Pagrindinis puslapis Pasaulis Išeivija Pasaulio Lietuvių Centre Čikagoje paminėta Laisvės gynėjų diena

Pasaulio Lietuvių Centre Čikagoje paminėta Laisvės gynėjų diena

JAV LB Lemonto apylinkės valdyba. Iš kairės į dešinę – Raimondas Armonas, Alvyda Gudėnienė, Nijolė Danielson, Paulina Liauba, Violeta Valaitytė (pirmininkė), Roma Langė, Janina Sučylienė, Petras Valius. JAV LB Lemonto apylinkės valdybos archyvo nuotr.

“Dirvos” korespondentė Živilė GURAUSKIENĖ, Čikaga, JAV, www.voruta.lt

Š. m. sausio 12 d., sekmadienį, Lemonte, Pasaulio Lietuvių Centre, Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos bažnyčioje išeivijos lietuviai susirinko į kunigo Algio Baniulio SJ aukojamas šv. Mišias švęsti Viešpaties Krikšto iškilmę, kuria užbaigiamas liturginis Kalėdų laikas ir, dalyvaujant Lietuvos Respublikos Generaliniam konsului Čikagoje Mantvydui Bekešiui, R. Banys šeimos salėje pagerbti prieš 29 metus, Sausio 13–ąją, per sovietų agresiją žuvusių Lietuvos laisvės gynėjų atminimą.

Per Viešpaties krikštą buvo apreikštas Švč. Trejybės slėpinys, taigi Kristaus krikšto šventei visoje patristikos tradicijoje teikiamas ypatingas dėmesys ir, po Velykų,  ji yra seniausia šventė Bažnyčios liturgijoje, kaip pabrėžė popiežius Benediktas XVI. Krikštas tampa tiltu tarp Jo ir mūsų, keliu, per kurį Išganytojas tampa mums pasiekiamas. Meilė ir nusižeminimas – tai Jėzaus kelias, tačiau juo ir mes esame kviečiami eiti. Tai kelias į šventumą. Kiekvienam mūsų šis kelias individualus. Kaip ir žuvusiųjų už Lietuvos laisvę kelias, kurį jie pasirinko. “Dėkokime Dievui už jo atneštą šviesą ir Amžinybę, apšvietusią mūsų gyvenimo kelią ir prašykime Amžinąją šviesą suteikti Sausio 13–osios aukoms“, – kalbėjo kunigas A. Baniulis SJ.

Po šv. Mišių kunigas A. Baniulis SJ susirinkusiuosius bažnyčioje pakvietė į PLC esančioje R. Banys šeimos salėje JAV LB Lemonto apylinkės valdybos rengiamą minėjimą Sausio 13–osios aukoms pagerbti, kur buvo išdėliotos žuvusiųjų už Lietuvos laisvę nuotraukos, šalia kurių uždegtos Trispalvės spalvų žvakės – tarsi apgintos laisvės bei pergalės prieš brutalią jėgą simbolis. Renginys prasidėjo Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje vėliavnešiams iškilmingai įnešus į salę Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos Respublikos vėliavas bei, akompanuojant Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos choro vadovei Jūratei Grabliauskienei, sugiedojus šių šalių himnus, po kurių skambėjo JAV LB Lemonto apylinkės valdybos narės Janinos Sučylienės skaitomos savos kūrybos eilės.

JAV LB Lemonto apylinkės valdybos pirmininkė Violeta Valaitytė (dešinėje) su pavaduotoja Alvyda Gudėniene perskaitė žuvusiųjų už Lietuvos laisvę sąrašą su jautriai pateiktomis biografijomis. Živilės Gurauskienės nuotr.

Prasidėjus minėjimui susirinkusiuosius pasveikino renginio vedėja JAV LB Lemonto apylinkės valdybos pirmininkė Violeta Valaitytė ir, kartu su pavaduotoja Alvyda Gudėniene, skaitė žuvusiųjų už Lietuvos laisvę sąrašą su jautriai aprašytomis biografijomis. Kiekvienas perskaitytas vardas su pateiktomis žūties aplinkybėmis ar artimųjų prisiminimais sujaudino susirinkusiuosius ir ne vienas jų šluostėsi ašaras į salę, paminint kiekvieną iš žuvusiųjų, Maironio lituanistinės mokyklos mokiniams įnešant po degančią žvakelę ir pastatant šalia žuvusiojo nuotraukos. Pirmąją žvakutę į salę įnešė Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos seselė Laimutė Kabišaitytė. Baigus skaityti visi, susirinkę į minėjimą, buvo paprašyti tylos minute pagerbti Sausio 13–ąją žuvusius už Lietuvos laisvę.

Renginį tęsė Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, pasidalijęs su renginio svečiais jautriais prisiminimais apie to meto įvykius. “Laisvės gynėjų dieną mes ne tik pagerbiame visus žuvusius už Lietuvos laisvę, bet ir primename jaunajai kartai, kad laisvę reikia branginti ir už ją kovoti”, – sakė LR Generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius kreipdamasis į Lemonto apylinkės narius ir, padėkojęs organizatoriams bei dalyviams, susirinkusiems į minėjimą, pakvietė visus išreikšti pagarbą žuvusiesiems prie Partizanų vado generolo Adolfas Ramanauskas–Vanago paminklo.

Prie Laisvės kovų vado A. R. Vanago paminklo Generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius su JAV LB Lemonto apylinkės valdybos pirmininke Violeta Valaityte iškilmingai padėjo vainiką ir uždegė žvakes. Živilės Gurauskienės nuotr.

Renginys pasibaigė Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje vėliavnešiams iškilmingai išnešus iš salės Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos Respublikos vėliavas, ir visi susirinko prie Laisvės kovų vado A. Ramanausko–Vanago paminklo, kur Generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius su JAV LB Lemonto apylinkės valdybos pirmininke Violeta Valaityte iškilmingai, dalyvaujant Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje vėliavnešiams, padėjo vainiką ir uždegė žvakes.

2005 m. Filatelistų draugijos “Lietuva” išleistas kartografo bei sfragisto  inžinieriaus Rimanto Kunčo–Žemaitaičio sukurtas Sausio 13–ajai skirtas suvenyrinis vokas

Dalis minėjimo dalyvių, grįžę į salę, ilgai dalijosi tos nakties prisiminimais, o kartografas bei sfragistas  inžinierius Rimantas Kunčas–Žemaitaitis supažindino su jo paties sukurtais 2005 m. Filatelistų draugijos “Lietuva” išleistais tai progai skirtais suvenyriniais vokais. Ant vokų užklijuoti Maltos pašto ženklai primena apie Dž. Bušo ir M. Gorbačiovo susitikimą Viduržemio jūroje, prie Maltos salos, kur Sovietų Sąjungos karo laive Maksim Gorkij įvyko slaptas jų susitarimas, po kurio Sausio 13–ąją, vadinamąjį Kruvinąjį sekmadienį, SSRS buvo pradėtas nepaskelbtas karas prieš Lietuvą, o 1991 m. sausio 15 d. Irakui buvo nurodytas terminas iš Kuveito išvesti kariuomenę. Nevykdant ultimatumo sąlygų JAV pradėjo ginkluotus veiksmus, vadinamus operacija Desert Storm.