 

 

 

 

 

Naujienos iš interneto