Pagrindinis puslapis Autoriai Živilė Gurauskienė. Išeivijoje kuriančius poetus apjuosė Laumės juosta

Živilė Gurauskienė. Išeivijoje kuriančius poetus apjuosė Laumės juosta

Živilė Gurauskienė. Išeivijoje kuriančius poetus apjuosė Laumės juosta

„JAV lietuvių poezijos pavasaris ’21” dalyviai ir vakaro svečiai. Živilės Gurauskienės nuotr.

„Dirvos“ korespondentė Živilė Gurauskienė, JAV, Lemontas, www.voruta.lt

„Mūsų yra tik tiek, kiek atiDUODAME savęs kitiems”. Sandra Avižienytė

Š. m. balandžio 10 d. 6 valandą vakaro Lemonte, Pasaulio lietuvių centre (PLC), Lietuvių dailės muziejaus galerijoje „Siela“ nuvilnijo kasmetinis, jau tradiciniu tapęs  renginys „JAV lietuvių poezijos pavasaris ’21”, šiemet išeivijos lietuvius subūręs „Laumės(s) juostos” pavadinimu. 

„JAV lietuvių poezijos pavasaris ’21“ organizatorė ir rėmėja – poetė Sandra Avižienytė, generalinis apdovanojimų steigėjas – keramikas Alvydas Pakarklis. Renginio globėja – JAV LB Kultūros taryba, renginiui skirto leidinio „JAV lietuvių poezijos pavasaris ’21. Laumė(s) juosta“  mecenatas – Lietuvių Fondas.

Poetas Vykintas Genys šalia savo meninės instaliacijos, atverstų poezijos knygų vainiko, ir renginio organizatorė ir rėmėja – poetė Sandra Avižienytė. Živilės Gurauskienės nuotr.

Į Lietuvių dailės muziejaus galeriją „Siela“ besirenkančius į vakaro svečius maloniai stebino žinomo menininko, neuromokslų tyrinėtojo, teisinio konsultanto dr. Audriaus Plioplio ant sienos eksponuojama 11 x 60 pėdų dydžio vizualiojo meno instaliacija „Laumės(s) juosta“. Joje – juodos ir baltos minties fragmentai, beveik visi pabirę žodžių dalimis. Šie fragmentai apima paties menininko, neurologo MRI smegenų tyrimus, elektroencefalogramas ir ankstesnių jo meno kūrinių transformacijas. Ekspozicija yra vertikali. Dešimt neuronų juostų, tarsi baltųjų materijos traktų, apimančių mūsų smegenų pusrutulius, jungia viršutinius mąstymo procesų lygmenis, sąmonę, su apatiniais, pagrindiniais egzistencijos lygmenimis. Šioje instaliacijoje aksoniniai takai sąmoningai buvo sukurti panašūs į žmogaus figūras, kadangi poetinis žodis, pasak S. Avižienytės, „neužRašyta raidė ar rašalu nePriLIEStas pri(si)lietimas net mintimis yra sielos dirva ir gelmė”, buvo tikslinga naudoti juodai baltus minčių fragmentus. Abejose pusėse yra spalvingi jungiamieji skyrybos ženklai, žymintys pradžią ir pabaigą. Gyvenimo spalva sieja poezijos įžvalgų ryškumą. Pasak autoriaus, poetai savo kūryba sujungia aukščiausius egzistencijos lygmenis su pačiais pagrindiniais, taigi ši vizualiojo meno instaliacija tapo galutine šių metų „JAV lietuvių poezijos pavasaris’ 21” vizija. dr. A. Plioplio, kaip savito braižo konceptualiojo meno kūrėjo, darbai atspindi menininko, neurologo, mokslų daktaro, pastangas sujungti meną su neuromokslais bei menines paieškas, taigi, pasitelkus vizualųjį meną, jo darbuose jautriai perteikiami mąstymo ir pažinimo procesai, kuomet, kaip pastebi autorius, pirmiausia gimsta mintis, tik vėliau, sluoksnis po sluoksnio, kuriamas vaizdas – vizualioji metafora. „ […] Palyginti galiu tik su jūros ošimo ritmingų garsų neturinčia pabaigos simfonija, – vizualiąsias menines instaliacijas apibūdina poetė Aldona Česnulevičienė Petrus, – A. Plioplio kūryba – iš tamsos išplėštas švyturys, kuris dreifuojantiems laivams apšviečia pavojingus krantus […]”.

Dainininkė Agnė Giedraitytė atliko lietuvių liaudies dainą „Už ežero ugnys dega”. Živilės Gurauskienės nuotr.

Renginio pradžioje suskambo soprano Agnės Giedraitytės lietuvių liaudies daina „Už ežero ugnys dega”, kuriai akompanuoti buvo naudojamas dainininkės sukurtas acapella balso įrašas.  Tuomet meninėjė PoEtinės sienos erdvėje poeto Vykinto Genio instaliuotoje iš atverstų Inetos Zmudos poezijos knygų vainiko, susirinkusiuosius užbūrė nežemiškas šokių kolektyvo „Rusnė” (vadovė Nijolė Černiauskienė) inscenizuotas šokis, vainikavęs „JAV lietuvių poezijos pavasaris’20” laureatą ir pakvietęs visus, susirinkusiuosius, klausytoJUS, skaitytoJUS ir tylėtoJUS, pasitikti JAV lietuvių poezijos pavasario  – „Laumė(s) juosta”. Beje, šis vakaro svečius paslaptingu laumiškumu užbūręs šokis netikėtai sutapo su pagrindine šiųmečio JAV lietuvių poezijos pavasario idėja: „Lietaus lašuose / Laumė(s) juosta / Ir byra raidėmis juodom / Baltam lape – / Kas matoma, išlieka / Spinduliams belūžtant / Įvairiaspalvio laiko likime“ (S. Avižienytė).

Vakaro svečius paslaptingu laumiškumu užbūręs šokis. Živilės Gurauskienės nuotr.

Perskaičius vakaro svečiams Jurgio Svajūno (Kanada) sveikinimą „JAV lietuvių poezijos pavasaris ’21” organizatorė ir renginiui skirto leidinio „JAV lietuvių poezijos pavasaris ’21. Laumės juosta“  sudarytoja poetė S. Avižienytė skaitė savo kūrybos eiles bei sveikinimo kalboje renginio svečiams įvardijo „JAV lietuvių poezijos pavasaris ’21” tikslus: „Suburti JAV gyvenančius ir kuriančius lietuvių poetus iš skirtingų JAV valstijų – kultūrine veikla prisidėti prie JAV ir pasaulio lietuvių poetų tautinio tapatumo išsaugojimo, parengti ir išleisti kasmetinius “PoPaJAVlt” poezijos rinkinius, pristatyti poetus ir pateikti jų kuriamą poeziją jau tradicija tapusiuose Poezijos pavasario JAV renginiuose, dalytis sukauptais tekstais ir patirtimi su visa JAV lietuvių visuomene bei tapti JAV išeivijos kultūrine ir literatūrine dalimi”.

Poetė S. Avižienytė skaitė savo kūrybos eiles. Živilės Gurauskienės nuotr.

Po sveikinimo žodžio vakaro svečiams buvo pristatytas iš Lietuvos atkeliavęs įspūdingas šiam renginiui skirtas leidinys, iliustruotas dailininkės Karolinos Pačakajūtės Laume, pasak S. Avižienytės, „tą vakarą šį pavidalą dėvėjusia net ne septyniuose sapnuose – tapytojos paveiksle ir moters sielos brandoje, degintoje ąžuolo tošies atmintyje įkvepiant giliai į save tai, kas tikra, galima buvo pamatyti juostoje, išaustoje nepamirštant ir metų, ir stiklo, ir knygos iš šilko, suverpto mintims paganyt vakare, kas matoma – tikra, tam kartui palikti siekiant viską išsaugot, ką turime savy tyloje“.

Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas kunigas dr. Valdas Aušra, pasveikinęs vakaro svečius, priminė, kad Jungtinės Valstijos balandžio mėnesį yra dedikavusios poezijai.

„Štai jau šeštus metus susirenkame į JAV lietuvių poezijos pavasarį. Poetiniai pavasariai vykdavo ir anksčiau, tačiau jie nebūdavo tokie gausūs. O ši Poetinių pavasarių šventimo tradicija prigijo tuomet, kai juos pradėjo organizuoti neseniai iš Lietuvos į Čikagą atvykę jaunieji poetai. Kristina Jurkutė buvo pirmoji po ilgos pertraukos organizavusi panašius renginius, po kelių metų šiuos rūpesčius perėmė S. Avižienytė, – kalbėjo draugijos pirmininkas. – Noriu pasidžiaugti, kad JAV lietuvių poezijos pavasario organizatoriai ir LRD sulaukė net 11 naujų autorių, kurių kūryba 2021-ųjų metų renginiui skirtame poezijos rinkinyje „JAV lietuvių poezijos pavasaris ’21. Laumė(s) juosta” bus publikuojama pirmą kartą”.

Iš kairės į dešinę: renginio organizatorė Sandra Avižienytė, „JAV lietuvių poezijos pavasaris ’21“ laureatė Nijolė Marija Šerniūtė ir poetas Rimantas Pažemeckas.  Živilės Gurauskienės nuotr.

Šiais metais JAV lietuvių poezijos pavasaryje dalyvavo 32 autoriai iš 12 skirtingų JAV valstijų,  vienas jų gyvenantis Kanadoje. Poetus ir leidinį pristatė renginio organizatorė S. Avižienytė. Poeziją skaitė: Vilmantija Petruškevičiūtė Mccarthy, IL, Algimantas Remeika, IL, Rasa Stefa Miliauskas, IL, Albertas Vals, IL, Aldona Česnulevičienė Petrus, IL. Zenonas Gailius, IL, skaitė savo kūrybos eiles ir grojo akordeonu. Renginyje dalyvavo pirmą kartą JAV lietuvių poezijos pavasaryje savo eiles skaitę poetai – Petras Valius, FL, Eglė Vizgirdaitė Garbenis, Mi, Ineta Zmuda, IL, Vykintas Genys, GA, Lina Miškinytė Tumasonienė, IL, Nijolė Marytė Šerniūtė, PA, bei tie, kurie yra jau išleidę savo kūrybos rinkinius – Valdas Aušra, IL, Gabriella Tymarskis, IL, Arūnas šatkus, IL, Linas Umbrasas, IL, Sandra Avižienytė, IL. Vakaro metu savo kūrybos eiles skaitė JAV lietuvių poezijos pavasario, vykusio 2019 m., laureatas Algis Dirda, IL, („postmodernistiniai modernizmai“ Čikaga, 2019), o JAV lietuvių poezijos pavasario, vykusio 2020 m., laureatas Romualdas Zableckas, CO vakaro metu atliko jautrų kūrinį gitara, pagal savo draugo eiles „Sakalas”, Rimantui Pažemeckui pritariant lūpine armonikėle, skirtą neseniai į Amžinybę iškeliavusiam artimam jo draugui Viktorui Safronovui atminti.

 Živilės Gurauskienės nuotr.

JAV LB kultūros tarybos pirmininkei Giedrei Kniežai paskelbus „JAV lietuvių poezijos pavasaris ’21“ laureatę – Nijolę Mariją Šerniūtę (rinkinys „Lange dar švies…”. Vilnius, 2020), buvo apdovanoti šių metų JAV lietuvių poezijos pavasario dalyviai,  JAV Krašto valdybos raštu dėkojant JAV lietuvių bendruomenės vardu už autorių „asmeninį indėlį mūsų bendruomenėje, išlaikant ir skleidžiant lietuvišką žodį […]“.

Baigiantis renginiui Rimantas Pažemeckas, akompanuojant Tomui Varnagiriui, gitara atliko  kūrinį pagal Nijolės Marijos Šerniūtės eiles „Pasikalbėjimas su draugu”:

Dar neik namo.

Matai? – pradėjo lyti.

Aš didelėm kalbom neįkyrėsiu tau.

Nors daug norėčiau pasakyti,

Bet patylėti noriu dar daugiau.

Toliau bendrauti bei skaityti poezijos posmus vakaro dalyviai ir svečiai rinkosi prie taurės vyno, kur ilgai netilo poezijos skaitymai ir dainos.

 

Živilės Gurauskienės nuotraukose – renginio akimirkos.