Pagrindinis puslapis Pasaulis Išeivija Lietuvos istorijos mylėtojų klubui Čikagoje – penkeri metai

Lietuvos istorijos mylėtojų klubui Čikagoje – penkeri metai


Lietuvos  istorijos mylėtojų klubo nariai su popietės dalyviais ir svečiais, Brighton Park parapijos salėje. Ligita Barniškis nuotr.

 

Violeta RUTKAUSKIENĖ, Lietuvos istorijos mylėtojų klubo narė. www.voruta.lt

Čikagoje jau kuris laikas  veikia  Lietuvos Istorijos  mylėtojų  ir ieškotojų būrelis,  kuris spalio 25 d.  paminėjo savo 5 metų gyvavimo sukaktį  ir  pakvietė lietuvišką visuomenę  į popietę susitikimui  su Lietuvos  istorija. Tą sekmadienį  istorijos  mylėtojai turėjo  galimybę  pasižiūrėti  ir pasiklausyti  filmuotą vilniečio  tyrinėtojo S. Poderio  paskaitą  apie   karališkos kriptos  atradimą  Vilniaus Katedroje 1931 m.  ir galimą Vytauto bei jo žmonos  palaikų  nusulėpimą.  Patys  Istorijos  mylėtojai ta  proga susirinko  pasitarti  dėl   būrelio veiklos, ateities  planų bei naujų sumanymų įgyvendinimo.

Būrelio  veikla, kaip paminėjo Algimantas Barniškis,  vienas  būrelio steigėjų,  pradėjo nuo Brighton Park bažnyčios  choristų pasikalbėjimų apie istoriją  per choro repeticijų pertraukėles, čia pat prie  vargonų besišnekant  apie rūpimus  istorijos reikalus ir problemas.  Netrukus keli šio būrelio entuziastai  ėmėsi ir rimtesnės veiklos. Jau 2009 m. rudenį  suorganizuotas  Jūratės  Statkutės de Rosales knygos „The Gohts and Balts“ pristatymas ir aptarimas.   Jūratės  de Rosales –  Venesuelos lietuvės  žurnalistės, tolimosios baltų praeities tyrinėtojos, Vilniaus pedagoginio universiteto garbės daktarė, pavyzdys, jos   meilė senajai  mūsų tautos istorijai,  paskatino ir čikagiškius istorijos mylėtojus  jungtis  glaudžiau  į bendrą ratą, ieškant įdomių  Lietuvos  istorinių faktų, padėti vieni kitiems dalintis  istorijos naujienomis, dalyvauti diskusijose, susitikimuose, aptarimuose, gvildenant  Lietuvos   senovės  ir nūdienos istorijos klausimus  bei   paslaptis. Lietuvos  tūkstantmečio jubiliejus, Žalgirio mūšio 600 m. paminėjimas Čikagoje    buvo  geras pretekstas  istorijos  mylėtojų  veiklai  pradėti.Todėl jau 2010 m.  rudenį  lapričio mėn. 7 d.  po paskaitos   Braighton Park lietuvių  bažnyčios parapijinėje salėje susirinkus  būreliui bendraminčių, besidominčių istorija, nutarta  plėstis, ieškoti naujų formų bei erdvės šiuolaikiniuose   socialiniuose komunikacijos tinkluose, pritraukiant į bendraminčių ratą visame pasaulyje pasklidusius  Lietuvos istorijos  mylėtojus ir tyrinėtojus.  Taip atsirado  pirmoji  istorijos mylėtojų grupė Facebook. Šiuo metu Facebooke   jau veikia  kelios čikagiškių  sukurtos  Lietuvos  istorijos mylėtojų grupės, vienijančios ne mažą  skaičių  Lietuvos istorija besidominčių  žmonių.  Su laiku,tikriaiusiai,  tų FB erdvėje  veikiančių grupių  bus  ir daugiau. Smagu,  kad  Lietuvos  istorija beidominčių  asmenų  būrys plečiasi, o veikla aktyvėja  ir  tampa pastebima.

Nors FB  pasikalbame, apsikeičiame mintimis vos ne kasdien, tačiau  daug maloniau susitikti ir pabendrauti su bendraminčiais  gyvu žodžiu diskutuojant, rengiant  renginius, susitikimius ir išvykas. Per trumpą laiką būrelio nariai  surengė keletą  paskaitų  aktualiomis Lietuvos istorijos temomis, kartu minėjo Žalgirio mūšio ir kt. svarbesnes istorijos  datas, dalyvavo  susitikimuose su  žymiais Lietuvos  istorikais, tyrinėjančiais  mūsų tautos   istorijos  paslaptis, taip pat patys  rengė   susitikimus, išvykas. Šių metų vasarą  pabuvota Bristol Renaissance Faire, Viskonsino valstijoje, rugsėjo mėnesį aplankėme  International Garden parką Indijanoje ir ten  esantį Lietuvišką darželį, kurio  puošmena -jame  augančios trys  prezidentų eglės.  Kartu su visais lietuviškame darželyje pasodinome berželį, o nuo   visų istorijos mylėtojų vardo įteikėme rūtų, kurios neseniai buvo  pasadintos parke, netoliese prie prezidento A. Smetonos sodintos eglės.

Būrelio nariai, nors ir labai užimti  darbuose, dalį  savo laisvalaikio aukoja  istorijai: mielai tarpusavyje dalinasi ir keičiasi įdomia istorine informacija, knygomis ir leidiniais, diskutuoja rūpimomis istorijos temomis bei klausimais, rašo į spaudą tyrinėja, ieško Lietruvos istorijai dar nežinomų naujienų, stengiasi  prisidėti  prie Lietuvos  istorijos  populiarinimo, lietuviško  paveldo  ir išeivijos  palikimo išsaugojimo ar jo  gaivinimo.

Spalio 25 -sios Istorijos  mylėtojų  susiėjimą pradėjome lietuviškomis mišiomis, įnešdami Lietuvos  valstybinę ir istorinę vėliavą, kartu su visais meldėmės  už  iškilių istorikų atminimą bei  visus  Lietuvos istorikus  ir  istorijos mylėtojus, garbingai vykdančius mūsų tautos istorijos tyrinėjimus ar  paieškas.

Po mišių  rinkomės į popietę Brighton Park bažnyčios parapijos salėje (2745 W. 44th St., Chicago, IL.), kur  susitikome su JAV LB Tarybos nariu, istoriku, Lietuvos Istorijos mylėtojų  klubo nariu  Jonu Platakiu, klausėmės įspūdžių ir naujienų iš Klivlende vykusios JAV LB Tarybos sesijos. Popietėje taip pat dalyvavo  JAV LB  Vidurio Vakarų  apygardos Valdybos nariai, o jos  pirmininkė Birutė Kairienė supažindino  su Pasaulio  lietuvių suvažiavimo  eiga ir nutarimais. Pirmoji popietės  dalis, kaip ir dera, buvo skirta lietuvių bendruomenės reikalams. Brighton Park bendruomenės nariais suruošė  skanius pietus, o po jų  trumpai  paminėjome  Lietuvos Istorijos mylėtojų klubo 5 metų sukaktį, uždegdami ant šventinio torto pirmosios reikšmingesnės datos paminėjimo žvakeles.  Skaniu tortu visus susirinkusius  vaišino  Ligitai Barniškis, aktyvi mūsų klubo narė.

Trumpai  Istorijos mylėtojų būrelio istoriją priminė  vienas iš jo įkūrimo iniciatorių  muzikas Algimantas Barniškis. Būrelio veikla pasidžiaugė Violeta  Rutkauskienė, o Vilija Vakarytė  parašė ir atsiuntė  gražų sveikinimą bei  palinkėjimą. Vėliau   popietės  dalyviams  Istorijos  mylėtojų klubo  klubo nariai  pristatė filmuotą   Lietuvoje gyvenančio jauno  tyrinėtojo  Sauliaus Poderio    paskaitą apie naujausius Vytauto Didžiojo palaikų paieškos atsiekimus. Paskaita sensacingu pavadinimu -”Karalių kriptos atradimas, Vytauto Didžiojo palaikų nuslėpimas“,   pritraukė   daugelį  klausytojų, todėl  laisvų  vietų  salėje buvo  nedaug. Į šio sekmadienio renginį Braighton Park parapijos salėje  žmonės gausiai susirinko iš įvairių  Čikagos apylinkų, vietovių, tarp jų matėme ir JAV  Šaulių vadą J. Butkų,  iš Beverly Shores Indianos, atvyko lietu Rūta ir  Kęstutis Siadabrai, daug  pačios  Brighton Park bendriomenės žmonių. Visiems rūpėjo  išgirsti ką naujo išgirsime apie  Vytauto palaikų paieškos atsiekimus.

  Paskaitos įrašu  pasirūpino  Jonas PLatakis, o  V. Rutkauskienė  padarė  kelis svarbesnius  su paskaita susijusius komentarus  bei paaiškinimus. Paskaitos  autorius, jaunas vilnietis, restauratoriaus   specialybę įgijęs Vilniaus dailės akademijoje, vėliau kurį laiką  dirbęs naujai atkurtuose Lietuvios Valdovų rumuose,  Katedros  požemių  paslaptimi susidomėjo dar Dailės akademijoje studijuodamas ir  restauruodamas Kazimiero Katkowskio paveiklą, vaiduojantį  atrastojo karaliaus Aleksanro Jogailaičio palaikus su karūna. Vėliau  jau  pradėjo  plačiau tyrinėti atrastųjų palaikų istoriją, daug dirbo archyvuose, rinko  visą galimą ir įmanomą  medžiagą ir faktus, kalbino gyvuosius įvykių liudininkus.   Ir taip  jo tyrimas    išaugo į   nematyto  lygio analizę, kuri jau dabar leidžia daryti ir prielaidas, kad 1931m. atradus karalių kriptą Vilniaus katedros požemiuose, greta Aleksandro Jogailaičio, Barboros Radvilaitės ir Elžbietos Habsburgaitės palaikų, buvo atrasti ir Vytauto Didžiojo bei( kaip spėjama ) jo pirmosios žmonos Onos palaikai. 6 m. trukę paieškos archyvuose pagaliau davė savo vaisių – pavyko atrasti įrodymų šiam teiginiui pagrįsti. Tyrinėtojas  sakosi  pagal  pasakojimus, archyvinius  dokumentus apčiuopęs  ir Antrojo pasaulinio karo  pabaigoje sleptų  atrastųjų  karalių  insignijų:  karūnų, žiedų ir kitų  įkapių   slėpimo vietą, tačiau  nuolatos  atsimuša į lietuviško  valdininkų abejingumo  sieną, kai niekam nieko nereikia, viskas neįdomu, o  Vytauto palaikų  istorija trukdo ramiai gyventi.

Visą Sauliaus Poderio paskaitą galima  pasiklausyti internete šiuo adresu:

https://www.youtube.com/watch?v=EpFtD3TQxrw

Galima  apie šį tyrimą pasiskaityti ir  2015 m. Vorutoje -istorijos laikraštyje Nr. 1 -5.

Belieka tik pasidžiaugti, kad ši spalio 25-sios  sekmadienio  popietė su Lietuvos istorija ir Istorijos mylėtojų klubo suruošta paskaita buvo įdomi, o susirinkusius  praturtino  naujomis Lietuvos  istorijos  tyrimų žiniomis.  Dėkojame Braighton Park lietuvių bendruomenei ir parapijos žmonėms už paramą, skanius pietus ir pagalbą ruošian šį  įdomų  renginį. Kviečiame visus , kurie domisi Lietuvos istorija, ją myli ir be jos negali gyventi,  jungtis į mūsų klubą. Ieškokite mūsų Facebook – Lietuvos istorijos mylėtojų  ir tyrinėtojų klubas.

https://www.facebook.com/groups/321640621358884/

Inf. tel. 224-717-1463

Po  paskaitos su  JAV istoriku  Manuel Rosa  Balzeko lietuvių  kultūros  muziejuje

Istorijos mylėtojai po   archeologo V.  Steponaičio paskaitos  Balzeko  muziejuje

Lietuvos  istorijos mylėtojų klubo  nariai   Bristol Renaissance Faire, Wisconsin valstijoje  foto ( foto – Ligita Barniškis)

Pilnutėlėje salėje  dalyviai  klausėsi  paskaitos  apie Vytauto  ir jo žmonos  palaikų  suradimą ir nuslėpimą 1931 m. ( foto – Ligita Barniškis)