Pagrindinis puslapis Lietuva Katalikių moterų konferencija “ant ratų“ Pasvalyje

Katalikių moterų konferencija “ant ratų“ Pasvalyje

Konferencijos dalyviai Vileišių gimtinėje – Medinių k .Pasvalio raj. Nuotraukos – Vlados Čirvinskienės,   muziejininko Pauliaus Ramanausko.

Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalys, www.voruta.lt

Kvietimas dalyvauti konferencijoje ,,ant ratų‘‘

LKMS Pasvalio Katalikių Moterų  skyriaus nares š.m. birželio 30 d. jau šešioliktą kartą pakvietė dalyvauti dvasinėje – kraštotyrinėje konferencijoje ,,ant ratų” „Parymokim prie tėviškės slenksčio“. Ši konferencija buvo  skirta Palaimintojo Arkivysk. Teofilio Matulionio metams, Fatimos Švč. Mergelės Marijos apsireišikmų – 1OO – čiui, Lietuvos valstybės atkūrimo  – 100 – čiui. Konferencijos tema:  LKMS ir Pasvalio katalikių moterų veikla  1918 –  1940 m.

Renginyje dalyvavo  gerb. svečias iš Vilniaus –  LKMS dv, vad. kun. Vytautas Rapalis, LKMS valdybos narės, mūsų kraštietė soc. m. dr. Aldona Kačerauskienė, gydytoja Genovaitė Jusaitienė,  Pasvalio katalikių moterų skyriaus įsteigėjo Kan. Kazimiero Krikščiūno dukterėčia, gydytoja Gražina Krikščiūnaitė,  katalikės moterys iš  Biržų, Kupiškio (Palėvenė),  Panevėžio,  Šiaulių, Pasvalio r. meras Gintautas Gegužinskas, istorikas iš Pasvalio  Gražvydas Balčiūnaitis, Panevėžio krašto literatė  iš Paįstrio Onutė Striškienė, Pasvalio Neįgaliųjų  vokalinis ansamblis ,,Žalsvasis šaltinis’’ (vadovas Jonas Vaitiekūnas), Neįgaliųjų centro  grupė ,,Purienos’’- vadovės Eugenija Butkienė ir Birutė Simonaitienė.

Šv. Mišias aukojo svečias iš Vilniaus kun. Vytautas Rapalis

Pasvalietės ankstų lietingą, bet šventišką birželio rytą pasitiko svečius prie Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios durų, kurias dar puošė Šv. Jono atlaidų vainikas.

Šv. Mišias aukojo svečias iš Vilniaus kun. Vytautas Rapalis.

Skaitinius iš Šv. Rašto skaitė Janina Klungevičienė – Šiaulių Šv. Elžbietos  Katalikių Moterų Draugijos pirmininkė ir Aldona  Ramanauskienė  – Palėvenės Katalikių Moterų draugijos pirmininkė. Šv. Mišių metu buvo iškilmingai nešamos atnašos: žvakė, vanduo, lelijos žiedas, plunksna, vynuogės, vynas ir duona. Jas  nešė  Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Šiaulių katalikės moterys bei Pasvalio vokalinio ansamblio ,, Žalsvasis šaltinis‘‘ dalyvės. Šv. Mišių metu giedojo Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios giesmininkai, vadovaujami vargonininko Jono Poškaus.

Po Šv. Mišių svečiai ir dalyviai buvo pakviesti įsiamžinti bendroje nuotraukoje  bažnyčioje prie altoriaus.

Konferencija vyko Pasvalio Krašto muziejuje 

Po to  svečiai ir renginio dalyviai buvo pakviesti į konferenciją,   kuri vyko Pasvalio Krašto Muziejuje.

Konferencijos  dalyvius pasveikino  Pasvalio Katalikių Moterų valdybos narės.

Pasveikinimą palydėjo  Pasvalio himnas ir daina Lietuvai ir gimtinei bei poezijos posmai. Šiuos muzikinius kūrinius atliko  Pasvalio Neįgaliųjų centro vokalinis ansamblis ,,Žalsvasis šaltinis’’,  kraštiečio poeto Mykolo Karčiausko eilėraščius  išraiškingai  su meile deklamavo Pasvalio Katalikės moterys bei Pasvalio Neįgaliųjų Centro  grupė ,,Purienos’’.

Konferencijos metu įžanginį žodį tarė  LKMS dv. vad. Kun. Vytautas Rapalis, Pasvalio r. meras Gintautas Gegužinskas, Pasvalio krašto Garbės pilietė gydytoja  Genovaitė Jusaitienė.

Pagrindinį pranešimą ,,LKMS ir Pasvalio Katalikių Moterų veikla 1918 – 1940  m.‘‘ nuoširdžiai ir istoriškai pristatė mūsų kraštietė soc. m.dr. Pasvalio Katalikių Moterų skyriaus  narė  Aldona Kačerauskienė.

Prisiminimais apie dėdę kan. Kazimierą Krikščiūną  pasidalino  dukterėčia gydytoja iš Vilniaus Gražina Krikščiūnaitė.

 Vaizdo medžiagą ,, Pasvalio katalikių moterų veikla: 1922 – 2017 m.‘‘  pristatė Pasvalio Katalikių moterų skyriaus pirmininkė Vlada Čirvinskienė.

LKMS dv. vad. kun. Vytautas Rapalis Gyvųjų skrybėlaičių būryje. Pasvalio krašto muziejus.

Konferencijos pabaigoje dvasingas,  elegantiškas, žaismingas, šventiškas  Gyvųjų skrybėlaičių akimirkas padovanojo katalikės moterys iš Pasvalio, Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Šiaulių, Pasvalio Neįgaliųjų cento vokalinio  ansamblio ,,Žalsvasis šaltinis’’ dalyvės bei Pasvalio Neįgaliųjų centro grupės ,,Purienos’’ narės.  Gyvųjų skrybėlaičių pasirodymą palydėjo muzikinis  kūrinys, kurį  atliko Rima Zuozienė –Biržų KMD pirmininkė. Skrybėlaičių  modelių  kūrėjos buvo pačios moterys. Idėjos autorė Pasvalio Katalikių moterų valdybos pirmininkė.

Konferencijos pabaigoje buvo padėkota svečiams iš Vilniaus, Pasvalio rajono merui, visiems  konferencijos dalyviams ir organizatoriams bei Pasvalio Krašto muziejaus darbuotojams.  Šia proga buvo   įteiktos Pasvalio Katalikių moterų valdybos narių sukurtos bei Artūro Juozafovičiaus padarytos  padėkos –  istorinė  1933 m. Pasvalio Katalikių Moterų skyriaus bei šiuolaikinė Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios nuotraukos.

Konferencija buvo baigta giesme  ,,Marija, Marija“.

 Ekskursija po Pasvalio kraštą

Pasibaigus konferencijai Krašto muziejuje, visi renginio dalyviai buvo pakviesti į ekskursiją ir atversti  gal dar kam nežinomus  Pasvalio  krašto istorijos puslapius. Šiai  ekskursijai  vadovavo puikus  istorikas, savo krašto mylėtojas  Gražvydas Balčiūnaitis.  Jos metu  buvo aplankytos Pasvalio senosios  (P. Avižonio g.)  bei ( Stoties g.) kapinės. Jose buvo pagerbta Vileišių giminės, Pasvalio krašto savanorių, kunigo Petro Lileikio, knygnešio Kazio Gumbelevičiaus, Pasvalio katalikių skyraus įsteigėjo kan. Kazimiero Krikščiūno, Pasvalio katalikių moterų skyriaus pirmininkių Liucijos Karoblienės, Aldonos Petkevičienės, vienuolių bei visų čia besiilsinčių  miesto gyventojų atmintis.

Ekskursija po Pasvalį. Ekskursijos dalyvių tarpe  LKMS dv.vad. kun. Vytautas Rapalis. Pasvalio kapinės P.Avižonio gatvė

Buvo stabtelėta prie Smetonos (Ustukių) tilto. Ekskursijos vadovas Gražvydas  Balčiūnaitis vaizdžiai apibūdino šio tilto  statybos ir atidarymo istoriją.   Jis pasakojo, kad tilto atidarymo ceremonijoje dalyvavo pats Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, kuris  su savo limuzinu iškilmingai pravažiavo naujuoju tiltu. Manoma, kad tiltas galėjo būti pastatytas tam, kad patogiau būtų pasiekti Chodikauskų (dabar Vitartų) dvarą, kur gyveno Smetonienės giminaičiai. Tiltas nenukentėjo Antrojo pasaulinio karo metu.  Visada yra saugomas ir remontuojamas.

Nuo Smetonos tilto autobusas riedėjo Grūžių kryptimi, link Medinių kaimo. Čia  lietuvybės puoselėtojų Vileišių gimtinėje plačiai šios šeimos istorijos ir gyvenimo puslapius pateikė soc. m.dr. Aldona Kačerauskienė.   Prie stogastulpio Vileišiams atminti buvo uždegtos žvakelės ir padėta lauko gėlių puokštė. Iškilmingai nuskambėjo Medinių kaimo palaukėje Tautiška giesmė – Lietuvos valstybės himnas.

Nuoširdus bendravimas – Kalneliškio kaime

Renginio apibendrinimas, diskusijos, nuoširdus kun. Vytauto Rapalio, mūsų kraštietės soc. m.dr. Aldonos Kačerauskienės bei visų dalyvių  bendravimas įvyko Kalneliškio kaime – Juliaus ir Petro Simonaičių sodyboje. Čia mus pasitiko tvarkinga ir autentiška aplinka. Tarsi tą sustojusį laiką vėl pažadino malonus  šių namų šeimininkų pasakojimas apie šio kiemo istoriją. Skambėjo patriotinės, lietuvių liaudies  dainos.  Nuotaikingai sukomės lietuviško šokio ratelio sūkuryje.

Smagu buvo pabendrauti dvasinėje katalikiškoje žmonių aplinkoje.

Gal būt šis pabuvimas kartu leido dar giliau suprasti ir įvertinti  gimtojo krašto bei  katalikių moterų veiklos vertę ir  pasidalinti gerąja patirtimi.

Ačiū Dievui ir Šv. Mergelei Marijai už padovanotas  šias prasmingas akimirkas  katalikėms moterims Pasvalyje.