Dr. Kazys Bobelis: „Niekada nesustokime siekti lietuvių tvarkomos laisvos Lietuvos“

Dr. Kazys Bobelis: „Niekada nesustokime siekti lietuvių tvarkomos laisvos Lietuvos“

Amerikos lietuvių tarybos (ALT) pirmininkas dr. Kazys Bobelis (dešinėje) pas Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentą Džeraldą Fordą. Lietuvių delegacijoje taip pat dalyvauja Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) pirmininkas Povilas Dargis. Vašingtonas, JAV, 1975 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-44642.

Agnė Vilkišienė, www.archyvai.lt

Lietuvos centrinis valstybės archyvas pristato virtualią parodą, skirtą dr. Kazio Bobelio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. 

Dr. Kazys Bobelis yra vienas ryškiausių XX–XXI amžių sandūros JAV lietuvių visuomenės veikėjų ir Lietuvos politikų. Lietuvos Respublikos Seimas, minėdamas 100-ąsias gydytojo, visuomenininko, Amerikos lietuvių tarybos (ALT) ir Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) pirmininko, Seimo nario dr. Kazio Bobelio gimimo metines, 2023-iuosius paskelbė dr. Kazio Bobelio metais.

Dr. K. Bobelis gimė 1923 m. kovo 4 d. Kaune. Jo tėvas pulkininkas Jurgis Bobelis buvo žinomas Lietuvos karinis veikėjas, tad meilė ir pagarba savo Tėvynei buvo svarbi Bobelių šeimos vertybė. K. Bobelis baigė Kauno „Aušros“ berniukų gimnaziją ir įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą, kur žengė pirmuosius mediko karjeros kelio žingsnius. Studentišką K. Bobelio gyvenimą pertraukė prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, K. Bobelis kartu su broliu Jurgiu prisidėjo prie pasipriešinimo – dalyvavo 1941 m. birželio sukilime. 1943 m įstojo į Graco (Austrija) Franco Juozapo universitetą tęsti medicinos studijų. 1946 m. baigė medicinos studijas Tiubingeno universitete, 1948 m. ten pat apgynė medicinos mokslų daktaro laipsnį.

Popiežius Jonas Paulius II specialioje audiencijoje iš Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininko dr. Kazio Bobelio priima memorandumą dėl neteisėtos Lietuvos okupacijos ir žmogaus teisių pažeidimų.
Spaudos iškarpa. Užsienio lietuvių leidžiamos spaudos iškarpas rinko Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 1-ojo skyriaus darbuotojai.
Nuotrauka publikuota užsienio lietuvių spaudoje. 1980 m. spalio 29 d.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-35, ap. 2, b. 220, l. 72.

1949 m. Bobelių šeima persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas ir apsigyveno Čikagoje, Čia dr. K. Bobelis įvairiose gydymo įstaigose tęsė ne tik profesinę, bet ir visuomeninę veiklą: 1959–1967 m. – Loyolos universiteto Medicinos mokyklos urologijos instruktorius, 1967–1974 m. – Čikagos medicinos mokyklos klinikinės chirurgijos asocijuotasis profesorius, 1968–1990 m. – įvairių ligoninių chirurgijos skyrių vadovas, 1968–1969 m. – Ilinojaus valstijos gydytojų sąjungos pirmininkas.

Dr. K. Bobelis niekada nepamiršo savo gimtųjų namų ir Lietuvos. 7-ajame dešimtmetyje jis aktyviai įsitraukė į Amerikos lietuvių politinę veiklą, o 1969 m. buvo išrinktas Amerikos lietuvių tarybos (ALT) pirmininku. Po 10 metų, 1979 m., dr. K. Bobelis buvo išrinktas Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) pirmininku ir ėjo šias pareigas iki pat VLIK veiklos pabaigos. Dr. K. Bobelis palaikė ryšius su JAV prezidentais, Europos valstybių lyderiais ir politikais, dalyvavo Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijose, kur gynė Lietuvos laisvės reikalus.

Jis atstovavo VLIK Pasaulio antikomunistinės lygos (World anticommunist league) konferencijose Liuksemburge, Taivane, San Diege. 1983 m. VLIK iniciatyva Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, smerkiančią neteisėtą Lietuvos okupaciją ir aneksiją. 1985 m. dr. K. Bobelis vadovavo Lietuvos delegacijai Danijoje vykusiame Kopenhagos Tribunole, kur pristatė Lietuvos kaltinimą Sovietų Sąjungai dėl neteisėtos Lietuvos okupacijos ir inkorporacijos, o 1989 m. kartu su Sąjūdžio atstovais pasirašė Gotlando komunikatą. Savo veikla dr. K. Bobelis reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir valstybės įsiliejimo į Vakarų kultūrą.

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) pažyma apie Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininko dr. Kazio Bobelio pokalbį telefonu su Viktoru Petkumi.
1989 m. kovo 30 d.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-35, ap. 2, b. 324, l. 206.

Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dr. K. Bobelis tęsė savo tarnystę Lietuvai. 1992 m. jis grįžo į Lietuvą ir buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu. Už savo politinę veiklą dr. K. Bobelis yra apdovanotas Vyčio Kryžiaus II laipsnio ordinu. Paminėtina, kad 1985 m. Popiežius Jonas Paulius II jį apdovanojo Šv. Grigaliaus ordinu.

Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomas K. Bobelio asmens fondas. 2013–2016 m. dr. K. Bobelio šeima archyvui perdavė 83 dėžes neaprašytų jo veiklos JAV ir Lietuvoje bei surinktų dokumentų, leidinių, fotografijų, vaizdo ir garso įrašų. Konsultuojantis su dr. K. Bobelio žmona Dalia Bobeliene, 2017 m. šie dokumentai buvo sutvarkyti ir aprašyti. Būtent šio archyvinio fondo dokumentai sudaro parodos pagrindą.

Parodoje yra šeši skyriai, kuriuose atsiskleidžia dr. K. Bobelio gyvenimas ir veikla. Parodoje galite susipažinti su dokumentais, pasakojančiais apie dr. K. Bobelio jaunystę, šeimą, mokslą Lietuvoje ir svetur, mediko karjeros kelią, veiklą Lietuvos išeivių organizacijose ir atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje. Parodoje taip pat eksponuojami Lietuvos ypatingajame archyve saugomi Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) agentūrinės-operatyvinės veiklos dokumentai apie dr. Kazį Bobelį.

Dr. Kazys Bobelis įkūnija meilės Tėvynei, pilietiškumo, humanizmo idealus. Kviečiame susipažinti su šia išskirtine asmenybe artimiau!

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.