Pagrindinis puslapis Autoriai Iškauskas Česlovas Česlovas Iškauskas. Putose nepastebi kūdikio

Česlovas Iškauskas. Putose nepastebi kūdikio

Česlovas Iškauskas. Putose nepastebi kūdikio

Česlovas Iškauskas, apžvalgininkas, www.iskauskas.lt

Pošventinė savaitė neatnešė svarbių naujienų, ir tai gerai. Prisimename lakų blogo palinkėjimą: kad tu gyventum permainų laikais! Kiekvienas savo kailiu patyręs, kad įvairūs visuomeniniai pokyčiai, reformos, neduok Dieve – konfliktai sujaukia mūsų gyvenimą, išmuša iš vėžių, sukelia nepasitenkinimą ir įtampą.

Kita vertus, juk negalima visą laiką gyventi lyg drumzlinoje baloje. Žmonės vėl perspėja: stovinčiame vandenyje velniai veisiasi. Net gyvūnai keičia kailius, medžiai – lapus, netgi politikai, girdime, sugeba išversti savo kailį. Tame nieko blogo, jeigu tai neatsirūgsta kitiems. Blogiau, kai toks išverstaskūris atsisėda į valdžios kėdę ir griebiasi visokių neapgalvotų permainų, atseit, jis įtemptai dirba. Tad visur reikia proto ir atidos.

Pasakojami ir komiški dalykai. Antai, Biržų rajono laikraštyje „Biržietis“ skaitau tokį žurnalisto Felikso Grunskio aprašytą nutikimą. Vie­na mo­te­riš­kė uo­liai prau­sė savo vai­ką. La­bai mui­li­no. Įsi­jau­tu­si pu­to­ta­me van­de­ny­je vai­ką švei­tė, kiek galėjo. No­rė­jo, kad la­bai šva­rus bū­tų. Bet, įni­ku­si į prau­si­mą, už­si­mir­šo. Ėmė ir su pa­mui­lė­mis vai­ką lauk pie­vo­n iš­py­lė. Ta­čiau tuoj su­si­grie­bė – vai­ką pa­ma­tė. Nuš­luos­tė kū­di­kį, iš­bu­čia­vo, at­si­pra­šė. Anais laikais vi­si tik pa­si­juo­kė iš iš­si­blaš­kiu­sios mo­te­riš­kės. Da­bar to­kia is­to­ri­ja taip leng­vai ne­praei­tų. Vai­ką iš­py­lu­si jo prau­sė­ja kaip mat ne­tek­tų mo­ti­nys­tės tei­sių. Gal net už gro­tų at­si­dur­tų.

Vis­kas šia­me pa­sau­ly­je kei­čia­si. Mū­sų val­džia, įni­ku­si į įsta­ty­mų kū­ri­mą ir jų tai­sy­mą, kar­tais taip pa­da­ro, jog tei­sės ak­te ne­lie­ka to, kas bu­vo ge­ro. Dings­ta es­mė, lie­ka tik žo­džių pa­mui­lės. No­rė­jo, kaip ge­riau, o išė­jo, kaip tai mo­te­riš­kei su kū­di­kiu. O dar jeigu aklai vykdai Briuselio ar Stambulo nurodymus, lauk bėdos.

Taipgi atsitiko ir su ministru Aurelijumi Veryga. Norėjo žmogus kaip geriau, o išėjo kaip visada: psichiatras iš to uolumo persistengė, ir daug prisižadėjęs neteko ir posto, ir autoriteto, o jo partija – daugumos valdžioje. Nepasakysi, kad nesistengė, kad sau naudos ieškojo, bet jo darbuose buvo daug pamuilių.

Naujoji valdžia, ko gero, mina ant to paties grėblio. Stengdamasi žūtbūt Lietuvoje įteisinti Stambulo konvenciją, ji ją ratifikuoti uoliai bruka į kovo 10-ąją pavasario sesiją pradėjusią Seimo darbotvarkę. Po gražia kovos prieš smurtą iškaba „laisvieji liberalai“, o pavymui ir konservatoriai, pakiša tikrą bombą, kuri išsprogdins tradicinę šeimą ir valstybę pavers nenatūralių vienalyčių santykių placdarmu. Apie tai perspėja ir Bažnyčia, ir specialistai.

Daug putų ir kituose darbuose. Vietoj to, kad susirūpintų dėl pandemijos nukentėjusiu verslu, Seimas skelbia kitus prioritetus: mažų kiekių narkotikų dekriminalizavimas, tos pačios lyties asmenų partnerystė, rinkimų sistemos pertvarka, apkarpant Prezidento galias, skiriant teisėjus, „trijų raidžių“ įteisinimas lietuvių kalboje ir rašmenyse, daugiakalbystė regionuose, žmones kiršinantis vadinamasis Tautinių mažumų (bendrijų) įstatymas. Smulkus ir vidutinis verslas dūsta nuo karantino retežių, bet valdantieji juos atlaisvinti žada tik pavasario pabaigoje.

Tuo tarpu Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė pripažino, kad paramos teikimo nukentėjusiam verslui tempai jos netenkina. Iki vasario 26 d. verslui buvo patvirtinta 23,3 mln. eurų, o iki kovo 12 d. paskirstyta apie 25 mln. eurų, vadinasi, per dvi savaites jie gavo tik 1,7 mln. eurų subsidijų? Tik dabar kreiptasi į Europos Komisiją derinti 70 mln. eurų subsidijos skyrimą verslui. Iš tikrųjų, jis ją gali gauti tik artėjant vasarai.

Šį aimanavimą ministrė turi priskirti savo pačios neveiklumui. O vietoj šio darbo kartu su Teisingumo ministre Evelina Dobrovolska Laisvės partija prastūminėja antrareikšmius, ir, svarbiausiai, Lietuvai, jos žmonėms visiškai svetimus ir nenaudingus teisės aktus.

Pavyzdžiui, su grupele socialdemokratų ji ėmėsi iniciatyvos – pateikė paketą Baudžiamojo kodekso ir Administracinių nusižengimo kodekso pataisų, pagal kurias galės būti persekiojami tie, kurie mano, kad „lytinė tapatybė“ (čia ta pati „socialinė lyties tapatybė“ iš Stambulo konvencijos) nėra pagrindas iš likusių visuomenės narių atimti laisvę vadovautis sveiku protu. Apžvalgininkas Vygandas Malinauskas portale Tiesos.lt aiškina: jei jūs manysite, kad vyrai, laikantys save moterimis, neturi turėti teisės dalyvauti moterų sporto varžybose, eiti į moterų persirengimo kambarius, prašytis perkeliami į moterų kalėjimus ir laisvos šalies piliečiai neprivalo vyrų laikyti moterimis ir apie tai rašysite „feisbuke“, pasidalinsite kokiu nors straipsniu ta tema ar, neduok Dieve, dar paskelbsite kokią peticiją, jūs galėsite būti pripažintas kaltu dėl diskriminacijos kurstymo ir turėsite reikalų su baudžiamąja teise.

Kitaip sakant, užsimoję didžiulėms permainoms – išplauti Lietuvą nuo visokių senienų – gausiose reformų putose dabartiniai valdantieji pražiopso kūdikį.

Pirminis komentaro šaltinis – www.silales-artojas.lt