Pagrindinis puslapis Istorija Susitikimas su generolu

Susitikimas su generolu

Zigmas TAMAKAUSKAS, LS Kauno skyriaus pirmininko pavaduotojas, miesto savivaldybės Švietimo tarybos narys

Lietuvos Valstybės dienos išvakarėse Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininkas Raimundas Kaminskas, pirmininko pavaduotojai Alvydas Malinauskas, Zigmas Tamakauskas ir etikos komisijos pirmininkė Aldona Grigaitienė apsilankė Viešojo saugumo tarnybos pulke, kuriame turiningai pabendravo su mūsų rimtį saugančiais kariais ir su tarnybos vadu generolu Sergejumi Madalovu.

Viešojo saugumo tarnyba yra specialiosios parengties valstybės įstaiga. Ji turi atkurti ir užtikrinti viešėją tvarką ypatingų situacijų atvejais, turi slopinti riaušes, grupinius nelegalius veiksmus, masinius neramumus, priešinamasi teisėsaugos pareigūnams. Į šią tarnybą taip pat įeina konvojavimo, apsaugos padaliniai ir judriosios specialios paskirties kuopos. Šiuo metu Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai aktyviai dalyvauja ir stiprinant valstybės sienos apsaugą, vyksta į užsienį dalyvauti taikdarių veiksmuose įgyvendinant paliaubų susitarimus, saugant Jungtinių Tautų personalą ir taikius gyventojus. Šios tarnybos atstovai taip pat dalyvauja Europos Sąjungos policijos pajėgų pratybose.

Ypatingos Lietuvos žmonių pagarbos bei pripažinimo yra susilaukęs minėtos tarnybos kūrėjas, iš pradžių vadintos Vidaus tarnybos 1-uoju pulku – tuometinis pulkininkas Sergejus Madalovas. Jo vadovaujamas pulkas mūsų Nepriklausomybės atkūrimo pirmuosiuose žingsniuose daug prisidėjo prie Lietuvos valstybingumo stiprinimo, jos piliečių saugumo užtikrinimo: neleido sovietiniam okupantui įvykdyti klastingą sumanymą – paleisti iš kalėjimo tūkstančius įkalintų recidyvistų. Pulkininkas per du mėnesius parengė Lietuvos jaunuolius šiam atsakingam darbui – saugoti nusikaltėlius. Didelę drąsą, sumanumą ir atsidavimą mūsų Valstybei pulkininkas S. Madalovas ir jo vadovaujami vyrai parodė 1992 m. vasarą rusų kareiviams rengiantis jėga išvaduoti Lukiškių kalėjime už antivalstybinę veiklą įkalintą aukštą Rusijos karininką – jūrų pėstininkų brigados vadą Ivaną Černychą. Tuomet 1-ojo pulko kariai atrėmė žymiai gausesnę ginkluotą sovietinės kariaunos konfrontaciją.

Kaip prisimena pats S. Madalovas, 1991 metais jį paprašė kurti vidaus tarnybos pulką ir jam vadovauti, tuometinis Respublikos vidaus reikalų viceministras Arvydas Svetulevičius. Tai buvo tada nepaprastai sunki užduotis, neturėta jokios tinkamos materialinės bazės, nebuvo tarnybinės veiklos teisinių nuostatų, tarnybos statutų – viską reikėjo sukurti patiems. Nebuvo ir lietuviškos karių uniformos. „Pirkome sovietinės armijos uniformas, prie jos prisiuvome lietuviškas sagas ir skiriamuosius ženklus. Padėjo mums Dievas. Per labai trumpą laiką atsirado Pirmasis pulkas. Taip pat greitai reikėjo išmokti ir lietuvių kalbą. Juk lietuviškai reikėjo duoti instrukcijas, komandas“, – sakė pašnekovas. Pulko kūrėjas S. Madalovas su jam būdinga energija ėmėsi ir šio darbo. Per nepilną pusmetį jis jau laisvai bendravo lietuviškai. Tai yra gyvas pavyzdys tiems, kurie maskuodamiesi savo tikrąjį veidą, teigia, kad lietuvių kalbos net per keletą metų negalima išmokti, ji esanti labai sunki ir panašiai… O iš tikrųjų yra nenoras jos mokytis, noras skaldyti mūsų Valstybę, pažeisti jos Konstitucijos teiginius, lietuvišką raidyną, noras ignoruoti valstybinę kalbą. Tai pasakytina apie tomaševskininkų ir į juos panašių agresyvius svaisčiojimus.

Paskelbus Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, aplinkui dar siautėjo sovietinis saugumas ir jo agentai, kurpdami S. Madalovui bylą už beprecendentinį atveją Sovietijoje – jis būdamas aukšto rango karininkas – pulkininkas savanoriškai pasitraukė iš sovietinės armijos gretų, nenorėdamas dalyvauti primestame Kaukazo ir Vidurinės Azijos respublikų brolžudiškame kare.

Iškiliam čečėnų tautos sūnui, pavyzdingam Lietuvos karininkui ir mūsų valstybės patriotui Sergejui Madalovui 1996 metais buvo įteiktas Vyčio Kryžiaus ordinas. Jis apdovanotas ir kitais valstybiniais ženklais. Nuo 2007 m. balandžio 1 d. reorganizavus pulką į Viešojo saugumo tarnybą prie LR VRM – S. Madalovas paskirtas jos vadu. Tų pačių metų spalio mėn. 12 dieną pulkininkui S. Madalovui suteiktas vidaus tarnybos generolo laipsnis.

Lietuvos Sąjūdis taip pat labai vertina generolo nuopelnus mūsų krašto valstybingumo stiprinimo procese. Aidint susirinkusių pareigūnų plojimams, Lietuvos Sąjūdžio atstovai generolui S. Madalovui Valstybės dienos ir Lietuvos Sąjūdžio įkūrimo Jubiliejinių metinių proga įteikė LS Kauno skyriaus Pirmojo laipsnio atminimo ženklą SU SĄJŪDŽIU UŽ LIETUVĄ. Už Lietuvą, kurios atgimimo darbų vainike ryškiu žiedu yra įsipynusi generolo S. Madalovo asmenybė.

Sutarėme ir toliau bendradarbiauti, o prasidėjus naujiems mokslo metams – kartu apsilankyti miesto mokyklose, pagyvinant jose moksleivių patriotinio ugdymo darbą.

Nuotraukose:

1. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų šventinis susirinkimas minint Valstybės dieną ir Lietuvos Sąjūdžio jubiliejinius metus

2. Sveikinimo žodį taria LS Kauno skyriaus pirmininkas Raimundas Kaminskas

3. Kalba LS Kauno skyriaus pirmininko pavaduotojas Zigmas Tamakauskas

4. Generolui S. Madalovui LS Kauno skyr. pirmininkas R. Kaminskas prisega LS Kauno skyr. Pirmojo laipsnio atminimo ženklą „Su Sąjūdžiu už Lietuvą“

5. Generolo Sergejaus Madalovo žodis

6. Generolas S. Madalovas su atvykusiais svečiais – LS Kauno skyr. pirmininko pavaduotoju Zigmu Tamakausku, etikos komisijos pirmininke Aldona Grigaitiene, LS Kauno skyr. pirmininku Raimundu Kaminsku ir pirmininko pavaduotoju Alvydu Malinausku

Naujienos iš interneto