Pagrindinis puslapis Lietuva Mažoji Lietuva Jurgis Purvinas – mokytojas iš Mažosios Lietuvos

Jurgis Purvinas – mokytojas iš Mažosios Lietuvos

Jurgis Purvinas – mokytojas iš Mažosios Lietuvos

Pagrindinėje nuotraukoje Purvinų antkapinė plokštė Adelaidės priemiesčio kapinėse. www.findagrave.com nuotr.

www.8diena.lt

1995 m. kovo 26 d. Adelaidėje, Australijoje, mirė Jurgis Purvinas, mokytojas, vargonininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. Jurgis Purvinas gimė 1902 m. birželio 19 d. Klipščiuose (Barškių vls., Klaipėdos aps.) Jokūbo ir Katrynės (g. Šmitaitės) Purvinų šeimoje.

1923 m. pavasarį baigęs Klaipėdos mokytojų seminarijos trejų metų kursą ir išlaikęs egzaminus, Jurgis Purvinas įgijo pradžios mokyklos mokytojo kvalifikaciją. Autonominio Klaipėdos krašto direktorijos švietimo decernento, kunigo dr. Viliaus Gaigalaičio sprendimu jaunasis mokytojas buvo paskirtas į lietuviškos apylinkės Lankupių kaimo pradžios mokyklą.

1927 m. Jurgis Purvinas vedė lankupiškę Joaną Gertrūdą Wingendorf (1897–1977), šeima susilauks sūnų Martyno (1928–1945) ir Hanso Arvido (1929–2018).

Jurgis Purvinas mėgo muziką, mokydamasis seminarijoje papildomai lankė vargonų pamokas. 1928 m. Dovilų evangelikų liuteronų parapijos precentoriui atsisakius pareigų ir išvykus į Vokietiją, Jurgis Purvinas pasiprašė perkeliamas į Dovilus. Čia ne tik mokytojavo, bet ir sekmadieniais vargonavo parapijos lietuviškose bei vokiškose pamaldose, subūrė lietuvišką chorą bei triūbininkų orkestrą, sukūrė keletą giesmių.

Doviluose Jurgis Purvinas įsijungė į 1913 m. įsteigtos vietos jaunimo draugijos „Liepa“ veiklą, tapo jos pirmininku. 1936 m. pavasarį savo vadovaujamoje Dovilų mokykloje, tęsdamas nuo 1926 m. krašte veikusios Mokytojų draugijos tradiciją, Jurgis Purvinas surengė Klaipėdos apskrities lietuvių mokytojų konferenciją.

1939 m. kovo 23 d. Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą, Jurgis Purvinas buvo atleistas iš pareigų. Palikęs šeimą Klaipėdoje, išvyko mokytojauti į Palangą. 1940 m. birželio 15 d. Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, Jurgis Purvinas sugrįžo į Klaipėdą. Grįžęs buvo suimtas gestapo ir kalinamas, siekiant apkaltinti privačių lietuviškų mokyklų steigimu. Išsiųstas priverstiniams sunkiesiems darbams į ginklų fabriką Liubeke. Čia ir sulaukė karo pabaigos.

Po karo Jurgis Purvinas mokytojavo lietuvių pabėgėlių stovykloje Liubeke. 1949 m. su šeima persikraustė į Australiją. Išėjęs į pensiją, įsikūrė Pietų Australijos valstijos sostinėje Adelaidėje, dalyvavo išeivijos veikloje.

Eidamas devyniasdešimt trečiuosius gyvenimo metus, Jurgis Purvinas mirė 1995 m. kovo 26 d. Adelaidės rytiniame priemiestyje Norvude. Palaidotas Adelaidės šiaurės vakarų priemiesčio Port Adelaidės Enfildo kapinėse šalia žmonos.