Pagrindinis puslapis Lietuva Jubiliejai Sveikinimai „Vorutai“ 30-mečio proga

Sveikinimai „Vorutai“ 30-mečio proga

Sveikinimai „Vorutai“ 30-mečio proga

Gerbiamas nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ steigėjau, leidėjau ir vyriausiasis redaktoriau Juozai VERCINKEVIČIAU, mieli redakcijos darbuotojai, laikraščio skaitytojai, nuoširdžiai sveikinu visus Jus Vorutos 30-ojo gimtadienio proga.

„Vorutos“ laikraštis įsteigtas Lietuvos Sąjūdžio, Baltijos kelio metais, kai trijų valstybių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos – gyventojai atkreipė pasaulio dėmesį į okupuotų Baltijos šalių likimą, pasmerkė Molotovo–Ribentropo pasirašytą paktą.

„Vorutos“ gimimas po ilgai trukusių įvairių okupacijų Lietuvos žmonėms vėl atvėrė galimybę keliauti laikraščio puslapiais į didingą valstybės praeities istoriją, prisiminti tautos didvyrius, jos kultūrą ir švietimą.

Laikraštis leidžiamas jau 30 metų, tačiau jame teikiamų straipsnių aktualumas, minties gilumas ir prasmingumas neišsisėmė, jis išliko iki šiol, todėl kas kartą naujo leidinio ant stalo skaitytojas nekantriai laukia.

Mieli esantys ir buvę laikraščio leidėjai, nuoširdžiai dėkoju Jums už tai, kad eidami dešimtmečius atgimimo keliu nepavargote nešti šviesos į mūsų namus. Linkiu stiprybės Jums ir Jūsų artimiesiems sunkiame, bet prasmingame darbe.

 

Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Vidmantas ŽILIUS

 

Gerbiami laikraščio „Voruta“ redakcijos darbuotojai, redakcinės kolegijos nariai!

Tautos fondo vardu norime pasveikinti gražios 30-ies metų laikraščio leidybos sukakties proga. Smagu, kad laikraštis atspindi tautiškumo, valstybingumo idėjas, kurios labai svarbios kai kuriuose Lietuvos regionuose. Džiugu, kad laikraštis pasiekia net atokiausias mokyklas ir bendruomenes.

Dėkojame Jums už tokį pasiaukojamą darbą ir linkime laikraščiui gyvuoti dar ilgai ilgai.

 

Pagarbiai

Tautos fondo ir TF Lietuvos atstovybės darbuotojai

 

1989 m. spalio 24-ąją dienos šviesą išvydo pirmasis nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ numeris. Prieš trisdešimt metų buvo pradėtas svarbus ir reikalingas darbas, kurį įvertins ateities kartos. „Vorutos“ leidėjams linkiu aktyviai šviesti visuomenę, skaitytojams – domėtis Lietuvos ir pasaulio istorija, kultūra ir religija.

Sėkmės ir gyvuokite dar ilgai!

 

LR Seimo Pirmininko pavaduotojas Jonas LIESYS

 

 

30-mečio proga sveikindamas nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ redakcijos kolektyvą nuoširdžiai dėkoju už nuolatinį dėmesį ir bičiulišką rūpestį Pagėgių kraštui, už publikuotus straipsnius ir inicijuotą knygų leidybą. Jūs savo iniciatyvomis ir prasminga veikla padedate saugoti savitą Mažosios Lietuvos istoriją.

Sėkmės Jums įgyvendinant užsibrėžtus tikslus. Stiprybės ir sveikatos dirbant šį sunkų ir atsakingą darbą.

 

Pagarbiai

Pagėgių savivaldybės meras Vaidas BENDARAVIČIUS

Padėka

Juozui VERCINKEVIČIUI,

nacionalinio  Lietuvos istorijos laikraščio  „Voruta“ steigėjui, leidėjui, vyriausiajam redaktoriui,

už istorijos išsaugojimą ateities kartoms laikraščio 30-mečio veiklos proga.

Edita RUDELIENĖ, Trakų rajono savivaldybės merė

 

 

Sveikiname!

Nuoširdaus lietuviško žodžio šiandien vis labiau pasiilgstame. Plečiantis kompiuterizacijai, įsigalint virtualiajai kultūrai, vis dažniau susimąstome apie savo tautos praeitį ir istorijos vingius. Jubiliejaus proga dėkojame laikraščio „Voruta“ vyr. redaktoriui Juozui VERCINKEVIČIUI ir visam kolektyvui už prasmingą darbą. Jūs jau trisdešimt metų supažindinate skaitytoją su Lietuvos istoriniu paveldu ir Lietuvai nusipelniusiais žmonėmis.

Linkime, kad „Voruta“ ilgai gyvuotų ir įkvėptų skaitytojus prasmingiems ateities darbams Lietuvos vardan.

 

Su pagarba

Jadvyga PURVANECKIENĖ,

vyriausioji fondų saugotoja, l. e. direktoriaus pareigas,

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija

 

 

Sveikiname Lietuvos istorijos mylėtojus, kuriuos jau trisdešimt metų lanko turiningasis laikraštis „Voruta“, kantriai purenantis mūsų krašto istorijos dirvonus.

Dėkojame „Vorutos“ pasišventėliams: kantriajam Juozui VERCINKEVIČIUI ir jo bendražygiams, taip ilgai pajėgusiems tarnauti Lietuvos istorijos labui.

Linkime „Vorutai“ (kad ir keičiant pavidalą) švęsti dar daugelį jubiliejų, džiuginti ir būsimas kartas!

 

Martynas ir Marija PURVINAI, Kaunas

 

Miela „Vorutos“ bendruomene,

Jau 30 metų Jūsų kuriama, o mūsų godžiai skaitoma „Voruta“ yra tiltas, jungiantis praeitį ir dabartį, kultūrą ir istoriją, pažinimą ir pajautimą… Tiltas, kuriuo perėjęs

 atrasi Tėvynę, atrasi Lietuvą.

Gyvuokite ilgai, būkite tokie brandūs ir laukiami, kokie buvote visus 30 metų.

 

Su nuoširdžiausiais sveikinimais

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus kolektyvas

 

Sveikiname!

Vienintelis Lietuvoje istorijos laikraštis šiemet švenčia 30-metį… Šiame Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio įkvėptame leidinyje nuo pat jo įsteigimo buvo skelbiamos lietuvių tautinį tapatumą, pilietiškumą, kritinį mąstymą, sąmoningumą skatinančios ir ugdančios publikacijos įvairiomis Lietuvos istorijos temomis. Laikraščio turiniu siekta paneigti okupacijos metais atsiradusias Lietuvos istorijos klastotes, gilinti istorijos žinias ir ugdyti visuomenės pasididžiavimą tautos, valstybės istorija. Puslapiuose visuomet daug dėmesio būdavo skiriama Pietryčių Lietuvai, o ypač jos švietimui – lietuviškoms mokykloms, jų istorijai, bendruomenėms – mokytojams ir mokiniams. Dėmesys augančiai lietuvių kartai ir ją ugdantiesiems, nuoširdus palaikymas ir paskatinimas – svarbus ir neįkainojamas darbas Lietuvos Valstybės ateičiai!

30-ies metų leidybos proga sveikiname „Vorutos“ steigėją, leidėją, vyriausiąjį redaktorių Juozą VERCINKEVIČIŲ, redakcijos kolektyvą ir visus ištikimus skaitytojus. Linkime idėjų ir darbų tęstinumo, ilgų ir sėkmingų metų!

 

Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas MASAITIS

 

Gerbiamas Juozai VERCINKEVIČIAU, vyriausiasis laikraščio „VORUTA“ redaktoriau ir steigėjau, gerbiamieji darbuotojai, redakcinės kolegijos nariai!

Sunkiais Lietuvos valstybės atgimimo metais, iškovojant Nepriklausomybę, laikraščio „Voruta“ puslapiuose atskleidžiama istorinė tautos kovų ir pilietinės dvasios tvirtybės bei gyvasties tiesa tvirtino drąsą ir pasiryžimą stovėti dėl Laisvės iki pergalės.

Nuo pirmo, parengto ir pasiekusio Lietuvį skaitytoją egzemplioriaus praėjo gražus trisdešimtmetis. Per visą šį laiką dėl jūsų visų pastangų ir nenuilstamo darbo laikraščio turinys išsaugojo savo paskirtį, plėtodamas skaitytojų ratą, ugdydamas pilietinę tvirtybę, patriotinius jausmus, nušviesdamas kasdienį Lietuvių kultūrinį, švietėjišką gyvenimą, saugojant ir puoselėjant istorinį paveldą demokratinėje visuomenėje.

Gerbiamas vyriausiasis redaktoriau, redakcijos darbuotojai, redakcinės kolegijos dalyviai, nuoširdžiai sveikinu Jus, išsaugojusius laikraščio gyvastį trisdešimt metų. Dėkoju už nenuilstamą darbą Lietuvos kultūriniame gyvenime.

Dėkoju už gražų Vilniaus krašto atgavimo 80-mečio pristatymą „Vorutoje“.

Linkiu visiems „Vorutos“ leidybos dalyviams stiprios sveikatos, ištvermės, sėkmės nesibaigiančioje kovoje dėl Lietuvių tautos savasties ir jos kalbos grožio bei rašto gyvasties.

 

Su didžia pagarba „Vorutos“ skaitytojas, mokytojas Vytautas DAILIDKA

 

Eišiškės,

2019 m. spalis