Klaipėdos sukilimo 💯 metinių minėjimas Čikagoje

Klaipėdos sukilimo 💯 metinių minėjimas Čikagoje

Pagerbimas prasidėjo prie Klaipėdos sukilimo vado J. Budrio ir jo žmonos kapo Lietuvių Tautinėse kapinėse

Ernestas Lukoševičius, Čikaga, JAV, www.voruta.lt

JAV lietuviai  Čikagoje iškilmingai paminėjo  Klaipėdos krašto  prisijungimo prie Lietuvos 💯 -ąsias metines. Lietuvių Tautinėse kapinėse (Justice IL) amžino poilsio atgulė du kartus Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius, 1923 m. Klaipėdos žygio karinis vadas, Lietuvos kontržvalgybininkas, diplomatas, Niujorko miesto garbės pilietis plk. Jonas Polovinskas – Budrys ir jo žmona Regina Kašubaitė – Budrienė, Lietuvos slaptųjų tarnybų, kontržvalgybos sk. bendradarbė. Mūsų, čia esančių tėvynainių kukli pareiga – pagerbti ir prisiminti 1923 m. įvykių Lietuvos politikus bei kariškius, savanorius ir pirmiausia prisijungimo vadą J. Polovinską – Budrį.

Lietuvos diplomatas, J.Polovinsko -Budrio draugas Vaclovas Sidzikauskas „Drauge“ (JAV lietuvių dienraštis) rašė: „Iš arti stebėjęs anais metais Klaipėdos laisvinimo vyksmą, aš galiu teigti, kad jei ne J.Budrys, jo drąsa, sumanumas ir ryžtas, tai kažin, ar tas Lietuvai gyvybinės reikšmės žygis iš viso būtų įvykęs ir pavykęs. O tatai galėjo nukreipti istoriją į priešišką Lietuvai kryptį.“

Pamaldos Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijoje. Jas pravedė ir tam skirtą pamokslą pasakė parapijoje tarnaujantis kun. Liudas Miliauskas

Klaipėdos sukilimo vadas, tarpukario Lietuvos kontržvalgybininkas ir diplomatas Jonas Polovinskas-Budrys, kurio palaikai prieš beveik 59 metus atgulė Tautinėse lietuvių kapinėse Čikagoje, norėjo būti palaidotas būtent Klaipėdoje. Šią velionio valią tam tikra prasme atspindi ir jo kapą ženklinantis paminklas, ant kurio iškaltas stilizuotas Klaipėdos herbas. Tikimės ir viliamės, kad šiemet, minint Klaipėdos krašto 100 -ąsias metines, jo ir jo žmonos palaikai bus  pergabenti į Lietuvą ir garbingai su derama pagarba perlaidoti Klaipėdoje. Klaipėdos žygio vado paskutinė valia turi būti įgyvendinta.

Susirinkusius pasveikino LR generalinis konsulatas Čikagoje ir jo atstovas Julijonas Matukas

Pagerbimo ceremoniją organizavo LŠSI, Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija. Ceremonijoje kalbėjo šaulys V. Jurevičius, pagrindinis pranešėjas –  šaulys E.Lukoševičius, palaiminimą suteikė Tėviškės evangelikų liuteronų parapijos klebonas L.Miliauskas. Sveikiname visus mūsų Tėvynainius su Lietuvos pergale; už vienintelį Lietuvos išėjimą į jūrą reikėtų dėkoti  visiems 1923 m žygio dalyviams.

Specialiu J.Budrio medaliu, skirtu Klaipėdos metams pažymėti, buvo pagerbta ir mažlietuvė Gerda Gružienė

Minėjimo organizatorių nuotraukos

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.