Pagrindinis puslapis Lietuva Jubiliejai Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų liuteronų lietuvių raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2013 metais

Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų liuteronų lietuvių raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2013 metais

Parengė Birutė ŽEMAITAITYTĖ, Algirdas Mikas ŽEMAITAITIS, Vilnius

1533 m. Tiuringijoje gimė Jonas Hopneris vyresnysis, ev. liuteronų kunigas, vienas iš Jono Bretkūno „Biblijos“ vertimo (1590) korektorių. Su J. Sperberiu 1590 m. sudarė Įsruties vyskupijos lietuvių parapijų bei kaimų sąrašą.

Mirė 1593 m. Įsrutyje.

Apie 1553 m. Bartuose (Tilžės aps.) gimė Mykolas Sapūnas (Sappun), ev. liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, spėjamas 1573 m. Wolfenbiutelio postilės perrašinėtojas.

Mirė 1630 m. Pilupėnuose (Stalupėnų aps.).

Apie 1558 m. Lietuvoje gimė Frydrichas Masalskis, ev. liuteronų kunigas, vienas iš J. Bretkūno Biblijos vertimo koreguotojų.

Mirė 1613 04 17 Priekulėje.

1563 m. Tübingene (Vokietija) mirė Jurgis Zablockis, giesmių vertėjas. Studijavo Krokuvos, Vitenbergo, Karaliaučiaus universitetuose, mokė didikų vaikus. Išvertė giesmių, kurių dvi išspausdintos M. Mažvydo katekizme ir giesmyne.

Gimė apie 1510 m. Zobalatyje (Baltarusija).

1573 m. Mažojoje Lietuvoje sudarytas nežinomo autoriaus lietuviškas rankraštinis pamokslų rinkinys „Išguldymas Evangelijų per visus metus“, vad. Volfenbiutelio postilė. Išspausdintas dr. Jolantos Gelumbickaitės parengtas teksto perrašas ir spalvota originalo faksimilė su paaiškinimais 2008 m. Vokietijoje.

1598 m. Tilžėje mirė Patroklas Velveris, vienas iš spėjamų Wolfenbütelio postilės autorių. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo.

Gimė apie 1550 m. Westfalijoje (Vokietija).

Apie 1618 m. Klaipėdoje gimė Vilhelmas Martinis, Rytų Prūsijos lietuvių raštijos darbuotojas, ev. liuteronų kunigas.

Mirė 1671 m. Verdainėje.

1643 m. Laukiškoje gimė Frydrichas Partatijus, ev. liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, vertė į lietuvių kalbą ir pats eiliavo giesmes, lygino lietuvių kalbą su graikų kalba (surado apie 400 žodžių, tariamai kilusių iš graikų kalbos).

Mirė 1687 (ar 1688) m. Įsrutyje.

1648 (ar 1653) m. Kraupiške (Ragainės aps.) mirė Burhardas Lobelis, ruošęs giesmes D. Kleino giesmynui. Studijavo Karaliaučiaus universitete, mokytojavo, kunigavo.

Gimė apie 1590 m. Ragainėje.

1673 m. Katinavoje (Stalupėnų aps.) mirė Teofilis Gotlybas Šulcas, kalbininkas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo. Parengė spaudai ir išleido K. Sapūno gramatiką (1673), sudarinėjo lietuvių–vokiečių kalbų žodyną, kurio rankraštis neišliko.

Gimė 1629 m. Vėluvoje.

1693 m. Tilžėje gimė Petras Gotlibas Milkus, poetas, vertėjas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, mokytojavo, kunigavo. Išvertė dalį Biblijos (1735), sueiliavo keliolika giesmių (išsp. 1753 m. giesmyne).

Mirė 1753 0609 Mielkiemyje.

1783 m. Gastose gimė Endrikis Budrius, Mažosios Lietuvos literatas, tautosakos rinkėjas, kanklių meistras, vargonininkas, mokytojas.

Mirė 1852 m. Bredūnuose, netoli Pilupėnų.

1798 m. Kretingalėje gimė Karolis Eduardas Cygleris (Ziegler), ev. liuteronų kunigas, leksikografas, vertėjas, prekiautojas lietuviškomis knygomis.

Mirė 1881 05 22 Ragainėje.

1818 m. pastatyta medinė Raseinių ev. liuteronų bažnyčia (parapija įsteigta 1816 m.), 1853 m. įsigyta nebaigta statyti mūrinė karmelitų bažnyčia, kurią pašventino 1862 12 ??. pirmąjį advento sekmadienį. 1953 m. sovietų valdžia uždarė bažnyčią ir ją nugriovė. 2001 09 08 pirmosios atkurtos parapijos pamaldos stačiatikių bažnyčioje. Aptarnauja kun. Arvydas Malinauskas.

1833 m. įsteigta Virbalio ev. liuteronų parapija, pastatyta nauja dabartinė nūrinė bažnyčia (1878). Bažnyčia po karo paversta grūdų sandėliu, pirmąsias (1994 03 08) atsikūrusios parapijos pamaldas mokykloje laikė kun. Virginijus Kelertas, pirmosios pamaldos bažnyčioje (2000 03 12), o 2000 04 24 bažnyčios atstatymo darbų pašventinimo pamaldos. Aptarnauja kun. Vaidas Klesevičius.

1838 m. Šilalės ev. liuteronai pirmosios (1806) nudegusios (1833) vietoje, pastatė antrą, medinę bažnyčią. Prie bažnyčios buvo pastatyta medinė varpinė, į kurią buvo įkeltas nedidelis varpas. 1882 m. ši bažnyčia buvo suremontuota, o ant bažnyčios vakarinio galo pastatytas medinis bokštas ir įkeltas varpas. 1941 06 24, pirmosiomis karo dienomis, bažnyčia vėl sudegė. Parapijos centras persikėlė į Obelyno kaimą, kur Julius ir Marė Gėrkiai dalį savo namo paskyrė bažnyčiai ir čia vyko pamaldos iki naujai atstatytos ant senosios pamatų bažnyčios pašventinimo (1991 09 29). 2006 10 28 bažnyčiai suteiktas Jono Tartilavičiaus–Batakiečio vardas (1993 10 30 atidengtas paminklinis akmuo), 2001 07 29 pašventintas naujasis bažnyčios varpas. Aptarnauja kun. Mindaugas Dikšaitis.

1843 11 Sudargo ev. liuteronų parapija pradėjo vesti savo metrikų knygas. 1842 m. pradėta statyti medinė bažnyčia, 1912 m. padėtas kertinis naujos mūrinės bažnyčios akmuo, 1914 m. sumūrytas bokštas, 1916 10 22 bažnyčia pašventinta, 1944 m. – susprogdinta. Pokariu pamaldos vykdavo buv. klebonijoje. 1997 08 17 pašventinta Sudargo ev. liuteronų Emauso bažnyčia, kurios statyba pradėta 1996 07 08, o 1996 12 23 pašventintas jos kertinis akmuo (iš Vokietijos Visbek miesto gauta demontuota medinė bažnyčia). Aptarnauja kun. Virginijus Kelertas.

1843 m. įkurta Vilkaviškio ev. liuteronų parapija, pastatyta medinė bažnyčia (1868), kuri sudegė pirmąją karo dieną (1941 06 22). Parapija neatkurta.

1847–1848 m. pastatyta ir pašventinta (1850) antroji Žagarės ev. liuteronų bažnyčia, kuri per karą sudegė, o sienas gyventojai išardė ir plytas panaudojo savo namų individualiai statybai. Parapija neatkurta.

1848 m. pašventinta mūrinė Joniškio ev. liuteronų bažnyčia (1880 m. buvo padarytas jos kapitalinis remontas – bažnyčia buvo pailginta 4 metrais, stogas uždengtas čerpėmis), kuri po karo paversta sandėliu, vėliau nugriauta. 1829 metai laikomi Joniškio filijos įkūrimo metais, nors pamaldos vyko jau labai seniai. 1993 m. atkurta parapija. Aptarnauja kun. Romas Pukys.

1848 m. Jurbarke (Įsruties aps.) gimė Martynas Keturakaitis, Tauragės kunigas (1883–1892), knygnešys, liuteroniško turinio raštų parengėjas.

Mirė 1911 03 15 Collinsvillėje (JAV).

1853 m. pastatyta (pašventinta 1895 08 20) mūrinė Biržų ev. liuteronų bažnyčia (250 sėdimų vietų) su bokštu, kuri, per II pasaulinį karą 1944 m. dėl gaisro netekusi stogo, nugriauta 1961 03 29–30. Pamaldos XX a. dažniausiai vykdavo latviškai. O dabar negausiai bendruomenei pamokslaujama lietuviškai, o porą kartų per metus ir latvių kalba, bažnytėlei pritaikytame name. Pagal 1636 11 23 fundaciją pastatyta pirmoji bažnyčia, kuri sudegė 1667 03 30. Klebonija (1865) išsilaikė iki II pasaulinio karo. Aptarnauja kun. Juozas Mišeikis.

1868 m. gimė Karlas Janzas, muzikos mokytojas, kompozitorius. Harmonizavo lietuvių liaudies dainas ir giesmes, kuriomis papildė Maž. Lietuvos lietuvių giedotojų draugijų repertuarą.

Mirė XX a. pr.

1873 m. gimė Friedrichas Imma, Batakių ev. liuteronų parapijos kantorius (1899–1910), pirmasis vertėjas iš latvių kalbos. Išvertė į lietuvių kalbą ir išleido J. V. Sakranovičiaus (Zakranovičs Janis Vilhelms) „Dievo tarnas dr. Martins Lutėrus“ (1905) ir V. Plutės (Plutte, V., tikr. OlavsVilis) „Švento rašto nusidavimai (t. y. istorija, 1907 ir 1926 (2 leidimai)). Įsteigė Blaivystės draugiją.

Mirė 1910 m. Batakiuose (Gerviečiuose), palaidotas parapijos Mažintų kapinėse.

1893 m. pirmosios ev. liuteronų pamaldos Mažeikiuose buvo laikomos privačiuose namuose, o vėliau – rusų mokykloje. Mūrinė bažnyčia (pašventinta 1911 05 22) per karą 1944 m. sudegė, o po jo valdžia neleido remontuoti, o įsteigė gaisrinę. 1995 07 22 pašventinta parapijos maldos salė, įrengta buv. bažnyčioje, kurioje įsikūrusi gaisrinė. Visas pastatas atgautas tik 1998 m. Aptarnauja kun. Saulius Varanavičius.

1933 m. įforminta savarankiška Alkiškių ev. liuteronų parapija. 1829 m. kun. Hermanas Konradas Šulcas pašventino pirmąją medinę bažnyčią. 1865 m. pašventinta nauja dabartinė mūrinė bažnyčia, kuriai 1861 m. padėtas kertinis akmuo. Aptarnauja kun. Juozas Mišeikis.

1993 m. atkurta Palangos ev. liuteronų parapija. Senieji mediniai maldos namai (1928) Jūratės g. sudegė per Palangos miesto gaisrą (1938). 2012 07 14pašventinta naujai pastatyta bažnyčia, kuriai kampinis akmuo pašventintas 2005 07 30. Iki tol parapijiečiai rinkdavosi žurnalo „Liuteronų balsas“ redaktoriaus Povilo Pukio name Maironio g. 25. Aptarnauja kun. doc. dr. Darius Petkūnas.

1993 m. atsikūrė Piktupėnų ev. liuteronų parapija. Pirmoji bažnyčia pastatyta prieš 1574 m. 1744 m. iš lauko akmenų ir plytų išmūrijama stambi, stačiakampio plano, aukštu mediniu bokštu, besibaigiančiu vario stogeliu–kupolu, nauja Piktupėnų ev. liuteronų parapijos bažnyčia, rekonstruota 1853 m., sunaikinta II pasaulinio karo pabaigoje. Aptarnauja kun. Edikas Šulcas.

 

2013 m. sausis

 

1688 01 01 gimė Vilhelmas Vilkas (Wilcke), Klaipėdos šv. Jono ev. liuteronų bažnyčios kunigas (1709–1745), Vitenbergo universiteto filosofijos dr.

Mirė 1745 04 30 Klaipėdoje.

1783 01 06 Joneikiškėje (Pakalnės aps.) mirė Kristijonas Lovynas, vertėjas, giesmių eiliuotojas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, mokytojavo, kunigavo. Išvertė religinės ir didaktinės literatūros („Evangeliškas malonės davadas…“, 1768; „Pamokinimas apie užauginimą vaikų“, 1782), sueiliavo giesmių, buvo parengęs jų rinkinėlį.

Gimė 1721 12 15 Barštyne.

1853 01 06 Priekulės par. gimė Kristupas Puodžius, sakytojas, Senojo surinkimo vadovas.

Mirė 1936 11 12 Drukiuose.

1938 01 06 paskutinis prieškarinis Lietuvos ev. liuteronų sinodas (vokiečių) Kaune.

1978 01 06 Wilmette (JAV) mirė Martynas Lacytis, chorvedis, muzikos mokytojas, vargonininkas. Baigęs Klaipėdos mokytojų seminariją mokytojavo pradžios mokyklose, dėstė muziką Klaipėdos lietuvių gimnazijoje, vadovavo Klaipėdos chorui „Aida“ (1920−1923).

Gimė 1886 01 23 Klaipėdoje.

1988 01 08 išspausdinta „Maldų ir giesmių knygelės“ III pataisyta ir papildyta laida „Giesmių ir maldų knygelės“ (376 giemės, 390 p.).

1938 01 09 paskutinis prieškarinis Lietuvos ev. liuteronų sinodas (latvių) Šiauliuose.

1993 01 10 Šilutėje kunigu diakonu ordinuotas Ridas JonasTamulis (gim. 1966 11 21 Raseiniuose). 1992 02 14 įvestas diakono tarnystei Tauragėje, 1993 01 10 Šilutėje ordinuotas kunigu diakonu, 2009 09 27 Pagėgiuose įteiktas sidabrinis kryžius – tapo kunigu. Suspenduotas 2011 m.

1773 01 12 Rusnėje mirė Jonas Braškys, 1737–1740 m. vertęs į lietuvių kalbą Prūsijos valdžios įsakus. Baigė Karaliaučiaus universitetą, mokytojavo, kunigavo.

Gimė 1714 07 27 Želvoje (Įsruties aps.).

2008 01 12 Vilniuje pašventintas ir įvestas į visas parapijas naujas evangelikų liuteronų giesmynas „Krikščioniškos giesmės“, išspausdintas 2007 m. pabaigoje Kinijoje. Jame, išleistame po šimtmečių pertraukos, giesmės (o jų – 580) pateikiamos su gaidomis, knygoje taip pat spausdinama liturgija, rytmetinių ir vakarinių pamaldų tvarka, litanija, psalmynas, maldynas, M. Liuterio „Mažasis Katekizmas“, liturginis kalendorius ir kiti bažnyčios nariams reikalingi liturginiai tekstai.

1923 01 15 lietuvių sukilėliai užėmė Klaipėdą – ši data (Klaipėdos krašto sukilimas) yra viena iš šešių pačių svarbiausių Lietuvos istorijoje, nes Lietuva atgavo uostą prie Baltijos jūros.

01 15Klaipėdos krašto diena, kurią LR Seimas 2006 07 19 paskelbė atmintina diena.

1973 01 22 Palangoje, atvykęs į svečius iš Liepojos, mirė kun. Jonas Degis, 1943 07 ??1958 10 11 aptarnavęs latviškas Butingės, Skuodo ir Žeimelio parapijas.

Gimė 1896 05 30 Nicos vlsč. (Latvijoje).

1723 01 23 Rheine Mozūrijoje (dabar Lenkija) gimė Povilas Šrederis, giesmių eiliuotojas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo. Jo giesmių pateko į G. Ostermeyerio ir K. Milkaus giesmynus.

Mirė 1796 12 07 Balėtuose (Darkiemio aps.).

1993 01 23 atkurta Kėdainių ev. liuteronų parapija. Dabartinė mūrinė bažnyčia pašventinta 1679 m. Bokštas pristatytas 1713 m. Aptarnauja kun. Arvydas Malinauskas.

1873 01 25 Kaukėnuose mirė Karolis Leopoldas Frydrichas Neisas, rengęs religinę literatūrą („Pamokinimas apie maldą“, 1854; „Evangeliškos mišknygos“, 1856 ir kt.), teikęs medžiagą G. Nesselmanno žodynui, redagavęs „Nusidavimus apie evangelios praplatinimą…“. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo.

Gimė 1814 05 05 Stalupėnuose.

1573 01 28 Varšuvos konfederacijos aktas, Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimas nustatė teisinę evangelikų (liuteronų ir reformatų) padėtį valstybėje.

2008 01 28 Kaune mirė (palaidotas Eigulių kapinėse) Erikas Laiconas, 1998 05 21 Žeimelyje įšventintas kunigu diakonu latviškoms parapijoms.

Gimė 1928 06 11 Bliūdžiuose (Nemunėlio Radviliškio apyl.).

1978 01 29 Tauragėje gimė Remigijus Šemeklis, 1999 08 22 įvestas diakono tarnystei Vanaguose, 2002 08 31 Šilutėje ordinuotas kunigu, nuo 2002 m. KU Teologijos katedros asistentas. Aptarnauja Šilutės, Vanagų, Pagėgių ir Rukų parapijas.

1958 01 31 pasirodė Lietuvos TSR evangelikų bažnyčios kalendorius 1958 metams.

 

2013 m. vasaris

 

1598 02 03 Karaliaučiuje gimė KristupasVilkas, poetas, J. Bretkūno vaikaitis. Studijavo Karaliaučiaus universitete, dirbo archyvaru, mokytojavo. Parašė vokiškų eilėraščių, kurių viename įterpė lietuviškų eilučių (1640).

Mirė 1647 11 02 Karaliaučiuje.

1898 02 05 Laugaliuose (Pagėgių aps.) gimė Martynas Emilis Nauburas, pedagogas, kultūros veikėjas, mokytojavo Klaipėdoje. 1930–1939 m. dirbo Klaipėdos kraštotyros muziejaus direktoriumi. Parašė daug str. Maž. Lietuvos istoriniais ir etnografiniais klausimais.

Mirė 1973 08 17 Čikagoje.

1903 02 11 Katenhofe (Lenkija) gimė Viktoras Falkenhanas, vokiečių kalbininkas, Humboldtų universitete dėstė lietuvių kalbą. Išleido monografiją apie Bretkūną, vokiškai sukūrė novelių apie jį. Parašė straipsnių apie lietuvių literatūrą enciklopediniam žodynui, išvertė į vokiečių kalbą lietuvių liaudies pasakų.

Mirė 1987 04 16 Berlyne.

1688 02 17 Dovydėliuose (Įsruties aps.) gimė Fabijonas Ulrichas Glazeris, giesmių eiliuotojas, vertėjas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo. Sueiliavo giesmių, išleido jų rinkinį „Kelios nobažnos giesmės…“, 1736, kartu su J. Berendu.

Mirė 1747 11 17 Didlaukiuose (Įsruties aps.).

1973 02 17 Palangoje gimė Romualdas Liachavičius. Buvęs Romos katalikų kunigas 2008 03 15 buvo įvestas Klaipėdos ev. liuteronų parapijos antruoju kunigu. Aptarnauja ir Vyžių par.

1913 02 19 Tilžėje mirė Kristupas Urėdaitis, prekybininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas.

Gimė 1871 09 25 Mantvilaičiuose (Pagėgių aps.).

1933 02 19 pašventinta Pagėgių ev. liuteronų bažnyčia. Po II pas. karo parapija porą metų meldėsi bažnyčioje, kol 1948 06 30 pastatas buvo atimtas ir jame įrengtas grūdų sandėlis, vėliau kino teatras „Komjaunuolis”; 1989 m. atsikūrusi Pagėgių parapija vėl meldžiasi senojoje bažnyčioje, pirmosios pamaldos 1990 03 25, 2001 11 18 pašventinta restauruota bažnyčia. Aptarnauja kun. Remigijus Šemeklis.

1953 02 20 Detmolde (Vokietija) mirė Vydūnas (Vilius Storosta), dramaturgas, filosofas, publicistas, Tilžės lietuvių giedotojų draugijos vadovas. Baigęs Ragainės mokytojų seminariją, mokytojavo, vėliau studijavo Vokietijos universitetuose, dėstė Klaipėdos muzikos mokykloje. Parašė pjesių („Probočių šešėliai“, 1908; „Amžina ugnis“, 1913; „Pasaulio gaisras“, 1928 ir kt.), filosofinių, istorinių, publicistinių ir kt. darbų.

Gimė 1868 03 22 Jonaičiuose (Šilutės raj.). 1991 10 19 perlaidotas Bitėnuose (Pagėgių sav.).

1993 02 20–25 Vilniuje vyko Pasaulinės Liuteronų Sąjungos aptariantis (koordinacinis) suvažiavimas.

1708 02 21 Gumbinėje mirė Mykolas Merlinas, išleidę lotynų kalba traktatą „Pagrindinis lietuvių kalbos principas“ („Principium primarium in lingva Lithvanica“, 1706). Studijavo Karaliaučiaus universitete, mokytojavo, kunigavo.

Gimė 1641 120 19 Oberslebene (Vokietija).

1868 02 29 Bakeliuose (Girdavos aps.) gimė Vilius (Vilhelmas) Steputaitis, Maž. Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, Prūsijos landtago deputatas (1913–1918).

Mirė 1941 01 01 ten pat.

 

2013 m. kovas

 

1898 03 06 Antšyšiuose (Pagėgių aps.) gimė Jurgis Stragys, mokytojas, Mažosios Lietuvos kraštotyrininkas.

Mirė 1928 m. Klaipėdoje.

1918 03 06 Ridikiškėje (Tauragės aps.) gimė Jonas Okas, nuo 1958 m. diakonas, 1973 04 08 Šilutėje įšventintas kunigu diakonu, 1978 08 13 ten pat pakeliamas pilnateisiu kunigu. Aptarnavo Šilutės ir Skirsnemunės (Žvyrių) par.

Mirė 2011 06 01 Tauragėje.

1708 03 13 Skaisgiriuose (Pakalnės aps.) mirė Motiejus Vilhelmas Meisneris, giesmių eiliuotojas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo. Parašė giesmių (kelios jų išspausdintos 1705 m. giesmyne).

Gimė 1664 m. prie Gumbinės.

1983 03 14 Vilniuje mirė Emilijus Kraštinaitis, vertėjas. Baigęs pradžios mokyklą, dirbo spaustuvėje, „Prūsų lietuvių balso“ redakcijoje, Klaipėdos, Kauno, Vilniaus įstaigose, Lietuvių kalbos ir literatūros institute, parašė vertingų atsiminimų apie Maž. Lietuvą. Išvertė H. Manno „Profesorių Unratą“ (1948), E. M. Remarque’o „Laikas gyventi ir laikas mirti“ (1958), vokiškų novelių, lietuvių rašytojų kūrinių į vokiečių kalbą. Išvertė D. Kleino „Pirmąją lietuvių kalbos gramatiką“ (1957), iššifravo Mato Pretorijaus „Prūsijos įdomybes“ (1999).

Gimė 1903 08 15 Mažuosiuose Šileliuose (Ragainės aps.).

1973 03 16 pasirodė Lietuvos TSR evangelikų bažnyčios kalendorius 1973 metams.

1973 03 16 atspausdintas Šv. Raštas (NT).

1568 03 20 Tepliuvoje mirė Albrechtas Brandenburgietis, paskutinysis „palaimintosios Mergelės Marijos vokiečių namų Jeruzalėje prieglaudos brolių ordino“ didysis magistras, Prūsijos kunigaikštis (1525–1568), Reformacijos įtvirtintojas Prūsijoje, giesmės „Tebūna taip, kaip nori Jis“ autorius.

Gimė 1490 05 17 Ansbache (Vokietija).

1818 03 21 Ragainėje mirė Danielius Frydrichas Milkus, vertėjas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo. Išvertė pamokslų brolio K. Milkaus „Mišknygoms“, dalyvavo polemikoje su G. Ostermeyeriu dėl lietuviškų giesmynų. Gimė 1739 01 11 Mielkiemyje.

1863 03 22 Verdau (Saksonija) gimė Francas Oskaras Tecneris, vokiečių etnografas, K. Donelaičio archyvo tyrinėtojas. Su žmona išvertė į vokiečių kalbą 70 lietuviškų dainų (1897).

Mirė 1919 02 24 Leipcige.

1868 03 22 Jonaičiuose (Šilutės aps.) gimė Vydūnas (Vilius Storosta), dramaturgas, filosofas, publicistas, Tilžės lietuvių giedotojų draugijos vadovas. Baigęs Ragainės mokytojų seminariją, mokytojavo, vėliau studijavo Vokietijos universitetuose, dėstė Klaipėdos muzikos mokykloje. Parašė pjesių („Probočių šešėliai“, 1908; „Amžina ugnis“, 1913; „Pasaulio gaisras“, 1928 ir kt.), filosofinių, istorinių, publicistinių ir kt. darbų.

Mirė 1953 02 20 Detmolde (Vokietija), 1991 10 19 perlaidotas Bitėnuose (Pagėgių sav.).

1958 03 23 vėl pamaldos atgautoje Katyčių ev. liuteronų bažnyčioje. Nors 1948 05 14 parapija įregistruota, bažnyčia atimta. 1734 05 01 pašventinta naujoji, dabartinė iš lauko akmenų bei plytų sumūryta Katyčių bažnyčia. Restauruota bažnyčia naujai pašventinta 1994 05 28 d. 2008 m. pakeistos medinės stogo konstrukcijos, vokiškomis čerpėmis uždengtas stogas, perdažytos sienos ir bokštas. Pirmosios pamaldos Katyčiuose laikiname pastate pradėtos laikyti 1568 m. Aptarnauja kun. Reinholdas Moras.

1818 03 27 Wilsnacke, netoli Vitenbergo (Vokietija) gimė dr. Hermannas Theodoras Wangemannas, vokiečių ev. liuteronų teologas, daugelio religinių knygų autorius, ilgametis Draugijos evangelikų misijoms stabmeldžių tarpe remti direktorius. Ši populiari draugija Mažojoje Lietuvoje buvo vadinama tiesiog Wangemanno pasiuntinystės draugyste.

Mirė 1894 06 18 Berlyne.

1823 03 27 Karaliaučiuje mirė Liudvikas Bačko (Baczko), vokiečių rašytojas, istorikas, paskelbė Mažosios Lietuvos lietuvių liaudies dainų tekstų, parašė veikalų iš Rytprūsių istorijos.

Gimė 1756 06 08 Lėciuje (Rytprūsiai).

1918 03 28 Stankiškiuose (Kintų par.) gimė AlfredasVėlius, pedagogas, išventintas į kunigus Šilutėje 1992 04 26. Išvertė į lietuvių k. Bibliją (su apokrifais, 1988 m., Brookfield, Illinois (JAV).

Mirė 2009 02 03 St. Louis (Missouri valstija, JAV).

 

2013 m. balandis

 

1703 04 04 Karaliaučiuje mirė Bernardas Zandenas, vyskupas, talkinęs S. Bitneriui verčiant NT, parašė du katekizmus. Kunigavo, profesoriavo Karaliaučiaus universitete.

Gimė 1636 10 04 Įsrutyje.

2008 04 06 dovanotų vargonų, atvežtų iš Mőlln parapijos (Šiaurės Elbės Bažnyčia, Vokietija), pašventinimas Klaipėdos ev. liuteronų bažnyčioje.

1973 04 08 Šilutėje įšventintas kunigu diakonu ilgametis diakonas Jonas Okas (g. 1918 03 06 Ridikiškėje, Tauragės aps.). 1978 08 13 ten pat pakeliamas pilnateisiu kunigu. Aptarnavo Šilutės ir Skirsnemunės (Žvyrių) par.

Mirė 2011 06 01 Tauragėje.

1978 04 09 Tauragėje gimė Mindaugas Kairys, 1998 09 27 Tauragės ev. liuteronų Martyno Mažvydo bažnyčioje buvo įvestas diakono tarnystei, 1999 03 21 buvo ordinuotas kunigu diakonu Jurbarko, Skirsnemunės, Smalininkų ir Vilkyškių ev. liuteronų parapijose. 2009 m. suteiktas sidabrinis tarnybinis kryžius.

1978 04 13 pasirodė Lietuvos TSR evangelikų bažnyčios kalendorius 1978 metams.

1908 04 14 Cintjoniškiuose (dabar Šilutė) mirė Martynas Šernius, vertėjas, spaustuvininkas ir leidėjas. Dirbo spaustuvėse Tilžėje ir Klaipėdoje. Išspausdino lietuviškų knygų ir kalendorių, leido „Lietuvišką ceitungą“, išvertė didaktinės vokiečių prozos.

Gimė 1849 11 10 Voveriškiuose (Klaipėdos aps.).

1938 04 15 Begėdžiuose (Šilutės aps.) gimė Eva Erika Labutytė (Vanagienė), žymi Lietuvos grafikė, dramatiško Maž. Lietuvos paveldo įprasmintoja.

Mirė 2003 09 18 Vilniuje, palaidota Plikių kapinėse (Klaipėdos raj.).

1613 04 17 Priekulėje mirė ev. liuteronų kunigas Frydrichas Masalskis, vienas iš J. Bretkūno Biblijos vertimo koreguotojų.

Gimė apie 1558 m. Lietuvoje.

1993 04 17 Klaipėdoje mirė kun. Kurtas Moras, 1978 05 09 Tauragėje įšventintas kunigu diakonu. Palaidotas Anaičių kapinėse.

Gimė 1936 11 27 Laukžemiuose (Klaipėdos aps.).

2008 04 19 Plikių ev. liuteronų bažnyčioje diakono tarnystėn įvestas teologijos bakalauras Andrius Stakelis, gimęs 1980 05 21 Versmininkuose (Šilutės raj.).

1833 04 23 Šaipiuose (Klaipėdos aps.) gimė Jonas Pipiras, religinės literatūros rengėjas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo Nidoje, Tauragėje, Klaipėdoje. Išleido keletą liuteroniškų giesmynų, lietuvių kalbos vadovėlį (1899), parašė pamokslų knygą „Mišios“ (1913).

Mirė 1912 03 29 Klaipėdoje, palaidotas Skaisgiriuose (Pakalnės aps.).

1978 04 23 Heidelberge (Vokietija) mirė Ernestas, Ernstas (Rimtis) Martynas Kavolis, vyresn. mokytojas, m-los vedëjas, vertėjas.

Gimė 1922 01 06 Stonaičiuose (Šilutės aps.).

2003 04 25 Tauragėje staiga mirė LELB vyskupas (išrinktas 1995 07 29, konsekruotas 1995 10 31) Jonas Viktoras Kalvanas jaunesnysis (Tauragėje įšventintas kunigu diakonu 1984 04 29, o kunigu – 1990 07 29), palaidotas Joniškės kapinėse šalia tėvo vyskupo J. V. Kalvano.

Gimė 1948 08 02 Tauragėje.

1983 04 28 pasirodė Lietuvos evangelikų bažnyčios kalendorius 1983 metams.

 

2013 m. gegužė

 

1878 05 01 Naujakiemyje (Pilkalnio aps.) gimė Albertas Storostas, Mažosios Lietuvos pedagogas, kompozitorius, dainininkas, vargonininkas. Vydūno brolis.

Mirė 1905 02 15 Įsrutyje.

1903 05 01 Labguvoje mirė Jurgis Mikšas, spaudos darbuotojas. Mokėsi Tilžės gimnazijoje, tarnavo valdiškose įstaigose. Redagavo „Aušrą“, leido „Nemuno sargą“.

Gimė 1862? 03 18 Virkytuose (Šilutės aps.).

1988 05 01 Skirvytėlėje mirė Adomas Goberis, žvejas, tautosakos ir liaudies dainų pateikėjas.

Gimė 1901 06 06 Skirvytėlėje (Šilutės aps.).

1833 05 05 gimė Friedrichas Vilhelmas Zybertas (Siebert), Maž. Lietuvos poligrafijos veikėjas. Jo įkurta spaustuvė veikė Šilutėje (1861–1922) ir Klaipėdoje (1865–1944).

Mirė 1900 03 12 Klaipėdoje.

1978 05 08 Vainute gimė Liudas Miliauskas, 1998 06 01 įvestas diakono tarnystei Katyčiuose, 2002 08 24 ordinuotas kunigu Žemaičių Naumiesčio ev. liuteronų bažnyčioje. 2005 11 27 įvestas Čikagos „Tėviškės“ par. kunigu.

1978 05 08-09 Vilniuje pirmą kartą apsilankė PLS atstovai iš Ženevos: Europos sekretorius kun. dr. Paulius Hansenas ir kun. Ristas Letonenas.

1978 05 09 Tauragėje įšventintas kunigu diakonu Kurtas Moras, gimęs 1936 11 27 Laukžemiuose (Klaipėdos aps.).

Mirė 1993 04 17 Klaipėdoje. Palaidotas Anaičių kapinėse.

2003 05 10 Bitėnų kapinaitėse pašventintas akmeninis paminklas – simbolinis altorius su atversta knyga – kunigui, poetui Kristijonui Donelaičiui.

1948 05 14 po karo įregistruota Katyčių ev. liuteronų parapija. 1958 03 22 po ilgesnės pertraukos (buvo įrengtas kino teatras) vėl laikomos pamaldos bažnyčioje (1734 05 01). 1994 05 28 restauruota bažnyčia naujai pašventinta. Parapija įsteigta 1568 m. Aptarnauja kun. Reinholdas Moras.

1843 05 17 Gaištautuose (Ragainės aps.) gimė Vilius Bruožis, literatas. Baigė Karaliaučiaus universitetą, dirbo gydytoju. Paskelbė antigermaniškų eilėraščių, publicistinių straipsnių.

Mirė 1909 07 06 Tilžėje.

1563 05 21 Ragainėje mirė Martynas Mažvydas, pirmosios lietuviškos knygos „Katekizmuso prasti žodžiai“ (1547) parengėjas. Studijavo Karaliaučiaus universitete (pirmasis lietuvis absolventas), kunigavo Ragainėje. Dar išleido „Giesmę šv. Ambraziejaus“ (1549), „Formą krikštymo“ (1559), parengė giesmyną „Giesmės krikščioniškos“ (d. 1 išl. 1566, d. 2 – 1570) ir maldyną „Parafrazis“ (1574?). 1998 02 19 Ragainėje (dabar Neman) prie buv. bažnyčios pritvirtinta memorialinė lenta M. Mažvydui.

Gimė apie 1520 m. Žemaitijoje (spėjama, kad Švėkšnos–Gardamo (2007 m. pastatytas koplytstulpis) – Žemaičių Naumiesčio (2007 m. t. p. pastatytas koplytstulpis areale) (Šilutės raj.).

1843 05 21 pašventinta dabartinė Tauragės ev. liuteronų bažnyčia. 1840 06 07 pašventintas kertinis akmuo. Varpas išlietas Rygoje 1838 m. 1938 09 18 pašventintas atstatytas bokštas (susprogdintas 1915 m.). 1983 01 30 naktį audra nuplėšė bokšto kryžiaus skersinę dalį; kryžius atstatytas 1983 06 04. Parapija įsteigta 1567 06 24. 2011 02 20 po pusės metų restauravimo darbų vėl vyksta pamaldos bažnyčioje. 2012 12 17 į bažnyčios lauko nišas sugrąžintos M. Mažvydo ir M. Liuterio skulptūros. Aptarnauja kun. Mindaugas Dikšaitis.

1998 05 21 Žeimelyje įšventintas kunigu diakonu Erikas Laiconas, esperantininkas, gimęs 1928 06 11 Bliūdžiuose (Nemunėlio Radviliškio apyl.).

Mirė 2008 01 28 Kaune. Palaidotas Eigulių kapinėse.

1813 05 22 Priekulėje mirė Danielius Gotlibas Zetegastas, išleidęs bitininkystės vadovėlį „Naudingos bičių knygelės“ (1801). Studijavo Karaliaučiaus universitete, mokytojavo Priekulėje.

Gimė 1741 09 16 Barčiuose (Pilkalnio aps.).

1793 05 29 Narkyčiuose (Įsruties aps.) gimė Karolis Augustas Jordanas, Tilžės superintendentas, vokiečių spaudoje paskelbęs darbų lietuvių etnografijos, mitologijos, kalbos klausimais, išvertęs F. Šilerio eilėraštį „Dauboj tarp kerdžių vargdienųjų“. Baigė Karaliaučiaus universitetą, mokytojavo, kunigavo.

Mirė 1871 08 09 Ragainėje.

1993 05 29 pirmosios atkurtos Vyžių ev. liuteronų parapijos pamaldos atgautoje bažnyčioje. 1857 10 01 įkurta parapija. 1865 05 21 padėtas bažnyčios kertinis akmuo. 1866 11 07 mūrinė bažnyčia pašventinta. 1948 08 22 įregistruota Vyžių parapija. Aptarnauja kun. Romualdas Liachavičius.

1993 05 31 pašventinta Natkiškių ev. liuteronų bažnyčia, įrengta buv. klebonijoje (1904). 1903 09 04 padėtas bažnyčios kertinis akmuo, 1904 11 29 pašventintos didingos mūrinės neogotikinės bažnyčios bokštas 1944 m. numuštas, o po karo pastatas visiškai nugriautas. Parapija įkurta 1895 m., atkurta 1992 m. Aptarnauja kun. Reinholdas Moras.

2008 05 31 Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje ordinuotas kunigu ir parapijos antruoju dvasininku įvestas Ričardas Dokšas, gimęs 1967 03 10 Klaipėdoje. 2006 03 12 įvestas diakonu Priekulės ev. liuteronų bažnyčioje. Nuo 2009 m. spalio ir Polocko (Baltarusija) šv. apaštalų Petro ir Pauliaus ev. liuteronų par. klebonas.

 

2013 m. birželis

 

1998 06 04 Vilkyškiuose pašventintas paminklas (sulūžusio vežimo dalis), primenantis Zalcburgo liuteronų atsikraustymą (1731–1732).

1773 06 05 Žabynuose (Darkiemio aps.) gimė Johanas Frydrichas Glogau, Maž. Lietuvos raštijos veikėjas, ev. liuteronų kunigas. Išleido knygelę apie M. Liuterio gyvenimą (1818, 1882).

Mirė 1831 11 12 Papelkiuose.

1928 06 07 Klaipėdoje įsteigta draugija „Jaunųjų Sandora“.

1753 06 09 Mielkiemyje mirė Petras Gotlibas Milkus, poetas, vertėjas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, mokytojavo, kunigavo. Išvertė dalį Biblijos (1735), sueiliavo keliolika giesmių (išsp. 1753 m. giesmyne).

Gimė 1693 m. Tilžėje.

1928 06 11 Bliūdžiuose (Nemunėlio Radviliškio apyl.) gimė Erikas Laiconas, 1998 05 21 Žeimelyje įšventintas kunigu diakonu, esperantininkas.

Mirė 2008 01 28 Kaune. Palaidotas Eigulių kapinėse.

1913 06 16 pašventintas kampinis Šilutės ev. liuteronų bažnyčios akmuo (atnaujintas 1924 08 27), o 1926 11 10 pašventinta pastatyta mūrinė Martyno Liuterio ev. liut. bažnyčia su 50 m aukščio bokštu, kuriame laikrodis ir 3 varpai. 1913 10 01 įsteigta parapija (atsiskyrė nuo Verdainės parapijos). Po karo parapija įregistruota 1948 08 27. Aptarnauja kun. Remigijus Šemeklis.

1968 06 18 Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia (LELB) priimta į Pasaulinę Liuteronų Sąjungą (PLS). Išeivijos LELB buvo priimta 1947 m.

1948 06 19 Bažnyčios turto nacionalizacija, LSSR Aukščiausiosios tarybos įsakas dėl kulto pastatų nacionalizacijos.

1898 06 20 Rudminuose (Pilkalnio aps.) gimė Augustas Albertas Puskepalaitis, Maž. Lietuvos kultūros veikėjas, spaustuvininkas.

Mirė 1979 08 17 Bostone.

1988 06 22 Braunšveige (Vokietija) mirė kun. Adomas Gelžinius, buvęs Kretingos klebonas ir lietuvių ev. liuteronų senjoras, LELB Konsistorijos viceprezidentas.

Gimė 1902 04 19 Lamsočiuose (Šilutės aps.).

1998 06 27 katalikų seminarijos auklėtinis Saulius Varanavičius, ordinuotas kunigo tarnystei Kretingalės ir Skuodo ev. liuteronų par. Aptarnauja ir Mažeikių bei Butingės par.

1753 06 30 Narkyčiuose (Įsruties aps.) gimė Jonas Gotfridas Jordanas, raštijos veikėjas, išsaugojęs K. Donelaičio poemos „Metai“ rankraštį, redagavo Liudviko Rėzos Bibliją (1816), užrašinėjo lietuviškas dainas. Baigė Karaliaučiaus universitetą, kunigavo.

Mirė 1822 08 01 Galdapėje.

 

2013 m. liepa

 

1958 07 04 Karklininkuose gimė Reinholdas Moras, 1982 06 13 Klaipėdoje įšventintas kun. diakonu, kuriam 1981 05 11 išduotas pažymėjimas aptarnauti Švėkšnos par., o 1981 06 14 Klaipėdoje suteiktas dvasinis palaiminimas. 10 metų dirbo ev. reformatų kun. Biržuose. 1997 m. Klaipėdoje ordinuotas kunigu, suteikiant sidabrinį tarnybinį kryžių. Aptarnauja Klaipėdos, Natkiškių ir Katyčių ev. liuteronų par.

1998 07 04 Skirsnemunėje dabartinis LELB vyskupas (nuo 2004 04 24) Mindaugas Sabutis įšventintas kunigu (g. 1975 08 26 Tauragėje), įvestas diakono tarnystei 1996 01 06 Jurbarke, o 1996 06 09 ten pat įšventintas kunigu diakonu.

1933 07 07 Nibruose (Priekulės par.) gimė Hansas Jurgis Dumpys, teologas, kun., išeivijos lietuvių ev. liuteronų vyskupas emeritas.

1908 07 10 Pipiruose (Klaipėdos aps.) gimė Jurgis Adolfas Jaudžimis, mokytojas, ev. liuteronų kun. Kalvarijoje (1940–1941).

Mirė 1987 02 24 Flomersheime, prie Frankentalio (Vokietija).

1933 07 14 Tilžėje mirė Marta Augustė Raišukytė, spaudos ir kultūros veikėja. Rengė spaudai Vydūno darbus.

Gimė 1874 12 10 Mocviečiuose (Pakalnės aps.).

1858 07 16 Viskitkiuose (prie Varšuvos) gimė Henrikas Dzeržislovas Sroka, ilgametis Šakių parapijos klebonas (1886–1941), „Aušros“ platintojas, superintendentas, pirmasis LELB prezidentas.

Mirė 1941 rudenį Szerelinch‘e (buv. Neustetine, dabar Lenkija).

1978 07 17 Löwenberge (VDR) mirė Vilhelmas Otto Kibelka, kun. Vokietijoje.

Gimė 1917 08 04 Piktupėnuose, misionieriaus ir kunigo Martyno Kybelkos (18841945) šeimoje.

2008 07 19 Tauragės Martyno Mažvydo ev. liuteronų bažnyčioje LELBX Sinodas pritarė 2007 05 19 Čikagoje įvykusio 11–ojo Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios išeivijoje Sinodo nutarimui „Prisijungti prie Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios ir toliau tęsti savo misiją vienybėje su LELB.

1993 07 21 Šiauliuose mirė Mečislovas Bekeris, mokytojas, 1988 03 20 Batakiuose pašventintas diakono tarnystei, 1989 04 16 ten pat įšventintas kunigu diakonu. Rašė eiles ir giesmes. Aptarnavo Šiaulių, Panevėžio, Radviliškio, Kelmės ir Joniškio atsikuriančias parapijas.

Gimė 1927 02 02 Šingaudiškyje (Pakruojo raj.).

1998 07 26 Kaune kunigas diakonas Saulius Juozaitis (g. 1961 02 25 Kaune) įšventintas ev. liuteronų kunigu. Aptarnauja Kauno par.

1913 07 27 Bitėnuose mirė Anė Jankuvienė-Puknaitė, Martyno Jankaus žmona, aktyvi Mažosios Lietuvos visuomenės veikėja. Palaidota Bitėnų kapinėse.

Gimė 1866 08 21 Jodžiūnuose (Pilkalnio aps.).

1648 07 28 Karaliaučiuje mirė Kristupas Šmitas (Schmid), giesmių eiliuotojas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, mokytojavo, kunigavo. Viena jo giesmė „Nauji metai stojos jau“ paskelbta D. Kleino giesmyne.

Gimė 1610 11 10 Želvoje (Įsruties aps.).

1948 07 31 įregistruota Lauksargių ev. liuteronų parapija (įsteigta 1864 m. kaip Vilkyškių parapijos filija, pradėjo veikti 1947 06 30). 1887 10 06 pašventinta dabartinė mūrinė bažnyčia. Aptarnauja kun. Edikas Šulcas.

1993 07 31 Smalininkuose mirė Lidija Meškaitytė, žymiausia Klaipėdos krašto savamokslė tapytoja; ypač vertingos jos peizažinės miniatiūros.

Gimė 1926 12 30 Antšvenčiuose (Pagėgių aps.).

 

2013 m. rugpjūtis

 

1868 08 01 Smeltėje prie Klaipėdos gimė Mikelis Kiošis, visuomenės ir politikos veikėjas, spaudos darbuotojas, redaktorius. Dirbo spaustuvėse. Redagavo „Naują lietuvišką ceitungą“, „Lietuvos keleivį“, leido kalendorius, paskelbė religinės literatūros, kelionių aprašymų.

Mirė 1927 11 8 Tilžėje.

1948 08 02 Tauragėje gimė LELB vyskupas (išrinktas 1995 07 29, konsekruotas 1995 10 31) Jonas Viktoras Kalvanas jaunesnysis (įšventintas kunigu diakonu 1984 04 29, o kunigu – 1990 07 29).

Mirė 2003 04 25 Tauragėje, palaidotas Joniškės kapinėse šalia tėvo vyskupo J. V. Kalvano.

1958 08 03 pašventintas išmūrytas bokštas su varpais ir suremontuota Priekulės ev. liuteronų parapijos salė (buv. parapijos namai, 1903). 1697 m. pastatyta, 1885 m. (pristatant ir bokštą su laikrodžiu) „perbudavota“ bažnyčia sudegė 1944 10 05. Po karo parapija įregistruota 1948 09 15. 1992 08 02 pašventintas paminklinis akmuo buv. bažnyčiai. Aptarnauja kun. doc. dr. Darius Petkūnas.

1933 08 06 Lankupiuose (Klaipėdos aps.) gimė Arvydas Paltinas, muzikas.

1858 08 07 Bitėnuose (Ragainės aps.) gimė Martynas Jankus, Mažosios Lietuvos patriarchas, vadintas „Rambyno sergėtoju“, visuomenės ir politikos veikėjas, spaudos darbuotojas, redaktorius, publicistas, „Birutės“ draugijos pirmininkas (1889–1892), Tilžės akto signataras, Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto pirmininkas. Redagavo „Aušrą“, „Varpą“, leido „Garsą“, pirmąjį lietuvišką satyrinį laikraštį „Tetutė“, „Naująją Aušrą“, „Lietuvišką darbininką“, „Saulėteką“, dienraštį „Dienos laps“, savo spaustuvėje Bitėnuose spausdino lietuviškas knygas (apie 360) ir laikraščius (viso 25 lietuvių ir vokiečių kalbomis). Vokiečių, vėliau ir nacių persekiotas, išvežtas į Vokietiją. Parašė eilėraščių, paskelbė publicistinių brošiūrų, rinko ir skelbė tautosaką. Apdovanotas LR ir užsienio šalių ordinais, Kauno Karo muziejaus sodelyje jam buvo pastatytas biustas. 1981 05 24 Bitėnuose įkurtas jo vardo muziejus. 2006 m. vaikaitės Ievos Mildos Jankutės iniciatyva įsteigta Martyno Jankaus kasmetinė premija, skiriama už nuopelnus saugant Mažosios Lietuvos paveldą.

Mirė 1946 05 23 Flensburge (Vokietija). 1993 05 30 perlaidotas Bitėnuose.

1998 08 09 Šakiuose kunigas diakonas Virginijus Kelertas(g. 1971 07 24 Jurbarke) įšventintas kunigu. 1993 m. įvestas diakono tarnystėn Šakiuose, 1995 04 16 įvestas kun. diak. tarnystei Šakiuose. Aptarnauja ir Sudargo par.

1888 08 13 Jogauduose (Ragainės aps.) gimė Jurgis Gerulis, lietuvių kilmės Vokietijos kalbininkas, baltistas. Surinko ir išleido M. Mažvydo raštus (1922) ir kt.

1945 07 ?? Berlyne jį suėmė sovietai, tolesnis likimas nežinomas.

1903 08 15 Mažuosiuose Šileliuose (Ragainės aps.) gimė Emilijus Kraštinaitis, vertėjas. Baigęs pradžios mokyklą, dirbo spaustuvėje, „Prūsų lietuvių balso“ redakcijoje, Klaipėdos, Kauno, Vilniaus įstaigose, Lietuvių kalbos ir literatūros institute, parašė vertingų atsiminimų apie Maž. Lietuvą. Išvertė H. Manno „Profesorių Unratą“ (1948), E. M. Remarque’o „Laikas gyventi ir laikas mirti“ (1958), vokiškų novelių, lietuvių rašytojų kūrinių į vokiečių kalbą. Išvertė D. Kleino „Pirmąją lietuvių kalbos gramatiką“ (1957), iššifravo Mato Pretorijaus „Prūsijos įdomybes“ (1999).

Mirė 1983 03 14 Vilniuje.

1863 08 16 Lazdynuose (Pilkalnio aps.) gimė Augustas Ambrasaitis, Rytprūsių ir Maž. Lietuvos istorikas, kraštotyrininkas, pedagogas.

Mirė 1913 11 23 Graudenze (Pavyslyje).

1883 08 18 Varšuvoje gimė Siegfried Oskar Loppe, paskutinis Vilniaus ev. liuteronų parapijos kunigas (1924–1940), superintendentas.

Mirė 1957 09 21 Vokietijoje.

1918 08 22 Drukiuose (netoli Priekulės) mirė Jurgis Traušys, politikos veikėjas, religinės literatūros rengėjas, leidęs „Evangelišką kalendorių“ (1876–1913).

Gimė 1844 08 06 Drevernoje (Klaipėdos aps.).

1948 08 22 įregistruota Vyžių ev. liuteronų parapija. 1993 05 29 pirmosios atkurtos parapijos pamaldos atgautoje bažnyčioje, kuriai 1865 05 21 padėtas kampinis akmuo. 1857 10 01 įkurta parapija. 1866 11 07 mūrinė bažnyčia pašventinta. Aptarnauja kun. Romualdas Liachavičius.

2003 08 25 Esene (Vokietija) mirė buvusi Vilniaus parapijos (1995–1998) kunigė Tamara Schmidt, kunigo, išeivijos senjoro kun. Adolfo Kelerio dukra. Įšventinta kunige 1990 07 29 Tauragėje.

Gimė 1939 04 24 Tauragėje.

2008 08 25 Orland Park (Ilinojaus valstijoje, JAV) mirė buvęs Ziono lietuvių ev. liuteronų bažnyčios kunigas Jonas Juozupaitis, gimęs 1929 02 13 Kilpinių kaime (Šilalės parapijoje).

1893 08 27 Berštininkuose (Pagėgių aps.) gimė Viktoras Gailius, Klaipėdos krašto Direktorijos (1923–1925) pirmininkas, gubernatorius (1938–1939).

Mirė 1956 07 07 Pfullingene (Vokietija).

1948 08 27 atkurta Kintų ev. liuteronų parapija. Pamaldos vyksta buv. parapijos namuose (1910), nes pokariu bažnyčia (1705) buvo paversta sandėliu, parodų ir koncertų sale, 1990 m. atiduota katalikams (dabar naudojasi pagal panaudos sutartį). Aptarnauja kun. Mindaugas Žilinskis.

1948 08 27 įregistruota Saugų ev. liuteronų parapija. 1854 08 30 pašventintas kertinis bažnyčios akmuo. Dabartinė stačiakampė, raudonų plytų su nedideliu bokšteliu aukšta masyvi bažnyčia pašventinta 1857 10 09. Aptarnauja kun. Mindaugas Žilinskis.

1978 08 27 Vilniuje mirė Ieva Simonaitytė, prozininkė. Mokėsi savarankiškai, dirbo siuvėja, tarnavo įstaigose Klaipėdoje, nuo 1939 m. gyveno Kaune ir Vilniuje. Parašė romanus „Aukštujų Šimonių likimas“ (1935), „Pavasarių audroj“ (1938), „Vilius Karalius“ (1939), „Be tėvo“ (1941), „Paskutinė Kūnelio kelionė“ (1971), apysaką „Pikčiurnienę“ (1953), autobiografinę trilogiją „… o buvo taip“ (1960), „Ne ta pastogė“ (1962), „Nebaigta knyga“ (1965) ir kt. kūrinius.

Gimė 1897 01 23 Vanaguose.

1983 08 28 IV pokarinis visuotinis LELB Sinodas Žvyriuose (Skirsnemunėje).

 

2013 m. rugsėjis

 

1988 09 II-oji pataisyta Naujojo Testamento ekumeninė Romos katalikų laida (I-oji laida 1972 m.).

1998 09 04 Vilniaus ev. liuteronų bažnyčią aplankė Jos didenybė Norvegijos karalienė Sonja.

1998 09 06 Šilutėje mirė Otonas Serapinas, skautas, Lietuvos kariuomenės savanoris, visuomenės veikėjas, Intos tremtinys.

Gimė 1916 04 23 Kiūpeliuose (Pagėgių aps.).

2008 09 07 dovanotų vargonų, atvežtų iš Detmoldo Martin Luther bažnyčios (Šiaurės Elbės Bažnyčia, Vokietija), pašventinimasVilkyškių ev. liuteronų bažnyčioje. Po Antrojo pasaulinio karo parapija (įsteigta 1560 m.) atkurta, tačiau egzistavo neilgai. Gerai išsilaikiusi bažnyčia atimta, paversta sandėliu. Parapija vėl atgimsta 1993 m. 1996 05 18 ant pokariu nugriauto Vilkyškių bažnyčios bokšto užkelta jo 17 m. aukščio bokšto smailė, kurios viršūnėje pritvirtintas senasis restauruotas kryžius su kapsule. 2012 04 14 naujai pašventinta restauruota bažnyčia, pastatyta 1896 m. Aptarnauja kun. Mindaugas Kairys.

1968 09 11 Šyškrantėje (Šilutės aps.) mirė Augustas Dėvilaitis, sakytojas, tautosakininkas, žolininkas.

Gimė 1897 07 14 Šyškrantėje.

1993 09 12 Narkyčių apyl. (Įsruties aps.) notangui Herkui Mantui, Didžiojo prūsų sukilimo (1260–1274) vadui prieš kryžiuočius, nužudytam 1273 m., atidengtas paminklas (į tris dalis sukapotas žaltys) netrukus buvo sunaikintas.

1948 09 14 įregistruota Ramučių ev. liuteronų parapija. 1900 m. pastatyta laikina bažnytėlė. 1902 m. įkurta parapija. 1929 12 16 pašventinta dabartinė mūrinė bažnyčia. Aptarnauja kun. Mindaugas Žilinskis.

1938 09 18 pašventintas atstatytas Tauragės ev. liuteronų bažnyčios bokštas.

2003 09 18 Vilniuje mirė Eva Erika Labutytė (Vanagienė), žymi Lietuvos grafikė, dramatiško Maž. Lietuvos paveldo įprasmintoja.

Gimė 1938 04 15 Begėdžiuose (Šilutės aps.), palaidota Plikių kapinėse (Klaipėdos raj.).

1993 09 21 Kulvoje (netoli Jonavos) ant kalvos pašventintas obeliskas Abraomui Kulviečiui (apie 1510 m. Kulvoje–1545 06 06 Karaliaučiuje), Lietuvos bažnyčios reformatoriui, Karaliaučiaus universiteto teologijos profesoriui, lietuvių raštijos pradininkui, giesmių „Garbinkim Dievą skambesiu šventuoju“, „Kristau, šviesybė Tu esi šviesybė“ vertėjui. 1995 09 24 Jonavoje pašventintas jo atminimui ąžuolinis paminklas. 2009 06 22 Jonavos Santarvės aikštėje atidengtas jo paminklas (skulpt. K. Bogdanas ir M. Šnipas).

1918 09 26 Karaliaučiuje gimė Valteris Kristupas Banaitis, muzikas, žurnalistas, Maž. Lietuvos visuomenės veikėjas, liuteroniškų giesmių liaudies melodijų rinkėjas, „Lietuvių evangelikų liaudies giesmių“ (1951) parengėjas.

Mirė 1999 09 09 Fürstenberge (Vokietija), palaidotas Bitėnuose.

2008 09 27 pašventinti nauji Vilniaus ev. liuteronų bažnyčios vargonai, kuriuos pagamino „Orgelbau Klais Bonn“ (Vokietija) ir Laimučio Pikučio vargonų firmos (Lietuva).

1703 09 29 Vėluvoje mirė Jonas Rikovijus, giesmių eiliuotojas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo. Parašė giesmių, paruošė D. Kleino giesmyno ir maldyno 1685 m. leidimą.

Gimė 1652 m. Želvoje (Įsruties aps.).

1793 09 29 pašventinta dabartinė mūrinė (akmens ir plytų) Žeimelio ev. liuteronų bažnyčia. 1786 10 08 padėtas jos kampinis akmuo, parapija įsteigta 1540 m. Joje 1753–1759 m. kunigavo latvių grožinės literatūros pradininkas, gramatikos autorius Gothardas Frydrichas Stenderis (1714 08 27–1796 05 17). Aptarnauja kun. Juozas Mišeikis.

 

2013 m. spalis

 

1913 10 01 įsteigta Šilutės ev. liuteronų parapija (atsiskyrė nuo Verdainės parapijos). 1913 06 16 pašventintas kampinis bažnyčios akmuo (pašventintas naujai 1924 08 27), o 1926 11 10 pašventinta pastatyta bažnyčia. Po karo parapija įregistruota 1948 08 27. Aptarnauja kun. Remigijus Šemeklis.

1998 10 02–07 Vilniuje viešbutyje „Naujasis Vilnius“ vyko kasmetinis Pasaulinės Liuteronų Sąjungos (PLS) koordinacinis pasitarimas.

1603 10 05 Jurbarke (Įsruties aps.) mirė Jonas Bylaukis vyresnysis, vienas iš spėjamų Wolfenbüttelio postilės autorių. Mokytojavo, kunigavo. Parašė giesmių, paruošė D. Kleino giesmyno ir maldyno 1685 m. leidimą.

Gimė apie 1540 m. Vėluvoje.

1993 10 09 ką tik atgautoje Šakių ev. liuteronų bažnyčioje įvyko pirmosios atkurtos parapijos pamaldos. Parapija naujai įregistruota 1992 02 14, 2000 09 09 restauruota bažnyčia pašventinta. Parapija įsteigta 1842 m. Bažnyčia pastatyta 1877 m. 2004 05 22 pašventinti vaikų namai. Aptarnauja kun. Virginijus Kelertas.2005 12 19 duris atvėrė Šakių vaikų globos namai.

1888 10 10 pašventinta dabartinė Nidos ev. liuteronų bažnyčia, kuri buvo uždaryta 1963 m., joje buvo įrengtas muziejus ir koncertų salė, o prasidėjus nepriklausomybės sąjūdžiui atiduota katalikams, bet po poros metų sugrąžinta atsikūrusiai liuteronų parapijai. 1992 09 20 iškilmingai pašventintas naujas, restauruotas interjeras, altorius ir sakykla. Aptarnauja kun. Jonas Liorančas.

10 16Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena, kurią LR Seimas 2006 07 19 paskelbė atmintina diena.

1758 10 18 Joneikiškiuose (Pakalnės aps.) mirė Mykolas Zigmantas Engelis, išvertęs dalį 1735 m. Biblijos. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo.

Gimė 1700 10 05 Laukiškoje (Labguvos aps.).

2008 10 19 dovanotų vargonų, atvežtų iš Dällikon–Dänikon ev. reformatų parapijos (Šveicarija), pristatymas Juodkrantės ev. liuteronų bažnyčioje.

1993 10 24 pašventinta suremontuota Panevėžio ev. liuteronų koplyčia kapinėse.

Parapija įkurta grafo fon Ropo (von Ropp) 1790–1795 m.; pastatyta pirmoji medinė bažnyčia (1790). Dabartinė medinė bažnyčia (pastatyta 1845–1850 m.) po remonto naujai pašventinta 1990 03 17 ir 2001 05 06. Aptarnauja kun. Arvydas Malinauskas.

1893 10 29 Venckuose (Priekulės vlsč.) gimė Vilius Šaulinskis, žymus Mažosios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjas, spaustuvininkas. V. Karvelėlio slapyvardžiu išleido knygą „Laimės šalis“ (1920).

Mirė 1935 05 10 Klaipėdoje.

1888 10 30 Spečiuose (Tilžės aps.) gimė Erdmonas Simonaitis, visuomenės veikėjas, Klaipėdos krašto Direktorijos pirmininkas (1923 ir 1926), Klaipėdos aps. viršininkas (1930–1937), nacių kalintas konclageriuose.

Mirė 1969 02 24 Veinheime (Vokietija). Palaikai 1991 10 24 perlaidoti Klaipėdos Lėbartų kapinėse.

10 31 liuteronai kasmet švenčia Reformacijos dieną (1517 10 31 Martynas Liuteris prie Vitenbergo pilies bažnyčios durų prikalė 95 tezes, kuriomis pakvietė reformuoti bažnyčią).

 

2013 m. lapkritis

 

1958 11 01 Konsistorijos nustatytos LTSR Evangelikų-Liuteronių Bažnyčios Kapinių Taisyklės, kurios pakeitė 1957 m. „bažnyčios kapinių išlaikymo ir priežiūros taisykles“.

1983 11 04 Brėmene (Vokietija) mirė Adolfas Keleris, spaudos darbuotojas, kunigas, Išeivijos lietuvių ev. liuteronų senjoras. Baigė VDU, įšventintas prof. dr. V. Gaigalaičio 1936 02 09, kunigavo Batakiuose, 1941 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją.

Gimė 1906 09 14 Šmuruose (Marijampolės aps.).

1633 11 07 Mühlhausene (Ylavos aps.) gimė Teodoras Lepneris, Maž. Lietuvos lietuvių kultūros tyrinėtojas, ev. liuteronų kunigas. Parašė knygą „Der Preusche Littauer…“ („Prūsų lietuvis“; išsp. 1744 ir 1848; lietuviškai 2011).

Mirė 1691 11 07 Būdviečiuose (Ragainės aps.).

1778 11 08 Karaliaučiuje gimė Frydrichas Vilhelmas Horchas, spaustuvininkas, pirmosios spaustuvės Klaipėdoje įkūrėjas (1816).

Mirė 1855 01 13 Klaipėdoje.

1828 11 08 Galdapėje gimė Wilhelmas Franzas Efa (Epha), gamtininkas. Rasytėje ir Pilkupos apylinkėse nerijoje apsodino ir sutvirtino kopas ir taip išsaugojo šias vietas nuo užpustymo smėliu.

Mirė 1904 09 16 Rasytėje.

1483 11 10 Eislebene (Vokietija) gimė Martynas Liuteris, Bažnyčios reformatorius, visuomenės ir kultūros veikėjas, giesmių „Krikščionys, džiaukimės didžiai”, „Štai iš dangaus aš ateinu”, „O, mūsų Tėve Danguje”, „Tvirčiausia apsaugos pilis” ir kt. autorius.

Mirė 1546 02 18 ten pat. Palaidotas Vitenbergo pilies bažnyčios kriptoje.

1798 11 11 Elke (Lenkija) gimė Eduardas Karolis Samuelis Gizevijus, rinkęs lietuvininkų tautosaką ir etnografinę medžiagą bei ją skelbęs vokiečių periodikoje, išvertęs į vokiečių kalbą liaudies dainų ir pasakojamųjų kūrinių. Studijavo Karaliaučiaus universitete, mokytojavo Tilžėje.

Mirė 1880 05 09 Tilžėje.

1863 11 12 Gangloffsömmerne (Vokietija) gimė Johanas Tynemanas (Thienemann), kunigas, domėjosi gamtos mokslais. Visą savo gyvenimą paskyrė Kuršių nerijos gamtos tyrimams. Įsteigė pirmąją pasaulyje paukščių žiedavimo stotį Rasytėje (1901).

Mirė 1938 04 12 Rasytėje.

1878 11 13 pašventinta Smalininkų ev. liuteronųbažnyčia su 30 m aukščio bokštu, kuriame virš įėjimo buvo įstatyta balta laiminanti Kristaus skulptūra, 1944 m. apgriauta, pokario metais visai sugriauta; 1989 09 27 atsikūrusi parapija (įsteigta 1845 m.) 2004 11 06 įsirengė naujus maldos namus viename iš parapijos pastatų (1991 06 04 pašventinta laikinai įrengta bažnyčia). Aptarnauja kun. Mindaugas Kairys.

1848 11 14 Girėnuose (Ragainės aps.) gimė Vilius Kalvaitis, tautosakos bei kalbinės medžiagos rinkėjas ir leidėjas. Dirbo ūkyje, gyveno Berlyne. Paskelbė keletą liaudies ir autorinės kūrybos rinkinių („Lietuvos kanklės“, 1895; „Prūsijos lietuvių dainos“, 1905, ir kt.), asmenvardžių, vietovardžių („Lietuviškų vardų klėtelė“, 1910).

Mirė 1914 06 22 Kaušiuose (Ragainės aps.), palaidotas tėviškėje.

1988 11 14 Šilutėje mirė PetrasJakštas, švietėjas, bibliofilas, kraštotyrininkas, Mažosios Lietuvos istorijos tyrėjas.

Gimė 1899 10 16 Stramiliuose (Rokiškio vls.).

1988 11 19 Vilniaus evangelikų (liuteronų ir reformatų) pirmasis susirinkimas prie ev. reformatų bažnyčios (tuo metu kino teatras „Kronika“) ir Mokytojų namuose priimtas sprendimas atkurti atskiras savo konfesijos parapijas.

1763 11 22 Papelkiuose (Labguvos aps.) mirė Adomas Fridrichas Šimelpenigis, poetas, vertėjas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo. Parašė pasaulietinių proginių eilių bei epigramų, išvertė Ch. Gillerto pasakėčių, sueiliavo giesmių, redagavo Biblijos (1755) ir giesmyną (1750).

Gimė 1699 07 25 Piktupėnuose.

1913 11 23 Graudenze (Pavyslyje) mirė Augustas Ambrasaitis, Rytprūsių ir Maž. Lietuvos istorikas, kraštotyrininkas, pedagogas.

Gimė 1863 08 16 Lazdynuose (Pilkalnio aps.).

1988 11 28 atkurta Kauno Šv. Trejybės ev. liuteronų parapija, 1988 12 18 pirmosios pamaldos Simo Preikšaičio bute. 1682 09 22 padėtas kertinis bažnyčios akmuo, o pati (jau trečioji) bažnyčia pašventinta 1683 12 25, kurioje 1953 03 30 įvyko paskutinės pamaldos prieš bažnyčios uždarymą. Parapija įsteigta 1558 m. Aptarnauja kun. Saulius Juozaitis.

1813 11 30 Kalnininkuose (Pakalnės aps.) gimė Rudolfas Andrius Cipelis (Zippell), 1849 m. Klaipėdoje ėjusio laikraščio „Lietuvininkų prietelis“ redaktorius, religinės literatūros vertėjas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo, vėliau gyveno savo ūkyje Drukiuose (prie Priekulės).

Mirė 1894 02 19 Drukiuose.

1918 11 30 Tilžėje Prūsų Lietuvos tautinės tarybos prezidiumas priėmė 24 asmenų pasirašytą Deklaraciją, išgarsėjusią Tilžės akto vardu, apie Mažosios Lietuvos prisiglaudimą prie Didžiosios Lietuvos.

11 30Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena, kurią LR Seimas 1998 06 25 paskelbė atmintina diena.

 

2013 m. gruodis

 

1793 12 01 Lockau (dab. Tłókowas, Lenkija, Olštyno vaiv.) gimė Frydrichas Tidigas, katalikų kunigas Prūsijoje, išleidęs katekizmą ir kt.

Mirė 1861 06 24 (28?) Fromborke (dab. Lenkija, Elblągo vaiv.).

1918 12 01 Kantone (Šveicarija) mirė Mikelis Ašmys, publicistas, kultūros veikėjas. Studijavo teisę Hallės, Berlyno, Karaliaučiaus universitetuose, dalyvavo Klaipėdos krašto lietuvininkų kultūrinėje veikloje. Atskirais leidiniais ir periodikoje paskelbė darbų politikos, švietimo klausimais, parašė vokiečių– lietuvių kalbų žodynėlį (1916), lietuvių kalbos vadovėlį (1917) ir kt.

Gimė 1891 12 06 Poviluose (Kintų par.).

1868 12 06 Jenoje (Vokietija) mirė Augustas Schleicheris, vokiečių kalbininkas indoeuropeistas ir lituanistas, parašęs pirmą mokslinę lietuvių kalbos gramatiką („Litauische Grammatik“, 1856), parengęs K. Donelaičio „Metų“ leidimą (1865). Profesoriavo Prahos ir Jenos universitetuose.

Gimė 1821 02 19 Neiningene (Vokietija).

1883 12 09 Medukalniuose (Pelininkų par., Įsruties aps.) gimė Fridrichas Bajoraitis (slp. Paukštelis), poetas, publicistas. Mokytojavo. Parašė eilėraščių (rink. „Gyvumo žodžiai“ 1932 m. išleido Vydūnas), periodikoje paskelbė lietuvininkų teises ginančių straipsnių.

Mirė 1909 03 16 Balandžiuose (Lenkviečių par., Ragainės aps.).

1823 12 11 Gumbinėje gimė Karlas Teodoras Valdemaras Hofheincas (Hoffheinz), lietuvių raštijos tyrinėtojas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, mokytojavo, kunigavo Įsėje, Verdainėje, Tilžėje. Lietuvių literatūros draugijos (1882–1889) pirmininkas, paskelbė lietuviškų giesmių melodijų rinkinį „Giesmių balsai“ (1894), straipsnių lietuvių kalbos ir raštijos klausimais.

Mirė 1907 08 31 Tilžėje.

2008 12 13 Kėdainiuose ant Šviesiosios gimnazijos sienos, minint 400–ąsias profesoriaus, karo inžinieriaus, filosofijos ir medicinos mokslų daktaro Adomo Freitago Torūniečio (1608–1650) gimimo metines, atidengta paminklinė lenta.

1908 12 14 Klaipėdoje gimė Erikas Purvinas, mokslininkas, botanikas, pelkėtyrininkas. Mokytojavo Klaipėdoje, Palangoje (1935–1939). „Lietuviškajam botanikos žodynui“ pateikė Klaipėdos krašto augalų lietuviškus pavadinimus.

Mirė 1999 08 17 Kaune.

1978 12 16 Diegliuose (Vanagų par.) mirė Martynas Kavolis, modernus ūkininkas, Klaipėdos krašto metraštininkas − fotografas mėgėjas.

Gimė 1901 10 14 ten pat.

1938 12 18 tragiškai mirė (nusižudė) Jurgis Stiebris, nuo 1888m. Biržų ev. liuteronų mokyklos mokytojas, muzikas, chorvedis.

Gimė 1856 m. Saukoje (Latvija).

1873 12 24 Prialgavoje (Skuodo parapijoje) gimė Frydrichas Megnis, Žemaičių Naumiesčio kantorius, vėliau kunigas diakonas, laikraščio „Sweczias“ leidėjas (1911–1914), elementoriaus „Raktelis, arba pradžiamokslis evangeliškiems lietuvių vaikams“ (1913) parengėjas, giesmės „Pasižadu Jėzui, ne savo esu“ autorius.

Mirė 1950 10 09 Žemaičių Naumiestyje, kur ir palaidotas.

1928 12 27 Klaipėdoje mirė Ansas Bruožis (slp. Prabočių Anūkas, A.B. Klaipėdiškis), literatūros istorikas, bibliografas. Dirbo Kauno, Tilžės, Klaipėdos spaustuvėse, tarnavo Klaipėdos krašto Gubernatūroje. Parašė ir išleido 13 faktografinio pobūdžio knygų ( „Prūsų lietuvių raštija : trumpa Prūsų lietuvių knygų, kalendorių ir laikraščių apžvalga“ (1913), istoriografinį veikalą „Mažosios Lietuvos buvysiejie rašytojai ir žymesniejie lietuvių kalbos mylėtojai“ (1920) ir kt.), paskelbė straipsnių lietuvių kultūros ir tautinių teisių klausimais.

Gimė 1876 11 10 Martynuose prie Klaipėdos.

1743 12 ?? Klaipėdoje mirė Abraomas Dovydas Liuneburgas, giesmių eiliuotojas, Biblijos vertėjas, mokytojas, Kintų, o vėliau Klaipėdos kunigas.

Gimė 1670 08 31 Gumbinėje. 

Voruta. – 2013, saus. 5, nr. 1 (765), p. 11.

Voruta. – 2013, vas. 2, nr. 3 (767), p. 12.

Voruta. – 2013, kov. 2, nr. 5 (769), p. 14.

Voruta. – 2013, kov. 30, nr. 7 (771), p. 11.

Voruta. – 2013, geg. 11, nr. 10 (774), p. 13.

Voruta. – 2013, birž. 8, nr. 12 (776), p. 4.

Voruta. – 2013, liep. 6, nr. 14 (778), p. 5.

Voruta. – 2013, rugpj. 3, nr. 16 (780), p. 8.

Voruta. – 2013, rug. 14, nr. 19 (783), p. 8.

Voruta. – 2013, spal. 12, nr. 21 (785), p. 13.

Voruta. – 2013, lapkr. 9, nr. 23 (787), p. 8.

Naujienos iš interneto