Pagrindinis puslapis Naujienos Mons. Vytautui Pranciškui Rūkui 90 metų

Mons. Vytautui Pranciškui Rūkui 90 metų

Mons. Vytautui Pranciškui Rūkui 90 metų

Vytautui Pranciškui Rūkui 90. Su garbingu Jubiliejumi Monsinjorą emeritą, ilgametį Trakų bažnyčios administratorių, dekaną, pedagogą, Trakų garbės pilietį, Gedmino V laipsnio ordino kavalierių, Kunigaikščių Gedmino ir Vytauto apdovanojimų nominantą, Trakų bažnyčios paslėptų aukso lobių atradėją, reikšmingų Trakų bažnyčios paveikslų restauracijos iniciatorių, vaisingos ir reikšmingos Trakų miestui partnerystės tarp Trakų  ir Vokietijos Rheinės bei Olandijos Bornės miestų  pradininką šiomis dienomis sveikina Trakų bažnyčios parapijiečiai, Trakų visuomenė, atskiri piliečiai bei įvairiausių organizacijų, valdžios atstovai, žymūs Lietuvos veikėjai, mokslininkai ir menininkai, lietuviai, lenkai, karaimai ir kitų tautybių žmonės, – nes Jis jų visų ir kiekvieno atskirai, asmeniškai, nuoširdus  ir mylimas bičiulis.

Mons. Vytauto Pranciškaus Rūko biografija

 

Gimė 1925 m. gegužės 7 d. Kauno r. Garliavos valsčiuje Pagirių kaime ūkininkų Marijos ir Prano Rūkų šeimoje šeimoje. Kartu augo brolis Alfonsas ir Antanas.

1932–1938 m. mokėsi Garliavos (Kauno r.) mokykloje.

1938–1940 m. – Kauno Tėvų jėzuitų Pagryžuvio reformuotose klasėse.

1940–1944 m. tęsė mokslus Kauno gimnazijose. 1944–1946 m. – Tėvų jėzuitų Pagryžuvio (Kelmės r.) vienuolyno noviciate.  1946–1947 m. ir 1953–1958 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1949–1953 m. mokėsi Panevėžio vidurinėje muzikos mokykloje, choro ir ansamblio vadovo klasėje.

1958 m. kovo 23 d. vyskupo Julijono Steponavičiaus buvo įšventintas į kunigus. Nuo 1958 m. iki 1962 m. buvo Švenčionių parapijos bažnyčios vikaras, 1962–1964 m. – Ignalinos parapijos klebonas, 1965–1966 m. Šumsko (Vilniaus r.) parapijos klebonas.

1966 m. liepos 11 d. paskirtas Trakų bažnyčios administratoriumi.

1971 m. restauruoti „Vytauto“, „Šv. Petro“, „Jono evangelisto“, „Šv. Povilo“, „Apreiškimo“, „Kristaus palaidojimo“, „Saliamono teismo“, „Šv. Jackaus“, „Šv. Vincento“, „Šv. Pranciškaus ir Dominyko“, „Šv. Jackaus“, „Šv. Vincento“, „Šv. Pranciškaus ir Dominyko“ paveikslai.

1975 m. buvo atrasti Trakų bažnyčios aukso lobiai, iki tol paslėpti bažnyčioje.

1992 m. rugsėjo mėn. pradėti statyti Trakų parapijos jaunimo namai padedant Vokietijos šalpos organizacijai „Renovabis“, Rheinės Švč. Marijos parapijai, Olandijos Borne miesto gyventojams.

2000 m. popiežius Jonas Paulius II suteikė Trakų dekanato dekanui, kunigui Vytautui Pranciškui Rūkui mons. titulą.

2001 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu už nuopelnus Lietuvai.

2005 m. gegužės 6 d. suteiktas monsinjorui Trakų garbės piliečio vardas.

2006 m. monsinjoras V. P. Rūkas buvo apdovanotas Vilniaus apskrities Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino nominacija „Už pasiekimus visuomeninio kapitalo (pilietiškumo) ugdymo srityje”.

2007 m. V. P. Rūkui įteikta Trakų rajono savivaldybės Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacija – I laipsnio diplomas.

Dabar mons. yra emeritas, gyvena vikariate Birutės g. 6 Trakuose, kasdien lanko bažnyčią, klauso išpažinčių, dalyvauja Šv. Mišiose.

 

 

Monsinjoro Vytauto Rūko Jubiliejui 

 

1. Įveikus atšiauriausius vėjus,              

Siela garbingą žinią girdi:

Šviesus atėjo jubiliejus,

Kai prakalba širdis į širdį.

Priedainis                                               

Dėkojame už ryžtą,

Už atnašautą Auką,

Už kelio brydę ryškią,

Už tyros meilės lauką.

Dėkojame, kad esat,

Dėkojame, kad būsit,

Už tai, kad apsilankot

Kiekvieno mūsų būste.

 

2. Į priekį skatinot mus eiti,   

Suklupus raginot pakilti,

Kaip žvaigždę kelrodę iškėlęs

Tikėjimą, Meilę ir Viltį.

Priedainis

Vytautas JANUŠKEVIČIUS

Sekmadienį po iškilmingų Šv. Mišių Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje, skirtų mons. Vytautui Pranciškui Rūkui pagerbti, sugiedokime visi kartu Jam padėkos giesmę už Jo nuoširdžią ir ištikimą tarnystę Bažnyčiai, Trakų miestui, Lietuvai ir jos žmonėms.

Naujienos iš interneto