Mirė Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas Juozas Vaznelis

Mirė Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas Juozas Vaznelis

JUOZAS VAZNELIS gimė 1946 m. Valinčių kaime.  Baigęs Punsko lietuvių licėjų, studijavo Varšuvos vidaus reikalų akademijoje. Dirbo policininku. Buvo LLD Suvalkų skyriaus valdybos narys, vicepirmininkas ir pirmininkas, ilgametis „Vienybės“ klubo vadovas, LLB tarybos narys.

Daug metų dalyvavo kultūrinėje veikloje. Buvo Suvalkų lietuvių teatro, choro „Ančia“ bei kapelos dalyvis.

Jo straipsniai ir įžvalgos buvo publikuojami  Suvalkų lietuvių parengtose knygose: „Valinčiai“, „Žmonės, jų darbai ir likimai“, „Prie Ančios krantų“, „Suvalkų lietuviai“, „Suvalkietyje“, metraštyje „Terra Jatwezenorum“ bei portale punskas.pl.

JUOZAS VAZNELIS domėjosi Suvalkų krašto istorija, su didele aistra naršydavo po Suvalkų archyvo fondus, rinko medžiagą, padėdavo žmonėms surasti svarbių informacijų.

Velionio laidotuvės vyks kovo 15 dieną Punske. Urna su pelenais bus atvežta į šarvojimo namus antradienį 17 val. Gedulingos šv. Mišios – Punsko bažnyčioje 11.00 val.


JUOZO VAZNELIO šeimai ir artimiesiems reiškiame
nuoširdžius užuojautos žodžius.

Punsko „Aušros“ leidykla

www.punskas.pl

Komentarų sekcija uždaryta.

Naujienos iš interneto