Pagrindinis puslapis Autoriai Gaidamavičiūtė Ona Apie Aukštadvario 2011 m. lokalinių tyrimų ekspediciją

Apie Aukštadvario 2011 m. lokalinių tyrimų ekspediciją

Ona GAIDAMAVIČIŪTĖ, ekspedicijos Aukštadvaryje vadovė, Vilnius

Šiemet – 2011 m. liepos 18-24 dienomis – Aukštadvaryje (Trakų r.) vyko pakartotinė „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos ekspedicija.

Iš viso dalyvavo 30 žmonių – įvairių sričių specialistai, iš jų 15 – atvykę iš Vilniaus, Kauno. Atvykusieji ekspedicijos dalyviai buvo geranoriškai apgyvendinti Aukštadvario žemės ūkio mokyklos bendrabutyje – dėkingi Aukštadvario žemės ūkio mokyklos direktoriui Jonui Kazlauskui, pavaduotojui ūkio reikalams Vytautui Nairanauskui, visada nuoširdžiai talkinantiems.

Ekspedicijoje dalyvavo mokslininkai iš keliolikos institucijų ir mokslo institutų – biologai, istorikai, etnologai, sociologai, kalbotyrininkai, menotyrininkai, tautosakininkai, kraštotyrininkai. Ypatingai džiaugėmės (ir tebesidžiaugiame) veikliaisiais istorikais – Antanu ir Jovita Lesiais, kurie su ypatingu darštumu ir preciziškumu jau parašė straipsnius apie Tamašiavos ir Čižiūnų kaimų istoriją, o dabar rengia straipsnius apie Aukštadvario valsčiaus partizanus, savanorius, šaulius, kitas temas; taip pat džiaugėamės profesoriumi etnologu Libertu Klimka, menotyrininku Povilu Spurgevičiumi, sociologe docente Anele Vosyliūte, architektu Stanislovu Čepinsku, biologu Kazimieru Baranausku, lituaniste, tautosakininke Živile Gurauskiene, kalbotyrininke Asta Leskauskaite, fotografu Klaudijum Driskium, žurnaliste, monografijos „Semeliškės“ vyr. redaktore Daiva Červokiene, šauniąja Aukštadvario seniūne Jadvyga Dzencevičiene, Bijūnų bendruomenės pirmininke Irena Stankevičiene, Aukštadvario regioninio parko darbuotojais – veikliąja kultūrologe Rita Balsevičiūte, ekologu Talvydu Špiliausku, taip pat direktoriumi Vaclovu Plegevičiumi, kitais garbiais ekspedicijos dalyviais.

Etnologas Libertas Klimka rašys apie kalendorinius papročius Aukštadvario apylinkėse bei apie Aukštadvario ir Užuguosčio bažnyčių varpus; kultūros darbuotoja Lina Teresė Mikutavičienė – apie kultūrinę aukštadvariečių veiklą bei kalendorinių švenčių savitumą šiame krašte; sociologė Anelė Vosyliūtė – apie aukštadvariečių sveikatingumo problemas; lituanistė, tautosakos specialistė Živilė Guauskienė rašys apie Aukštadvario valsčiaus dainuojamąją tautosaką, taip pat pat Adomo Mickevičiaus veiklos pėdsakus Aukštadvaryje; kalbininkė Asta Leskauskaitė rašys apie Čižiūnų kaimo žmonių pavardes; biologas Kazimieras Baranauskas rašys apie Aukštadvario apylinkių žinduolius, šikšnosparnių faunos ypatumus; mokytojas Kazys Venckus rašys apie Aukštadvario Karapolio mokyklos istoriją bei mokytoją Motiejų Venzlauską; architektas Stanislovas Čepinskas rašys apie vienkieminius Aukštadvario valsčiaus kaimus tarpukariu; istorikė, kultūrologė Rita Balsevičiūtė rašys apie Aukštadvario apylinkių venliaduobes; menotyrininkas Povilas Spurgevičius rašys apie Aukštadvario Dominikonų vienuolyno ir bažnyčios kompleksą; Antanas Lesys ir Jovita Niūniavaitė-Lesienė rašys straipsnius apie Aukštadvario valsčiaus partizanus, savanorius, taip pat šaulius, Tamašiavos ir Čižiūnų kaimų istorijas; Aukštadvario regioninio parko ekologas Talvydas Špiliauskas rašys apie Aukštadvario regioninio parko augmeniją ir gyvūniją Lietuvos raudonosios knygos kontekste; gamtininkas ornitologas Marijonas Mackevičius, pats būdamas ir bitininkas, rašys apie bitininkystės tradicijas Aukštadvario apylinkėse; Aukštadvario seniūnė įsipareigojo parašyti apie Aukštadvario seniūnijos, bendruomenės istoriją, kitas temas; mokytoja, poetė Liongina Šovienė rašys apie Aukštadvario poetus; sporto treneris Gediminas Pociūnas rašys apie žymius Aukštadvario sportininkus, jų laimėjimus; žurnalistė Daiva Červokienė rašys straipsnį apie Aukštadvario ir jo apylinikių naujakurius. Teatleidžia tie autoriai, kurie čia nebuvo paminėti.

Ekspedicijos oficiali pradžia – liepos 15 diena, kai ankstyvą rytmetį visi ekspedicijos dalyviai susirinko Aukštadvario žemės ūkio bendrabučio salėje susipažinti, pristatyti savo tyrimo objektų. Aukštadvario regioninio parko direktorius Vaclovas Plegevičius pristatė Aukštadvario regioninį parką, jo istoriją, savitumą; šauniai prisistatė Aukštadvario seniūnė Jadvyga Dzencevičienė, taip pat energingoji Bijūnų bendruomenės pirmininkė Irena Stankevičienė. Buvo aptartos monografijos „Aukštadvaris“ temos, jų aktualumas.

Po to ekspedicijos dalyviai buvo Aukštadvario seniūnės J. Dzencevičienės maloniai priimti Aukštadvario seniūnijoje, gavo dovanėlių su Aukštadvario atributika. Aukštadvario seniūnė pakvietė dainuojančių aukštadvariečių, kurie, vadovaujami šauniojo Juozo Banuškevičiaus, atliko keletą senovinių šio krašto dainų.

Liepos 22-24 dienomis fotografas Klaudijus Driskius, padedamas Aukštadvario seniūnės J. Dzencevičienės, monografijos „Aukštadvaris“ vyr. redaktorės Onos Gaidamavičiūtės, menotyrininko Povilo Spurgevičiaus, taip pat lituanistės Živilės Gurauskienės, aplankė Aukštadvario miestelio ir apylinkių žmones – daugiausia – tautodailininkus, tautodailininkes, buvusius mokytojus, senjorus; išfotografuotos Aukštadvario valsčiui priklausančios Aukštadvario (Kristaus Atsimainymo) ir Užuguosčio (Šv. Petro ir Povilo) bažnyčios, Aukštadvario Domininkonų vienuolynas.

Liepos 23 dieną, lyjant vasaros lietui, kartu su Aukštadvario seniūne J. Dzencevičiene, fotografu Klaudijumi Driskiumi, lituaniste, redaktore Živile Gurauskiene dalyvavome Dusmenyse (Trakų r.) surengtoje Oninių šventėje.

Paskutinę ekspedicijos dieną, liepos 24 dieną, visi ekspedicijos dalyviai apsilankė Aukštadvario bažnyčioje pamaldose. Po to ekspedicijos dalyviai susirinko jaukiuose Aukštadvario seniūnės namuose, buvo pavaišinti gardžiais šventiniais pietumis, buvo apdovanoti.

Per 2011 metų Aukštadvario lokalinių tyrimų ekspediciją sudarytų autorinių sutarčių temos:

1) Ona Gaidamavičiūtė. Aukštadvario apylinkių tautodailininkai;

2) Rita Balsevičiūtė. Aukštadvario apylinkių velniaduobės; Aukštadvario apylinkių mitologiniai akmenys;

3) Kazys Venckus. Karapolio vidurinės mokyklos istorija; Aukštadvario vidurinės mokykloskraštotyros muziejus;

4) Antanas Lesys. Aukštadvario valsčiaus partizanai; Aukštadvario valsčiaus savanoriai; kunigas Antanas Čibas;

5) Jovita Niūniavaitė-Lesienė. Aukštadvario valsčiaus šauliai;

6) Živilė Gurauskienė. Dainuojamoji Aukštadvario apylinkių tautosaka; Adomas Mickevičius Aukštadvaryje;

7) Stanislovas Čepinskas. Tarpukario laikotarpio vienkiemių statybų reglamentavimas. Aukštadvario valsčiaus vienkiemių urbanistika ir architektūra;

8) Prof. Libertas Klimka. Merkiškių akmuo; Aukštadvario ir Užuguosčio varpai;

9) Aistė Besakirskaitė. Dailininkas Audrius Mickevičius;

10) Daiva Červokienė. Aukštadvario ir jo apylinkių naujakuriai;

11) Doc. Kazimieras Baranauskas. Aukštadvario regioninio parko žinduolių įvairovė;

12) Povilas Spurgevičius. Aukštadvario bažnyčios istorija ir meninis sprendimas; Aukštadvario domininkonų vienuolynas ir bažnyčia; Užuguosčio bažnyčios archyvinė medžiaga;

13) Anelė Vosyliūtė. Aukštadvario žmonių sveikatingumo problemos;

14) Jonas Aleknavičius. Aukštadvaris šiuolaikiniuose žemėlapiuose;

15) Asta Leskauskaitė. Čižiūnų kaimo gyventojų pravardės;

16) Jadvyga Dzencevičienė. Aukštadvario seniūnijos praeitis ir dabartis; Aukštadvario bendruomenė; Aukštadvario seniūnijos įmonių, įstaigų ir organizacijų sąrašas;

17) Lina Mikutavičienė. Kultūrinių Aukštadvario renginių apžvalga;

18) Ramutė Mackevičienė. Čižiūnų bibliotekos istorija;

19) Elena Mušeikienė. Poetas Valentinas Navickas;

20) Gediminas Pociūnas. Žymūs Aukštadvario sportininkai;

21) Irena Stankevičienė. Bijūnų bendruomenės istorija;

22) Marija Keršienė. Prisiminimai apie Mamą – Zofiją Nausutienė (Nausutytę);

23) Auksė Makšeckienė. Mokytojai Batučiai (rankraštis jau įteiktas „Versmės“ leidyklai);

24) Liongina Šovienė. Aukštadvario poetai;

25) Talvydas Špiliauskas. Aukštadvario apylinkių augmenija ir gyvūnija Lietuvos raudonosios knygos konteste;

26) Vytautas Nairanauskas. Aukštadvario medžiotojų būrelis;

27) Marijonas Mackevičius. Bitininkystės tradicijos Aukštadario apylinkėse;

28) Jolita Survilienė. Regina Budrevičienė;

29) Lina Balevičiūtė. Aukštadvario valsčiaus tremtiniai.

30) Klaudijus Driskius. Fotografijos.

Būsimojoje monografijoje „Aukštadvaris“ bus aprėptos visos su šio miestelio apylinkėmis susiję tyrimo sritys – gamta – biologija, geografija, geologija, istorija, pradedant nuo Aukštadvario proistorės, archeologinės praeities. Būtent birželio 27 – liepos 4 dienomis archeologo Manvydo Vitkūno ir jo studentų iniciatyva buvo toliau kasinėjami (kasinėjimai pradėti prieš metus) Aukštadvario apylinkėse, Jurgionių kaime, plytintys pilkapiai.

Būsimoje monografijoje istorija bus tyrinėjama nuo XVI iki šių dienų – XXI amžiaus. Monografijoje ypatingas dėmesys bus skirtas Dominikonų vienuolyno ir bažnyčios kompleksui, padėjusiam pagrindus formuotis miestelio kultūriniam, visuomeniniam, ūkiniam gyvenimui.

Atskiri, bet ne mažiau svarbūs, skyriai monografijoje bus skiriami ir etninei kultūrai, kalbai, tautosakai. Atskiras skyrius bus skirtas ir įžymiems Aukštadvario krašto žmonėms, naujakuriams.

Norime padėkoti visiems ekspedicijos dalyviams už kiekvieno jų pasiaukojimą ir indėlį rengiant monografiją „Aukštadvaris“.

Dar kartą norime padėkoti svetingiesiems aukštadvariečiams, seniūnei Jadvygai Dzencevičienei už jos ypatingą pagalbą, geranoriškumą ir pasiaukojimą, Aukštadvario žemės ūkio mokyklos kolektyvui, Aukštadvario regioninio parko darbuotojams, Trakų kultūros rūmų Aukštadvario filialui ir visiems kitiems aukštadvariečiams, nuoširdžiai prisidėjusiems prie ekspedicijos rengimo ir programos.

Autorės nuotr.

Nuotraukose:

1. Ekspedicijos Aukštadvaryje akimirka – viešnagė Čižiūnų kaime – pirmoji iš kairės – ekspedicijos vadovė Ona Gaidamavičiūtė, ketvirtoji iš kairės – Aukštadvario seniūnė Jadvyga Dzencevičienė, penktoji iš kairės – redaktorė, lituanistė Živilė Gurauskienė
2. Šiltas priėmimas Aukštadvario seniūnijoje – Aukštadvario seniūnė J. Dzencevičienė apdovanoja ekspedicijos dalyvę Živilę Gurauskienę; prie lango sėdi ekspedicijos dalyvis, architektas Stanislovas Čepinskas, šalia jo – seniūnės padėjėja
3. Džiugi akimirka – Aukštadvario seniūnė J. Dzencevičienė apdovanoja smagiai per ekspediciją padainavusius ir pagrojusius Aukštadvario kapelos atlikėjus
4. Aukštadvario seniūnijoje dainuoja Aukštadvario kapelos atstovai

Naujienos iš interneto