Pagrindinis puslapis Europa Seinų - Punsko kraštas Sigitas Birgelis. Apsaugoti nuo užmaršties

Sigitas Birgelis. Apsaugoti nuo užmaršties

Nuotraukoje – Juozas Jakimavičius

Bėga laikas. Į Anapilį viens po kito iškeliauja žmonės. Išeina, pasiimdami į nežinomybę savo jausmus, išgyvenimus, gyvenimo patirtį, nuveiktus gerus ir blogus darbus, tai, ką pavyko padaryti ir ko nesuspėjo baigti. Žmonių darbai pasilieka – vieni ilgiau, kiti trumpiau, išlieka net žmogaus nesant. Jie gali būti perduodami kaip atsiminimai kitoms kartoms, gali būti tęsiami, puoselėjami…

Bėga laikas. Kažkaip pasigendu tų, kurių nėra. Daug kas juos primena, ne tik antkapiai Trakiškių kapinėse. Einant Punske Mickevičiaus gatve, pro medinį prieškarinį Bogutų namą (mažai Punske tokių įdomių namų), iš atminties sugrįžta ilgesnį laiką čia gyvenę Petronėlė ir Juozas Jakimavičiai. Nebuvo lengva su jais bendrauti. Dėl tiesmukiško būdo ir dyglaus charakterio daugelis jų privengdavo. Juozas buvo partizanų globėjas. Jo laukuose Šlynakiemyje 1949 m. gruodžio 15-ąją žuvo du Lietuvos partizanai: Jurgis Krikščiūnas ir jo adjutantas Vytautas Prabulis. Pokariu Juozas Jakimavičius buvo kalinamas, sekamas, vėliau aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos vicepirmininkas. Jo žmona Petronėlė Durtonaitė-Jakimavičienė daug metų mokytojavo, vadovavo šokių būreliams, rengė vaidinimus, domėjosi ir mėgo kalbėti apie šio krašto praeitį, rašė į „Aušrą“. Klausytojo nepaleisdavo greitai. Sunku buvo nuo jos „atsiplėšti“.

Su Juozu Jakimavičiumi dažniausiai kalbėdavom apie partizanus. Ši tema jį aitrino. Norintiems jo klausyti pasakoti turėjo apie ką. Kalbėjo noriai ir vaizdžiai. Giliai atmintyje išliko Juozo Jakimavičiaus pasisakymas, kai 2010 metų ankstyvą rudenį filmavome jį Šlynakiemyje, partizanų žuvimo vietoje. Kamera tada užfiksavo tokius jo žodžius: „[Buvo] labai graži diena. Kokį 10 laipsnių šalčio. […] Tai buvo tarp šešių ir septynių. Išėjau paruošt maistą gyvuliams. Tai aš pastebėjau, kad čia yra judėjimas. Perbėgdinėjo kariuomenė, apsikasus… Nu, ir po kiek laiko išgirdau pora šūvių, šaudymus. Ir atėj kareivis ir mane nusivedė. […] Maždaug šimtas metrų nuo šičionai išgirdau du šūvius vėl. Kada atėjau, tai pradėjo šaudyt raketom į langelį. Nustoj šaudyt, tai mane tuojaus ant bunkerio varė […], ba sako lietuviški banditai sprogdinasi, tai gaišk tu, o ne mes čionai. Dvieje iš šonų su kulkosvaidžiais „degteriovais“, o kitas per kuprą su buože, ir eik ant bunkerio, ardyk. Atardėm. Prabulis turėjo „parabelį“ dar rankoj, o anas sudribęs buvo visai, kruvina galva.“

Tądien Juozas Jakimavičius išreiškė viltį, ne, ne viltį, šiandien man rodos, kad jis tiesiog netiesiogiai manęs prašė, kad padėčiau jam baigti, ko galbūt nesuspės baigti – parengti lentą-memorialą, skirtą Suvalkų krašte gimusiems Lietuvos partizanams. Atidavė man jų sąrašą.

 Suvalkų krašte gimę Lietuvos partizanai:

– Matulevičius (Bijūnas) – gimęs Trumpališkio kaime;
– Algis Lapinskas – gimęs Punske, žuvo Kaišiadoryse;
– Vitas Staskevičius – gimęs Punske, žuvo Jakimavičių laukuose;
– Alfonsas Mielkus – gimęs Alksnėnuose, žuvo Taklinave;
– Julius Bulevičius – gimęs Šlynakiemyje, žuvo Kazlų Rūdos miške;
– Aleksas Keleris (Tigras) – gimęs Vaitakiemio kaime, sužeistas ir išvežtas į Sibirą 1947 m.;
– Danielius Krakauskas – gimęs Trumpališkio kaime, 1945 m. pabaigoje išvežtas į Sibirą;
– Aleksas Krasnademskis (Voveris) – gimęs Ramonuose, palaidotas Veiveriuose, Skausmo kalnely;
– Juozas Radzevičius (Spyglys) – gimęs Bubeliuose, 1946 m. legalizavosi;
– Jonas Aleksa – gimęs Žvikeliuose, žuvęs 1947 m.;
– Kostas Balkus (Stipruolis) – gimęs Valinčių kaime, žuvęs 1951 m., broliai – Dominykas ir Kazimieras;
– Dominykas Balkus (Tūzas) – gimęs Valinčių kaime, žuvęs 1950 m.;
– Kazimieras Balkus – gimęs Valinčių kaime, žuvęs 1946 m.;
– Boleslovas Burdulis – gimęs Trumpališkio kaime, žuvęs;
– Juozas Burdulis – gimęs Trumpališkio kaime, žuvęs;
– Petras Dzidolikas (Bijūnas) – gimęs Trumpališkio kaime, žuvęs 1947 m., išniekintas Jiezne – pamestas ant grindinio;
– Julius Mielkus (Lubinas) – gimęs Vaitakiemio kaime, sužeistas, 1947 m. išvežtas į Sibirą 15-ai metų;
– Vincas Makauskas – gimęs Kampuočių kaime, suimtas, išvežtas į Sibirą;
– Juozas Milinkevičius (Kelmas, Vytenis) – gimęs Trumpalio kaime, žuvo 1950 m.;
– Antanas Vartavičius – gimęs Trakiškių kaime, priklausęs Perkūno rinktinei, žuvo 1945 m., brolis dvynys Jonas;
– Jonas Vartavičius (Grikis) – gimęs Trakiškių kaime, Perkūno rinktinės būrio vadas, žuvo keldamas trispalvę 1949 02 16 d.;
– Vincas Krakauskas – gimęs Trumpališkio kaime, žuvęs;
– Juozas Raškauskas – gimęs Trumpališkio kaime, žuvęs;
– Jurgis Nevulis (Klevas) – gimęs Didžiulių kaime, suimtas 1948 m., teistas, grįžo.

Sąrašą reikėtų patikslinti ir pratęsti. Pabandykime tai padaryti kartu.

Sigitas Birgelis, punskas.pl