Pagrindinis puslapis Lietuva Jubiliejai Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų liuteronų lietuvių raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2012 metais

Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų liuteronų lietuvių raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2012 metais

Parengė Birutė ŽEMAITAITYTĖ, Algirdas Mikas ŽEMAITAITIS, Vilnius

Po 1577 m. mirė Bernardas Holtorpijus, poetas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, vėliau Frankfurto prie Maino universiteteo profesorius. „Elegijos mirus Šviesiausiam vyrui daktarui Stanislovui Rapolioniui…“ („Elegia de obitu Clarissimi viri Stanislai Rapagelani…“, 1545) autorius.

Gimė XVI a. pr.

Apie 1582 m. Enciūnuose (Stalupėnų aps.) gimė Kristupas Šteinas, padėjęs J. Rėzai parengti „Psalterą Dovydo“. Ši knyga davė pradžią bendrinei rašomajai kalbai Prūsijoje, kuri parengė dabartinės lietuvių bendrinės kalbos ištakas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo.

Mirė 1625 m. Įsrutyje.

1617 m. Žabynuose (Darkiemio aps.) gimė Jurgis Šteinas, ev. liuteronų kunigas, giesmių vertėjas. Viena jo giesmė išspausdinta giesmyne (1685).

Mirė 1699 m. ten pat.

1637 m. Klaipėdoje mirė Jonas Hopneris, jaunesnysis, eiliuotojas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo. Paskelbė epitalamą lotynų ir lietuvių kalbomis „Kristups yra vardas tavo“ (1634), skirtą Kristupo Pretorijaus magistro laipsnio promocijos proga.

Gimė apie 1580 m. Įsrutyje.

Apie 1647 m. Žiliuose (Ragainės aps.) gimė Frydrichas Pretorijus jaunesnysis, giesmių eiliuotojas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo. Parašė giesmių išspausdintų giesmyne (1705) ir vėliau.

Mirė 1705 10 ten pat.

1652 m. Želvoje (Įsruties aps.) gimė Jonas Rikovijus, giesmių eiliuotojas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo. Parašė giesmių, paruošė D. Kleino giesmyno ir maldyno 1685 m. leidimą.

Mirė 1703 09 29 Vėluvoje.

Prieš 1662 m. gimė Baltramiejus Šulcas, išvertęs B. Zandeno katekizmą „Krikščioniškas susikalbėjimas“ (1694). Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo.

Mirė 1710 09 28 Rusnėje.

1662 m. Katniavoje (Stalupėnų aps.) mirė Jonas Kleinas, giesmių eiliuotojas. Trys jo verstos giesmės išspausdintos D. Kleino giesmyne. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo.

Gimė apie 1605 m. Tilžėje.

Apie 1672 m. Ragainėje gimė Jobas Naunynas, redagavęs N. Testamento 1727 m. leidimą, vertęs Bibliją. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo.

Mirė 1730 m. Tilžėje.

Apie 1682 m. Jurbarke (Įsruties aps.) gimė Kristupas Rebentišas, vienas iš N. Testamento (1927) vertėjų. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo.

Mirė 1724 11 06 Gumbinėje.

1687 (ar 1688) m. Įsrutyje mirė Frydrichas Partatijus, ev. liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, vertė į lietuvių kalbą ir pats eiliavo giesmes, lygino lietuvių kalbą su graikų kalba (surado apie 400 žodžių, tariamai kilusių iš graikų kalbos).

Gimė 1643 m. Laukiškoje.

Apie 1692 m. Galdapėje gimė Jokūbas Brodovskis, žymus leksikografas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, mokytojavo. Sudarė rankraščiu likusį vokiečių–lietuvių ir lietuvių–vokiečių kalbų žodyną.

Mirė 1744 m. Trempuose (Darkiemio aps.).

1707 m. Maž. Lietuvoje gimė Jonas Henrikas Kuncmanas, leksikografas, giesmių eiliuotojas, ev. liuteronų kunigas. Sudarė rankraščiu likusį lietuvių kalbos žodynėlį, parašė giesmių.

Mirė 1755 11 27 Stalupėnuose.

1737 m. Jaciškiuose (Kintų par.) gimė Dovydas Gotfrydas Zudnachovijus, giesmių eiliuotojas, vertėjas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, mokytojavo, kunigavo. Apie 1780 m. išleido giesmių rinkinėlį, vertė Prūsijos valdžios įsakus.

Mirė 1781 03 26 Karvaičiuose.

Apie 1797 m. greičiausiai Gastose (Pakalnės aps.) gimė Erdmonas Šesnakas, mokytojas, religinių raštų rengėjas, leidęs pirmą lietuvišką kalendorių Maž. Lietuvoje („Prūsiškos kalendros“).

Mirė 1864 05 17 Tilžėje.

1827 m. pastatytas dabartinės mūrinės Rusnės ev. liuteronų bažnyčios bokštas, kuri buvo pašventinta 1809 m., o 1994 08 21 dar restauruojamame pastate pašventintas altorius ir sakykla, minint pirmosios bažnyčios 575 m. jubiliejų (1419).

1827 m. pastatyta dabartinė medinė Skaudvilės ev. liuteronų bažnyčia.

Po 1832 m. mirė Kristupas Gotlibas Vilkis (Wilke), ev. liuteronų kunigas, vertėjas.

Gimė 1766 m. Papelkiuose (Labguvos aps.).

1842 m. įkurta Vištyčio ev. liuteronų parapija. 1844 m. pastatyta akmeninė bažnyčia. Bažnyčios bokštas su kryžiumi ir vėjarodžiu pastatytas tik 1917 metais. 1995 08 20 pirmosios pamaldos atgautoje bažnyčioje (sovietmečiu buvo traktorių dirbtuvės, sandėlis). Naujai pašventinta 1998 m.

1852 m. Bredūnuose, netoli Pilupėnų mirė Endrikis Budrius, Mažosios Lietuvos literatas, tautosakos rinkėjas, kanklių meistras, vargonininkas, mokytojas.

Gimė 1783 m. Gastose.

1867 m. pastatyta dabartinė plytų ir akmens mūro Švėkšnos ev. liuteronų bažnyčia.

1887 m. Fišhauzene mirė Vilhelmas Leopoldas Merlekeris, ev. liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos religinių raštų rengėjas.

Gimė apie 1826 m. Gumbinėje.

1902 m. įkurta Ramučių parapija. 1900 m. pastatyta laikina bažnytėlė. 1929 12 16 pašventinta dabartinė mūrinė bažnyčia. 1948 09 14 d. įregistruota parapija.

1912 m. Lietuvoje gimė Konstantinas Heinrichas Schmidt (Šmitas), studijavo VDU, iki 1941 m. Kudirkos Naumiesčio ev. liuteronų kunigas.

Mirė 1971 m. Vokietijoje.

1917(?) m. Mielaukiuose (Labguvos aps.) mirė Frydrichas Penčiukas, ev. liuteronų kunigas, spaudos darbuotojas, vertėjas.

Gimė 1861 m. Maž. Lietuvoje.

1942 m. išspausdintas bendras ev. reformatų ir liuteronų „Giesmynas su maldomis“, bet dėl konservatyviai kalbos požiūriu nusiteikusių liuteronų neprigijo.

Apie 1957 m. galutinai nugriauta nukentėjusi per II pasaulinį karą Paleičių ev. liuteronų bažnyčia (pašventinta 1906 07 01). 1899 m. buvo įsteigta Paleičių (Šilutės aps.) parapija, kuri neatkurta.

1972 m. Neustadte (Vokietija) mirė Jonas Remeika, pedagogas, istorikas, publicistas, „Aukuro“ draugijos valdybos narys, veikė Jachtklube, mokytojų draugijoje. Rinko ir skelbė Klaipėdos krašto tautosaką.

Gimė 1891 12 21 Svistopolio dv. (Šiaulių aps.).

1972 m. pirmą kartą po karo Lietuvoje išspausdintas Naujasis Testamentas (vertė kat. kunigas Vaclovas Aliulis, talkino kunigas Jonas Kalvanas), 1988 09 – II-oji pataisyta Naujojo Testamento ekumeninė Romos katalikų laida.

1977 m. Šikšniuose (Sartininkų par.) mirė Jonas Bicka, mokytojas, kraštotyrininkas, išleidęs „Tikybos knygeles“ (1937) – vadovėlį evangelikų vaikų mokykloms, perspausdintas 1991 m., kartu su su F. Tumosu – „50 gražiausių Mažosios Lietuvos padavimų“ (1938).

Gimė 1900 12 01 Užlaukės k. (Naumiesčio vlsč.).

 

2012 m. sausis

 

1537 01 03 pasirodė „Šmalkadeno nuostatai“, viena iš pagrindinių liuteroniško tikėjimo išpažinimo knygų, kurioje Martynas Liuteris apibendrino reformacijos mokymą.

1687 01 03 Torunėje mirė Kristupas Hartknochas, Prūsijos istorikas, mokytojavo Kaune, 1665 (ar 1666–1667) m. Vilniaus ev. liuteronų mokyklos rektorius.

Gimė 1644 m. Jablonkoje, netoli Ortelsburgo (dab. Lenkija).

1992 01 05 Kaune įkurtas LELB Komunikacijos ir leidybos centras „Kelias“.

1922 01 06 Stonaičiuose (Šilutės aps.) gimė Ernestas, Ernstas (Rimtis) Martynas Kavolis, vyresn. mokytojas, mokyklos vedëjas, vertėjas.

Mirė 1978 04 23 Heidelberge (Vokietija).

1957 01 09 Karagandoje (Kazachstanas) mirė Endrius Borhertas, žymus Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas, tremtinys.

Gimė 1891 11 26 Tilžėje.

1907 01 12 Vitėje (dab. Klaipėda) gimė Martynas Gelžinis, visuomenės veikėjas, pedagogas, Maž. Lietuvos tyrėjas.

Mirė 1990 10 14 Farmingdale (JAV).

01 15Klaipėdos krašto diena, kurią LR Seimas 2006 07 19 paskelbė atmintina diena.

1772 01 17 Karaliaučiuje mirė Jonas Jokūbas Kvantas, vyskupas, Karaliaučiaus universiteto profesorius, raštijos darbuotojas, oficialaus giesmyno (1732) ir Biblijos (1735 ir 1755) leidimo organizatorius, todėl giesmynas ir Biblija buvo vadinamos jo vardu.

Gimė 1686 03 (ar 09) 27 ten pat.

1992 01 17 Vilniuje įsteigta Lietuvos Biblijos draugija.

1667 01 18 Įsrutyje gimė Jonas Berentas, ev. liuteronų kunigas, vertėjas, parengė naują oficialų giesmyną (1732), redagavo pirmąjį Biblijos leidimą (1735).

Mirė 1737 04 14 ten pat.

1992 01 20 pasirašyta spaudai dviejų dalių konvoliutas Lietuvos evangelikų bažnyčios kalendorius 19721992 metams (XXIX ir XXX laida).

1902 01 21 Berlyne mirė Ernestas Augustas Vichertas (Wichert), vokiečių teisininkas, rašytojas, dramaturgas, vaizdavęs Mažosios Lietuvos lietuvių gyvenimą.

Gimė 1831 03 11 Įsrutyje.

1897 01 23 Vanaguose gimė Ieva Simonaitytė, prozininkė. Mokėsi savarankiškai, dirbo siuvėja, tarnavo įstaigose Klaipėdoje, nuo 1939 m. gyveno Kaune ir Vilniuje. Parašė romanus „Aukštujų Šimonių likimas“ (1935), „Pavasarių audroj“ (1938), „Vilius Karalius“ (1939), „Be tėvo“ (1941), „Paskutinė Kūnelio kelionė“ (1971), apysaką „Pikčiurnienę“ (1953), autobiografinę trilogiją „… o buvo taip“ (1960), „Ne ta pastogė“ (1962), „Nebaigta knyga“ (1965) ir kt. kūrinius.

Mirė 1978 08 27 Vilniuje.

1912 01 23 Alkiškiuose gimė Edvinas Švageris, 1976 05 30 Alkiškių bažnyčioje įšventintas kunigu diakonu Butingės parapijai, 1980 04 13 ten pat – kunigu. Aptarnavo dar ir kitas latviškas liuteronų Žeimelio, Skuodo, Biržų parapijas, Mažeikių bei Šiaulių tikinčiųjų grupes.

Mirė 2001 02 04 Alkiškiuose, palaidotas šalia bažnyčios.

1742 01 28 Nibudžiuose (Gumbinės aps.) gimė Kristijonas Gotfriedas Cipelis, ev. liuteronų kunigas, rinko lituanistinę medžiagą, padėjo Liudvikui Rėzai parengti NT (1816) leidimą.

Mirė 1815 02 11 ten pat.

 

2012 m. vasaris

 

1912 02 02 Mozūriškių k. (Klaipėdos aps.) gimė pedagogas, choro dirigentas Klaipėdos krašte ir išeivijoje Jurgis Lampsatis.

Mirė 2011 03 18 Berlyne. Palaidotas Čikagos Tautinėse lietuvių kapinėse.

1927 02 02 Šingaudiškyje (Pakruojo raj.) gimė Mečislovas Bekeris, mokytojas, Batakiuose 1988 03 20 pašventintas diakono tarnystei, 1989 04 16 ten pat įšventintas ev. liuteronų kunigu diakonu. Rašė eiles ir giesmes. Aptarnavo Šiaulių, Panevėžio, Radviliškio, Kelmės ir Joniškio atsikuriančias parapijas.

Mirė 1993 07 21 Šiauliuose.

1952 02 02 Bijske (Altajaus kraštas) mirė Adomas Brakas, dailininkas, publicistas, pedagogas, visuomenės veikėjas, Sibiro tremtinys.

Gimė 1886 04 05 Jankaičiuose (Klaipėdos aps.).

1972 02 07 pasirodė dešimtasis Lietuvos TSR evangelikų bažnyčios kalendorius 1972 metams.

1997 02 07 Vilniuje mirė Arvedas Kybrancas, architektas, lietuvininkų veikėjas, pagal jo interjero projektą įrengta Klaipėdos laikrodžių muziejaus ekspozicija ir kt. objektai.

Gimė 1930 07 23 Klaipėdoje.

1752 02 10 Kalininkuose (Šilokarčiamos aps.) mirė Kristupas Šperberis, mokytojas, ev. liuteronų kunigas, išvertęs dalį Biblijos (1735).

Gimė 1674 08 5 Įsėje (Pakalnės aps.).

1987 02 11 pasirodė Lietuvos evangelikų bažnyčios kalendorius 1987 metams (25-oji laida).

1872 02 12 Vanaguose (Klaipėdos aps.) gimė Jurgis Arnašius, spaudos veikėjas, literatas.

Mirė 1934 06 23 Klaipėdoje.

1907 02 13 Smeltėje (prie Klaipėdos) gimė Martynas Bumbulis, studijavo teologiją VDU, kunigavo Vištyčio ev. liuteronų parapijoje (1930–1941).

Mirė 1992 03 06 Hattersheime (VFR).

1817 02 14 Tilžėje gimė Karolis Rudolfas Jakobis, ev. liuteronų kunigas, pedagogas, kalbininkas, pirmasis Lietuvių literatūrinės draugijos pirmininkas.

Mirė 1881 02 24 Klaipėdoje.

1497 02 16 Bretene (Badenas) gimė Pilypas Melanchtonas, bažnyčios reformatorius, artimiausias Martyno Liuterio bendradarbis, Augsburgo konfesijos (1530) autorius, giesmių „Dėkui Tau, Dieve, sėdintis aukštybėj“, „Pagarbinkime Dievą Sutvėrėją“ autorius.

Mirė 1560 04 19 Vitenberge (Vokietija).

1877 02 19 Kisiniuose (Klaipėdos aps.) mirė Jonas Ferdinandas Kelkis (Kelch), mokytojas, jurkūniškis sakytojas, raštijos darbuotojas, vertėjas, redaktorius.

Gimė 1801 06 10 Piktupėnuose (Tilžės aps.).

1942 02 19 Tilžėje mirė Jokūbas Stiklorus (Stikliorius), mokytojas, visuomenės ir kultūros veikėjas, spaustuvininkas.

Gimė 1871 07 25 Kaušeliuose (Ragainės aps.).

1582 02 21 Karaliaučiuje mirė Jonas Kirtoforas, ev. liuteronų kunigas, M. Mažvydo bendradarbis, giesmės vertėjas, Karaliaučiaus universiteto profesorius.

Gimė apie 1510 ten pat.

1682 02 21 Johannisburge (Rytprūsiai) gimė Jonas Arnoldas Paulis, mokytojas, vienas iš H. Lysiaus katekizmo (1722) vertimo tikrintojų, apie prūsų kalbą paskelbė studiją (1732), teologas, Klaipėdos superintendentas.

Mirė 1741 03 13 Klaipėdoje.

1977 02 24 pasirodė Lietuvos TSR evangelikų bažnyčios kalendorius 1977 metams, kuriame išspausdintas pakeistas Statutas.

1987 02 24 Flomersheime, prie Frankentalio (Vokietija) mirė Jurgis Adolfas Jaudžimis, mokytojas, ev. liuteronų kunigas Kalvarijoje (1940–1941).

Gimė 1908 07 10 Pipiruose (Klaipėdos aps.).

 

2012 m. kovas

 

1587 03 ?? Pilupėnuose (Įsruties aps.) mirė Mikalojus Blotnas vyresnysis, giesmių eiliuotojas. Kunigavo. Viena jo giesmė išspausdinta M. Mažvydo ir L. Zengštoko giesmynuose.

Gimė apie 1530 m. greičiausiai Lietuvoje.

1942 03 ?? Sachsenhauseno koncentracijos stovykloje (Oranienburgas, Vokietija) mirė Jonas Toleikis (Taleikis), Klaipėdos krašto politinis ir visuomenės veikėjas, krašto policijos direktorius.

Gimė 1895 07 02 Šyšoje (netoli Šilokarčemos).

1832 03 06 Trempuose (Darkiemio aps.) mirė Zigfridas Gustavas Ostermejeris, mokytojas, rinko lietuvių liaudies dainas, vertė giesmes.

Gimė 1795 04 25 Viliūnuose (Pilkalnio aps.).

1992 03 06 Hattersheime (VFR) mirė Martynas Bumbulis, studijavo teologiją VDU, kunigavo Vištyčio ev. liuteronų parapijoje (1930–1941).

Gimė 1907 02 13 Smeltėje (prie Klaipėdos).

1957 03 07 išspausdinta pirmoji pokarinė „Maldų ir giesmių knygelė“ (188 giesmės, 264 p.).

1967 03 10 Klaipėdoje gimė Ričardas Dokšas, 2006 03 12 įvestas diakonu Priekulės evangelikų liuteronų bažnyčioje, 2008 05 31 Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje ordinuotas kunigu ir įvestas antruoju parapijos dvasininku. Nuo 2009 m. spalio ir Polocko (Baltarusija) šv. apaštalų Petro ir Pauliaus ev. liuteronų parapijos klebonas.

1992 03 14 Vilniuje įkurta K. Donelaičio draugija (pirm. arch. Napaleonas Kitkauskas).

1862? 03 18 Virkytuose (Šilutės aps.) gimė Jurgis Mikšas, spaudos darbuotojas. Mokėsi Tilžės gimnazijoje, tarnavo valdiškose įstaigose. Redagavo „Aušrą“, leido „Nemuno sargą“.

Mirė 1903 05 01 Labguvoje.

1902 03 21 Kuršlaukiuose (Dovilų vlsč.) gimė Jurgis Sprogys, 1955 08 27 įšventintas Vanaguose kunigu diakonu, aptarnavo Vanagų, Saugų, Plikių, Kintų ir kt. ev. liuteronų parapijas.

Mirė 1967 08 31 Dvyliuose (Vanagų par.).

1842 03 23 Bendikuose (Kretingalės vls.) gimė Adomas Einaras, mokytojas, spaudos darbuotojas, vienas iš „Sandoros“ draugijos steigėjų.

Mirė 1906 09 11 Klaipėdoje.

1837 03 24 Maž. Lietuvoje? gimė Endrikis Kalvaitis (Heinrich Kallweit), religinis rašytojas, pietistinio sąjūdžio veikėjas, pamokslininkas; su savo pasekėjais 1904 m. persikėlęs į Šveicariją.

Mirė 1915 04 03 Büsingene (Badeno Viurtembergo žemė, Vokietija).

1912 03 29 Klaipėdoje (palaidotas Skaisgiriuose) mirė Jonas Pipiras, religinės literatūros rengėjas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo Nidoje, Tauragėje, Klaipėdoje. Išleido keletą liuteroniškų giesmynų, lietuvių kalbos vadovėlį (1899), parašė pamokslus „Mišios“ (1913).

Gimė 1833 04 23 Šaipiuose (Klaipėdos aps.).

 

2012 m. balandis

 

1587 04 (ar 05) ?? Karaliaučiuje mirė Baltramiejus Vilentas, giesmių eiliuotojas, vertėjas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, buvo šio miesto lietuvininkų bažnyčios ev. liuteronų kunigas. Išvertė M. Lutherio mažąjį katekizmą („Enchiridion“, 1575), „Evangelijas ir epistolas“ (1579), paskelbė M. Mažvydo giesmyną.

Gimė apie 1525 m. Lietuvoje.

1942 04 01 Tauragėje mirė Augustas Aleksandras Vymeris, švietėjas, nuo 1896 m. Garliavos, Pabijanicos, Vyžainių ir ilgametis Tauragės (1911–1942) ev. liuteronų kunigas. 1913 ar 1914 m. įsteigė blaivystės draugiją, 1919 m. – su kitais Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios konsistoriją, 1920 m. – mokytojų kursus. Artimai bendravo su Vydūnu, Martynu Jankumi, Viliumi Gaigalaičiu. Tauragėje buvo organizuota evangeliškos giesmės chorų šventė, veikė keturios evangelikų vaikų pradinės mokyklos, senelių prieglauda. Užrašinėjo liuteronų liaudies giesmių melodijas. 1980 04 26 A. Vymerio, jo žmonos Leontinos (1889–1957) ir dukros Margaritos Vymerytės (1902–1965) palaikai iš uždarytų (1971) Tauragės miesto kapinių perlaidoti Joniškės k. kapinėse.

Gimė 1869 12 16 Geisteriškiuose (Vilkaviškio aps.).

1962 04 01 Klaipėdoje gimė Valdas Aušra, teologijos magistras 1994 07 03 Šilutėje įšventintas ev. liuteronų kunigu, 2001 08 24 paskirtas Ziono lietuvių parapijos kunigu Čikagoje (Oak Lawn), filos. m. dr. (2010 05 16).

1942 04 02 Mauthauseno koncentracijos stovykloje (Austrija) mirė Martynas Reisgys (Reizgys), ūkininkas, aktyvus visuomenės veikėjas, Klaipėdos krašto direktorijos pirmininkas.

Gimė 1886 12 11 Venckuose (Klaipėdos aps.).

1737 04 14 Įsrutyje mirė Jonas Berentas, ev. liuteronų kunigas, vertėjas, parengė naują oficialų giesmyną (1732), redagavo pirmąjį Biblijos leidimą (1735).

Gimė 1667 01 18 ten pat.

1977 04 14 Plikiuose gimė Mindaugas Žilinskis, KU bakalauras (2000), įšventintas į diakonus, tęsė studijas Leipcigo universitete (2003–2004), Plikiuose 2002 11 09 įšventintas į kunigus. Aptarnauja Žem. Naumiesčio, Kintų, Saugų, Ramučių ir Švėkšnos parapijas.

1777 04 15 Nibudžiuose (Gumbinės aps.) gimė Samuelis Teodoras Cipelis, mokytojas, ev. liuteronų kunigas, lietuvių dainų rinkėjas, padėjo Liudvikui Rėzai parengti Bibliją (1816).

Mirė po 1834 m. Karaliaučiuje.

1807 04 15 Bandužiuose (prie Klaipėdos), gimė Jonas Urbonas, mokytojas, literatas, poetas.

Mirė 1886 06 12 Įsrutyje.

1987 04 16 Berlyne mirė Viktoras Falkenhanas, vokiečių kalbininkas, Humboldtų universitete dėstė lietuvių kalbą. Išleido monografiją apie Bretkūną, vokiškai sukūrė novelių apie jį. Parašė straipsnių apie lietuvių literatūrą enciklopediniam žodynui, išvertė į vokiečių kalbą lietuvių liaudies pasakų.

Gimė 1903 02 11 Katenhofe (Lenkija).

1902 04 19 Lamsočiuose (Šilutės aps.) gimė kunigas Adomas Gelžinius, buvęs Kretingos klebonas ir lietuvių ev. liuteronų senjoras, LELB Konsistorijos viceprezidentas.

Mirė 1988 06 22 Braunšveige (Vokietija).

1752 04 22 Vėluvoje mirė Kristupas Konradas Gericas (Göritz), ev. liuteronų kunigas, vyskupas, vertėjas, Karaliaučiaus universiteto profesorius.

Gimė 1677 11 12 Karaliaučiuje.

997 04 23 Drūsenyje ar Tenkyčiuose (Prūsa) nužudytas Adalbertas (tikr. Vaitiekus), Prahos vyskupas (983), pirmasis krikščionių misijonierius Prūsų žemėje, kankinys.

Gimė apie 956 m. Bohemijoje.Palaidotas Prahoje.

1992 04 25 Vilniuje įkurta Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija (pirm. prof. Sigitas Kregždė) yra pasaulietinė, nekonfesinė, nepolitinė dorovinio ir kultūrinio tobulinimosi organizacija, siekianti priminti per pastaruosius 500 metų Reformacijos propaguotas humanistines švietimo, tautiškumo bei tolerancijos idėjas ir apmąstyti jų gyvybingumą bei prasmę šiandieninėje modernioje, tačiau dažnai kamuojamoje išskirtinių materialinio komforto vertybių ir jų tesiekiančioje, susipriešinusioje visuomenėje.

1852 04 26 Tilžėje gimė Otto von Mauderode, vokiečių spaustuvininkas Tilžėje, išleidęs 364 lietuviškas knygas (ir Didžiajai Lietuvai spaudos draudimo metu).

Mirė 1909 01 17 ten pat.

1732 04 29 Prūsijos karalius Friedrich Wilhelm I suteikia prieglaudą zalcburgiečiams, kurie 1731 10 31 buvo išvaryti Zalsburgo (Austrija) katalikų vyskupo Leopoldo Firmiano ir apsigyveno maro išnaikintuose Rytų Prūsijos kaimuose.

 

2012 m. gegužė

 

1862 05 02 Lankupiuose (Priekulės par.) mirė Jokūbas Ašmonas, sakytojas, giesmių kūrėjas ir vertėjas, Vydūno dėdė, pamokslų knygos autorius (apie 1866 m.).

Gimė 1800 11 02 ten pat.

1767 05 03 Gumbinėje gimė Johanas Fridrichas Holfeldas (Hohlfeldt), ev. liuteronų kunigas, pasidarė K. Donelaičio rankraščių nuorašą („Rudens gėrybės“, „Žiemos rūpesčiai“, pasakėčios – tokiu būdu buvo išsaugota dalis poeto kūrybos).

Mirė 1829 08 31 Išdaguose (Gumbinės aps.).

1992 05 03 Šilutės M. Liuterio bažnyčioje įvyko pirmoji parapijų vaikų chorų šventė „Giesmių giesmelė“.

1842 05 ?? [Ehaudi Domini (Viešpaties išklausymo, palaiminimo) sekmadienį (paskutinį sekmadienį prieš Sekmines)], pašventinta dabartinė Žemaičių Naumiesčio mūrinė bažnyčia su kolonomis.

1982 05 07 pasirodė Evangelikų bažnyčios kalendorius 1982 metams (dvidešimtoji laida).

1932 05 09 Senuosiuose Vainotuose (Tilžės aps.) mirė Jurgis Lapinas, visuomenės ir spaudos darbuotojas.

Gimė 1856 11 04 Aleknaičiuose (Pakalnės aps.).

1912 05 14 Smilgynuose (Klaipėdos aps.) gimė Jurgis Gunga, baigęs teologijos studijas Bazelyje ir Getingene (pradėjo Kaune), kunigavo įv. Vokietijos parapijose.

Mirė 1991 07 04 Benninghausene (Vokietija).

1572 05 17 Žemaičių seniūnas Jonas Chodkevičius išrūpino Skuodui Magdeburgo teisių privilegiją ir kolonistams leista pasistatyti savo bažnyčią (pastatyta 1614 m.). 1821 m. buvo atstatyta Skuodo ev. liuteronų bažnyčia, kuri apdegusi per II pasaulinį karą buvo suremontuota ir nuo 1957 m. vyko pamaldos; vėliau paversta muziejumi. Parapija vėl veikia.

1692 05 17 Valtarkiemyje (Gumbinės aps.) mirė Ernestas Dycelijus (Dietzelius), ev. liuteronų kunigas, raštijos darbuotojas, giesmių kūrėjas ir vertėjas.

Gimė 1629 03 18 Karaliaučiuje.

1307 05 19 pirmą kartą paminėti Pagėgiai (Pagėgių laukas).

1722 05 20 Klaipėdoje mirė Jonas Teodoras Lėmanas (Lehmann), ev. liuteronų kunigas, peržiūrėjo J. H. Lysiaus katekizmą (1722).

Gimė 1655 12 25 Klaipėdoje.

1967 05 20 Laučiuose (Šilutės r.) gimė prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė, literatūros ir kultūros istorikė, protestantiškų knygų ir giesmių tyrinėtoja, M. Mažvydo premijos laureatė (2011).

1967 05 22 Tauragėje gimė mokytojas istorikas Edikas Šulcas, baigė VPU, 1996 12 25 Tauragėje įvestas diakono tarnystei, Sankt Peterburgo liuteronų seminarijos bakalauras 1999 10 03 Skaudvilėje įšventintas kunigu Skaudvilės parapijai. Aptarnauja Lauksargius, Skaudvilę, Žukus ir Piktupėnus.

1577 05 25 paskelbta Santarvės formulė, viena iš pagrindinių liuteroniško tikėjimo išpažinimo knygų, kurią paruošė grupė teologų (Jacob Andreae, Martin Chemnitz, David Chytraeus), po M. Liuterio mirties apibendrinę liuteronų bažnyčios mokymą.

1992 05 30 buv. Lazdynėlių vietoje, kunigo, poeto K. Donelaičio gimtinėje, pašventintas paminklinis akmuo. Čia 1989 04 15, minint poeto 275–ąsias metines, pasodinti 275 ąžuoliukai.

 

2012 m. birželis

 

1912 06 02 Kuršeliuose (Klaipėdos aps.) gimė Ansas Trakis, Čikagos „Tėviškės“ parapijos kunigas, išeivijos lietuvių ev. liuteronų vyskupas (1984), spaudos darbuotojas.

Mirė 1986 06 22 Čikagoje (JAV).

1902 06 10 Garliavoje gimė Margarita Vymerytė, tautosakininkė, kunigo Augusto Vymerio dukra. Studijavo Vokietijos ir Kauno universitetuose, mokytojavo, dirbo MA. Paskelbė darbų apie lietuvių ir kitų tautų pasakas, dalyvavo rengiant „Lietuvos tautosakos rinktinę“ (1954) ir „Lietuvių tautosakos apybraižą“ (1963). Palaidota Tauragės senosiose kapinėse šalia tėvų. 1980 IV 26 šeimos palaikai perkelti į Joniškės kapines.

Mirė 1965 12 03 Vilniuje.

1982 06 10 Vilniuje, atvykus 15 studentų grupei (vad. kunigas dr. Paulius Vijo (Wee)) iš Kanados ir JAV teologijos seminarijų, pirmą kartą istorijoje vyko ev. liuteronų pamaldos stačiatikių katedroje (Šv. Dvasios vienuolyne), kuriose dalyvavo vysk. J. Kalvanas su kunigais E. Roga, K. Moru, R. Moru ir grupe tikinčiųjų iš įvairių parapijų.

2007 06 10 Hagene (Vokietija) įšventintas į kunigus Valdas Jelis (Žielis), čia nuo 1997 m. dirbęs kunigu diakonu. Aptarnauja Hageno, Hüttenfeldo (Vasario 16-osios gimnazijos) regiono lietuviškai kalbančius liuteronus.

1982 06 13 Klaipėdoje įšventintas kunigas diak. Reinholdas Moras, gimęs 1958 07 04 Karklininkuose, kuriam 1981 05 11 išduotas pažymėjimas aptarnauti Švėkšnos parapijai, o 1981 06 14 Klaipėdoje suteiktas dvasinis palaiminimas. 1997 m. Klaipėdoje ordinuotas ev. liuteronų kunigu, suteikiant sidabrinį tarnybinį kryžių.

1892 06 19 Rokaičiuose (Pakalnės aps.) gimė Dovas Zaunius, visuomenės veikėjas, diplomatas, Lietuvos užsienio reikalų ministras (1929–1934).

Mirė 1940 02 22 Kaune.

1902 06 19 Klipštuose (Klaipėdos aps.) gimė Jurgis Purvinas, mokytojas, precentorius.

Mirė 1995 03 26 Adelaidėje (Australija).

1992 06 20 Mikytuose pašventintas paminklinis kryžius Rytprūsių vaikams, motinoms ir seneliams, mirusiems nuo bado po II pasaulinio karo, atminti.

1987 06 21 Tauragės bažnyčioje, minint parapijos įkūrimo 420–ąsias (1567 06 24) ir Pirmosios Martyno Mažvydo lietuviškos knygos 440–ąsias metines (1547 12 08), pašventintos pirmosios reformatorių Lietuvoje Martyno Liuterio ir Martyno Mažvydo skulptūros (galvos ir rankos išlietos iš bronzos, drabužiai sukalti iš vario), įstatytos abipus pagrindinio įėjimo fasado tuščiose nišose (dabar saugomos viduje nuo vagių), sukurtos tautodailininko Antano Bagdono. Dviejų metų darbą autorius su žmona padovanojo bažnyčiai.

1897 06 23 Lankučiuose (Kretingalės vlsč.) gimė Mikas Šlaža, pedagogas, visuomenės veikėjas, vadovėlių autorius, vokiečių k. parašė memuarinę kn. apie Sachsenhauseno koncentracijos stovyklą „Bestien in Menschengestalt“ („Žvėrys žmogaus pavidalu“, 1995).

Mirė 1955 09 03 Cerbste (Vokietija).

1567 06 24 įsteigta Tauragės ev. liuteronų parapija (Žemaitijos kaštelionas Jonas Šemeta dovanojo 2 ūbus žemės bažnyčios ir klebonijos statybai). 1843 05 21 pašventinta dabartinė mūrinė bažnyčia, 1947 10 31 pavadinta M. Mažvydo vardu, švenčiant jo knygos 400 m. jubiliejų. 2011 02 20 po pusės metų restauravimo darbų vėl vyksta pamaldos bažnyčioje.

1992 06 25 pasirodė Klaipėdos krašto evangelikų laikraštis (nuo 1993 m. nr. 5 – žurnalas) „Keleivis“ (tir. 1 000 egz., red. kunigas diak. (nuo 1994 05 28 kunigas) Darius Petkūnas, Jonas Ohman). 1996 m. išleistas paskutinis 40 psl. nr. 1 (17). Pirmąjį numerį finansavo Šilutės ev. liuteronų kunigas Ernst Roga.

1912 06 26 Dar es Salame (dab. Tanzanija), misioneriaus Martyno Kybelkos (1884–1945) šeimoje gimė Marija Luiza Kibelkaitė-Kilienė, liuteroniškos spaudos bendradarbė, giesmių kūrėja, Lauksargių ev. liuteronų kunigo Joachimo Hanso Kiliaus (1910–1995) našlė.

Mirė 2010 01 08 Liorache (Lörrach), (Švarclande, Pietų Vokietija).

 

2012 m. liepa

 

1947 07 04 Lunde (Švedija) įkurta Pasaulio Liuteronų Sąjunga (Lutheran World Federation), kuri apjungia 66,7 iš 70,2 mln. liuteronų visame pasaulyje (2006 m.), jos centras yra Ženevoje.

1502 07 06 įsteigtas Vitenbergo universitetas Vokietijoje, kuriame prasidėjo Bažnyčios reformacija; jame studijavo nemažai lietuvių, o Stanislovas Rapolionis pas M. Liuterį apsigynė daktaro disertaciją.

1807 07 06 Pilkalnyje mirė Kristijonas Gotlibas Milkus, mokytojas, poetas, filologas.

Gimė 1733 (ar 1732) Jurbarke (Įsruties aps.).

1802 07 07 įsteigta Kretingos ev. liuteronų parapija. 1897 03 09 dėtas kampinis akmuo, 1899 06 27 pašventinta grakšti neogotikinė raudonų plytų bažnyčia, pastatyta kunigo (1894–1906) Jono Straumanio (1864–1944) rūpesčiu. 1958 m. bažnyčia kapitališkai suremontuota (naujas stogas ir vidus). Veikia 1785 m. Johan Preuss iš Karaliaučiaus sukurti vargonai.

1992 07 07 įkurta labdaros draugija Šilutės „Sandora“.

1947 07 08 įregistruota Jurbarko ev. liuteronų parapija. Maldos namai buvo pastatyti 1851 m., o 1890 m. pastatyta medinė bažnyčia, turinti 500 sėdimų vietų. 1900 m. buvo pastatytas mūrinis klebonijos pastatas, o 1905 m. ir kiti ūkio trobesiai: mūriniai tvartai ir medinis kantoratas. 1952 m. bažnyčia uždaryta ir paversta sandėliu, vėliau – gyvenamuoju namu. 1992 02 16 pirmosios pamaldos atgautoje klebonijoje. 1994 08 26 pašventintas kertinis naujos mūrinės bažnyčios akmuo, 2009 10 27 ant statomos bažnyčios iškeltas metalinis kryžius, 2009 12 13 pirmosios pamaldos dar nebaigtoje įrengti bažnyčioje.

1992 07 08? pradėjo veikti LTV laida evangelikams „Kelias“, red. Ina Drąsutiene.

1662 07 09 Karaliaučiuje mirė Fridrikas Vitikas, ev. liuteronų kunigas, giesmių vertėjas. Kelios jo giesmės paskelbtos D. Kleino giesmyne (1666).

Gimė apie 1620 m.

2002 07 13 į Bitėnus sugrįžo „Amžinoji Rambyno knyga“, 1928 m. originalo, kuris saugomas nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje, tęsinys.

1972 07 16 Rusnės saloje pašventintos žvejo Erčiaus Jurgenaičio (1899 05 30–1982 02 25) rūpesčiu atnaujintos Skirvytėlės kapinės.

2002 07 22 Montrealyje (Kanada) mirė Ansas Lymantas, spaudos darbuotojas, žurnalistas, redaktorius, dailininkas, išeivijos lietuvininkų veikėjas.

Gimė 1921 09 26 Jonušuose (Dovilų vlsč.).

1907 07 25 Alkiškių parapijoje gimė Arvidas Jonas Briedis, Skirsnemunės, Skuodo, Sudargo ir Vyžių ev. liuteronų kunigas, 1951 04 08 Žvyriuose ordinuotas kunigu diakonu, 1961 04 09 Sudarge įšventintas kunigu.

Mirė 1962 08 09 Sudarge.

1937 07 25 Šilutėje mirė Hugo Šojus, dvarininkas, Šilutės mecenatas, lietuvių tautosakos rinkėjas, leidėjas ir vertėjas į vokiečių kalbą.

Gimė 1835 04 01 Klaipėdoje.

2012 m. rugpjūtis

 

1822 08 01 Geldapėje mirė Johannas Gottfriedas Jordanas, ev. liuteronų kunigas, raštijos veikėjas, išsaugojo K. Donelaičio poemos „Metai“ rankraštį, redagavo Liudviko Rėzos Bibliją (1816), užrašinėjo lietuviškas dainas. Baigė Karaliaučiaus universitetą, kunigavo.

Gimė 1753 06 30 Narkyčiuose (Įsruties aps.).

1992 08 02 pašventintas paminklinis akmuo buv. Priekulės ev. liuteronų bažnyčiai. 1587 m. mirė Priekulės kunigas Casparas Radunius. 1697 m. pašventinta bebokštė plytinė bažnyčia („perbudavota“ 1885 m., pristatant ir bokštą su laikrodžiu), kuri 1944 10 05 sudegė, o vėliau nugriauta. Po karo parapija įregistruota 1948 09 15, o 1958 08 03 pašventintas išmūrytas bokštas su varpais ir suremontuota dabartinė Priekulės bažnytėlė (buv. parapijos namai, 1903).

1917 08 04 Piktupėnuose, misionieriaus ir kunigo Martyno Kybelkos (1884–1945) šeimoje gimė Vilhelmas Kibelka, ev. liuteronų kunigas Vokietijoje.

Mirė 1978 07 17 Loewenberge (VDR).

1962 08 09 Sudarge mirė Arvidas Jonas Briedis, Skirsnemunės, Skuodo, Sudargo ir Vyžių parapijų ev. liuteronų kunigas, 1951 04 08 Žvyriuose ordinuotas kunigu diakonu, 1961 04 09 Sudarge įšventintas kunigu.

Gimė 1907 07 25 Alkiškių par.

1747 08 11 Verdainėje mirė Fabijonas Kalau, kunigas, raštijos darbuotojas, padėjęs rengti spaudai J. H. Lysiaus katekizmą (1722), išvertęs dalį Biblijos (1735). Baigęs Karaliaučiaus universitetą kunigavo Juodlaukiuose, Verdainėje (1723–1747).

Gimė 1691 07 19 Žvirgaliuose (Stalupėnų aps.).

1852 08 15 Galbrasčiuose (Ragainės aps.) gimė Kristupas Jurkšaitis, mokytojas, ev. liuteronų kunigas, tautosakos rinkėjas, kalbininkas, vertėjas.

Mirė 1915 06 17 Rusnėje.

1997 08 17 pašventinta Sudargo ev. liuteronų Emauso bažnyčia, kurios statyba pradėta 1996 07 08, o 1996 12 23 pašventintas jos kertinis akmuo (iš Vokietijos Visbek miesto gauta demontuota medinė bažnyčia). Pokariu pamaldos vykdavo buv. klebonijoje. 1842 m. pradėta statyti medinė bažnyčia, 1843 11 pradėtos vesti metrikų knygos, 1912 m. padėtas kertinis naujos mūrinės bažnyčios akmuo, 1914 m. sumūrytas bokštas, 1916 10 22 bažnyčia pašventinta, 1944 m. susprogdinta.

1812 08 18 Barčiuose (Pilkalnio aps.)gimė Karolis Fridrichas Augustas Heinricis, mokytojas, ev. liuteronų kunigas, raštijos darbuotojas, 1850 metais išrinktas į Prūsijos seimą.

Mirė 1881 12 26 Gumbinėje.

2007 08 18 Šilutės Martyno Liuterio ev. liuteronų bažnyčioje diakono tarnystėn įvestas Juozas Mišeikis, gimęs 1984 06 29 prie Tauragės, baigęs teologijos studijas Klaipėdos universitete (2007), 2009 03 07 Alkiškių bažnyčioje ordinuotas kunigo tarnystei, aptarnauja Alkiškių, Biržų ir Žeimelio latviškas parapijas.

1787 08 19 Paveikiuose gimė Augustas Gotthilfas Krauzė (Krause), ev. liuteronų kunigas, Maž. Lietuvos kultūros tyrėjas.

Mirė 1855 06 01 Nybudžiuose (Gumbinės aps.).

1912 08 19 Lindenfelse (Vokietija) mirė Liudvikas Pasargė, teisininkas, rašytojas, nuo 1869 m. Įsruties mokytojas, išvertęs į vokiečių k. ir išleidęs K. Donelaičio „Metus“ (1894), pateikęs duomenų apie K. Donelaitį ir L. Rėzą.

Gimė 1825 08 06 Wolittnicke (Heiligenbeilo aps., R. Prūsija).

1907 08 20 padėtas kertinis Vanagų ev. liuteronų bažnyčios akmuo. 1905 m. įsteigta parapija. 1909 02 21 pašventinta dabartinė raudonų plytų bažnyčia.

1992 08 22 Klaipėdoje evangeliško jaunimo sąskrydyje įkurtas Lietuvos evangeliškojo jaunimo Centras (pirm. diak. Ridas Tamulis).

1972 08 26 Warrene (JAV) mirė Kristupas Gudaitis, gydytojas, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos prezidentas (1938), veikalo Kanadoje „Lietuviai evangelikai“ (1957) ir kitų liuteroniško turinio raštų autorius.

Gimė 1894 03 19 Žemaičių Naumiestyje.

1872 08 31 Striluose (Tilžės aps.) gimė Kristupas Lekšas, ūkininkas ir verslininkas, Maž. Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas, poetas, giesmių autorius, giesmynų sudarytojas.

Mirė 1941 03 30 Klaipėdoje (palaidotas Laugalių kapinėse Katyčių vlsč.).

1907 08 31 Tilžėje mirė Karlas Teodoras Voldemaras Hofheincas (Hoffheinz), ev. liuteronų kunigas, lietuvių raštijos tyrinėtojas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, mokytojavo, kunigavo Įsėje, Verdainėje, Tilžėje. 1882–1889 m. „Lietuvių literatūros draugijos“ pirmininkas, paskelbė lietuviškų giesmių melodijų rinkinį „Giesmių balsai“ (1894), straipsnių lietuvių kalbos ir raštijos klausimais.

Gimė 1823 12 11 Gumbinėje.

1967 08 31 Dvyliuose (Vanagų par.) mirė Jurgis Sprogys, 1955 08 27 įšventintas Vanaguose kunigu diakonu, aptarnavo Vanagų, Saugų, Plikių, Kintų ir kt. ev. liuteronų parapijas.

Gimė 1902 03 21 Kuršlaukiuose (Dovilų vlsč.).

2002 08 31 Šilutėje ordinuotas kunigu Remigijus Šemeklis, gimęs 1978 01 29 Tauragėje, 1999 08 22 įvestas diakono tarnystei Vanaguose, nuo 2002 m. KU Teologijos katedros asistentas. Aptarnauja Šilutės, Vanagų, Pagėgių ir Rukų parapijas.

 

2012 m. rugsėjis

 

1907 09 02 Mickuose (Šakių aps.) gimė filos. m. dr. Gustavas Vagneris, baigęs VDU Evangelikų teologijos fakultetą, mokytojavo Pagėgių Donelaičio gimnazijoje, sekmadieniais aptarnavo Raseinių liuteronus.

Mirė 1986 03 12 Wietze miestelyje (VFR).

1837 09 07 Svencelėje (Klaipėdos aps.) gimė Mikelis Kybelka, sakytojas, Senojo surinkimo vadovas, religinės raštijos rengėjas ir leidėjas, laikraščio redaktorius.

Mirė 1906 07 06 Panjesuose (Priekulės vls.).

1997 09 07 Marijampolėje diakonas (1995) Vaidas Klesevičius, gimęs 1974 02 06 Marijampolėje, ordinuotas šios parapijos ev. liuteronų kunigu. Dar aptarnauja Virbalio ir Vištyčio parapijas.

1992 09 12 Pulheime (Vokietija) mirė Jonas Užpurvis, mokytojas, kalbininkas, Sibiro tremtinys.

Gimė 1891 12 12 Virkytuose (Šilutės aps.).

1692 09 15 Šereiklaukyje (Tilžės aps.) gimė Jurgis Adomas Meisneris, mokytojas, ev. liuteronų kunigas, giesmių eiliuotojas.

Mirė 1769 02 08 Enciūnuose (Stalupėnų aps.).

1862 09 18 pašventinta iš lauko akmenų ir plytų sumūryta Dovilų ev. liuteronų dabartinė bažnyčia, kuriai 1861 07 17 padėtas kertinis akmuo (1854 m. įteisinta parapija). Parapija vėl įregistruota 1990 01 29, pirmosios pamaldos įvyko 1992 12 20, 1993 08 01 vėl suskamba bažnyčios varpas. 1995 05 28 bažnyčia iš naujo pašventinta.

1992 09 20 iškilmingai pašventintas Nidos ev. liuteronų bažnyčios naujas, restauruotas interjeras, altorius ir sakykla. 1888 10 10 pašventintas dabartinis bažnyčios pastatas, kuri buvo uždaryta 1963 m., joje įrengtas muziejus ir koncertų salė, o prasidėjus nepriklausomybės sąjūdžiui atiduota katalikams, bet po poros metų sugrąžinta atsikūrusiai liuteronų parapijai.

1957 09 21 Vokietijoje mirė Siegfried Oskar Loppe, paskutinis Vilniaus ev. liuteronų parapijos kunigas (1924–1940), superintendentas.

Gimė 1883 08 18 Varšuvoje.

1682 09 22 padėtas kertinis Kauno Šv. Trejybės ev. liuteronų bažnyčios akmuo, o pati bažnyčia pašventinta 1683 12 25. 1988 11 28 parapija atkurta, 1988 12 18 pirmosios pamaldos Simo Preikšaičio bute. 1953 03 30 įvyko paskutinės pamaldos prieš bažnyčios uždarymą. Parapija įsteigta 1558 m.

1992 09 22 Klaipėdos universitete įsteigtas Evangeliškosios Teologijos Centras (vad. doc. dr. Helmutas Arnašius), kuris 1995 m. tapo Teologijos katedra.

1817 09 27 ev. liuteronų ir ev. reformatų bažnyčių Prūsijoje unijos deklaracija, kurią, švenčiant Reformacijos pergalės 300 metų jubiliejų, paskelbė Prūsijos karalius Friedrichas Vilhelmas III (1797–1840). Pati unija paskelbta 1817 10 31.

1907 09 27 pašventinta Žukų ev. liuteronų raudonų plytų bažnyčia, kuriai kampinis akmuo dėtas 1906 m. Parapija įsteigta 1900 04 01, atgimusiai parapijai 1992 06 01 grąžinta klebonija (1903), kurioje vyksta pamaldos, nes bažnyčia (grąžinta 1998 m.) niekaip nebaigiama restauruoti.

 

2012 m. spalis

 

1602 10 01 Karaliaučiuje mirė Jonas Bretkūnas, ev. liuteronų kunigas, istorikas, vienas iš lietuvių raštijos pradininkų, išleido giesmynus (1589) ir maldaknygę (1589), pamokslų rinkinį Postilla (1591), pirmasis išvertė į lietuvių kalbą Bibliją (1570–1590, liko neišspausdinta).

Gimė 1536 Bambaliuose, netoli Friedlando.

1857 10 01 įkurta Vyžių ev. liuteronų parapija. 1865 05 21 padėtas bažnyčios kertinis akmuo. 1866 11 07 mūrinė bažnyčia pašventinta. 1948 08 22 vėl įregistruota parapija. 1993 05 29 pirmosios atkurtos parapijos pamaldos atgautoje bažnyčioje.

1857 10 02 Kretingoje gimė Aleksandras Teodoras Kuršaitis, mokytojas, žymus žodynininkas, kraštotyrininkas.

Mirė 1944 08 17 Kiefersfeldene (Vokietija).

1927 10 02 Pagausantyje (Jurbarko aps.) gimė Kazys Banys, kraštotyrininkas, 1997 m. su šeima įsteigęs Rusnės etnografinę sodybą–muziejų.

1887 10 06 pašventinta Lauksargių mūrinė ev. liuteronų bažnyčia. Parapija (kaip Vilkyškių parapijos filija) įsteigta 1864 m., vėl ėmė veikti 1947 06 30 (ofic. įregistruota 1948 07 31).

1857 10 09 pašventinta dabartinė stačiakampė, raudonų plytų su nedideliu bokšteliu aukšta masyvi Saugų ev. liuteronų bažnyčia, kurios kertinis akmuo pašventintas 1854 08 30, o 1948 08 27 įregistruota parapija.

10 16Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena, kurią LR Seimas 2006 07 19 paskelbė atmintina diena.

1552 10 17 Karaliaučiuje mirė Andreas Osiander, Karaliaučiaus universiteto teologijos profesorius, išvystęs savitą požiūrį į išteisinimą, dėl ko kilo „osiandrinis ginčas“, kurio neišvengė ir M. Mažvydas, nes Tilžėje jis nepagrįstai buvo apkaltintas Osiandro šalininku.

Gimė 1498 12 19 Gunzenhausene (Bavarija).

1992 10 17 Švedijos karalius Carl XVI Gustaf ir karalienė Silvia aplankė Vilniaus ev. liuteronų restauruojamą bažnyčią.

1977 10 21 Melburne (Australija) mirė dr. Valteris Didžys, Tilžės Akto signataras, gydytojas, visuomenės veikėjas.

Gimė 1896 11 21 Unguroje.

1897 10 24 Paberžiuose (prie Tauragės) gimė Mikas Preikšaitis, Batakių, Skaudvilės, Šilutės ir Klaipėdos ev. liuteronų kunigas, bibliofilas. Įšventintas kunigu 1944 08 13 Tauragėje.

Mirė 1972 10 27 Batakiuose.

1992 10 28 Vilniuje mirė Jonas Kęstutis Gocentas, inžinierius elektromechanikas, ilgametis Valstybinio plano komiteto darbuotojas, Vilniaus ev. liuteronų parapijos diakonas.

Gimė 1931 08 19 Paberžiuose (dab. Tauragės m.).

1907 10 30 Jankaičiuose (Klaipėdos aps.) gimė Martynas Brakas, žymus lietuvininkų veikėjas, teisininkas, istorikas, dailininko Adomo Brako brolis.

Mirė 2000 01 25 JAV.

1517 10 31 augustinų vienuolis dr. Martynas Liuteris prie Wittenbergo pilies bažnyčios durų prikalė 95 tezes, kuriomis pakvietė reformuoti katalikų bažnyčią. Kasmet šią dieną evangeliškasis pasaulis švenčia Reformacijos dieną.

1922 10 31 Karaliaučiuje mirė Adalbertas Becenbergeris (Adalbert Bezzenberger), Karaliaučiaus universiteto prof., vokiečių kalbininkas, archeologas, etnografas, baltų kalbų tyrinėtojas.

Gimė 1851 04 14 Kaselyje (Vokietija).

 

2012 m. lapkritis

 

1647 11 02 Karaliaučiuje mirė Kristupas Vilkas, poetas, J. Bretkūno vaikaitis. Studijavo Karaliaučiaus universitete, dirbo archyvaru, mokytojavo. Parašė vokiškų eilėraščių, kurių viename įterpė lietuviškų eilučių (1640).

Gimė 1598 02 03 Karaliaučiuje.

1562 11 06 Lübecke (Vokietija) gimė Lozorius Zengštokas (Sengstock), ev. liuteronų kunigas Klaipėdoje, religinių raštų redaktorius ir leidėjas.

Mirė 1621 02 21 Karaliaučiuje.

1927 11 08 Tilžėje mirė MikelisKiošis, Maž. Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas, spaudos darbuotojas, redaktorius.

Gimė 1868 08 01 Smeltėje (prie Klaipėdos).

1677 11 11 Įsrutyje gimė Adomas Fridrichas Šimelpenigis, mokytojas, ev. liuteronų kunigas, vienas iš J. H. Lysiaus katekizmo (1722) tikrintojų ir Biblijos (1735) vertėjų.

Mirė 1740 10 23 Skaisgiriuose.

1872 11 11 Naujakiemyje (Pilkalnio aps.) gimė Jurgis Storostas, istorijos mokytojas Klaipėdoje, filos. dr., Vydūno brolis. Bendradarbiavo brolio darbuose, vokiečių k. išsp. Lietuvos istoriją (1921).

Mirė 1937 11 14 Klaipėdoje.

1677 11 12 Karaliaučiuje gimė Kristupas Konradas Gericas (Göritz), ev. liuteronų kunigas, vyskupas, vertėjas, Karaliaučiaus universiteto profesorius.

Mirė 1752 04 22 Vėluvoje.

1892 11 12 Drevernoje (Klaipėdos aps.) gimė Martynas Banšėrius, prozininkas, dramaturgas, poetas; lietuviška kūryba liko neišleista.

Mirė 1916 03 01 Kleweje (prie Duisburgo Vokietijoje).

1897 11 14 Gargžduose (Kretingos aps.) gimė Martynas Arminas Kavolis, teisininkas, ev. liuteronų kunigas, dr., spaudos bendradarbis, sociologo Vytauto Kavolio (1930–1996) tėvas.

Mirė 1979 08 10 Čikagoje.

1747 11 17 Didlaukiuose (Įsruties aps.) mirė Fabijonas Ulrichas Glazeris, ev. liuteronų kunigas, raštijos darbuotojas, giesmių kūrėjas ir vertėjas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo. Sueiliavo giesmių, išleido jų rinkinį „Kelios nobažnos giesmės…“ (1736) kartu su J. Berendu.

Gimė 1688 02 17 Dovydėliuose (Įsruties aps.).

1897 11 19 Tilžėje mirė Dovas Didlaukis, Gossnerio misijos misionierius Rytų Indijoje, spaudos darbuotojas.

Gimė 1836 06 06 Mažuosiuose Vanagupiuose (Stalupėnų aps.).

1862 m. pirmąjį advento sekmadienį pašventinta Raseinių ev. liuteronų bažnyčia (1853 m. įsigyta nebaigta statyti mūrinė karmelitų bažnyčia), kurią sovietų valdžia 1953 m. uždarė ir nugriovė. 2001 09 08 pirmosios atkurtos parapijos pamaldos. 1818 m. pastatyta medinė bažnyčia (parapija įsteigta 1816 m.).

1757 11 28 Įsrutyje mirė Adomas Henrikas Piligrimas, ev. liuteronų kunigas, išvertė dalį Biblijos (1735), rengė spaudai jos 1755 m. leidimą, laikomas poros kitų religinių leidinių vertėju.

Gimė 1702 m. Kalveliuose (Ragainės aps.).

11 30Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena, kurią LR Seimas 1998 06 25 paskelbė atmintina diena.

 

2012 m. gruodis

 

1992 12 Vilniuje pradėtas leisti K. Donelaičio draugijos mėnraštis „Donelaičio žemė“ (red. Steponas Lukoševičius), skirtas Karaliaučiaus krašto mylėtojams.

1977 12 01 Niujorke (JAV) mirė Petras Dagys, ev. reformatų ir liuteronų kunigas, „Lietuvos evangelikų kelio“ redaktorius.

Gimė 1904 03 04 Peikštenių k. (Biržų vlsč.).

1902 12 06 Mazsalacės parapijoje (Latvija) gimė kunigas dekanas Gustavas Aleksandras Rauskinas. Baigęs Rygos teologinį institutą, 1932 09 18 įšventintas kunigu ir pakviečiamas į Alkiškių parapiją, (aptarnavo ir kitas latviškas liuteronų parapijas), kurioje dirbo visą savo gyvenimą, išskyrus laiką Sibiro tremtyje (1945–1955).

Mirė 1979 04 11 Alkiškiuose.

1547 12 08 Karaliaučiuje išspausdinta pirmoji lietuviška knyga „Katekizmuso prasti žodžiai“ (Katechismusa prasty žadei, makslas skaitima rašta yr giesmes del krikščianistes bei del berneliu iaunu nauiey sugulditas / KARALIAUČUI 8. dena meneses sausia, metu užgimima dieva MDXLVII [1547]), kurią parengė Karaliaučiaus universiteto studentas Martynas Mažvydas, kilęs iš Žemaitijos.

1827 12 08 Gedvilaičiuose (Pakalnės aps.) gimė Mikelis Šapalas, vertėjas, pasaulietinės ir religinės poezijos eiliuotojas, mokytojas. Išvertė iš vokiečių kalbos „Nusidavimą apie luoštąjį Pričkų“ (1855), parengė giesmyną (1858), eilėraščius skelbė periodikoje.

Mirė 1884 12 03 Lankupiuose (Klaipėdos aps.).

1847 12 09 Maž. Lietuvoje gimė Jerkmonas (Erdmannas) Penčiukas, mokytojas, poetas. 1869 m. baigė Karalienės mokytojų seminariją.

Mirė 1896 04 11 Būdupėnuose (Ragainės aps.).

1867 12 10 Uogalių kaime (Kintų parapija, Šilutės aps.) gimė Endrikis Šadagys, laiškanešys, lietuvių visuomenės, kultūros ir spaudos veikėjas.

Mirė 1911 08 11 Lankupiuose.

1982 12 15 išspausdintas giesmyno „Maldų ir giesmių knygelė“ II pataisytas ir papildytas leidinys pavadintas „Giesmių ir maldų knygele“ (330 giesmių, 392 p.), 1988 m. – III patais. ir papild. leid. (376 giesmės, 390 p.), o šis 1991 m. perspausdintas vėl kaip 1988 m. III leid. su įrištu klaidų atitaisymo lapeliu, 1997 m. – IV patais. leid. (376 giesmės, 404 p.).

1937 12 19 paskutinis prieškarinis Lietuvos ev. liuteronų sinodas (lietuvių) Kaune.

1952 12 19 Šilutėje gimė Astrida Petraitytė, literatė, LRS narė, Vilniaus ev. liuteronų bažnyčios parapijietė.

1897 12 23 Gardame (Raseinių aps.) gimė Jonas Jurgis Gocentas, teisininkas, literatas, kraštotyrininkas.

Mirė 1974 VII 8 Klaipėdoje. Palaidotas Žemaičių Naumiesčio evangelikų kapinėse.

1997 12 26 diakonas Jonas Liorančas, gimęs 1975 m. Tauragėje, ordinuotas ev. liuteronų kunigo tarnystei Nidos ir Juodkrantės parapijose, Čikagos lietuvių „Tėviškės“ par. (2002–2005) kunigas. Aptarnauja Nidą, Juodkrantę ir Rusnę.

Voruta. – 2012, saus. 7, nr. 1 (739), p. 3.

Voruta. – 2012, vas. 4, nr. 3 (741), p. 10.

Voruta. – 2012, kov. 3, nr. 5 (743), p. 15.

Voruta. – 2012, bal. 14, nr. 8 (746), p. 12.

Voruta. – 2012, geg. 12, nr. 10 (748), p. 13.

Voruta. – 2012, birž. 9, nr. 12 (750), p. 9.

Voruta. – 2012, liep. 7, nr. 14 (752), p. 9. 

Voruta. – 2012, rugpj. 4, nr. 16 (754), p. 11.

Voruta. – 2012, rug. 1, nr. 18 (756), p. 8.

Voruta. – 2012, spal. 13, nr. 21 (759). p. 2.

Voruta. – 2012, lapkr. 10, nr. 23 (761), p. 13.

Voruta. – 2012, gruod. 8, nr. 25 (763), p. 11.

Naujienos iš interneto