Pagrindinis puslapis Istorija Žurnalo „Trimitas“ (1920–1940) dzūkiška kronika

Žurnalo „Trimitas“ (1920–1940) dzūkiška kronika

Šarūnas ŠIMKEVIČIUS, Alytus

 1. Žinutė apie 1920 02 03. Lenkai 8 – 9 varstų ilgumo grandine puolė Alovę ir Taknėnus ties Alytum. Sutikę tvirtą mūsų pasipriešinimą, paliko 2 nukautais ir pasitraukė //1920. Pirmieji m. (Spalio 6) Nr. 1. P. 21.
 2. Alytus. Antai, eina mūsų šauliai keliu. Pakelėje sėdi pikta boba. Klausias jos kelio. Boba atšauna: „Ja, tego baraniego języka nie rozumiem“. Ale kai šaulys jai ne „Językiem“ – tuoj suprato //1920. Pirmieji m. (Spalio 6) Nr. 2. P. 19.
 3. Kirvelis Nusmuko. Šaulių dienynas. Mano darbuotės apyskaita. [Aukštadvario, Onuškio, Valkininkų aprašymai] //1920. Pirmieji m. (Rugsėjo 22) Nr. 8. P. 12 – 13.
 4. Juodyla. Varėna, Alytaus apskr. [apie šaulius] //1920. Pirmieji m. (Rugsėjo 29) Nr. 9. P. 24.
 5. Lt. Jurg – čius. Varėna, Alytaus apskr. Š. m. rugsėjo 24, 25 ir 26 d. vietiniai gyventojai labai išsigandę laukė tarsi paskutiniosios teismo dienos: legionai buvo prisiartinę prie Nočios, Marcinkonių ir netoli Varėnos stoties. Visi jaunesnieji žydai ir žydaitės išbėgo Alytun. Taip pat buvo išvažiavusios ir vienintelės Varėnos įstaigos – milicijos nuovada ir paštas. Tarp Nočios, Varėnos ir Marcinkonių pašėlusiai veikė lenkų partizanai: ardė Vilniaus – Gardino gelžkelį, iš pasalų šaudė mūsų kareivius, buvo apšaudę net Varėnos stotį ir tt. Bet ir mūsų kai kurių kaimų gyventojai, veikia geriau net už šlėktas: visi nuo jauniausiojo iki seniausiojo apsiginklavo, virto šauliais ir medžiojo lenkus. Nežiopso ir tolimesnieji kaimai, drąsiai baidydami iš krūmų lenkų strzelcų kiškius. Net okupacijų metu jie nė su vienais okupantais geruoju nesugyvendavo.

Paskutinių įvykių dienomis lenkai be jokios priežasties sušaudė Marcinkonių kleboną kun. Raštutį ir keletą ūkininkų. Nočioje netikėtai aptiko keletą mūsų kareivių bevakarieniaujant ir dviem nukapojo rankas! // 1920. Pirmieji m. (Spalio 6) Nr. 10. P. 17 – 18.

 1. Šaulių štabo pranešimas [apie įvykius prie Merkinės] //1920. Pirmieji m. (Spalio 6) Nr. 10. P. 25 – 26.
 2. Pabėgėlis. Iš kovų ties Varėna (mūsų korespondento) [Varėnos, Kargūnų ir Bagočių kaimų aprašymai] //1920. Pirmieji m. (Spalio 13) Nr. 11. P. 21 – 23.
 3. Šaulys Kelmelis. Kapčiamiestis [žinutė apie šaulius] //1920. Pirmieji m. (Spalio 22) Nr. 12. P. 13.
 4. Žinios iš fronto. Spalio 16 d. 8 val. ryto 50 lenkų raitelių puolė Valkininkų miestelį. Mūsų buvo vos mažas būrelis. Spaudžiami daug skaitilingesnio priešo mūsiškiai pasitraukė, pašovę 4 lenkų arklius ir sužeidę 10 jų kareivių. Paėmę Valkininkus, lenkai išplėšė visas krautuves ir kleboniją. Išplėštoji gyventojų manta išvežta 28 vežimais. Pabaigę plėšimą, lenkai išsivarė su savim vietinį kleboną kun. Karvelį, kamandorį kun. Cibulskį, vaistininką ir rabiną. Rabiną paskui paleido [aprašomi įvykiai prie Varėnos, Leipalingio] //1920. Pirmieji m. (Spalio 22) Nr. 12. P. 18 – 19.
 5. [perspausdinta informacija iš „Laisvės” laikraščio, rašoma apie Dzūkijos partizanus, minimi sužeisti ir patekę į nelaisvę šauliai, 300 partizanų iš vieno kaimo] //1920. Pirmieji m. (Lapkričio 4) Nr. 14. P. 22.
 6. Šaulių žinios [žinutės apie kovas su lenkais Perlojoje, Kapiniškėse, Varėnoje] //1921. Antrieji m.(Sausio 22) Nr. 3. P. 24.
 7. Žvirėnas M. Aukos Lietuvos šaulių sąjungai. […] 6. Alytuje per rinkliavą dėžutėmis 3/X. 1425.84 auks. 8. alytaus apskr. kareivių prietelių draugijos surinkta per rinkliavas Alytuje ir Jiezne. 2777.09 auks. 9. 2) 33 rusų caro pop. rub. 3) 120 sovietų rubl. 4) 32 lenkų markės ir 5) 25 centai Kanados sidabr. 16. alytaus žydų bendrovė 1200 auks. Produktais ir daiktais. […] 2. panelės Jasiukonytės surinkta Metelių valsč. Alytaus apskr. : 40 šmotukų audeklo, 2 kelnės, 13 marškinių, 13 rankluoščių, 22 šmotai linų, 4 pirštinės, 1 paklodė ir pirštinėms siūlų. //1920. Pirmieji m. (Lapkričio 4) Nr. 5. P. 31.
 8. Skyriaus vado padėjėjas. Alytus [šaulių suvažiavimas] //1921. Antrieji m. (Vasario 26) Nr. 8. P. 25.
 9. Pirmo Alytaus šaulių atstovų suvažiavimo prezidiumo sveikinimas 1921 02 25 LŠS CV //1921. Pirmieji m. (Kovo 5) Nr. 9. P. 23 – 24.
 10. Valdyba. Iš Alytaus skyriaus valdybos [sveikinimas] //1921. Antrieji m. (Balandžio 9) Nr. 13. P. 15.
 11. Perlojiškiai. Aukos Lietuvos šaulių Perlojos skyriui //1921. Antrieji m. (Balandžio 9) Nr. 13. P. 31 – 32.
 12. Ministerių kelionė į Alytų //1921. Antrieji m. (Gegužės 14) Nr. 18(38). P. 8.
 13. Matęs. Perloja //1921. Antrieji m. (Gegužės 28) Nr. 20(40). P. 31 – 32.
 14. Narys. Nemunaitis (Alytaus apskr.) Per L. Š metinę šventę birželio 23 ir 24 d. Nemunaičio būrys iškilmingai apvaikščiojo. Pirmą dieną iš vakaro susirinkę visi šauliai išsirikiavo, išklausė prakalbas, sugiedojo Liet. Himną ir pagerbti žuvusiems draugams tris kartus iššovė. Paskui nešdami tautines vėliavas ir Liet. Vytį dainuodami pavaikščiojo po miestelį ir grįžo į mokyklą, kuri buvo gražiai išpuošta. Vakare degino smalines ugnis, šoko ir žaidė. Rytojaus dieną susirinko bažnyčioje išklausė pamaldų ir pamokslo, kurį sakė kleb. apie Liet. šaulių vertybę.

Mūsų būriui teko nukentėti nuo vietinių dvarininkų, kurie visokiais būdais šaulius šmeižė ir skundė žvalgybai ir milicijai, o tie, tikėdami visokiems šmeižikams, darė kratas būrio valdyboje, areštavo kai kuriuos narius ir be reikalo kankino.

Nežiūrint to visko, šis būrys per savo šventę parodė tvirtumo ir patvarumo, nes jis pasirengęs kovoti ligi paskutinio kraujo lašo, savo Tėvynę ginti nuo priešų //1921. Antrieji m. (Liepos 16) Nr. 27(47). P. 31.

 1. Merkinės šaulys. Merkinė [iš šaulių gyvenimo] // 1921. Antrieji m. (Liepos 23) Nr. 28(48) P. 28.
 2. Lietuvos piliečių protesto balsai [Merkinės, Nemunaičio, Varėnos. Perlojos, Nedzingės, Seinų, Lazdijų, Rudaminos, Veisiejų, Būdviečio, Kučiūnų, Šventežerio ir kt.] // 1921. Antrieji m. (Rugpjūčio 6) Nr. 30(50) P. 2 – 4.
 3. Protesto mitingai [Prienai, Balbieriškis, Butrimonys] // 1921. Antrieji m. (Rugsėjo 3) Nr. 34(54) P. 9 – 10.
 4. Kudlius. Kučiūnai [vietovės aprašymas, bažnyčia, šaulių reikalai] // 1921. Antrieji m. (Rugsėjo 17) Nr. 36(56) P. 9.
 5. Perloja [aukos šaulių sąjungai] // 1921. Antrieji m. (Rugsėjo 24) Nr. 37(57) P. 10.
 6. Alytaus šaulys. Šauliai pabuskime! [kvietimas dirbti šaulišką darbą] // 1921. Antrieji m. (Spalio 8) Nr. 39(59) P. 24 – 25.
 7. Šventaragis. Lazdijai [ministrų apsilankymas] // 1921. Antrieji m. (Spalio 8) Nr. 39(59) P. 29 – 30.
 8. Apuokas. Rakelija (Seinų apskr.) [Alnų dvaras, kovos sulenkais] // 1921. Antrieji m. (Spalio 22) Nr. 41(61) P. 30.
 9. Marcinkonys [kovos sulenkais] // 1921. Antrieji m. (Spalio22) Nr. 41(61) P. 31.
 10. Liškiavos šaulys. Liškiava [vaidinimai, kultūrinė veikla] // 1921. Antrieji m. (Lapkričio 5) Nr. 43(63) P. 30.
 11. Balčiūnas J. Alovė [mitingas] // 1921. Antrieji m. (Lapkričio 26) Nr. 44(64) P. 28.
 12. Šventaragis. Lazdijai [blaivybės judėjimas] // 1921. Antrieji m. (Lapkričio 26) Nr. 44(64) P. 31.
 13. Parašai. Rakelija (Seinų apskr.) [kovos su lenkais] // 1921. Antrieji m. (Lapkričio 5) Nr. 47(67) P. 31.
 14. Juozapas. Ūdrija. Šaulių būrio veikla: Būrys susikūrė 1920 spalio mėn. Nuo to laiko suruošta 3 vakarėliai, 1 gegužinė su dainomis, deklamacijomis, šokiais, žaidimais ir skrajojančia krasa, dabar visuotinio būrio susirinkimo nutarta įsteigti prie būrio knygynėlį: iš praeito laiko ižde randasi 500 auks. lėšų knygyno užvedimui; pasiturintieji nariai aukojo kiekvienas po vieną sieksnį lentos padarymui knygynui šėpos. Išrinkta švietimo komisija: mok. V. Žilionis, vald. Nariai J. Pangonis ir A. Zubras, kurios rūpesčiu įsteigti vakariniai kursai suaugusiems, prie Ūdrijos mokyklos. Kursus lanko apie 30 asmenų. // 1922. Tretieji m. (Sausio 7) Nr. 1(71) P. 13.
 15. Šaulys. Perloja [kovos su lenkais, šaulių veikla] // 1922. Tretieji m. (Sausio 14) Nr. 2(72) P. 12.
 16. Vėjalis. Seinai [okupuoto krašto gyvenimas, plati korespondencija] // 1922. Tretieji m. (Vasario 11) Nr. 6(76) P. 13.
 17. Apuokas. Nepriklausoma “riežpublika“. Seinų apskr., Kapčiamiesčio valsč. iš kaimų Varviškės ir Sventijansko, esančių neutralinėje zonoje, šiapus demarkacijos linijos, susitvėrė tikra plėšikų respublika. Ne vienas pilietis nuo šių žmogžudžių rankos jau guli šaltuose kapuose. Žmonės seniai jau buvo susirūpinę šiuo klausimu, ir prašė Lietuvos valdžios pagalbos, kad apsaugotų jų gyvybę ir turtą. Gale net apskrities tarybos posėdin buvo įneštas šis klausimas, bet iki šio valdžios, be paprasto kaltininkų ieškojimo, jokių griežtesnių žygių nebuvo daroma, kad pašalinus pavojų.
 18. Minėtoji „respublika“ turi savo globoj didžiąją dalį Kapčiamiesčio – valdžios globojamų miškų. Beveik kiekvienas gyventojas yra pasistatęs naujas trobas, ir varo smarkią „prekybą“ su Lenkija, statydami medžius į Sapockinę ir Gardiną. Ypač jie pasižymėjo dabartiniu metu. Net lenkams jie įkyrėjo, ir šie pranešė mūsų vietos valdžiai, kad užimtų respubliką ir išgaudytų banditus, ir dar patys pažadėjo pabėgusius jų pusėn atiduoti. Tam tikslui milicijos vadas vasario 13 d. pasiuntė 18 milicininkų. Milicininkams nuvykus į paskirtą vietą visi žmogžudžiai pabėgo į Lenkiją, bet lenkai nei vieno nepagavo. Vasario 19 d. pas minėtus milicininkus buvo atjojęs lenkų žandarmerijos seržantas pasitarti ir sakė, kad čia ne jų žemė ir daugiau čia jie neisią. Tačiau tą patį vakarą 11 val. tas pats seržantas su 45 budeliais: partizanais – žmogžudžiais legionininkais ir žandarais užpuolė mūsų milicininkus, kurie stovėjo pasiskirstę į dvi dalis miškuose 3 km atstumu. Sugautuosius milicininkus begėdiškai kankino ir mušė šautuvų buožėmis. Sumuštus nurengė ir suklupdė prieš paveikslą duoti prisiegą, kad daugiau Lietuvos valdžiai netarnautų ir į jų „respubliką“ neitų. Prisiegą patvirtino dar iš eilės mušdami šautuvo buože. Dar gerokai be skaičiaus sumušę, nuogus ir basus paleido namo. „Karžygių“ tarpe pasižymėjo Geda iš Sventijansko, kuris dar 1919 m. buvo areštuotas, sėdėjo Kauno kalėjime, ir tik jo tėvui sudėjus 2000 auksinų šis Nepriklausomybės priešas buvo paleistas ir pabėgo. Antras „karžygys“ – Geda, pirmojo brolis, dar prieš šį įvykį yra pasižymėjęs, šaudydamas girininką Žukauską, irgi buvo areštuotas ir sėdėjo Lazdijų kalėjime, bet nežinia kodėl ir šis žmogžudys buvo paliuosuotas? Milicininkui Varnelei, kuris buvo jį sugavęs, dabar sudaužė brauningu galvą, kadangi jį pažino, ir būtų užmušęs, bet jo laimei pavyko pabėgti. Nežinau, kaip toliau bus, bet iki šiol valdžia po šio įvykio nėra dariusi jokių žygių, nors ir tie patys sudaužytieji milicininkai pasiryžę antrą kartą drąsiai stoti prieš tuos žmogžudžius. Taip toliau toleruoti negalima, nes čia yra antras Seinų incidentas, ir jeigu dar ir toliau bus taip reaguojama, kaip iki šiol, tai jie iššmugliuos visą valstybinį mišką, kas labai skaudžiai atsilieps apskrities padėčiai. // 1922. Tretieji m. (Kovo 18) Nr. 11(81). P. 30 – 31.
 19. Savaitės įvykiai. [Birštono kurorto atstatymas] // 1922. Tretieji m. (Balandžio 30) Nr. 16(86). P. 7 – 8.
 20. Lazdijų b. šv. K – ja. Lazdijai [vaidinimas ir vakaras, surengtas nukentėjusiems nuo lenkų paremti] // 1922. Tretieji m. (Gegužės 20) Nr. 19(89). P. 15.
 21. Jaunas Šaulys. Ūdrija [vakaras knygynėlio steigimui paremti] // 1922. Tretieji m. (Gegužės 27) Nr. 20(90). P. 13.
 22. Pr. Stakliškės. Alytaus apskr. gegužės 25 d. atvykusio iš Alytaus instr. Stakevičiaus
 23. Ilgesys. Už brangiąją šalį… (žuvusių dr. šaulių atminimui) [apie Alytaus šaulius] // 1922. Tretieji m. (Rugpjūčio 5) Nr. 30(100). P. 14 – 15.
 24. Misiūnas. Prienai [šaulių rinkliava žuvusiųjų karių paminklui Alytuje] // 1922. Tretieji m. (Rugpjūčio 19) Nr. 32(102). P. 32.
 25. Sargybos šaulys. Jieznas [iškilmės Amerikos pripažinimo Lietuvos de jure proga] // 1922. Tretieji m. (Rugpjūčio 26) Nr. 33(103). P. 29.
 26. Matęs M.M. Balbieriškis [šaulių vakaras dvare] // 1922. Tretieji m. (Rugpjūčio 26) Nr. 33(103). P. 29.
 27. Dzūkų Klajūnas. Seirijai [vaidinimai] // 1922. Tretieji m. (Rugpjūčio 26) Nr. 33(103). P. 30 – 31.
 28. Ten buvęs. Balbieriškis [šaulių susirinkimas] // 1922. Tretieji m. (Spalio 7) Nr. 39(109). P. 31.
 29. Nekrologas. Spalio 25 dieną kelionėje į Simną plėšikų buvo užpultas ir nužudytas šaulys studentas Jurgis Krasnickas. Tai buvo uolus mūsų idėjos draugas, nenuilstamas darbininkas ir karštas Tėvynės mylėtojas. Tegul tau, brangus drauge, bus lengva gimtosios šalies žemelė. Didžiai nuliūdę Marijampolės būrio šauliai // 1922. Tretieji m. (Lapkričio 18) Nr. 45(115). P. 31.
 30. Simnas [žmonių apgavikai, veikiantys įvedant litus] // 1922. Tretieji m. (Gruodžio 9) Nr. 48(118). P. 30.
 31. Alytus [girtuokliavimai] // 1922. Tretieji m. (Gruodžio 9) Nr. 48(118). P. 30.
 32. Vėl baisios žudynės [lenkų išžudyti žmonės Kučiūnuose] // 1922. Tretieji m. (Gruodžio 18) Nr. 49(119). P. 1 – 3.
 33. A. Vėjalis. Iš neutralinės juostos [Kučiūnai, Sapiegiškės, lenkų plėšikavimas] // 1923. Ketvirtieji m. (Vasario 8) Nr. 126. P. 12 – 13.
 34. Jungą nešąs. Iš neutralinės juostos [lenkai užpuolė Kalvių kaimą netoli Kapčiamiesčio, užpultas ir Gerdašių kaimas, lenkų plėšikavimas] // 1923. Ketvirtieji m. (Vasario 14) Nr. 127. P. 8.
 35. Miškelis. Rudamina [mitingas] // 1923. Ketvirtieji m. (Vasario 14) Nr. 127. P. 32.
 36. Ten buvęs. Krokialaukis [susirinkimas] // 1923. Ketvirtieji m. (Gegužės 3) Nr. 137. P. 28.
 37. Butrimonys [vakaras su pasilinksminimais] // 1923. Ketvirtieji m. (Gegužės 3) Nr. 137. P. 28 – 29.
 38. J. S. Veisiejai [viešas vakaras] // 1923. Ketvirtieji m. (Gegužės 17) Nr. 139. P. 26.
 39. Veisiejai [susirinkimas] // 1923. Ketvirtieji m. (Gegužės 17) Nr. 139. P. 26 – 27.
 40. Špiegas. Seirijai [vaidinimas] // 1923. Ketvirtieji m. (Gegužės 24) Nr. 140. P. 30.
 41. Špiegas. Seirijai [viešas vakaras, vaidinimas] // 1923. Ketvirtieji m. (Gegužės 24) Nr. 140. P. 30.
 42. Butrimonys [vakaras su vaidinimais] // 1923. Ketvirtieji m. (Birželio 7) Nr. 142. P. 26.
 43. Sargybinis šaulys. Jieznas [gegužinė] // 1923. Ketvirtieji m. (Birželio 28) Nr. 145. P. 28 – 29.
 44. Kovotojas. Ūdrija [meninė šaulių šventė ant Aniškio piliakalnio] // 1923. Ketvirtieji m. (Liepos 5) Nr. 146. P. 30 – 31.
 45. J. S. Kučiūnai [šaulių būrio vakaras, trūko tvarkos] // 1923. Ketvirtieji m. (Liepos 19) Nr. 148. P. 29.
 46. I. S. Veisiejai [šaulių šventė] // 1923. Ketvirtieji m. (Liepos 19) Nr. 148. P. 30 – 31.
 47. Merkinė [Merkinės pašto įstaigoje nuo š. m. liepos m. 16 d. įvesta piniginė operacija] // 1923. Ketvirtieji m. (Rugpjūčio 2 ) Nr. 150. P. 4.
 48. F. Strielutis. Butrimonys [nutarta suruošti gegužinę su loterija ir sportu ir padidinti ir sutvarkyti biblioteką, kurioje apie 250 knygų] // 1923. Ketvirtieji m. (Rugpjūčio 9) Nr. 151. P. 28.
 49. J. Saikevičius. Jieznas [būryje nebuvo nė vienos moters – šaulės] // 1923. Ketvirtieji m. (Rugpjūčio 9) Nr. 151. P. 28.
 50. Kovotojas. Ūdrija [rinkliava paminklo J. Blozneliui statymui Alytuje] //1923. Ketvirtieji m. (Rugpjūčio 9) Nr. 151. P. 29.
 51. J. Vilkapėdis. Lazdijai [būrių atstovų suvažiavimas] //1923. Ketvirtieji m. (Rugpjūčio 30) Nr. 154. P. 29 – 30.
 52. J. S. Veisiejai [šauliai vienbalsiai nutarė sudėti kiekvienas po 5 litus ir kitais metais užsiimti kokia nors prekyba. Be to, šaulys P. Rėkus vienas pasiūlė 200 litų, kad tik užkirtus kelią žydų biznieriams] //1923. Ketvirtieji m. (Spalio 4) Nr. 159. P. 30.
 53. Jurginis. Veisiejai [šaulių būrio susirinkimas. Baigiantis susirinkimui iš kur tai atsirado būrio vadas, matyt, gerokai įkaušęs ir pradėjo save pristatinėti, net po keliolika kartų „Aš esu būrio vadas“]. //1923. Ketvirtieji m. (Lapkričio 29) Nr. 167. P. 30.
 54. Jurginis. Petraškai. Seinų apskr. [šaulių ir pavasarininkų įsteigti vakariniai kursai suaugusiems] //1923. Ketvirtieji m. (Lapkričio 29) Nr. 167. P. 30.
 55. Šlubas šaulys. Nedzingė [trūksta iniciatyvos] //1923. Ketvirtieji m. (Gruodžio 13) Nr. 168. P. 29.
 56. Seniausieji žmonės Lietuvoje [minima ir 104 m. amžiaus Kristė Remeikienė iš Meškučių kaimo, Nedzingės valsč., bei 120 metų Jusevičius Andrius iš Daugų] //1923. Ketvirtieji m. (Gruodžio 22) Nr. 169. P. 35.
 57. Žemaitis. Telšiai. Čia daug ermyderių sukėlė „Telšių žinios“ su priedu „Telšių pliumpis“. Šį šapirografuotą laikraštėlį jau kelintas mėnuo leidžia vietos šaulių skyrius, redaguoja sk. vadas Radišauskas. Laikraštėly, ypač „Pliumpyje“ buvo įdėta gana daug karikatūrų, pašiepiančių kai kuriuos visuomeninio gyvenimo reiškinius. Dėl šios priežasties atsirado asmenų, kurie nusistatė prieš laikraštėlį; ypač rūstauja tie, kurie buvo tose karikatūrose pašiepti. Sausio 2 d. jie padarė susirinkimą, kuriame dalyvavo tik parinktieji asmenys, ir nutarė, kad laikraštėlis kenksmingas. Šiame susirinkime būta gana daug laikraštėlio kenksmingumo įrodymų. Taip. Jame buvo tilpusi karikatūra, kur prie stalo sėdi keturi kortininkai. Vienas jų vienoje rankoje laiko kortas, kitoje – buteliuką. Štai p. vietos komendantas ima tikrinti, kad tai jis su tuo buteliuku esąs parodytas. Arba vėl. Tilpo žinutė, kad vienos šeimynos tėvas, turįs gražią pačią ir porą vaikų, vieną kartą pasielgęs taip, kad tas pasielgimas jokiu būdu nesuderinamas su ištikimybe žmonai… Ir štai p. V. ima tikrinti, kad tai tikrai apie jį žinutė skelbusi. Yra ir daugiau visai nerimtų kaltinimų laikraštėliui. „Telšių žinių“ ir „Pliumpio“ šalininkai, kurių esama daug daugiau, sausio 7 d. šaukia kitą susirinkimą laikraštėlio parėmimui. Įdomu, kuo ši kova baigsis. O susirėmė didelės galybės: čia visa Žemaitijos sostinė dalyvauja. [turime labai įdomius faktus iš Simo Radišausko [vėliau alytiškis, vienas Alytaus periodinės spaudos kūrėjų] leidybinės veiklos Žemaitijoje. Matome, kokią reikšmę ir susidomėjimą, bei reakciją kėlė spaudos pasirodymas provincijos mieste. Panašu į Alytaus miestą, kur bandyta leisti humoro laikraščius]. //1924. Penktieji m. (Sausio 10) Nr. 171. P. 26 – 27.
 58. V. Meldas. Alytus. Alytus randasi abipus Nemuno. Todėl prie ruso Alytus buvo dviejose gubernijose, Vilniaus ir Suvalkų. Tada buvo paprastas miestelis su valsčiaus, sykiu ir miesto, valdyba. Dabar apskrities miestas, kuriame susipietę visos apskrities įstaigos. Miestas turi valdybą. Pats miestas stovi ant abiejų Nemuno krantų. Gatvės išrodo iškraipytos, nelygios, kreivos, negrįstos; rudenį ir pavasarį dideliausi purvynai. Per visą miestą eina plentas ir viena, kokiu tai be jokių šaligatvių.

Namai daugiausia vienu gyvenimu, mediniai; yra ir mūrinių, bet mediniai užima didelę dalį miesto.

Už miesto į stotį dalis miško išparceliuota ir žmonėms išdalinta. Čia jau naujų namų pastatyta. Bet vis tik to neužtenka, nes daugelis žmonių, negavę sklypų, nukasa kur kalnelį ir stato sau namą.

Iš visa ko matyti, kad Alytus auga, tik reikia, kad jis tvarkingai augtų. O tuo tarpu nesimato, kad kas rimtai rūpintųsi tuo miesto augimu ir kultūrinimu //1924. Penktieji m. (Sausio 31) Nr. 174. P. 25 – 26.

 1. Lazdijų šaulių loterija //1924. Penktieji m. (Sausio 31) Nr. 174. P. 32.
 2. Numatomi dalinti dvarai 1924 m. Alytaus apskrityje. Dambavargio dv. 100 ha, Spernios – 15, Kalesninkų – 400, Metelicos – 160, Mergalaukio – 250, Činčiauninkų su palivarkais: Pasiekų, Balivčiškių ir Pasimnyčio – 400, Buktininkų – 300, Alytaus – 300, Alytaus fortai – 41, Trezantolio dv. – 202, Juozapavo, Veselničkos ir Vincentavos paliv. – 180, Balia Guros dv. – 100, Obelytės – 98, Metelių – 300, Obelninkų – 200, Tamuliškių – 100, Pitrakės – 100, Pramezio su Peršėkės paliv. – 500, Muiželėnų paliv. – 60, Butrimiškių – 100, Skersnės – 110, Pavartėnų k. žemės sk. – 4, Baltosios Alovės dv. su paliv. – 314, Jonapolis su paliv. – 317, Ilgų – 500, Norkūnų paliv. – 167, Mardosų – 200, Sabališkių – 453, Kižių – 141, Bulkos su Kriaunių paliv. – 250, Genartiškių dv. centras – 80, Stackiškių – 142, Lelionių – 138, Vaištartonių – 100, pieva „Dvišakis“ – 2, Junčionių dv. su Rozgardiškio paliv. – 163, Aukštosios Liškiavos – 292, Kudrėnų su paliv. – 326, Panemunės dv. miškas – 40, Jokubiškio karčemos daržas – 0,5, Kromykų – 153, Snaigupės – 233, Rusingių – 341, Bendrių – 246, Geištariškių paliv. – 60, Miroslavo miesto plecius – 3, pieva „Žembrė“ – 56, karčiamų daržai Balkasodžio, Mankūnų, Nemunaičio, Semeniškių kaimų – po 2, Dabriškių – 188, Krokialaukio majorato plecius – 13, Zaleskaučiznos dv. – 167, Burliūnų paliv. – 220, Gervėnų karčiamos daržas – 1, Žagarių karčiamos daržinė – 1, Peludžių paliv. – 80, Lapšių dv. – 112, Mankūnėlių – 140, Račkauciznos su paliv. Buivydų ir Katiniškių – 400, Sagaro – 250, Ziručiškių – 300, Grarkonių kaime „Škiminai“ – 13, Pieštuvėnų dv. – 191, Lelionių su paliv. Morlinava ir Tapoluvka – 557, Jogalinos – 147, Merkinės miesto plecius – 0,2, Zakavolių k. ž. sklypas – 4, Nemaniūnų k. ž. sklypas – 3, Saponių – 120, Daugų valsč. Malūno plecius – 1, Makniūnų – 336, Jociūnų – 200, Nemunaičio miest. plecius – 1,5, Lesagūrų dv. – 234, Nedzingės – 279, Pakaršių – 206, Plasnykų – 223, Reiževos paliv. – 55, Martinavos dv. – 326. Viso Alytaus apskr. – 8024,5 ha. //1924. Penktieji m. (Kovo 27) Nr. 181. P. 10.
 3. Skaitlingųjų šeimų sarašas. [pateko ir Karolis Platauskas (Leipalingio valsč.) – 10 narių, Pranas Verksnys (Ūdrijos valsč.) – 10, Baranauskas Antanas (Alytaus valsč.) – 11, Laukaitis Andrius (Balbieriškio valsč.) – 11, Tumosas Vincas (Veisiejų valsč.) – 13, Jonas Bernatonis (Jiezno valsč.) – 12, Juozas Januševičius ir Petras Viniukevičius (Alovės valsč.) – po 12, Petras Urmanavičius (Butrimonių valsč.) – 13, Petras Arbačiauskas (Butrimonių k.) – 15 //1924. Penktieji m. (Balandžio 17) Nr. 184. P. 30 – 35.
 4. Čivonys (Veisiejų valsč.) [vakaras, vaidinimas] //1924. Penktieji m. (Gegužės 8) Nr. 186. P. 27.
 5. Epušės lapas. Alytus [vietos šaulių kritika] //1924. Penktieji m. (Gegužės 15) Nr. 187. P. 25.
 6. T – gus. Liškiava [Nors laikraščių pareina pas mūsų kleboną, taip pat yra „Žiburio“ knygynėlis įsteigtas, ir norint visuomet galima gauti pasiskaityt, bet mūsų jaunimas mažai į tai dėmesio kreipia] //1924. Penktieji m. (Birželio 5) Nr. 190. P. 28.
 7. Žinąs. Krokialaukis [aukos Vilniui vaduoti] //1924. Penktieji m. (Liepos 3) Nr. 194. P. 25.
 8. Pelėdos vaikas. Nibriai. Alytaus apskr. [Jiezne atsirado „didvyris“, kuris norėdamas pasirodyti prieš sugėrovus, trenkė stiklinę į stalą, stiklai sulindo į ranką kiaurai, ranka liko tarsi rėtis] //1924. Penktieji m. (Liepos 3) Nr. 195. P. 28.
 9. Pelėdos vaikas. Nibriai [A. Aleknavičiaus vagystės. Kaimynams, atskleidusiems vagystes, buvo atkeršyta, jie supjaustyti peiliais, sumušti akmenimis] //1924. Penktieji m. (Liepos 3) Nr. 195. P. 29.
 10. Aš tai aš. Lazdijai [užtektinai inteligentų valdininkų] //1924. Penktieji m. (Liepos 24) Nr. 197. P. 27.
 11. Ž – plys. Lazdijai [šaulių valdyba tik ant popierio] //1924. Penktieji m. (Liepos 24) Nr. 197. P. 28.
 12. Š. V. Kučiūnai. Seinų apskr. [šaulių susirinkimas] //1924. Penktieji m. (Liepos 24) Nr. 197. P. 28.
 13. J. S. Lazdijai [jei būrio valdybon pakliūna gimnazistas, tai reikia džiaugtis, nes kiti nariai vos pasirašyti moka] //1924. Penktieji m. (Rugpjūčio 14) Nr. 200. P. 26.
 14. J. S. Šventežeris. Seinų apskr. [susirinkimas] //1924. Penktieji m. (Rugpjūčio 14) Nr. 200. P. 26.
 15. Raulas iš kanapių. Liškiava [per atlaidus kiaulės landžioja po šventorių, kapines, trukdydamos žmonėms melstis] //1924. Penktieji m. (Spalio 23) Nr. 210. P. 27.
 16. Dzūkų sūnus. Seirijai [Bukaučiznos kaime perkūnas trenkė į Antano Bingelio trobą [užmušė šeimininką, jo 20 metų dukterį, žmona vos gyva liko, jaunutė dukra ištempė iš degančio namo sesers kūną ir motiną; tėvo neįstengė ir jis sudegė] //1924. Penktieji m. (Spalio 30) Nr. 211. P. 29.
 17. Vilko akis. Veisiejai [apie geležies rūdos sluoksnius] //1924. Penktieji m. (Spalio 30) Nr. 211. P. 26.
 18. Girdėjęs. Šventežeris [neteisėti valsčiaus tarybos rinkimai] //1924. Penktieji m. (Spalio 30) Nr. 211. P. 26.
 19. Gludutis. Kučiūnai [Seinų apskr.] [trys nuskurusios krautuvėlės ir valsčiaus valdyba] //1924. Penktieji m. (Lapkričio 20) Nr. 214. P. 26.
 20. Girdėjęs. Neravai [Lazdijų apskr.] [vagystė] //1924. Penktieji m. (Lapkričio 27) Nr. 215. P. 27.
 21. Š. V. Kučiūnai [Seinų apskr.] [šaulių susirinkimas]//1924. Penktieji m. (Lapkričio 27) Nr. 215. P. 27.
 22. Buvęs. Lazdijai [Seinų apskr.] [profsąjungos]//1924. Penktieji m. (Lapkričio 27) Nr. 215. P. 28.
 23. S. V. Lazdijai. [loterija] //1924. Penktieji m. (Gruodžio 4) Nr. 216. P. 26.
 24. Šaulys. Rudamina [Seinų apskr.] [piliakalnio tvarkymas] //1924. Penktieji m. (Gruodžio 4) Nr. 216. P. 27.
 25. Mudu. Rudamina [Seinų apskr.] [Dereškevičiaus organizuotas choras] //1924. Penktieji m. (Gruodžio 4) Nr. 216. P. 27.
 26. Ricieliai. Liškiavos valsč. [daug vilkų] //1925. Šeštieji m. (Sausio 8) Nr. 1. P. 28.
 27. Merkinės šaulys [lenkų nužudyto kunigo Juozo Bakšio atminčiai] //1925. Šeštieji m. (Sausio 15) Nr. 2. P. 58.
 28. Kėkštas. Liškiava [šaulių susirinkimas] //1925. Šeštieji m. (Sausio 29) Nr. 4. P. 123.
 29. Kas nužudė d – rą Bakšį? [apie Merkinėje nužudytą kunigą] //1925. Šeštieji m. (Sausio 15) Nr. 2. P. 137 – 138.
 30. Birgėlė. Alytus [teisėtvarkos reikalai] //1925. Šeštieji m. (Vasario 12) Nr. 6. P. 185 – 186.
 31. Klausutis. Kučiūnai. Seinų apskr. [Šaulių vakaras. Be bilietų buvo patekę vietos policininkai. Paprašius apleisti salę šoko areštuoti dalyvius, o vakarą uždarė. Policininkams įsismarkavus ir ėmus mojuoti kumščiais, visi išsilakstė] //1925. Šeštieji m. (Vasario 12) Nr. 6. P. 186 – 187.
 32. Birzgėlė. Kibušiai. Liškiavos valsč. [gaisras] //1925. Šeštieji m. (Vasario 26) Nr. 8. P. 251.
 33. Kadugėlis. Lazdijai [miško kirtimas] //1925. Šeštieji m. (Kovo 4) Nr. 9. P. 281.
 34. Koresp. rep. kursai. Verstaminai. Seinų apskr. [mokyklos statyba] //1925. Šeštieji m. (Kovo 12) Nr. 10. P. 314 – 315.
 35. Koresp. rep. kursai. Lazdijai [vilkas užpuolė žmogų] //1925. Šeštieji m. (Kovo 12) Nr. 10. P. 316.
 36. Koresp. rep. kursai. Lazdijai [šaulių klubas]//1925. Šeštieji m. (Kovo 26) Nr. 12. P. 378.
 37. Lietuvių periodinė spauda. Dzūkų bizūnas [minima, kad konfiskuotas ir vietoje jo turėtų pasirodyti „Dzūkų latras“] //1925. Šeštieji m. (Balandžio 9) Nr. 14. P. 447.
 38. Koresp. rep. kursai. Krokialaukis [pradžios mokykla, valsčiaus raštinė, kooperatyvas, viena privati krautuvė, smuklė] //1925. Šeštieji m. (Balandžio 9) Nr. 14. P. 461 – 462.
 39. Girios paukštelis. Daugai [miestelyje yra smuklė, aludė ir monopolis. Tų įstaigų biznis gana gerai vyksta: turgaus dienomis jos kimšte prikimštos kaimiečių, nors tie skundžiasi pinigų neturį. Pavakariais policijos buveinė atrodo tikru pragaru. Čia šūkauja, rėkauja iš viso miestelio surinkti girti, kaip gyvuliai sumesti šaltojon. Daugų apylinkėse žmonės tamsūs. Laikraščius ir knygas mažai kas skaito //1925. Šeštieji m. (Balandžio 9) Nr. 14. P. 462.
 40. Klubo valdyba. Lazdijai [šaulių klubo reikalai] //1925. Šeštieji m. (Balandžio 9) Nr. 14. P. 464.
 41. Kučiūnai. Seinų apskr. [policijos pasiaiškinimas dėl incidento per šaulių vakarą] //1925. Šeštieji m. (Balandžio 9) Nr. 14. P. 465.
 42. Rado senų pinigų. Alytaus apskrityje Dukšonių kaime p. Sabanienė savo sodybos kieme rado numizmatinį radinį – 234 sidabro monetas, 866 gramų svorio. //1925. Šeštieji m. (Balandžio 23) Nr. 15. P. 483.
 43. AtA. Daugai [seniau jaunimas – vienas veikliausių apylinkėje, dabar – apsileidęs] //1925. Šeštieji m. (Balandžio 30) Nr. 16. P. 539.
 44. J – Ks. Rudamina. Laiškai iš Kauno į Rudaminą ateidavo su rusiškais rašmenimis //1925. Šeštieji m. (Gegužės 7) Nr. 17. P. 568.
 45. Skeptikas. Jieznas [medžių sodinimo šventė] //1925. Šeštieji m. (Gegužės 14) Nr. 18. P. 602.
 46. J. Šapokas. Alytus [šventė] //1925. Šeštieji m. (Gegužės 14) Nr. 20. P. 665.
 47. Skaitytojas. Gerdašiai [dalis gyventojų žemių lenkų pusėje, trukdymai jas apdirbti] //1925. Šeštieji m. (Birželio 11) Nr. 22. P. 732.
 48. Punios piliakalnio fotografija (aut. P. Ruseckas) //1925. Šeštieji m. (Birželio 11) Nr. 23. P. 745.
 49. J. Šapokas. Minosvaidžių batalione. [Alytus, šventė, Valančiaus sukaktuvės] //1925. Šeštieji m. (Birželio 18) Nr. 23. P. 770.
 50. J. Šapokas. Alytus [ledų kruša, koncertas karininkų klube, miškotvarkos darbai] //1925. Šeštieji m. (Birželio 18) Nr. 23. P. 770.
 51. Kėkštas. Jieznas [ruošiamasi paminklo žuvusiems nepriklausomybės kovose statybai] //1925. Šeštieji m. (Liepos 2) Nr. 25. P. 835.
 52. Šaulys K. Šaltenis. Lazdijai [šaulių šventė, minimas kunigas Starkus, mokytojai ir kt.] //1925. Šeštieji m. (Liepos 16) Nr. 27. P. 903 – 904.
 53. J. Š. Alytus [elektros stoties remontas] //1925. Šeštieji m. (Rugpjūčio 13) Nr. 31. P. 1030.
 54. J. Š. Alytus [kritikuojama iškaba „Krautuvė Molinėi Podelei ir Bakaleinių prekių E. Meklišanski“] //1925. Šeštieji m. (Rugpjūčio 13) Nr. 31. P. 1030.
 55. Nemunas ties Birštonu [fotografija] //1925. Šeštieji m. (Rugpjūčio 27) Nr. 33. P. 1077.
 56. Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę Jiezne [fotografija] //1925. Šeštieji m. (Rugsėjo 3) Nr. 34. P. 1107.
 57. A. Mardosa. Liepakojai [Alytaus apskr.] Vagystės, vagiami ir akėčių virbalai //1925. Šeštieji m. (Rugsėjo 3) Nr. 34. P. 1122.
 58. Alf. M – sa. Verebiejai [Krokialaukio valsč.] rastas negyvas žmogus. //1925. Šeštieji m. (Rugsėjo 3) Nr. 34. P. 1122.
 59. Alf. M – sa. Krokialaukis. Nors valsčiaus valdyboje kabo iškaba „Nerūkyti“, būtent į čia renkasi žmonės, pakalbėti, parūkyti. //1925. Šeštieji m. (Rugsėjo 3) Nr. 34. P. 1122.
 60. Alytaus piliakalnis [fotografija] //1925. Šeštieji m. (Spalio 1) Nr. 38. P. 1239.
 61. Š. Alytus [gimnazijos šaulių būrys] //1926. Septintieji m. (Sausio 7) Nr. 1. P. 24.
 62. L. G. Alytus. Tai gana didelis, bet apleistas, apmiręs miestelis. Namai išmėtyti be jokios tvarkos. Juos suglaudus, sutvarkius, miestelis atrodytų daug jaukesnis.

Šaligatvių veik visai nėra, o jei ir yra, tai labai blogi.

Praleisti liuoslaikį miestelyje yra kinematografas. Jo salė nedidelė, nešvari. Tvarkos jokios neprisilaikoma. Filmos kas dešimt sekundžių trūksta, programa dažniausiai neišpildoma, o bilietų kainos nuo Kauno veik nesiskiria. Šią pasilinksminimo vietą lanko išimtinai žydai. Antra pasilinksminimo vieta – tai piliečių klubas. Čia irgi maža tvarkos. Piliečiai sėdasi už stalo su kepurėmis, dažnai atsiveda šunų, kurie iš rankų maitinami.

Jaunimas linksminasi, ruošdamas vakaruškas. //1926. Septintieji m. (Sausio 7) Nr. 1. P. 25 – 26.

 1. Vytauto kalno Birštone fotografija //1926. Septintieji m. (Vasario 4) Nr. 5. P. 141.
 2. Sakalas. Leipalingis [vakaras] //1926. Septintieji m. (Vasario 18) Nr. 7. P. 219.
 3. Giraitės Akelė. Šventežeris. (Seinų apskr.) [Nepriklausomybės šventė] //1926. Septintieji m. (Vasario 25) Nr. 8. P. 252.
 4. Topimas Laukiapušis. Alytus [parapijos kapai] //1926. Septintieji m. (Kovo 4) Nr. 9. P. 279.
 5. P. S. Šventežeris [vėjas sugriovė dvaro mūrinį kluoną] //1926. Septintieji m. (Kovo 25) Nr. 12. P. 378.
 6. Pinga gydymas Birštono kurorte //1926. Septintieji m. (Balandžio 1) Nr. 13. P. 389.
 7. Š. Alytus [futbolo rungtynės] //1926. Septintieji m. (Balandžio 29) Nr. 16. P. 531.
 8. V. Gentis. Liškiava [vakaras, vaidinimai] //1926. Septintieji m. (Gegužės 13) Nr. 18. P. 592.
 9. Liškiavos pilies fotografija //1926. Septintieji m. (Gegužės 20) Nr. 19. P. 613.
 10. Birštono kurorto fotografija //1926. Septintieji m. (Gegužės 20) Nr. 19. P. 623.
 11. Pamusys [gaisras] //1926. Septintieji m. (Gegužės 20) Nr. 19. P. 626 – 623.
 12. Rep. V. Alytus. [šventė] //1926. Septintieji m. (Gegužės 27) Nr. 20. P. 659 – 660.
 13. Birštono kurorto atidarymas //1926. Septintieji m. (Birželio 3) Nr. 21. P. 671.
 14. Birštono fotografija //1926. Septintieji m. (Birželio 3) Nr. 21. P. 679.
 15. Punios fotografija //1926. Septintieji m. (Birželio 3) Nr. 21. P. 683.
 16. Šmv. Alytus [šaulių būrių atstovų suvažiavimas] //1926. Septintieji m. (Birželio 10) Nr. 22. P. 720 – 721.
 17. D. Ž. Šventežeris [kalbos iškraipymai lentelėse] //1926. Septintieji m. (Birželio 10) Nr. 22. P. 721.
 18. Sirėdienš. Ricieliai. Liškiavos valsč. [pradžios mokyklos atidarymas] //1926. Septintieji m. (Birželio 24) Nr. 24. P. 790 – 791.
 19. Nemuno ties Birštonu foto //1926. Septintieji m. (Liepos 2) Nr. 25. P. 807.
 20. D. Ž. Lazdijai [valstybės dramos artistų gastrolės] //1926. Septintieji m. (Liepos 2) Nr. 25. P. 821.
 21. D. Ž. Šventežeris [įsteigtas kooperatyvas „Artojas“] //1926. Septintieji m. (Liepos 2) Nr. 25. P. 821.
 22. Birštono kurorto fotografija //1926. Septintieji m. (Liepos 8) Nr. 26. P. 837.
 23. A. G. E. Linis. Liškiava [prisimenamos kovos su lenkais] //1926. Septintieji m. (Liepos 8) Nr. 26. P. 853.
 24. Makns. Balkūnai (Miroslavo valsč.) [apibūdinama, kaip atsilikęs ir tamsus kraštas. 1917 – 1921 veikė pradžios mokykla su 80 mokinių] //1926. Septintieji m. (Liepos 15) Nr. 27. P. 885 – 886.
 25. Gulbinėmis. Lazdijai [šaulių gegužinė] //1926. Septintieji m. (Liepos 29) Nr. 29. P. 952.
 26. X. Alytus [M. Jankaus paskaita apie kelionę į Ameriką] //1926. Septintieji m. (Rugpjūčio 19) Nr. 32. P. 1044 – 1045.
 27. Vasilukos. Leipalingis [lenkų aeroplanai] //1926. Septintieji m. (Rugpjūčio 19) Nr. 32. P. 1046.
 28. A. Gėlinis. Liškiava [būriui vadovauja E. Šneideris] //1926. Septintieji m. (Rugsėjo 2) Nr. 34. P. 1107.
 29. Tyrų Jonas. Simnas [partiniai vaidai šaulių būryje] //1926. Septintieji m. (Rugsėjo 16) Nr. 36. P. 1170.
 30. Tyrų Jonas. Roliai (Lazdijų valsč.) [žmonos meilužių sumuštas žmogus] //1926. Septintieji m. (Rugsėjo 16) Nr. 36. P. 1171.
 31. Galas A. Alytus. [moksleivių šaulių būrys] //1926. Septintieji m. (Rugsėjo 16) Nr. 36. P. 1172.
 32. Ag – Nis. Liškiava [didelis akmuo] //1926. Septintieji m. (Rugsėjo 16) Nr. 36. P. 1173.
 33. A. P. B. Alytus [moksleivių šaulių pirmininku išrinktas A. Graževičius] //1926. Septintieji m. (Rugsėjo 23) Nr. 37. P. 1205.
 34. Nepripažįstąs. Alytus [moksleivių šaulių būrio susirinkimas] //1926. Septintieji m. (Rugsėjo 23) Nr. 37. P. 1206.
 35. A. Gėlinis. Alytus [futbolo rungtynės tarp gimnazijos rinktinės ir žydų „Makabi“ //1926. Septintieji m. (Rugsėjo 23) Nr. 37. P. 1209.
 36. Nemuno fotografija nuo Punios piliakalnio//1926. Septintieji m. (Spalio 7) Nr. 39. P. 1253.
 37. Merkinės piliakalnio fotografija //1926. Septintieji m. (Spalio 14) Nr. 40. P. 1275.
 38. Sudvajų kaimo fotografija //1926. Septintieji m. (Spalio 14) Nr. 40. P. 1281.
 39. Alytus [šaulių vakaras] //1926. Septintieji m. (Spalio 21) Nr. 41. P. 1308.
 40. E. Giacintas. Paminklas didvyriui [paminklo J. Blozneliui pašventinimas] //1926. Septintieji m. (Spalio 28) Nr. 42. P. 1334.
 41. Paminklo J. Blozneliui Alytuje pašventinimo fotografija //1926. Septintieji m. (Lapkričio 4) Nr. 43. P. 1347.
 42. A. Gėlinis. Mindaugo pilies paslaptys [apie Liškiavos pilį] //1926. Septintieji m. (Lapkričio 4) Nr. 43. P. 1357.
 43. Fotografija „Dzūkijos vaizdai: Verknės slėnis“ //1926. Septintieji m. (Lapkričio 11) Nr. 44. P. 1373.
 44. Fotografija „Dzūkijos vaizdai: Nemunas ties Punia“ //1926. Septintieji m. (Lapkričio 11) Nr. 44. P. 1375.
 45. Rado mineralinio vandens šaltinį [Liškiavos valsčiuje] //1926. Septintieji m. (Lapkričio 18) Nr. 45. P. 1392.
 46. Vytis. Naujas lietuvių choras Lazdijuose [įsikūrė vietos vargonininko Šventoraičio rūpesčiu] //1926. Septintieji m. (Lapkričio 25) Nr. 46. P. 1438.
 1. J. Dubickas. Alytus [šaulių rinktinė surengė J. Basanavičiaus minėjimą. Sutemus miestas buvo iliuminuotas] //1926. Septintieji m. (Gruodžio 2) Nr. 47. P. 1462.
 2. Lazdijų šaulių manevrai //1926. Septintieji m. (Gruodžio 10) Nr. 48. P. 1462 – 1463.
 3. Vincas Dzūkas. Šaulių veikimas seniau ir dabar [apie Šventežerio šaulius] //1926. Septintieji m. (Gruodžio 24) Nr. 50. P. 1535.
 4. K. Sulaikyti plėšikai [Merkinėje sulaikytas iš Šiaulių kalėjimo pabėgęs plėšikas Vladas Rutkauskas, save vadinęs Vladu Baranausku] //1927. Aštuntieji m. (Sausio 13) Nr. 2. P. 59.
 5. Punios šaulių susirinkimas //1927. Aštuntieji m. (Sausio 27) Nr. 4. P. 121.
 6. Ūdrijos šaulių susirinkimas //1927. Aštuntieji m. (Sausio 27) Nr. 4. P. 121.
 7. Begalinis. Rengiamasi leisti dvisavaitinį šapirografuotą laikraštį Dzūkijos šaulių reikalams svarstyti //1927. Aštuntieji m. (Sausio 27) Nr. 4. P. 121 – 122.
 8. Išrinkta nauja Alytaus šaulių būrio valdyba, pirmininkas K. Šaltenis //1927. Aštuntieji m. (Sausio 27) Nr. 4. P. 122.
 9. P. Tarasenka. Mūsų senovės liekanos [Apie Alytaus apskrities piliakalnius. Jo teigimu, jų yra 40. Mini ir Aniškio piliakalnį, jo teigimu J. Radziukyno numonė, esą jis supiltas tikybos reikalams nėra teisinga, nes visi piliakalniai buvo įrengiami tik gynybos reikalams] //1927. Aštuntieji m. (Vasario 3) Nr. 5. P. 142 – 146.
 10. Naujas šaulys. Alytaus šaulių apmokymams arklius duoda ulonų vadas Plechavičius. Pradėtas leisti laikraštėlis „Dainavos šaulys“. Rūpinamasi šaulių namų ir salės reikalais. Rinktinės biblioteka turėtų pradėti veikti kovo mėnesį //1927. Aštuntieji m. (Kovo 3) Nr. 9. P. 282.
 11. Alytaus rinktinės būrių atstovų suvažiavimo fotografija //1927. Aštuntieji m. (Kovo 17) Nr. 11. P. 331.
 12. Puniškis. Punios šaulių būrio susirinkimas //1927. Aštuntieji m. (Kovo 24) Nr. 12. P. 378.
 13. Ūdrijos šaulys. Ūdrijos būrio susirinkimas //1927. Aštuntieji m. (Kovo 24) Nr. 12. P. 378.
 14. J. V. Pivašiūnų šaulių būrio vadu paskirtas A. Stražinskas, o pavaduotoju V. Patinskas //1927. Aštuntieji m. (Balandžio 7) Nr. 14. P. 441.
 15. Perlojiškis. Alytaus rinktinės vadas kapitonas Petruškevičius aplankė Perlojos šaulių būrį //1927. Aštuntieji m. (Balandžio 7) Nr. 14. P. 441.
 16. J. V. Alytaus rinktinė ruošia sporto šventę //1927. Aštuntieji m. (Balandžio 7) Nr. 16. P. 521.
 17. Būrio šaulys. Nedzingės šaulių būrio vadu paskirtas Jonas Pigaga. Perimta iš senos valdybos bibliotekėlė, vietos šauliai prenumeruoja 8 „Trimito“ egzempliorius //1927. Aštuntieji m. (Balandžio 7) Nr. 16. P. 521.
 18. N. St. Dainavos šaulys. 1 num., I metai 1927 m. balandžio 15 d. Alytus. Atsak. redaktorius J. Bartkaitis. Leidžia L. Š. Sąj. XIX rinktinės valdyba. Laikraštinio formato. 4 pusl., atskiro num. Kaina 30 ct.

Neseniai Alytaus šaulių rinktinė tuo pačiu vardu yra išleidusi šapirografuotą laikraštėlį sąsiuvinio pavidalo. Dabar ji jau leidžia tikrą laikraštį.

Šis numeris gana turiningas, įvairus ir be to dar paveiksluotas. Visa tai labai gerą įspūdį daro. Tenka tik sveikinti provincijos šaulių pastangas ir palinkėti jiems, kad šis jų darbas visą laiką tiek vaisingai būtų dirbamas. Neabejojame, kad apylinkės šauliai visokeriopai rems savo laikraštį //1927. Aštuntieji m. (Balandžio 28) Nr. 16. P. 526.

 1. Birštono fotografija // 1927. Aštuntieji m. (Gegužės 5) Nr. 17. P. 539.
 2. Punios girios fotografija // 1927. Aštuntieji m. (Gegužės 5) Nr. 17. P. 547.
 3. Iš Merkin. Į naują Merkinės būrio valdybą išrinkti mokytojai Rinkevičius, Jurgalaitis ir Rėklys // 1927. Aštuntieji m. (Gegužės 12) Nr. 18. P. 587.
 4. Alytuj steigs miškininkystės mokyklą // 1927. Aštuntieji m. (Gegužės 19) Nr. 19. P. 597 – 598.
 5. Dzūkas. Dvisavaitinis paveiksluotas dzūkų laikraštis. Nr. 1. pirmi leidimo metai. Alytus, 1927 m. gegužės 15 d. atskiro numerio kaina 30 centų; prenumerata: metams 6 lt. Laikraštinio formato. Redaktorius Vytas – Vladas Misiūnas. Leidėjas Simas Radišauskas // 1927. Aštuntieji m. (Gegužės 26) Nr. 20. P. 653.
 6. V. Daudzvardas. Kauno šaulių choro gastrolės [ir Alytuje] // 1927. Aštuntieji m. (Birželio 15) Nr. 23. P. 746.
 7. V. Daudzvardas. Dzūkas, dvisavaitinis, paveiksluotas dzūkų laikraštis 2 num. Alytus, 1927 m. birželio 1-15 d. Leidėjas (buvęs Telšių šaulių rinktinės vadas) S. Radišauskas, redaktorius V. V. Misiūnas.
 8. Padėkojęs leidėjams už šį numerį negaliu nepastebėti keletą žodžių tų minčių, kurios kilo perskaičiuos šį numerį – grynai šaulių propagandos atžvilgiu. Laikraštis turi išeiti kiekvieno mėnesio 1 ir 5 d., bet redakcijos pranešimu šis numeris išėjęs pasivėlavęs. Tai ir be to matyti, nes šiame num. yra įdėtas vietinės šaulių rinktinės visuotinas būrių atstovų suvažiavimas, įvykęs birželio 5 d. Apie šį, Alytuje gana nemažą įvykį, įdėta nors pusketurioliktos eilutės, bet dėl to, kad tą pačią dieną Kauno šaulių choras Alytuje koncertavo, nė puse žodžio neužsiminta, nors pastarasis įvykis propagandos ir informacijos atžvilgiu daug svarbesnis, negu sakysime tam laikrašty įdėtas Rasputino atvaizdas. Kiekvieno laikraščio ir yra labai brangi ypatybė, jei jisai sugeba įvykusį faktą laiku pranešti savo skaitytojams // 1927. Aštuntieji m. (Birželio 15) Nr. 23. P. 749.
 9. V. Daudzvardas. Kauno šaulių choras Lazdijuose // 1927. Aštuntieji m. (Liepos 1) Nr. 25. P. 749-797.
 10. J. Kalnėnas. Amžinos atminties šaulys S. Radišauskas [„Dzūko“ leidėjo nekrologas, buvo kilęs iš Dzūkijos, tėvai Seinų apskr. turėjo ūkį]] // 1927. Aštuntieji m. (Liepos 1) Nr. 25. P. 809-810.
 11. J. Ziminskas. Ties Varėna [eilėraštis] // 1927. Aštuntieji m. (Liepos 14) Nr. 27. P. 863.
 12. Vietos šaulys. Perlojos šaulių būrio susirinkimas [lenkų kariai nušovė vaiką] // 1927. Aštuntieji m. (Liepos 14) Nr. 27. P. 873-874.
 13. X. Z. Alytaus šaulių rinktinės valdybos posėdis // 1927. Aštuntieji m. (Liepos 14) Nr. 27. P. 874.
 14. 384 š.b. Alytaus moksleivių šaulių būrio manevrai // 1927. Aštuntieji m. (Liepos 14) Nr. 27. P. 874.
 15. Dalyvavęs. Krokialaukio šaulių būrio susirinkimas // 1927. Aštuntieji m. (Liepos 14) Nr. 27. P. 874.
 16. Buvęs. Liškiavos šaulių būrio susirinkimas // 1927. Aštuntieji m. (Liepos 14) Nr. 27. P. 875.
 17. Daugiškis. Daugų būrį aplankė Šančių šaulių būrio vadas Kažukauskas// 1927. Aštuntieji m. (Liepos 14) Nr. 27. P. 875.
 18. Šiemet Alytaus gimnazija išleido pirmą abiturientų laidą. Gimnaziją baigė 13 asmenų, iš kurių 8 šauliai // 1927. Aštuntieji m. (Liepos 14) Nr. 27. P. 875.
 19. S. Miliauskas. Ar išnykę jotvingiai? // 1927. Aštuntieji m. (Liepos 21) Nr. 28. P. 902-903.
 20. Nešaulys. Alytaus šaulių surengta gegužinė, jos metu vyko šaudymo varžybos // 1927. Aštuntieji m. (Liepos 21) Nr. 28. P. 907.