Pagrindinis puslapis Istorija Rezistencija Okupuota Lietuvos valstybė pogrindyje 1940 – 1990 m.

Okupuota Lietuvos valstybė pogrindyje 1940 – 1990 m.

Petras GIRDZIJAUSKAS, www.voruta.lt

Ištrauka  iš Lietuvos Respublikos, 1999 m. sausio 12 d. Nr. VIII-1021,  Įstatymo: Lietuvos Respublikos Seimas, konstatuodamas, kad nuo 1940 m. birželio 15 d. Lietuva patyrė SSRS, Vokietijos ir vėl SSRS okupacijas, kad 1940-1990 m. Lietuvoje įvairiomis formomis vyko pasipriešinimas SSRS ir Vokietijos okupacijoms, 1941 m. birželio 22-23 d. ginkluotas Lietuvos sukilimas ir Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941 m. birželio 23 d. atsišaukimas išreiškė tautos valią atkurti nepriklausomą valstybę, kad Vokietijos okupacinė valdžia neleido veikti Lietuvos Laikinajai Vyriausybei, todėl susiformavo Lietuvos pasipriešinimo šiai okupacijai organizacijos, kad 1944-1953 metais Lietuvoje kilo ir vyko visuotinis organizuotas ginkluotas pasipriešinimas sovietinei okupacijai-Lietuvos valstybės savigyna, kad Lietuvos išlaisvinimo tuo pat metu siekė Lietuvos Respublikos diplomatinė tarnyba, Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas ir kitos lietuvių organizacijos užsienyje; pabrėždamas, kad  visų ginkluotų ir neginkluotų pasipriešinimo struktūrų tikslas buvo Lietuvos išlaisvinimas, pasikliaujant Atlanto chartijos nuostatomis ir demokratinio pasaulio pripažįstama suverenia teise, ginklu kariaujant prieš vieną Antrojo pasaulinio karo agresorių; <…>

Kaip nurodyta  Įstatyme,trimis etapais,  priešinosi mūsų okupuota valstybė, tuomet  jos  kovotojų slapyvardžiai buvo:  „Sukilėliai“, „Vanagai“ ir „Žaliukai“.  Jų valstybinis statusas- kariai  savanoriai.

Okupuotoje Lietuvoje NKGB vadas A. Sniečkus, sudarė smogikų komandą : Eusiej Rozauskas, Icik Dembo, Judit Komodaite, Frido Krastini, Kazys Micevičius ir Daniel Todes .Šios komandos ir  okupantų pagalba A. Sniečkus per pusmetį sunaikino Lietuvos valstybės vadovybę, tarnautojų struktūras, partijas, bankus, daug inteligentijos ir ūkininkų.

Lietuvos žmonės, pamatę realų pavojų savo laisvei ir gyvybei, jungėsi į Lietuvos Aktyvistų Frontą (toliau LAF )  kovai su okupantais ir jų kolaborantais. Judėjimas apėmė visą šalį. Birželio 22 sukilėliai Kaune pradėjo naikinti okupantų ir kolaborantų struktūras, karinius dalinius. Paskelbė atsišaukimą apie Nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymą, įvardijo Laikinosios Vyriausybės sudėtį. LAF Sukilėliai visoje šalyje pašalino okupacinę administraciją, atstatė iki okupacinę santvarką. LAF Sukilėliai apie vokiečių fašistų vykdomą holokaustą nežinojo ir naikino okupantų ir kolaborantų nusikaltėlius, vykdžiusiu lietuvių tautos genocidą. ( Rainiai, Pravieniškės, birželio 14-15 tremtis).

Ginklu kariavo-Sukilėliai. Kariavimo taktika-partizaninė. Valstybinis statusas Kariai savanoriai.

Praėjus šešioms savaitėms  vokiečių karinė vadovybė Lietuvos Laikinąją Vyriausybę nušalino. Lietuvą paskelbė-“Ostland“ LAF paskelbė nelegalia organizacija, jos veiklą uždraudė.

1941-1944 m. LAF ir kitos okupantams pasipriešinimo struktūros persigrupavo į Lietuvos Laisvės Armiją kurią sudarė penkios teritorinės apygardos, kurių struktūra-statutinė. Sandara teritorinė: seniūnija, valsčius, apskritis, apygarda ir Vyriausia LLA Vadovybė. Suskirstyti į du sektorius: VS -veikiantis sektorius „Vanagai“ ir. O S – organizacinis sektorius, aprūpinimas, ryšiai, žvalgyba ir kt.

Ginklu kariavo „Vanagai“. Kariavimo taktika – partizaninė. Valstybinis  statusas Kariai savanoriai.

Persiritus SSRS frontui per Lietuvą iš rytų į vakarus LLA struktūros buvo dalinai apardytos, bet intensyviai atstatinėjamos. Nauji kariai buvo prisaikdinami LLA vardu. Tik vėliau LLA persiformavo į BDPS (Bendras Demokratinis Pasipriešinimo Sąjūdis), kurio karinis sparnas Gynybinės Pajėgos (G P). Šis galutinai persiformavo į LLKS ( Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdį) kurio karinis sparnas Gynybinės Pajėgos, kurioms vadovavo generolas Jonas Žemaitis, jis gi per 1949-02-22 Suvažiavimą išrinktas Lietuvos prezidentu ir prezidentavo,  vadovaudamas Gynybinėms Pajėgom iki 1953 m. Gegužės.

1953-05-26 per SSKP CK posėdį SSRS imperijos faktinis vadovas Lavrentij Berija DE FACTO pripažino Joną Žemaitį Lietuvos prezidentu.

SSRS okupacinės Vidaus karinės pajėgos, kartu su kolaborantais 1953 m. Pirmą pusmetį baigė Lietuvos ūkininkų įbaudžiavinimą: buvo baigtas ūkininkų 4,0 mln. ha. Žemės ir 400 000 ūkių nusavinimas. Ūkininkai neteko nuosavybės, buvo suvaryti į konslagerines brigadas badmiriavimui. Tapo SSRS okupacinės sistemos baudžiauninkais. Tuo pačiu LLKS Gynybinės Pajėgos neteko maitintojų, rėmėjų ir kt. būtiniausių funkcijų atlikėjų. Tokiais genocidiniais veiksmais okupacinės karinės-teroristinės pajėgos baigė LLKS Gynybinių Pajėgų ir Lietuvos ūkininkų naikinimą. LLKS ir Lietuvos ūkininkai daugiau nefunkcionavo.

1944-1953 m. Ginklu kariavo Žaliukai. Karo taktika-partizaninė. Valstybinis statusas Kariai savanoriai.

Rusijos Federacijos URM atstovai melagingai atsiliepė apie okupuotos Lietuvos valstybės karą po karo aiškindama apie padriką partizaninį pasipriešinimą, kai tuo tarpu okupantams organizuotai priešinosi Lietuvos valstybės Gynybinės pajėgos. Jų teismai kolaborantus ir išdavikus už lietuvių įdavinėjimą tremtin arba katorgon baudė mirtimi. Tuomet Lietuvoje tarybinių piliečių nebuvo, nes siautėjo okupacinė-teroristinė diktatūra. Lietuviai buvo įbaudžiavinti ir tempė baudžiavos jungą. Vadinami tarybiniai buvo kolaborantai ir kt. okupantų tarnai.

Informaciją parengė Laisvės kovos dalyvis Petras Girdzijauskas.

Informacija skirta Lietuvos krašto apsaugos ir NATO ryšių su visuomene karininkams .

P. S.

Būtina pastebėti, kad okupacijos metais mums, vietiniams gyventojams, terminas „Partizanai“ kėlė realų pavojų, nes okupacinės kariuomenės kariai turkmenai, tadžikai, kalmukai ar rusai jį suprato ,kaip vietinių gyventojų realų karį, prieš okupacines pajėgas ir iškart reikalavo:-gdie bandit?, (kur banditas?) panaudodami fizinį smurtą. Todėl, mes „Laisvės gynėjus“ vadinome Žaliukais, Miško broliais, Miškiniais, tiesiog-Vyrai. Mūsų prezidentas savo bendražygius vadino-Broliai.

Po Sąjūdžio, kai atsivėrė ypatingieji archyvai, čekistų tardymo protokoluose visi Laisvės kovotojai buvo įvardinti: „bandit, bandity“ dauguma be išlygų vertė: partizanas, partizanai. Šis terminas memuaruose ir kitur, nepelnytai įgavo pagreitį.

P. G.