Pagrindinis puslapis Religija Lietuvos katalikių moterų sąjungos renginys Šiluvoje

Lietuvos katalikių moterų sąjungos renginys Šiluvoje

Lietuvos katalikių moterų sąjungos renginys Šiluvoje

Lietuvių katalikių moterų draugijos ženklas pradėtas vartotas vėliavose. Sukurtas 1927 m. dailininko Antano Tamošaičio (1906 02 15– 2005 06 25). Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės ir LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro archyvų

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, www.voruta.lt

2018 m. spalio 20 d. į Šiluvą iš daugelio Lietuvos vietovių atvyko per 100 katalikių moterų (atstovavusių 10 organizacijų) dalyvauti konferencijoje minint Lietuvių katalikių moterų draugijos  (LKMD) įkūrimo 110-ąsias metines ir Lietuvos katalikų moterų sąjungos (LKMS)  įkūrimo 100-ąsias metines.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje, kurioms vadovavo vysk. Algirdas Jurevičius. Kartu koncelebravo ir LKMS dvasios tėvas kun. Vytautas Rapalis. Šv. Mišių metu giedojo LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro ansamblis „Angelo sparnas“ (vadovė Gintarė Masalskienė).

Piligrimų informacijos centre vyko konferencija, kurią  moderavo LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro direktorė Alma Šiaudinienė ir LKMS dvasios vadas kun. V. Rapalis.

Ansambliui  „Angelo sparnas“ atlikus  giesmę „Marija, Marija“, konferencijos dalyvius sveikino LKMS pirmininkė Rita Baušienė, JE vysk. A. Jurevičius konferencijos dalyvius sveikino su visomis sukaktimis, pabrėždamas, kad organizacija kiekviename laikmetyje turi išsigryninusi savo tikslus ir suradusi efektyvaus veikimo galimybes. Naujame laikmetyje kiekviena organizacija arba atidžiai peržiūri savo veiklą ir atsinaujinusi, išsikėlusi naujus tikslus, turėdama aiškią viziją, veržiasi į priekį, arba ji „išsivaikšto“. Vyskupas, kaip pavyzdį paminėjo prieškaryje itin gausią pavasarininkų organizaciją: deja, atkūrus Nepriklausomą Lietuvą, jie nebegebėjo atsikurti… Katalikių moterų 110 ir 100 metų jubiliejai istoriniame kontekste liudija politinių rėžimų pokytį. Prieškaryje moterys, atsižvelgdamos į situacijas,   nusibrėžė tikslus. Šiandien reikia galvoti – ką daryti, kad pastebėtume, rastume savo aktualumą ir galėtume veržtis į priekį. Vyskupas ragino Katalikių moterų sąjungą reflektuoti savo buvusią ir esamą veiklą, atrasti terpę, kurioje sąjunga galėtų labiausiai pasitarnauti žmonėms. Ganytojas linkėjo atnaujinti veikimo būdus ir lyg strėlė, išsiveržti į priekį, telkiant katalikes moteris visuomeninei bei religinei veiklai. Tad būtina kiekvienai paklausti savęs: „Ką šiandien galiu padaryti?“

Konferencijos dalyvius sveikina JE vyskupas dr. Algirdas Jurevičius (kairėje). Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: LKMS pirmininkė Rita Baušienė, dr. Aldona Vasiliauskienė ir dr. Vilma Žaltauskaitė.

Kaišiadorių draugijos pirmininkė Marytė Šakienė  perskaitė Seimo narės  Laimutės Matkevičienės sveikinimą, pabrėždama, kad tik Seimo narės iniciatyva šie metais buvo paskelbti ir Lietuvos katalikių moterų sąjungos metais.

Po sveikinimų buvo išklausyti du pranešimai: „110 metų katalikių moterų kelias“ (dr. Aldona Vasiliauskienė) ir „Kunigo Povilo Januševičiaus socialinės veiklos pradžia“ (dr. Vilma Žaltauskaitė).

LKMS draugijos pirmininkių veiklos pristatymai

LKMS veiklą bei planus ateičiai pristatė sąjungos pirmininkė Rita Baušienė, Marytė Šakienė (Kaišiadorių draugijos pirmininkė, draugija įkurta 1996 m. vienija 25 nares), Milda Krasnickienė (Panevėžio katalikės moterys, 1994 m. susibūrė į draugiją, prie 28 LKMS Panevėžio draugijos narių prisijungė TAU 50 Dvasinio tobulėjimo fakulteto narių), Janina Akciutova ( Zarasų draugija susikūrė 2002 m., 39 narės), Aldona Poškevičienė  (LKMS Radviliškio draugija įsikūrė 1995 m., tačiau įregistruota  tik 2003 m. spalio 17 d), Rima Kivilienė (Šiaulių Šv. Eližbietos katalikių moterų draugijos pirmininkės pavaduotoja. Draugija – pati gausiausia iš visų Lietuvoje veikiančių  LKMS draugijų – jungia beveik 90 narių, įsikūrė 1994 m.), Remigija Černiauskienė (Tauragės draugija, įsikūrusi 1996 m., vienija 23 nares), Konstancija Pušinaitienė (Vilkaviškio draugija įsikūrusi 1996 m. vienijo 20 narių),  Rima Daukšienė  (Liudvinavo draugija, Marijampolės r. įteisinta 1990 m., dabar vienija 25 katalikes moteris), Vlada Čirvinskienė  (Pasvalio draugija atsikūrė 1994 m., vienija 54 moteris, o į konferenciją atvažiavo pati gausiausia delegacija, su  savo 2002 m. pasisiūta vėliava), Dalios Michelevičiūtės (Jauniausias LKMS padalinys – 2017 m. įsikūrusi Vilniaus draugija, vienijantis 15 moterų).

Su LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro istorija, veiklos kryptimis, atliktais ir dirbamais darbais supažindino direktorė Alma Šiaudinienė.  1996 m. įsteigti LKMS Laikinos vaikų globos namai, kuriuose gyveno vienerių – trylikos metų amžiaus vaikai. 1998 metais LKMS pastangomis Vilniuje įsteigti pirmieji šeimyninio tipo Mergaičių globos namai. Dar po trejeto metų (2001) –Trumpalaikės globos centras „Mūsų namai“.  Šis centras įsteigtas Lietuvos katalikių moterų sąjungos ir Vilniaus miesto vaikų teisių apsaugos tarnybos bendru projektu. Projekto tikslas – suteikti prieglobstį ir skubią pagalbą vaikams ir paaugliams, patekusiems į kritinę situaciją, bei pasirūpinti tolesniu jų likimu. Projekto įgyvendinimui Vilniaus miesto savivaldybė skyrė patalpas. Tačiau Trumpalaikės vaikų globos centras vienu metu galėjo priimti 15–20 vaikų ir suteikti jiems tik nuo 1 iki 12 savaičių prieglobstį.

LKMS jubiliejinės konferencijos istorinė nuotrauka. LKMS atstovės Šiluvoje prie Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos

2003 metais visos trys vaikų globos įstaigos – jų veiklos projektai – buvo sujungti į vieną LKMS įsteigtą Viešąją Įstaigą „Lietuvių Katalikių Moterų Sąjungos Vaikų ir Jaunimo paramos centrą“. Nuo 2003 m. birželio mėnesio įstaiga pradėjo veikti kaip atskiras juridinis asmuo. Veiklos kryptis –  beglobių vaikų laikina ir nuolatinė globa bei jų socializacija. Tad šįmet LKMS Vaikų ir jaunimo paramos centras mini savo įkūrimo ir veiklos 15 metų sukaktį.

LKMS draugijos pirmininkės arba jų pavaduotojos, kalbėjo apie draugijų (kitur įvardytos skyriais) įsikūrimą, narių skaičių, veiklos kryptis, rengiamas kultūrines bei piligrimines keliones, išklausytas paskaitas, aplankytus ir aptartus spektaklius, organizuotus susitikimus su žymiais žmonėmis. Kai kurių draugijų moterys lanko Šventojo Rašto grupelę, daugelis įsijungusios į parapijos veiklą, kitos pačios dalyvauja arba įsijungusios į Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) veiklą.

Kalbėta ir apie sunkumus  ir, pirmiausia, – narių skaičiaus pokytį – dažniausiai, mažėjimą (nemažai iškeliavo į Amžinybę, kitos, garbaus amžiaus moterys, dėl sveikatos nebeapjėgia ateiti į renginius, tad nebepajėgdamos dirbti, pasitraukė iš organizacijos), minėtas visoms draugijoms  bendras skausmas: jaunų pajėgų, įsijungiančių į šią garbingą veiklą, trūkumas.

Nepaisant laimimų projektų, savivaldybės kasmet skiria vis mažiau pinigų, todėl labai sudėtinga su gautais pinigėliais organizuoti renginius, ekskursijas. Be to, apgailestauta, kad Socialinės apsaugos ministerijai priėmus nutarimą, dėl galimybės stovyklauti tik prie savo mokyklų (kitaip neskiriamos lėšos), nutrūko katalikių moterų globojamų vaikų kelionės.

Tačiau išradingos moterys randa vis naujų būdų  ir veiklos nenumarina.

Ne viena LKMS draugijos pirmininkė  savo nuveiktų ir atliekamų darbų pristatymą užbaigė viltingai: „Tikimės, kad laikai pagerės, ir vėl galėsime atnaujinti savo veiklą“.

Daugelis moterų, pristatydamos veiklą, ją iliustravo  nuotraukomis, video siužetais. O Pasvalio LKMS nares ( į konferenciją atvyko pati didžiausia delegacija – 24 žmonės su savo vėliava) pirmininkė Vlada Čirvinskienė pristatė konferencijos dalyviams.

Visos kalbėjusios džiaugėsi ir dėkojo dvasios vadui kun. V. Rapaliui, kad jis visada randa laiko ne tik atvykti į renginius, bet ir aktyviai juose dalyvauti. Geba pasidžiaugti atliekamais darbais, mokia  paskatinti ir bendro darbo gerinimui pateikti pastabų, pamokymų.

LKMS dvasios vadovas kun. Vytautas Rapalis reziumuodamas renginį, pasidžiaugė, kad į Šiluvą susirinko vienas gražiausių  moterų žiedų. Dėkojo atvykusiųjų namiškiams, kurie išleido moteris į šią kelionę ir perskaitė ištrauką iš Siracido knygos (Sir 26 1-4, 13-18). Padėkojęs Konferencijos dalyvėms už moteriškumą, linkėjo ir toliau prasmingų darbų.

Renginio pabaigoje vysk. A. Jurevičius palaimino atvykusius sėkmingai kelionei į namus ir tolimesniems kilniems darbams.

Susitikimas – šventė Šiluvoje užbaigtas giesme „Šiluvos Marijai“ (žodžiai Marijos Katiliūtės – Lacrimos). Į LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro ansamblio giesmę „Angelo sparnas“ įsijungė visi dalyviai.