Pagrindinis puslapis Sena Voruta Auksinis mons. Vytauto Pranciškaus Rūko kunigystės jubiliejus

Auksinis mons. Vytauto Pranciškaus Rūko kunigystės jubiliejus

Trakų parapijos lietuvių ir lenkų bendruomenės, miesto visuomenė sekmadienį, kovo 30-ąją dieną, paminėjo Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios kunigą mons. Vytauto Pranciškaus Rūko auksinį kunigystės jubiliejų.

1958 m. kovo 23-ąją d., Kauno arkikatedroje, vysk. Julijonas Steponavičius įšventino V. P. Rūką kunigu. Nuo to laiko jis ištikimai tarnavo Bažnyčiai, tikintiesiems, visuomenei ir Lietuvos valstybei. Jau 42-us metus mons. V. P. Rūkas dirba Trakų parapijoje. Pradžioje administratoriumi, galiausiai klebonu, vicedekanu ir dekanu. Jis atrado ir išsaugojo milijonų litų vertės Trakų parapijos aukso lobyną, kuris dabar prieinamas Lietuvos visuomenei. Nuolat remontuodavo bažnyčią, pastatė parapijos jaunimo namus, atnaujino buvusią parapijos salę (dabar globos ir rūpybos centras), todėl per sekmadienines lietuvių ir lenkų mišias jį sveikino parapijiečiai, svečiai iš įvairių Lietuvos vietų bei užsienio.
Kardinolo sveikinimas ir vizitas
Kovo 29-ąją d. mons. V. P. Rūką aplankė J. E. Lietuvos kardinolas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis ir Vilniaus arkivyskupijos generalvikaras Juozas Tunaitis.
Aukštieji Lietuvos bažnyčios hierarchai pasveikino monsinjorą auksinio kunigystės jubiliejaus proga, padėkojo jam už tarnystę Dievui ir Bažnyčiai, palinkėjo geros sveikatos bei tolesnio sėkmingo, ganytojiško darbo. Su jais pokalbyje dalyvavo Trakų parapijos klebonas dekanas teol. dr. Valdas Girdziušas.

Sveikino lenkų bendruomenę
Per 10 val. lenkiškas mišias, kurias aukojo jubiliatas, kleb. dek. V. Girdziušas padėkojo monsinjorui už ištikimą tarnystę Dievui ir Bažnyčiai.
Lenkų bendruomenės vardu V. P. Rūką sveikino Trakų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Ireną Narkėvič, o taip pat jos vyras Jaroslovas bei dukra Katažina. Parapijiečių vardu pasveikino Renata Antanavičienė, choro dalyvė Halina Boškova, zakristijonas Stanislovas Stefanovičius su žmona, Naujasodžio bendruomenės atstovai ir lenkų choro dalyviai.

Lietuvių bendruomenės sveikinimas

Į 12 val. lietuviškas mišias atvyko aukštieji bažnyčios hierarchai, kurie dėl užimtumo negalėjo dalyvauti lenkiškose pamaldose. Tai – Lietuvos Vyskupų konferencijos generalinis sekretorius Gintaras Grušas, Vilniaus Visų Šventųjų parapijos bažnyčios kun. teol. m. dr. Hansas Friedrichas Fišeris, (Šv. Pilypo Neri Oratorija) monsinjoro bendrakursis, Kauno Šventosios Dvasios Šilainių bažnyčios kleb. mons. Lionginas Vaičiulionis, Jeruzalės Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčios kun. vik. Sigitas Grigas, Kauno kunigų seminarijos klierikas Jarekas Kalinovskis
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Per šv. Mišias pamokslą pasakė ir visą V. P. Rūko kunigystės kursą įvertino L. Vaičiulionis.
Trakų kleb. dek. teol. dr. V. Girdziušas pasveikino monsinjorą jubiliejaus proga, perrišo jubiliejine tautine juosta ir įteikė didžiulę gėlių puokštę.
Pasibaigus mišioms, prasidėjo visuomenės sveikinimai.
LR Seimo narė Dangutė Mikutienė palinkėjo jam sveikatos ir stiprybės bei toliau darbuotis parapijiečių labui.
Trakų savivaldybės meras, rašytojas Edmundas Malūkas bei administracijos direktoriaus pavaduotoja Irena Narkėvič bei vicemeras Henrikas Jankovskis pasveikino V.P. Rūką. Savivaldybės darbuotojų, tarybos ir gyventojų vardu, primindamas, kad monsinjoro nuopelnai įvertinti Trakų garbės piliečio vardo suteikimu 2005 metais.
Trakų parapijos choristų vardu jį pasveikino Teresė Balkutė ir Pranas Marčinskas. Poetė T. Balkutė perskaitė įspūdingą eilėraštį, skirtą mons. V.P. Rūko jubiliejui.
Trakų „Bočiai“, kurių pirmininkė Dangutė Narkevičienė, dėkojo už ganytojišką darbą, nuoširdumą, meilę parapijiečiams bei linkėjo sveikatos.
Trakų seniūnijos seniūnas Kęstutis Vitkauskas pasveikino seniūnijos gyventojų vardu.
Auksinio Jubiliejaus proga monsinjorą sveikino:
Trakų kooperatyvo pirmininkė Ada Gedminienė,
Jos pavaduotojas Liudas Glebus su šeima,
Trakų-Rheinės miesto partnerystės komitetas,
Trakų meno mokykla, atstovaujama direktorės Neringos Mišeikienės,
Aukštadvario seniūnijos seniūnė, Trakų kredito unijos pirmininkė, Jadvyga Dzencevičienė perskaitė raštą kuriuo mons. V.P. Rūkui suteikiamas Trakų kredito unijos garbės nario vardas,
Vytauto Didžiojo gimnazija,
Žurnalistė ir fotomenininkė Dana Buinickaitė-Zacharevičienė,
Prof. Alberto Piličiausko šeima,
Marija Jokubauskienė, Girnienė ir Aldona-Ona Kožukienė,
Trakų krikščionys demokratai, atstovaujami Eugenijaus Čerškaus, Juozo Jokubausko ir Vydūno Sadausko,
Ligoninės medikai ir Virginija Repečkienė,
Gema Lukoševičienė su šeima,
Vokietijos Rheinės miesto atstovai Gizela ir Helmutas Goldmanai, specialiai atvykę pasveikinti monsinjoro,
Irena Petraitienė,
Vlado Vaškevičiaus dukra su šeima,
Gintautas Paltanavičius su žmona Birute,
Audronė ir Vincas Kapočiai,
Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas perdavė muziejaus darbuotojų sveikinimą,
Jono Balevičiaus iš Rūdiškių šeima,
Ieva Paltanavičiūtė su draugėmis,
Aldona ir Jonas Kryževičiai,
Joana Antanaitytė,
Nerijus Jakubauskas, atstovavęs Trakų šaulius,
Dr. Lilija Socevičienė su vyru,
Rita ir Beta Šidiškytės iš Garliavos,
Liuda ir Albertas Šaduikiai,
Danutės ir Jono Puišio šeima,
Akademiko Zigmo Zinkevičiaus šeima,
Trakų globos ir rūpybos centras,
Dr. Butkus su žmona,
Vytautų klubo pirmininkas Vytautas Paulaitis,
Latvijos konsulas Karaliaučiuje Albertas Kremenevskis,
Svečias iš Maskvos, Maskvos patriarchato, Belovo archangelo Mykolo stačiatikių parapijos valdytojas protojerėjus Vasilijus, 1990 ir 1991 m. dirbęs Vilniuje,
Pusbrolio Juozo Bašinsko šeima iš Rokų prie Kauno,
Pusbrolio Algirdo Bašinsko šeima iš Pagirių prie Garliavos,
Vidos ir Kęstučio Biekšų šeima,
Vidos ir Jono Šlaičiūnų šeima,
Trakiškis Stasys Sipavičius,
Zina Astrauskaite iš Siesikų,
Aistė Mažutytė su dukra Dominyka,
Gražina Daukšaitė iš Vilniaus,
Teklė ir Ričardas Kancleriai,
Romaldas Tamašauskas, restorano savininkas,
Rotary Trakų skyrius pagamino mons. V. P. Rūko jubiliejui skitą medalį, kurį įteikė Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas,
Vievio Šv. Onos bažnyčios kun. Romualdas Šalčiūnas ir kleb. Alfonsas Kelmelis,
Rūdiškių Šv. Jėzaus Širdies bažnyčios adm. Tadas Švedavičius,
Grigiškių Šv. Dvasios koplyčios kleb. Raimundas Macidulskas,
bei daug redakcijos neatpažintų monsinjoro pagerbimo šventės dalyvių.

Naujienos iš interneto