Pagrindinis puslapis Lietuva Vitalija Dovydėnienė. Nuotolinis mokymas: išbandymai ir galimybės

Vitalija Dovydėnienė. Nuotolinis mokymas: išbandymai ir galimybės

Vitalija Dovydėnienė. Nuotolinis mokymas: išbandymai ir galimybės

tamo.lt nuotr.

Vitalija DOVYDĖNIENĖ, Paluknio „Medeinos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, www.voruta.lt

Lietuvoje įsibėgėjo aštuntoji karantino režimo savaitė. Kartu – ir šeštoji ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu savaitė. Dar kovo 16 d. rekomendacijas dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu nuo šių metų kovo 30 d. savo įsakymu patvirtino švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius. Dvi savaitės. Tiek laiko truko mokinių atostogos, o ugdymo įstaigos per tą laikotarpį ruošėsi alternatyviu būdu organizuoti ugdymo procesą.

                      Paluknio „Medeinos“ gimnazija – ne išimtis. Vadovaudamasis  švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, gimnazijos direktorius Vytautas Gustas subūrė pedagogų komandas, kurios įsivertino įstaigos pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu, išsiaiškino, ar visi mokiniai turi galimybes naudotis gimnazijos pasirinkta programine ar skaitmenine įranga. Rūpintasi, kad mokiniams būtų pasiekiamas ugdymo turinys,  užtikrintas mokytojų ir mokinių bendravimas ir bendradarbiavimas ugdymo proceso metu. Kovo 25 d. mokinių tėvai, globėjai buvo informuoti, kaip gimnazija organizuos nuotolinį ugdymą. Nors ne iš karto, bet socialiai pažeidžiamų ir keletą mokyklinio amžiaus auginančių šeimų vaikai buvo aprūpinti trūkstamomis reikiamomis priemonėmis – vieniems duoti kompiuteriai, kitiems – planšetės.

                      Netikėtų išbandymų laikotarpiu gimnazija neliko viena. Konsultavo rajono Švietimo skyriaus specialistai, tartasi su kitomis rajono mokyklomis, pagalbą siūlė bei įvairių rekomendacijų teikė policija, rajono Vaiko teisių apsaugos skyrius, Pedagoginė psichologinė tarnyba,

kitos įstaigos. Pedagogai, gimnazijai nusprendus pagrindine mokymo aplinka rinktis platformą „Office 365“, balandžio 7 ir 21 d. dalyvavo mokymuose, Olweus programos koordinavimo komiteto nariai, rekomendavus instruktorei Jurgitai Večerskienei, balandžio 22 d. klausėsi online paskaitos patyčių tema, aiškinosi, kaip suvaldyti patyčias „Office 365“ aplinkoje. Gegužės 7 d. socialinė pedagogė Leonora Daugudienė dalyvaus webinare „Įvadas į psichoanalizę“ – jo metu bus aptartos ir psichoanalizės efektyvaus praktikavimo galimybės COVID-19 pandemijos metu.

                      Direktoriui V. Gustui inicijavus, mokytojų kolektyvas sutartu laiku ne kartą bendravo nuotoliniu būdu ir pasidalino įgyta patirtimi, išsakė savo pastebėjimus, pastabas dėl ugdymo organizavimo nesklandumų, įvardino iškilusias problemas. Aktyviai ir noriai savo pagalbą taikant naujas skaitmenines priemones kolegoms siūlo mokytojai Natalija Pumputytė, Dainius Kuchanauskas, Robertas Šalna. Reikalui esant, mokytojus ir mokinius konsultuoja skaitmeninių technologijų administratoriumi paskirtas mokytojas Stanislovas Samosionokas. Neužmiršti ir specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai. Jiems taikomos palengvintos programos, o ar jiems gerai sekasi, išsiaiškino socialinė pedagogė Leonora Daugudienė, parengusi ir paprašiusi užpildyti nesudėtingą klausimyną. Mūsų gimnazijos mokinius konsultuojanti rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Jolanta Žilinskytė pagal profesionalius leidinius parengė pedagogams ir tėvams skirtas metodines rekomendacijas iš vaikų emocinio ugdymo srities.

                      Direktoriaus pavaduotoja Vitalija Dovydėnienė, norėdama tiksliau įvertinti nuotolinio ugdymo gimnazijoje privalumus ir trūkumus, anketavimo būdu apklausė pedagogus ir vyresniųjų klasių mokinius. Kokie privalumai? Mokytojai įžvelgė, kad tobulėja jų pačių ir mokinių kompiuterinio raštingumo bei laiko planavimo įgūdžiai, padidėjo mokymosi aplinkų ir metodų įvairovė, intravertiško būdo mokiniams nuotolinis bendravimas – tinkamesnė terpė netrikdomai mokytis ir labiau atsiskleisti kaip asmenybėms. Tėvai turi galimybę stebėti, kaip vyksta mokymosi procesas, susipažinti su jo iššūkiais, savo vaikų galimybėmis, gimnazijos indėliu į mokymosi procesą. Dauguma apklaustų mokinių pastebėjo namuose galį labiau susikaupti, nes bendraklasiai neblaško dėmesio, be to, lavėja jų savarankiško darbo įgūdžiai, nevaržo aprangos reikalavimai.

                      Kokių nuotolinio ugdymo trūkumų įžvelgia medeiniečiai? Pirmiausia dėl ilgo sėdėjimo prie įrenginių ekranų prastėja rega, mažesnė fizinio judėjimo ir socialinių kompetencijų vystymosi galimybė. Ne visi apsirūpinę kokybiškais technologiniais įrenginiais, silpnesniems mokiniams trūksta gyvų individualių konsultacijų, lieka mažai laiko poilsiui. Mokytojų nuomone, nuotoliniu būdu sudėtinga mokytis ekstravertiško būdo mokiniams, turintiems išreikštą poreikį judėti, bendrauti, gestikuliuoti, rodyti emocijas, be to, reikia skirti daug laiko sau patogios nuotolinio mokymo sistemos suformavimui.

                      Platforma „Office 365“, kaip pagrindine nuotolinio mokymosi aplinka, naudojasi net 87 proc. apklaustų gimnazijos mokytojų. Dažnam praverčia dar ir skaitmeninės mokymo(si) aplinkos „EDUKA klasė“, egzaminatorius.lt, „Messenger“ klasių grupės, evadoveliai.lt, vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma „Zoom“, socialinis tinklas „You Tube“ bei kitos interneto galimybės. Aišku, tradiciškai naudojamasi el. dienynu, el. paštais. Grįžtamuoju ryšiu mokytojai rūpinasi atsižvelgdami į savo mokomųjų dalykų specifiką. Administracijos reikalavimu, mokytojai pildo savaitės pamokų korteles, kuriose turi nurodyti viską – pamokų tikslus, uždavinius, temas, konkrečius atliktinus darbus, atsiskaitymo periodus, patikrinimo laiką, konsultavimo laiką ir pan. Su klasėmis aptariama, kaip, kokiu būdu, kada ir kas vyks. Reikia pastebėti, kad per šešias mokymo(si) nuotoliniu būdu savaites gimnazijos bendruomenė dar nesusidūrė su patyčiomis elektroninėje erdvėje.

                      Neabejotina, kad nuotolinis mokymas(is) – tai ir išbandymai, ir galimybės. Tai proga visiems mokytis ir išmokti dirbti nuotoliniu būdu, o jei prireiktų, sklandžiau tokį mokymą taikyti ir ateityje.