Pagrindinis puslapis Sena Voruta Anykščių šv. Mato bažnyčios šimtmetis

Anykščių šv. Mato bažnyčios šimtmetis

 
Informuojame, kad šių metų rugsėjo 25-27 dienomis Anykščiuose švenčiamas Šv. Mato neogotikinės bažnyčios šimtmečio jubiliejus
 
Penktadienį – sekmadienį anykštėnai ir visos Lietuvos visuomenė kviečiama į šventovės sukakčiai skirtų apeigų ir kultūros renginių programą (pridedama)
 
I. Šventovė ir jos meno vertybės bei sakralinės kultūros skaidos projektai
 
Anykščių Šv. Mato neogotikinė bažnyčia, 2009 m. yra paskelbta regioninės reikšmės nekilnojamąja kultūros vertybe, yra absoliuti miesto dominantė, jos architektūrinis centras. Bažnyčią ypač išskiria aukšti, galingi bokštai, viršuje vainikuoti karūnomis, šventovės fasado atvirumas, jos vertikalės, papuoštos kryžiais. Šimtametis sakralinis pastatas yra ryškiausias Anykščiuose statinys.
 
Pažymėtina, jog šimtmetį mininti bažnyčia, pastatyta 1899−1909 m., jau yra ketvirtoji miesto katalikų šventovė. 1442−1452 m., kuriantis miesteliui, buvo pastatyta Anykščių pirmoji bažnyčia. 1566 m. ir 1671 m. per gaisrus bažnyčia degė ir vėl buvo atstatoma. 1757–1768 m. pastatyta baltų plytų mūro, vienabokštė, barokinė bažnyčia. 1889 m. buvo parengtas bažnyčios padidinimo projektas (inž. Florijonas Vyganovskis), bet valdžia plėsti neleido. Todėl nuspręsta statyti naują šventovę, 1898 m. patvirtintas naujosios bažnyčios projektas (architektas Nikolajus Andrejevas).
 
1896−1898 m. nugriauta senoji bažnyčia. 1899−1909 m. pastatyta naujoji raudonų plytų mūro, dvibokštė, neogotikinė, bazilikinio plano bažnyčia. 1914 m. gruodžio 8 d. bažnyčią konsekravo Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius šv. apaštalo evangelisto Mato titulu. 1909 m. pastatytą šventovę niokojo trys gaisrai. 1915 m. liepos 28 d. vokiečiai susprogdino viršutines bokštų dalis. 1917 m. pastatyti laikini mediniai bokštai. 1928 m. kovo 5 d. gaisro metu sudegė didysis altorius, dalis senojo parapijos archyvo. Iki 1932 m. atstatyti 79 m bokštai (pirmieji bokštai siekę 84 m) ir altorius. 1956 m. birželio 10 d., kirtus žaibui, vėl degė kairysis bažnyčios bokštas (atstatytas po metų). 1969 m. Anykščių Šv. apaštalo Mato bažnyčios klebonu ir dekanato dekanu buvo paskirtas kunigas Albertas Talačka (1921−1999). 1989 m. Popiežius Jonas Paulius II jam suteikė Monsinjoro – Šv. Tėvo garbės kapeliono – titulą.
 
Per beveik tris dešimtmečius (klebonu ir dekanato vadovu dirbo iki 1995) kun. A. Talačka tipiniais bažnytinio meno kūriniai dekoruotą bažnyčią papuošė autentiškais profesionalių menininkų darbais – vitražais, skulptūromis, paveikslais, bareljefais. Monsinjoro rūpesčiu Anykščių Šv. Mato bažnyčia buvo skoningai dekoruota (autorius Vladas Vildžiūnas). Virš pagrindinio įėjimo sumontuotas storo stiklo luitų vitražas „Šv. evangelistas Matas“ (autorė – Anorta Marija Mackėlaitė, meistras Zigmas Laurinaitis, 1972 m.), bažnyčios langus papuošė 13 plono stiklo vitražų (autorė – Anorta Mackėlaitė, meistras Zigmas Laurinaitis, 1971−1986 m.), navose skulptūriniais akcentais įamžintas garsiųjų anykštėnų Konstantino Sirvydo (biusto autorius – skulptorius Jonas Meškelevičius, 1982 m.) ir Klemenso Kairio (portretinio bareljefo autorius skulptorius Leonas Žuklys, memorialinės lentos autorius tautodailininkas Liudas Tarabilda, 1982 m.) atminimas. Šventovei dailininkas Vaidotas Žukas sukūrė tris paveikslus“ „Palaimintasis Jurgis Matulaitis“, „Šv. Kazimieras“, „Krikštas“. Anykščių Šv. apaštalo Mato bažnyčios klebonas, dekanato dekanas monsinjoras Albertas Talačka nuo 1969 m. vertingais meno kūriniais puošė ne tik bažnyčios interjerą, bet ir jos šventorių. Ypač vertinga Vlado Vildžiūno „Kristaus Nazariečio“ skulptūra (1992 m.). Kristaus Motinos kančia įkūnyta Romano Kazlausko „Liūdinčios Madonos“ skulptūroje (1990 m.). Garsiųjų anykštėnų rašytojų tėvai pagerbti Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Antano Kmieliausko skulptūra „Šventoji Šeima“ (1986 m.). Anykščių bažnyčios šventoriaus sienų tuščioms koplytėlėms 1981-1988 m. jaunas dievdirbys Rimas Idzelis išdrožė penkiolika Kryžiaus kelio skulptūrinių kompozicijų.
 
Anykščių parapijai nuo 1995 m. pradėjus vadovauti klebonui, dekanui, kanauninkui Stanislovui Krumpliauskui, buvo įgyvendinti šventovės projektai, kuriais puoselėjamas architektūrinis ansamblis: atlikti šventovės bokštų rekonstrukciniai darbai, įrengtas įspūdingas bažnyčios apšvietimas, išgrįstas naujos dangos takas į šventovę. Ypač reikšmingas klebono S. Krumpliausko darbas – įrengti nauji vargonai. Kryptingai, nuosekliai imta rengti bažnyčioje tarptautinius vargonų muzikos festivalius (nuo 2001 m.). Per Šv. Kalėdas organizuojami teatralizuoti koncertai (nuo 2004 m.), kuriais tęsiama bažnytinių misterijų tradicija, šventovėje rengiamos sakralinio meno ir liturginių daiktų parodos (nuo 2004 m.).
 
Ypač vertingos klebono Stanislovo Krumpliausko ir Anykščių rajono savivaldybės mero Sigučio Obelevičiaus naujausios kultūrinės iniciatyvos: šventovės bokšte numatoma įrengti miesto apžvalgos aikštelė, o senojoje parapijos salėje, 1930 m. pavadintoje Antano Baranausko sale, atidarytas Anykščių sakralinio meno centras, kuriame saugoma ir eksponuojama Monsinjoro A. Talačkos parapijai testamentu padovanota nacionalinės vertės dailės kūrinių kolekcija, biblioteka, archyvas.
 
II. Anykščių sakralinio meno centras ir jame pristatoma A. Talačkos dailės kolekcija
 
Šioje dailės kolekcijos neabejotinas šedevras yra italų tapytojo, žymiausio XVII a. pab. Romos dailininko Karlo Maračio (Carlo Maratti, 1625−1713) kompozicija „Marijos įvesdinimas į šventyklą“. Kolekcijos pasididžiavimas yra ir Europos diduomenės aukštai vertinto portretisto, austrų tapytojo Johano Baptisto Lampio (Johann Baptist Lampi, 1751−1830) sukurtas Užpalių seniūno, Lietuvos armijos generolo kunigaikščio Pranciškaus Sapiegos portretas. Išskirtinis ir kone unikalus eksponatas – nedidelis ant medžio lentos nutapytas nežinomo Romos dailininko kūrinys − Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslas. Sakralumą spinduliuojantis, jautriai atliktas kūrinys primena italų ankstyvojo renesanso meistrų darbus ir siejasi su sakralinės dailės atgimimo ir atsinaujinimo siekusių XIX a. vid. Europos dailininkų (nazarėnų, prerafaelitų, puristų ir kt.) kūriniais.
 
XVII a. pradžioje Bolonijos akademijos pradėtą Renesanso dailės palikimu besiremiančios aiškios ir disciplinuotos, tačiau tuo pat metu barokiškai dinamiškos tapybos kryptį kolekcijoje atstovauja nežinomo XVIII a. pab. dailininko nutapyta šv. Mykolo Arkangelo galva. XVII a. olandų tapybos mokyklai charakteringas nedidelio formato buitinio žanro paveikslėlis „Virtuvėje“. Nemažiau įdomus A. Talačkos kolekcijos kūrinys yra krokuviečio tapytojo, kurį laiką dirbusio ir Lietuvoje, Simono Čechavičiaus (Szymon Czechowicz, 1689−1775) „Autoportretas“ – vienintelis žinomas dailininko autoportretas, pasak žodinės tradicijos, nutapytas 1775 m. prieš pat mirtį (išliko kelios šio portreto kopijos). Lietuvos dailės aukso fondui priskirtinas vieno žymiausių Vilniaus meno mokyklos dailininkų, ilgamečio Vilniaus universiteto Piešimo ir tapybos katedros profesoriaus Jono Rustemo (Jan Rustem, 1762-1835) tapytas nežinomo vyro portretas.
 
Kolekcijoje galima pamatyti taip pat XX a. Lietuvos dailės klasikų Antano Žmuidzinavičiaus (1876–1966), Kazio Šimonio (1887−1978), Jono Mackevičiaus (1872–1954), Jono Janulio (1888–1973), Česlovo Kontrimo (1902–1989), šių dienų menininkų Broniaus Uoginto (g. 1946), Vaidoto Žuko (g.1956), Aistės Ramūnaitės (g. 1957), Egidijaus Rudinsko (g. 1962) ir kt. kūrinius. Be tapybos ir grafikos kūrinių A. Talačkos kolekcijoje yra keletas profesionalių dailininkų sukurtų ar liaudies meistrų išdrožtų skulptūros darbų (šventųjų skulptūrėlių, bareljefų, krucifiksų). Profesionaliajai bažnytinei dailei atstovauja skulptūros „Šv. Augustinas“ ir „Šv. Grigalius Didysis“, greičiausiai anksčiau priklausę skulptūrinei Keturių Bažnyčios Tėvų grupei. Iš liaudiškos stilistikos darbų paminėtina vieno garsiausių ir originaliausių Lietuvos dievdirbių Liongino Šepkos (1907−1985) išdrožta Švč. Mergelės Marijos skulptūrėlė, nuoširdūs ir saviti Juozo Mockūno (1871−1941) darbai (bareljefas „Mišių auka“, krucifiksas).
 
III. Šventovės jubiliejaus programa
 
Anykščių Šv. Mato bažnyčios šimtmečio jubiliejus švenčiamas ypač akcentuojant išskirtinį šventovės sakralinio meno kūrinių vertingumą. Pirmąją jubiliejaus dieną – rugsėjo 25 d. 16 val. Sakralinio meno centre rengimasis susitikimas su šventovėje modernius vertingus kūrinius sukūrusiais dailininkais, o šeštadienio vėlyvą vakarą 21 val. šventovėje rengiama istorijos ir muzikos valanda „Anykščių šventovės šimtmečio balsai“, kuria siekiama aktualiai pristatyti šventovės meninį paveldą.
 
Renginių metu bus pristatyta jubiliejui išleista knyga „Anykščių Šv. Mato bažnyčia. Vadovas“. Gausiai iliustruotame vadove apžvelgiama bažnyčios istorija, architektūra, interjeras. Pateikiamas bažnyčios planas su menotyrininkės Dalios Tarandaitės aprašytais interjero objektais – altoriais, klausyklomis, vitražais, meno kūriniais, taip pat apžvelgiami šventoriuje esantys paminklai bei Kryžiaus kelio stotys. Tai pirmas tokio pobūdžio leidinys Panevėžio vyskupijoje. Leidinį parengė A.Baranausko ir A.Vienuolio−Žukausko memorialinis muziejus, išleido UAB „Savas takas“.
 
Jubiliejaus programoje – iškilmingai aukojamos šv. Mišios (sekmadienį, 27 d., šv. Mišias koncelebruoja Apaštalinio nuncijaus sekretorius Baltijos šalims mons. dr. Jean Fracois Lantheaume, Panevėžio vyskupijos Ordinaras J.E. vyskupas Jonas Kauneckas, vyskupas Juozas Preikšas), Šv. Sakramento adoracijos valandos, susitikimas su šventovėje dirbusiais dvasininkais, sakralinės muzikos koncertai, kiti kultūros renginiai (Sakralinio meno centre eksponuojamos parodos ir kt.).
 
Detali programa pridedama (ji paskelbta svetainės www.anyksta.lt skyriuje Informacija, ten publikuojama ir virtuali šventovės istorijos ir jos meno vertybių paroda)
 
Anykščių šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios 100−ečio sukakties, titulinių šv.Mato atlaidų, 40−ties valandų švč. Sakramento adoracijos programa:
 
2009 m. rugsėjo 25 d., penktadienis
 
ATLAIDŲ PIRMOJI DIENA – KUNIGŲ DIENA
 
8.00 val. − šv. Mišios aukojamos už mirusius parapijiečius. Švč. Sakramento išstatymas ir adoracija iki Votyvos
 
10.00 val. − šv. Mišios aukojamos už krikščionių bendrijas: Gyvojo Rožinio draugiją, Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenę, Pranciškonų Tretininkes, Marijos Legioną, Eucharistinio Jėzaus seserų sodales. Homiliją sako kun. Mangirdas Maasas.
Tarp Votyvos ir Sumos šv. Mišių − Švč. Sakramento adoracija
 
12.00 val. − Sumos šv. Mišios, aukojamos už parapijoje dirbančius ir dirbusius kunigus. Šv. Mišias koncelebruos kunigai, susiję su Šv.Mato bažnyčia. Homiliją sako dr. kan. Robertas Pukenis.
 
Po šv. Mišių − prisiminimų popietė „Kunigystės metai Anykščiuose“. Švč. Sakramento adoracija iki vakarinių šv. Mišių
 
16.00 val. − sakralinio meno centre susitikimas su Anykščių Šv. Mato bažnyčiai kūrusiais dailininkais: Rimu Idzeliu, Romanu Kazlausku, Antanu Kmieliausku, Vladu Vildžiūnu ir Vaidotu Žuku
 
Knygos „Anykščių Šv. Mato bažnyčia. Vadovas“ pristatymas
 
Muzikuos Lina Verbickaitė (klavišiniai) ir Dainius Verbickas (klarnetas)
 
Renginio moderatoriai − D. Tarandaitė ir A.Verbickas
 
18.00 val. − šv. Mišios aukojamos už Anykščių Šv. Mato bažnyčios statytojus, menininkus, kūrusius bažnyčiai, ir bažnyčios geradarius
 
2009 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis
 
ATLAIDŲ ANTROJI DIENA
 
8.00 val. − šv. Mišios, aukojamos už procesijos dalyvius ir patarnautojus. Po šv. Mišių − Švč. Sakramento adoracija iki Votyvos
 
10.00 val. − šv. Mišios, aukojamos įvairiomis intencijomis. Homiliją sako kun. Ričardas Banys
 
11 val. − Muzikos valanda. Dalyvauja solistė Rita Preikšaitė, vargonuoja Dalia Jatautaitė
 
12 val. − Sumos šv. Mišias aukos vyskupas Juozas Preikšas už parapijos krikščioniškas šeimas. Homiliją sako kunigas Ričardas Banys. Po Sumos šv. Mišių prie didžiųjų bažnyčios vartų vyks automobilių šventinimas. Švč. Sakramento adoracija iki vakarinių šv. Mišių
 
18.00 val. − šv. Mišios, aukojamos už parapijos katechetus
 
21.00 val. − Istorijos ir muzikos valanda Šv. Mato bažnyčioje „Šventovės šimtmečio balsai“. Kan. Stanislovas Krumpliauskas. Įžangos žodis
 
Kun. Mangirdas Maasas. Senosios barokinės bažnyčios išplėtimo ir naujosios šventovės statybos istorija ikonografijoje
 
Dalia Tarandaitė. Neogotikinės Anykščių šventovės interjero dekoro pirminė koncepcija ir jos išplėtojimas
 
Vytautas Balčiūnas. Anykščių bažnyčios vaizdiniai poeto Antano Baranausko tekstuose
 
Knygos „Anykščių Šv. Mato bažnyčia. Vadovas“ pristatymas
 
Gieda folkloro ansamblis „Valaukis“ (vad. Regina Stumburienė), kamerinis choras „Salve Cantus“ (vad. Rimvydas Griauzdė), jaunimo šlovinimo grupė
 
2009 m. rugsėjo 27 d., sekmadienis
 
ATLAIDŲ TREČIOJI DIENA
 
8.00 val. − šv. Mišios, aukojamos už parapijos „Caritas“ ir socialinius darbuotojus, už vienišus ir senyvus žmones bei jų globėjus. Po šv. Mišių − Švč.Sakramento adoracija
 
10.00 val. − šv. Mišios, aukojamos už parapijos gyvus ir mirusius choristus, giedorius ir jų vadovus. Homiliją sako kun. Ričardas Banys
 
11 val. − Anykščių vaikų muzikos moksleivių koncertas (vad. Kristina Vičinienė)
 
11.30 val. − Vyskupo J.Kaunecko ir maldininkų iš Panevėžio sutikimas Anykščių geležinkelio stotyje
 
12.00 val. − procesija ir šv. Mišios už parapiją, kurias koncelebruoja Apaštalinio nuncijaus sekretorius Baltijos šalims mons. dr. Jean Fracois Lantheaume, Panevėžio vyskupijos Ordinaras J.E. vyskupas Jonas Kauneckas, vyskupas Juozas Preikšas. Gieda Anykščių bažnyčios Sumos ir „Salve Cantus“ chorai
 
Šv. Mišios transliuojamos per „Marijos radiją“, po pamaldų – tikinčiųjų bendravimas su „Marijos radijo“ darbuotojais
 
Po Sumos – bažnyčios 100−ečiui skirto paminklo pašventinimas šventoriuje. Šv. Sakramento adoracija iki vakarinių šv. Mišių
 
17.00 val. − Šv. Sakramento pagarbinimas. Gieda Gospel choras (vad. Emilija Krikščiūnaitė)
 
18.00 val. − šv. Mišios, aukojamos už parapijos jaunimą ir jų tėvus. Dalyvauja vaikai ir jaunimas, besiruošiantys priimti pirmąją Šv. Komuniją ir Sutvirtinimo sakramentą, bei jų tėvai
 
Pastaba: Švč. Sakramentą adoruoja visi, kurie myli Kristų, Jam priklauso, Jam paveda savo rūpesčius, ateitį, į Jo rankas sudeda savo gyvenimo viltį
 
Atlaidus švenčiame ne tik išoriškai, bet dvasiškai: eidami šv. Sakramentų, priimdami šv. Komuniją, dalyvaudami šv. Mišiose, meldžiamės, adoruojame, tokiu būdu tampame dvasingesni.
 
Atlaidų metu aukos bus renkamos bažnyčios remontams
 
Informaciją apie jubiliejaus kultūros renginių programą teikia:
 
Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio−Žukausko muziejaus direktorius Antanas Verbickas (tel. (8 381) 58 015; 8 612 81067). Žiniasklaidai reikalingas iliustracines nuotraukas teikia Rasa Bražėnaitė e-paštu rasabraz@gmail.com, tel. 8 682 12276

 

Naujienos iš interneto