Pagrindinis puslapis Pasaulis Išeivija XXI-asis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas – Urugvajus’2018

XXI-asis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas – Urugvajus’2018

Juan Ignacio FOURMENT KALVELIS,  Argentinos lietuvių bendruomenės (ALB ALOST) valdybos pirmininkas, www.voruta.lt

2018 m. sausio 9-14 dienomis Urugvajaus sostinėje Montevidėjuje vyko svarbiausias Pietų Amerikos lietuvių jaunimo susitikimas – XXI-asis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo apie 30 atstovų iš Argentinos, Urugvajaus ir Kanados.

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas yra Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (P.L.J.S.) ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (P.L.B.) bendras projektas, kurį šiais metais organizavo Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjunga (U.L.J.S.) kartu su P.L.J.S. ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (P.L.B.) valdyba.

Suvažiavime dalyvavo Suvažiavimo įkūrėjas ir globėjas, P.L.B. Sielovados reikalų komisijos pirmininkas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai, prelatas Edmundas J. Putrimas ir LR garbės konsulė Urugvajuje Cecilia Hernández Svobas.

Suvažiavimas prasidėjo dalyvių registracija antradienį, sausio 9 d., Lietuvių kultūros Draugijos patalpose Montevidėjaus mieste, Cerro rajone. Suvažiavimo dalyvius pasveikino Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjungos (U.L.J.S.) pirmininkas Rodrigo Martinez Simanskis, dėkodamas svečiams už apsilankymą, pabrėždamas šio jaunimo suvažiavimo svarbą lietuviams, gyvenantiems šiame krašte.

Po formalaus prisistatymo lietuvių klube, vakare buvo surengtas susipažinimo vakaras, kad Suvažiavimo dalyviai iš skirtingų pasaulio kraštų galėtų pabendrauti ir sužinoti daugiau vieni apie kitus.

Jau trečiadienį, sausio 10 dienos ryte dalyviai mokėsi įvairių tradicinių lietuviškų žaidimų ir dainų. Jaunimui buvo paruošti įvairūs žaidimai bei bendros užduotys, kurių pagalba dalyviai artimiau susipažino su Lietuvos istorija, geografija ir papročiais. Taip pat apžvelgė dabartines Lietuvos aktualijas.

Po pietų delegacija aplankė Montevidėjų. Montevidėjus yra Urugvajaus pietuose, prie Sidabro upės (Rio de La Plata). Tai Urugvajaus sostinė ir didžiausias miestas – didelis jūrų uostas. Jam būdingi platūs prospektai. Tai didžiausias šalies ekonominis, administracinis ir kultūros centras. Plačiai išvystyta mėsos apdirbimo ir vilnos pramonė, žvejyba, turizmas, greta miesto gana daug kurortų. Po turo, lietuvių draugijoje surengtos diskusijos.

Diskusijų metu Argentinos, Urugvajaus, ir Brazilijos lietuvių jaunimo sąjungos atstovai formaliame posėdyje pristatė savo veiklą kitiems dalyviams, informavo apie savo tolimesnius planus 2018 metams.

Argentinos lietuvių jaunimas savo metinę stovyklą 2018 metais ruošia vasario 24 ir 25 dienomis, Berisso mieste. Joje dalyvaus apie 120 jaunuolių.  Nauja valdyba bus išrinkta birželį Buenos Airių mieste, o tam, kad kuo daugiau narių sudalyvautų rinkimuose, tą pačią dieną yra numatyta Sporto Šventė įvairaus amžiaus jaunimui. Spalio mėnesį vyks jaunimo pamėgtas Kaukių balius Susivienijime lietuvių Argentinoje. Pagrindinis ALJS tikslas šiais metais – sudominti, ir pritraukti į savo veiklą jaunesnius dalyvius, kurių vien tik Berisso mieste šiuo metu virš 30 (vidutinis amžius 16-17 metų) Argentiniečiai intensyviai ruošiasi sudalyvauti ateinančią vasarą Dainų ir Šokių Šventėje Lietuvoje.

Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjungos rūpesčiai yra labiau susiję su išlikimo klausimais, mažas bendruomenės narių skaičius yra pagrindinis veiklos priešas. Visos pastangos įdėtos tam, kad jauniausios lietuvių kartos dalyvautų ULJS veikloje. Birželio gale šaltuoju metų laiku kartu su Urugvajaus lietuvių bendruomenė bus organizuojama tradicinė Joninių šventė.

Brazilijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga prisiėmė atsakomybę suorganizuoti sekantį 22ąjį Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimą, 2019 metais, sausio m. nuo 23 d. iki 27 d., Sao Paulo mieste.

Ketvirtadienį, sausio 11 dienos ryte dar vyko įvairūs tradiciniai lietuviški žaidimai ir ekskursija po Cerro pilį, kuri yra Generalinio Artigo tvirtovė (Fortaleza General Artigas). Po pietų, įvyko lietuvių folkloro šokių veikla, kuri pakvietė visus šokėjus iš visų šokių kolektyvų susirinkti ir repetuoti kartu.

Penktadienį, sausio 12-osios ryte, delegacija išvyko į Mino miesto sodybą, Lavallejos provinciją, kurioje prasidėjo Suvažiavimo stovyklavimas. Po pietų prasidėjo oficiali Suvažiavimo dalis, kurioje buvo perskaitytas Pasaulio lietuvių bendruomenės Valdybos pirmininkės Dalios Henkes sveikinimas Suvažiavimo atstovams ir dalyviams. Vakare buvo uždegtas laužas.

Šeštadienį, sausio 13 dieną, jaunimą žadino lietuviški žaidimai, o po pietų visi rinkosi į lietuviškų dainų pamokėlę, kad visi jaunuoliai galėtų išmokti tradicines dainas. Tos pačios dienos vakare, kartu su Prelatu Edmundu Putrimu prasidėjo ,,Studijų Dienos”, kurioje jaunimas buvo kviečiamas diskutuoti apie lietuvių bendruomenių charakteristiką, ir įvaizdį skirtingose Pietų Amerikos bei viso pasaulio bendruomenėse. Kiekvienas atstovas galėjo pasisakyti apie tai, ką reiškia būti lietuviu ir tuo pačiu, pateikti savo nuomonę apie tai kaip mes lietuviai išsisklaidė po pasaulį žiūrime vienas į kitą. Pagrindinė tema – identitetas, tapatybė. Prelatas E. Putrimas taip pat pravedė smagų motyvacinį pokalbį, tema „Lietuvos šimtmetis yra ir mūsų šventė“.

Diskusijų metu 4 buvusieji Vilniaus Universiteto Lituanistikos kursų studentai pasidalino savo įspūdžius ir patyrimus apie studijas Lietuvoje. Vienas iš jų Nicolas Oviedo Sosa Stunguris (Argentina) pasakojo apie savo asmeninę patirtį ir galimybes studijuoti lietuvių kalbą Vilniaus Universitete, kuriame sėkmingai pabaigė lietuvių kalbos semestro studijas. Studijų programa apėmė ne vien tik lietuvių kalbos mokymąsi: Nicolas susipažino su Lietuvos istorija, geografija, daile, kultūra, politika, šalies aktualijomis, dalyvavo edukologinėse ekskursijose ir t.t. Po diskusijų įvyko Šv. Mišios, kuriose dalyvavo visi jaunimo sąjungos atstovai. Kadangi ši Suvažiavimo diena sutapo su Lietuvos atmintina diena, Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną, buvo aukojamos Šv. Mišios stovyklavietės koplyčioje. Mišiose dalyvavo visi Pietų Amerikos jaunimo suvažiavimo dalyviai, vietiniai lietuviai. Maldose prisiminėme Sausio 13-osios aukas, žuvusius ir sužeistus 1991 m. sausio 13-osios naktį, sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą.

Vakare vyko Talentų vakaras. Kiekvienas LJS kraštas smagiai pasirodė, visi dainavo ir šoko.

Sekmadienį, sausio 14 dieną, delegacija persikėlė į sostinę Montevidėjų. Uždarymo pietūs vyko Urugvajaus lietuvių draugijoje. Žodį tarė Urugvajaus Lietuvių Kultūros Draugijos Valdybos pirmininkė Veronica Kavaliauskas. Prelatas Edmundas Putrimas padėkojo visiems Suvažiavimo organizatoriams ir dalyviams, bei palaimino maistą. Suvažiavimą vainikavo visų susirinkusiųjų “Ilgiausių metų” daina bei linkėjimai, kad suvažiavimas taptų tradicija ir tęstųsi ilgus metus.

XXI Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimo nutarimai:

 

XXII Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas vyks 2019-tais metais vasario mėn. San Paule, Brazilijoje.