Prof. Dobilas Kirvelis. Tik ką gimė naujas Xi-Bolševizmas

Prof. Dobilas Kirvelis. Tik ką gimė naujas Xi-Bolševizmas

Buvęs Kinijos vadovas – Hu-Menševikas (Hu Jintao) „palieka“ Komunistų partijos suvažiavimą, visišką valdžią perduodamas Xi-Bolševikui, Kinijos prezidentui Xi Jinpingui

Prof. Dobilas Kirvelis, www.voruta.lt

Praėjusios savaitės 2022 m. spalio 23-24 dienos, ko gera, pasaulio istorijoje bus pažymėtos kaip antrą kartą iškylančio bolševizmo – kinietiško Xi-Bolševizmo gimtadienis. Kinijos Prezidentas Xi Jinpingas – Kinijos komunistų partijos suvažiavime įtvirtino savo valdžią „Xi Jinpingo mintis“ rezoliucija. Taip buvo pavadinta „šiuolaikinės Kinijos ir XXI amžiaus marksizmas“, įkūnijęs „geriausias kinų kultūros ir šios eros etoso savybes“.

Labai panašiai prieš ~120 metų, 1903 m., toks pat socialinis vyksmas prasidėjo Londone, Antrajame  Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos (RSDDP) suvažiavime, kai RSDDP skilo į menševikus ir bolševikus. Balsuojant dėl 1-ojo partijos statuto paragrafo (kurio esmė – Viena Vadovybės nuomonė – Viena TIESA), dėl kurio ypač kovojo Vladimiras Uljanovas-Leninas, siekdamas RSDDPartiją paversti disciplinuota, kariniais organizacijos principais besivadovaujančia struktūra, ir jis čia tada laimėjo politinę kovą prieš liberalesnių politinių nuostatų Julijų Martovą, kuris reikalavo toleruoti ir kitokesnius – laisvesnius, įvairesnius politinius požiūrius nei reikalautų RSDDP vadovybė. Taip gimė Lenininis Bolševizmas, žiauriu pilietiniu karu sukūręs SSSRusiją ir Kominterną. O menševikas J. Martovas, emigravęs į Vieną, kūrė Antrąjį Vakarų Europos Socialistų Darbininkų Internacionalą (SDI) – kurio principais dar ir šiandien, vadovaujasi dabartinės demokratinės Vakarų Europos socialdemokratų, leiboristų, socialistų partijos, SI (Socialistų Internacionalo) ir taip pat Europos Sąjungos (ES) bei PES‘o (Partijos Europos Socialistų) narės. Lietuvos LSDP taip pat buvo anksčiau (nuo 1923 m.) ir šiandieninė, atkurta 1989 m., yra pilnateisė SI ir PES‘o narė.

Pokarinė bolševikinės Sovietų Sąjungos raida demokratizacijos kryptimi po Stalinizmo:  Chruščiovizmas, Brežnevizmas, iki Gorbačiovo Perestroikos – SSSR griūtis, o po to demokratinis Jelcinizmas – atvedė Rusiją į totoriškai – mongolišką Moskovijos Putinizmą – genocidiškai traiškant nepaklusnią Ukrainą ir taip pat svajojant vėl susigrąžinti Baltijos šalis, Lenkiją, net prie Maskvos prijungti visą Europą iki Lisabonos imtinai.

Šiandien kažkas panašaus į tai, kas vyko Carinėje ir Sovietinėje Rusijoje, vyksta Azijoje – Kinijos Komunistų partijoje. Valdingas ir ryžtingas Kinijos Prezidentas Xi Jinpingas, kaip ir kažkada Rusijoje Vladimiras Leninas ir Josifas Stalinas, tampa absoliučiu Kinijos Vadu. Net ir liberališkesnių a-la-menševikiškų nuostatų buvęs Kinijos vadovas – Hu Jintao tampa nebetinkamu Xi Jinpingo viršūnės ištikimųjų 7-niukės ratui. Dėsningai, kaip ir kažkada Rusijoje Bolševizmas, šiandien tuo pačiu Bolševikinių-Imperialistinių nuostatų Kinija jau planuoja apie 2025 m. pasijungt Taivaną taip, kaip pasijungė Honkongą. Negana to, atrodo, kad tokių strateginių idėjų vedama Kinija intensyviai dirba naujausiose mokslo-technologijose, kuriant nanotechnologinį, biologinį ginklą, tokį, kuris būtų kur kas galingesnis ir efektyvesnis nei branduolinis. Gerai žinoma, kad Kinijos strateginis tikslas – iki 2050 m. pavyti JAV Dirbtinio Intelekto ir Sintetinės Biologijos kūryboje bei praktiniame inovacijų naudojime ne tik taikiais gerovės tikslais.

Akivaizdu, kad pavirtusi Xi-Bolševikine Imperija, Kinija, stebėdama šiandieninius įvykius, Europos ir Rusijos pavyzdžiu mokosi, kaip Rusijai po Antrojo Pasaulinio karo būnant nualintu ir alkanu kraštu, sugebėjo branduolinių bombų, kosminių skrydžių mokslo – inovacinėse  technologijose ne tik pavyti, bet ir kai kur trumpam pralenkti JAV. Šiandien Kinijai gan sėkmingai, geriau nei Rusija, net greičiau nei JAV, kuria naują galingesnį ginklą už branduolinį. Nes ta valstybė, kuri sukurs ir pasigamins tokį ginklą – Diktuos, Šokdins Visą Pasaulį.

Tiesa, šiandien JAV skiria dešimtis milijardų dolerių naujų, kur kas galingesnių karo – antimedžiaginių sprogimų technologijos kūrimui, kurioms užtenka ~1 gramo medžiagos + 0,5 gramo Antimedžiagos, kad gautum Hirošimoje sprogusios 100 kg. radioaktyviojo urano bombos naikinamąjį efektą. Manytina, kad visa tai kuria ir Kinija, bet vargu ar tai išgali šiandieninė Rusija. Todėl lauktina, kad Kinija žvalgosi į Rusijos Sibiro platybes, kuria planus, kaip prisisiurbt prie Sibiro išteklių, gal net ir užkariaujant.

JAV Ohaio socialistų – sindikalistų vizija – totalinė integracija į Kiniją

JAV Ohaio socialistų – sindikalistų vizija – konfederacinis susiliejimas į Kinijos Sąjungą

Vykstant Rusijos karinei agresijai Ukrainoje, įdomiai vizijomis aptarinėja JAV Ohaio valstijos Komunistinės Socialistų partijos https://ohiohistorycentral.org/w/Communist_Party) ideologinės grupės galimą Kinijos ir Rusijos santykių raidą. Yač įdomiai aptarinėja Ohaio socialistai – sindikalistai Rusijos Sibiro teritorijų – nuo Uralo iki Čiukčijos ir Kamčiatkos bei Vladivostoko galimą sienų su Kinijos raidą.

Vieni mato Sibiro tautinį atgimimą ir besiformuojančias nacionalines demokratines respublikas, kurios vienijasi į Kinijos vadovaujamą Valstybių Sąjungą. Kiti radikalų –  vieningos Bolševikinės Kinijos imperijos su visu Sibiru susikūrimą. Visa tai rodo, kad matomas Rusijos Federacijos byrėjimas – Sibirą perims Kinija. Labai realu, kad pastaroji Bolševikinės Imperinės Kinijos Ateities vizija yra priimta ir palaiminta įgyvendinimui praėjusį savaitgalį Kinijos Komunistų Partijos suvažiavime.

Tampa aktualu ir svarbu suprasti – kas yra tas BOLŠEVIZMAS?

Nuo pat jaunystės, o gal dar vaikystės laikų, 1951 m., būnant Kupiškio Vl. Rekašiaus vidurinės mokyklos 7-tos kl.mokiniu, teko mokytis mūsų garsiosios lakštingalos pagrindinį eilėraštį, kurio pirmi ir ypač paskutinysis posmai dar ir šiandien, nuo tų laikų, mano atmintyje, paaiškinantis, kas yra Bolševizmas:

Bolševiko Kelias

Mes sustosim

kai raudonu žiedu

visa Žemė

skaisčiai sužydės

 

Tegul visos tautos

vieną himną gieda

visos Tautos

Iš vienos širdies 

    

Stalinas mums

Leninu palieka

viena Partija (nuomonė)

viena Tiesa.

Dar vaikystėje, einant į mokyklą, perskaitęs kartą kitą šį užduotą mintinai išmokti eilėraštį – „prarijau“ jį iškart taip lengvai, kad be jokių pastangų stovi mano atminty… iki dabar, kai jau peržengiau net 80… Ir tada vaikystėje, ir dabar Trakuose neišeina man iš galvos mintis:  ką suprato ir ką turėjo omeny ir norėjo pasakyt Poetė, rašydama šias eiles!? Ar tikėjo šiomis tiesomis dūšia tai skelbdama, o gal tai yra užslėptas gudrus pasišaipymas… Nors dar tada, kai visoje grožybėje Kupiškio centre stovėjo Stalinas, savo cementiniu žvilgsniu palydėdamas kiekvieną praeinantį, kurių dauguma, bailiai į jį žvelgdami, mintimis keikė baisiausiais žodžiais ir palinkėjimais… Žinoma, jo galo kupiškėnai sulaukė, šiandien vargu kas tai prisimena.

Bet kai kas iš pasakytų Poetės teiginių, gan tvirtai, lieka Lietuvos politiniame, atrodo laisvame Lietuvos politinių partijų gyvenime ir šiandien: Viena nuomonė, Viena Valdžios Tiesa. Gyvuoja, ir net demokratiniu keliu gauna valdžią Lietuvoje ne viena Vieno Žmogaus partija, kurioje, kaip feodalui, paklusniai tarnauja daugybė mūsų piliečių. Nepaklusi Partijos Pirmininkui – Tu jau nebemūsų. Net ir gan demokratiškai susiorganizavusiose partijose, pavz. LSDP, nuo pat susijungimo su LDDP laikų „išsaugomas“ pagrindinis bolševikinės partijos organizacinis principas – partijos viduje frakcijų nebus – Vadovybės sprendimai šventi… O tai iškart sąlygoja politinę stagnaciją – konservatizmą. LSDP jau nebe-reformistinė, ji tapo XX-jo a. reformistinės socialdemokratijos socialdemokratinio konservatizmo variantas.

Baigiant straipsniuką kviečiu tikrus Lietuvos piliečius būti neabejingais politiniams XXI-jo a. virsmams, atidžiai stebėti Kiniją, nors ji ir toli nuo mūsų, ir – gal jau nuo 2050-jų metų Kinijos mokslo – technologinė ir politinė bolševikinė raida gali dar kartą ne geriausiais veiksmais aplankyti mūsų Gintarinės Baltijos krantus – primindama buvusį Moskolišką Bolševizmą.

Naujienos iš interneto