Pagrindinis puslapis Lietuva Mažoji Lietuva Vydūno fenomenas aktualus ir šiandien

Vydūno fenomenas aktualus ir šiandien

 

INI­CIA­TY­VA: Vy­dū­no drau­gi­jos na­rė Jur­gi­ta Ged­mi­nie­nė ti­ki­si, kad Vy­dū­no drau­gi­jos veik­la Šiau­liuo­se at­gis. Gied­riaus Baranausko nuo­tr.

Živilė KAVALIAUSKAITĖ, skrastas.lt

Ant­ra­die­nį Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je pri­sta­ty­tos Vy­dū­no kny­gos „Tau­res­nio žmo­niš­ku­mo už­te­kė­ji­mas“ ir „Vy­dū­nas apie mei­lę“. Pas­kai­tą apie Vy­dū­ną skai­tė jo kū­ry­bos ty­ri­nė­to­jas, fi­lo­so­fas, li­te­ra­tū­ro­lo­gas dr. Vac­lo­vas Bag­do­na­vi­čius.

Pil­nu­tė­lę sa­lę pa­svei­ki­no Šiau­lių uni­ver­si­te­to folk­lo­ro an­samb­lis „Vai­gu­va“, at­li­kęs dai­nas, už­ra­šy­tas Ma­žo­jo­je Lie­tu­vo­je.

Pas­kai­tą „Tie­siog Vy­dū­nas“ skai­tęs žy­miau­sias Vy­dū­no kū­ry­bos ty­ri­nė­to­jas bei pro­pa­guo­to­jas V. Bag­do­na­vi­čius prieš ren­gi­nį su­spė­jo ap­lan­ky­ti Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­tę Graž­by­lę Venc­laus­kai­tę, ku­ri yra Vy­dū­no krikš­to duk­ra. Krikš­ta­duk­rai re­tą var­dą iš­rin­ko pa­ts Vy­dū­nas.

Pra­ne­ši­me moks­li­nin­kas kal­bė­jo apie Vy­dū­no reiš­ki­nį ir fe­no­me­ną. Pab­rė­žė, kad Vy­dū­nas sa­ve su­vo­kė kaip švie­sos ne­šė­ją, iš šio su­vo­ki­mo at­si­ra­do po­rei­kis ir įsi­pa­rei­go­ji­mas ra­šy­ti kny­gas.

Iš Ger­vė­nų (Šiau­lių r.) ki­lęs V. Bag­do­na­vi­čius Vy­dū­no as­me­ny­bės ir kū­ry­bos ty­ri­mams yra sky­ręs tris de­šimt­me­čius. Su bend­ra­min­čiais Vil­niu­je įkū­ręs vi­suo­me­ni­nę kul­tū­ros Vy­dū­no drau­gi­ją ir jai va­do­va­vęs, da­bar yra gar­bės pir­mi­nin­kas.

Ren­gi­ny­je V. Bag­do­na­vi­čius pa­svei­kin­tas ir 75-osios su­kak­ties pro­ga. Kraš­to­ty­ri­nin­kė Bi­ru­tė Mus­nec­kie­nė, bu­vu­si V. Bag­do­na­vi­čiaus kla­sės drau­gė, pa­ren­gė fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­dą „Me­džiai tar­si žmo­nės“.

MOKS­LI­NIN­KAS: Pas­kai­tą „Tie­siog Vy­dū­nas“ skai­tė žy­miau­sias Vy­dū­no kū­ry­bos ty­ri­nė­to­jas bei pro­pa­guo­to­jas Vac­lo­vas Bag­do­na­vi­čius. Si­gi­tos VAITKAITYTĖS nuo­tr.

Pro­fe­so­rius Vy­te­nis Rim­kus kal­bė­jo apie Vy­dū­no ir dai­li­nin­ko Ge­rar­do Bag­do­na­vi­čiaus ry­šius. Pa­sak V. Rim­kaus, G. Bag­do­na­vi­čių bu­vo itin su­do­mi­nu­sios Vy­dū­no pje­sės: ke­le­tą me­tų jis dir­bo teat­re, siek­da­mas per­kel­ti dra­mos vei­ka­lus į sce­ną.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ir Vy­dū­no drau­gi­jos pir­mi­nin­kas To­mas Sta­ni­kas, di­de­lį dė­me­sį ski­rian­tis Vy­dū­no kny­gų lei­dy­bai.

At­gai­vins veik­lą

Vy­dū­no drau­gi­ja bu­vo įkur­ta 1988 me­tų lapk­ri­čio 15 die­ną, praė­jus dviem sa­vai­tėms po Są­jū­džio stei­gia­mo­jo su­va­žia­vi­mo.

Pir­mo­jo­je Vy­dū­no drau­gi­jos ta­ry­bo­je bu­vo šiau­lie­čiai Vac­lo­vas Ving­ras, Jo­nas Nek­ra­šius.

Šiau­liuo­se vei­kęs Vy­dū­no ir ajur­ve­dos klu­bas, va­do­vau­ja­mas Sta­sio Dra­gū­no, pa­sta­rai­siais me­tais veik­los ne­be­vyk­dė.

Vy­dū­no drau­gi­jos na­rė J. Ged­mi­nie­nė ti­ki­si, kad Vy­dū­no drau­gi­jos veik­la mies­te at­gis.

Lapk­ri­čio pa­bai­go­je pla­nuo­ja­ma or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nį, skir­tą Vy­dū­no są­sa­joms su Šiau­liais. Vy­dū­nas bend­ra­vo su Venc­laus­kių šei­ma, yra skai­tęs pa­skai­tas da­bar­ti­nė­je Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jo­je. Vil­niaus gat­vės bul­va­re sto­vi Da­riaus Au­gu­lio me­ni­nis ak­cen­tas „Iš kur var­pų bal­sai pa­rei­na“, ant ku­rios iš­kal­ti Vy­dū­no žo­džiai, au­ga Vy­dū­no ąžuo­las.

Spa­lio 15 die­ną bus mi­ni­mos 25-osios Vy­dū­no per­lai­do­ji­mo Bi­tė­nų-Ram­by­no ka­pi­nai­tė­se me­ti­nės. Vy­dū­no pa­lai­kai iš Det­mol­do (Vo­kie­ti­ja) bu­vo per­vež­ti V. Bag­do­na­vi­čiaus rū­pes­čiu 1991 me­tų spa­lio 19 die­ną.

Pa­sak J. Ged­mi­nie­nės, ka­pi­nė­se bus pa­sta­ty­ti ke­no­ta­fai Vy­dū­no žmo­nai Kla­rai Fiul­ha­zė ir bend­ra­žy­gei Mar­tai Rai­šu­ky­tei. Šioms ka­pi­nėms, ku­rio­se am­ži­no poil­sio yra at­gu­lę Ma­žo­sios Lie­tu­vos švie­suo­liai bei sto­vi sim­bo­li­niai pa­mink­lai, sie­kia­ma su­teik­ti Ma­žo­sios Lie­tu­vos pan­teo­no sta­tu­są.

http://skrastas.lt/?data=2016-10-07&rub=1065924810&id=1475685406