Mons. Alfonso Svarinsko knyga „Nepataisomasis“

Antanas LESYS, Jovita NIŪNIAVAITĖ-LESIENĖ, Vilnius

Balandžio 29 dieną Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13) įvyko monsinjoro Alfonso Svarinsko atsiminimų knygos „Nepataisomasis“ I dalies pristatymas.

Knygoje – disidento mons. A. Svarinsko 40 gyvenimo metų laikotarpis – nuo vaikystės iki 1965 metų. Autorius pasakoja apie savo šeimą, mokslą, du rūsčius kalinimo laikotarpius, kunigo šventimus ir tarnystę pirmose parapijose. Iš autoriaus prisiminimų atsiskleidžia nepriklausomos ir vėliau okupuotos Lietuvos valstybės ir lietuvių gyvenimo realijos.

„Redaktoriaus žodyje“ rašoma: ,,Rengiant tokią knygą labai svarbu kiek įmanoma gausiau iliustruoti aprašomus įvykius. Tai nebuvo paprasta. KGB kratų metu paėmė ir negrąžino beveik visų monsinjoro nuotraukų. D. Stakišaičiui teko jų ieškoti įvairiais keliais.

Nuotraukas paskolino monsinjoro brolio sūnus Jonas Svarinskas, sesers sūnus Vytautas Pupkus, gydytoja dr. Ramunė Butkevičiūtė-Jurkuvienė, monsinjoro seminarijos bendrakursis Bronius Nemeikšis. Jis maloniai sutiko ne tik duoti nuotraukas, bet ir išsaugoti seminarijos rektoriaus kun. P. Venckaus laišką. Duodamas tarė:

– Paimkite. Man jų nebereikia. Aš jau išeinu.

Ir po savaitės išėjo pas Viešpatį…

Partizanas Jonas Čeponis paskolino ir išsaugotas nuotraukas, ir monsinjoro jam į lagerį rašytus laiškus, taip pat lageryje leistą slaptą laikraštį ,,Šviesos spindulėlis“. Keletą nuotraukų gavome iš Vilniaus universiteto Rankraščių skyriaus Vlado Šimkūno ir kun. Prano Račiūno fondų.“

Renginį Karininkų ramovėje  vedė Lina Šulcienė.

Mons. A. Svarinsko prasmingą ir jautrią kalbą, skirtą ne tik čia atvykusiems, bet ir visiems Lietuvos žmonėms, susirinkusieji pagerbė ilgais plojimais, stovėdami.

Apie knygą kalbėjo ir monsinjorą sveikino Lietuvos disidentas, publicistas, religinis mąstytojas Petras Plumpa, Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras prof. Bronislovas Genzelis, signatarė Birutė Valionytė ir kiti.

Mons. A. Svarinską savo aistringa kalba ir eilėraščiu pasveikino jo bei tragiškai žuvusio kun. Juozo Zdebskio bendražygis, buvęs Šlienavos (Kauno r.) bažnyčios klebonas, Garbės kanauninkas Vytautas Juozas Vaičiūnas.

Šventinio renginio pabaigoje dalyviai sugiedojo Lietuvos himną, mons. A. Svarinską susirinkusieji sveikino gėlėmis ir šiltais žodžiais.

Knygos pristatyme dalyvavo Vilniaus jėzuitų gimnazijos jaunimo mišrus choras ,,Krantas“, įkurtas gimnazijos direktoriaus kun. Antano Gražulio SJ iniciatyva.

Nuotraukose:

Kan. V. J. Vaičiūnas (pirmoje eilėje, pirmas iš kairės), Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio nariai: Rytas Kupčinskas (antroje eilėje, antras iš kairės) ir Nijolė Balčiūnienė (antroje eilėje, trečia iš kairės).

Knygos redaktoriai Lina Šulcienė ir Donatas Stakišaitis.

Knygos viršelis.

Nijolė Sadūnaitė (pirma iš kairės), mons. Alfonsas Svarinskas (pirmas iš dešinės).

Naujienos iš interneto