Pagrindinis puslapis Miestai Trakai Stebuklingasis Trakų Dievo Motinos atvaizdas traukia piligrimus iš visos Lietuvos

Stebuklingasis Trakų Dievo Motinos atvaizdas traukia piligrimus iš visos Lietuvos

Pasvalio piligrimai Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje. Centre – šios bazilikos klebonas dekanas Jonas Varaneckas. Autorės nuotraukos.

Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalys, www.voruta.lt

Stebuklingasis Trakų Motinos paveikslas

Šešių šimtmečių istoriją menančioje Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje piligrimus labiausiai traukia stebuklingasis Trakų Dievo Motinos atvaizdas. Tai – pirmasis paveikslas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje,  oficialiai vainikuotas popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis auksinėmis karūnomis. Vainikavimo dieną – 1718 – ųjų rugsėjo 4 – ąją – lydėjo aštuonių dienų iškilmės apeigos pagal Vatikano Šv. Petro bazilikos rekomendacijas, o Trakų Dievo Motina buvo paskelbta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės globėja. Šiandien vainikavimo ceremoniją  primena virš Didžiojo altoriaus presbiterijos skliaute kabanti karūna.

Trakų Dievo Motinos paveikslo kopijos paplito po visą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystę, daugumą papuošė vietinių meistrų nukaldinti aptaisai. Seniausia kopija, kadaise kabojusi ant Vilniaus miesto gynybinės sienos Trakų vartų, dabar saugoma Nemenčinės Šv. Mykolo bažnyčioje, Latvijoje garsus Švč. Mergelės Marijos atvaizdas vadinamas Agluonos Dievo Motinos vardu.

Trakų Švč. Mergelė Marijos Apsilankymo bazilika. Pagrindinis altorius. Trakų Dievo Motinos – Lietuvos globėjos paveikslas

Prie Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos paveikslo giedama ar kalbama Loreto Švč. Mergelės Marijos litanija, malda „Tavo apgynimo šaukiamės“  taip pat giedamos psalmės, Dievo Motinos garbei skirtos valandos, Marijos Nekalto Prasidėjimo valandos, kalbamas rožinis ir kitos maldos.

Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300  metų jubiliejaus iškilmė

Prisimenant iškilų ir reikšmingą Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300  metų jubiliejų,  bei visų šių metų paskelbimą Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos – metais, Lietuvos tikintieji buvo kviečiami atvykti pasimelsti prie Dievo Motinos paveikslo.

Stendas Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos paveikslo karūnacijos 300 m. jubiliejui – 2018 m.

Atlaidų programa prasidėjo rugsėjo 1 – ąją dieną vykstančiu Jaunimo žygiu iš Vilniaus Aušros vartų. Sutinkant pagrindinę atlaidų dieną 2 – ąją (sekmadienį) – buvo rengiama naktinė Šv. Sakramento adoracija Trakų Švč. Mergelės Apsilankymo bazilikoje.

Rugsėjo 8 – ąją, švenčiant Švč. Mergelės Marijos gimimą (Šilines), tikinčiųjų laukė  iškilminga atlaidų užbaiga. Trakų bazilikoje buvo aukojamos istorinės iškilmingos Šv. Mišios (Missa  Solemnis).

Kelionę palaimino  alt. jubil. kun. Albinas Pipiras

Pasvalio dekanato  Gyvojo Rožinio maldininkams  iš Pasvalio, Mikoliškio,  Pušaloto, Saločių, Daujėnų ir Pasvalio katalikėms moterims  bei  grupelei maldininkų  išsipildė  troškimas apsilankyti Trakų  Švč. Mergelės Marijos bazilikoje atlaiduose ir kartu švęsti  Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos metus ir apkabinti Ją pasvaliečių maldininkų širdimi ir siela bei pajusti Jos  artumą, meilę ir paguodą. Pasvaliečiai  be galo ir be krašto džiaugėsi šia kelione.

Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II paminklas, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos šventorius. Bazilika yra Jono Pauliaus II piligrimų kelyje, liudija apie išskirtinį šių dienų pamaldumą Marijai. (Pašventintas kleb. dek. Jono Varanecko. 2015 m. rugsėjo 12 d. Architektas Robertas Norkevičius).

Vykome   geradario ūkininko Petro Karoblio  vairuojamu autobusu. Visus vykstančius piligrimus palaimino Pušaloto Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos  kun. alt. jubil. Albinas Pipiras, o  mus kelionėje   lydėjo  bendra  Rožinio malda, Švč. Mergelės Marijos litanija, Dievo Gailestingumo vainikėlis ir litanija, giesmės. Meldėmės už popiežių Pranciškų, jo sėkmingą vizitą Lietuvoje,  kunigus, vienuolius, vienuoles,  kenčiančius, senelius, ligonius, geradarius ir jų šeimas,  savo šeimas, iškeliavusius į amžinybę,  Lietuvos valstybės vieningumą, už taiką pasaulyje.  Kelionės metu piligrimams buvo papasakota apie Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką, Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos paveikslą, supažindinta su Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos jubiliejinių metų renginiais bei atlaidų programa, pateikta trumpa Trakų miesto istorija. Pasidalinta nuomone apie Popiežiaus Pranciškaus sutikimą Lietuvoje.  Net buvo pasidžiaugta garsios dainininkės iš Trakų žavingomis ir kartu paprastomis Evelinos Sašenko vestuvėmis. Diskutavo, kodėl iškilmingos damos – karalienės nešioja didesnio numerio batelius? Maloni ir prasminga bendrystė, žvilgsnis pro autobuso langą į nuostabią mūsų gimtinės panoramą  tarsi sutrumpino kelią nuo Pasvalio ir  suteikė galimybę  kuo greičiau pasiekti Trakus.

Ir štai mus pasitiko miestas apsuptas penkių ežerų, kuriuose gausu įvairaus dydžio salų, susietas su gilia istorine praeitimi.

Naujosios Vilnios ir Šalčininkų  dekanatų piligrimystės diena

Pirmiausia mes skubėjome į Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką, kuri yra  netoli Lukos ežero, turinti gotikos ir baroko architektūros bruožų. Pasvaliečius  maloniai ir dvasingai nuteikė  iškilmingai išpuošta bažnyčia  bei  sutiktų žmonių nuoširdumas.  Prieš Šv. Mišias kalbėjome rožinio maldą.  Ši diena buvo skirta kunigams ir seminaristams. Šią dieną  bažnyčios šeimininkais tapo ir Šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupijos Naujosios Vilnios ir Šalčininkų dekanatų kunigai.

Šv. Mišių pradžioje buvo pasveikinti tikintieji  iš Vilniaus arkivyskupijos, Pasvalio bei visos Lietuvos, kurie atvyko į atlaidų iškilmę Trakų Švč. Mergelės Marijos bazilikoje kartu švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos vainikavimo 300 –ųjų jubiliejinių metų ir melstis kartu už popiežių Pranciškų ir visus ganytojus, kad Bažnyčia, Lietuvai ir pasauliui skelbtų Dievo pirmumo svarbą,  bei melsti Bažnyčios Motinos užtarimo kunigams ir seminaristams.

Šv. Mišias aukojo Naujosios Vilnios dekanas kun. teol. m. dr. Eduardas Kirstukas, jam koncelebravo Naujosios Vilnios ir Šalčininkų dekanatų kunigai.

Savo homilijoje Naujosios Vilnios dekanas kun. Eduardas Kirstukas daug dėmesio skyrė Švč. Mergelei Marijai ir Trakų Dievo Motinai – Lietuvos Globėjai.  Kun. Eduardas Kirstukas homilijos pabaigoje kvietė gyventi džiaugsmingai su Marija, pakelti visus išbandymus su Marija, dirbti su Marija ir nepamiršti, kad svarbiausias užsiėmimas žemėje yra tikėti jos sūnų Jėzų Kristų, kurį mūsų atpirkti siuntė Dievas Tėvas.

Šv. Mišių pabaigoje visi dalyvavome Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos Širdžiai maldoje.

Šv. Mišiose  dvasingai ir skambiai giedojo bažnytinis choras.

Po Šv. Mišių Pasvalio piligrimai neskubėjo iš bažnyčios , o nuoširdžiai pabendravo su Trakų dekanato dekanu Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo klebonu kun. Jonu Varanecku, Marijos Radijo darbuotojais bei bažnyčios patarnautojais, kurie papasakojo plačiau apie šios  bažnyčios pagrindinius istorijos faktus bei apie stebuklingą Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos paveikslą.

Ekskursija į Trakų pilį ir pasivaikščiojimas Trakų miesto gatvelėmis

Pasvalietės piligrimės ant tilto per Galvės ežerą

Išėję iš bažnyčios dar skubėjome aplankyti Galvės ežero Pilies saloje išlikusią  gotikinę Trakų salos pilį, menančią didingus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  laikus (statyta nuo XIV a. II pusės iki Vytauto valdymo pabaigos) ir pasivaikščioti miesto gatvelėmis, kurios mena  nuo Vytauto Didžiojo laikų šalia lietuvių, lenkų, rusų, baltarusių čia gyvenančius totorius ir karaimus. Pasvaliečiai niekaip negalėjo išvykti iš Trakų nenusipirkę lauktuvių savo namiškiams – karaimų nacionalinio patiekalo – kibinų su mėsos, daržovių, varškės įdaru.

Grįžome į namus su padėka ir nuolankumu Trakų  Dievo Motinai

„Marija, Tu iš kunigaikščių miesto Trakų nuo seno meilingai globoji Lietuvos žmones.

Padėk mums gyventi taip, kaip trokšta Nekaltoji Tavo Širdis, ir savo darbais teikti garbę Dievui, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius.“ (Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai).