Pagrindinis puslapis Sena Voruta Mirė tėvas Stanislovas

Mirė tėvas Stanislovas

2005 metų birželio 23 dieną, eidamas 87-uosius metus, Kauno II klinikinėje ligoninėje mirė kunigas Algirdas Mykolas Dobrovolskis (tėvas Stanislovas OFM Cap).

Velionis gimė 1918 metų rugsėjo 29 dieną Radviliškyje, mokėsi gimtajame miestelyje ir Kauno jėzuitų gimnazijoje.
1936 metais Plungėje įstojo į kapucinų vienuoliją. Per įvilktuves jam buvo duotas Stanislovo vardas. Noviciatą brolis Stanislovas atliko Plungės kapucinų vienuolyne, vėliau buvo perkeltas į Šiaulių kapucinų vienuolyną, kur atsidėjo filosofinėms ir humanitarinėms studijoms.
1941 metais davė amžinuosius įžadus ir tų pačių metų rudenį įstojo į Kauno kunigų seminariją studijuoti teologijos. Kauno arkikatedroje bazilikoje 1944 metų kovo 25 dieną buvo įšventintas kunigu.
Po kunigystės šventimų tėvas Stanislovas buvo siunčiamas vesti misijų, rekolekcijų, sakyti atlaidų pamokslų įvairiose parapijose, daugiausia Žemaitijoje. Tėvas Stanislovas savo autobiografijoje rašo, kad iki suėmimo spėjo pasakyti pamokslus beveik 100 Lietuvos parapijų.
1948 metų rugsėjo 11 dieną sovietų saugumas suėmė tėvą Stanislovą, tuo metu gyvenusį Kauno Petrašiūnų vienuolyne. Atlikus labai paviršutinišką tardymą, apkaltintas per pamokslus skleidęs mintis prieš sovietinę valdžią. Tėvui Stanislovui buvo skirta 10 metų bausmė pataisos darbo stovyklose.
Bausmę tėvas Stanislovas atliko anglių kasyklose, kalėjo Intos ir Vorkutos stovyklose iki 1956 metų. Išleistas laisvėn buvo paskirtas Vertimų parapijos klebonu, tačiau laisve tegalėjo džiaugtis keletą mėnesių, nes vėl buvo suimtas ir grąžintas atlikti likusią bausmės dalį. Galutinai grįžo laisvėn 1957 metais vėl į Vertimų parapiją.
1957 metų rugpjūčio 26 dieną buvo paskirtas Juodeikių parapijos klebonu. Užimant pareigas, tuometinis Religinių kultų reikalų tarybos įgaliotinis, pasikvietęs tėvą Stanislovą, jam įsakė nusiskusti barzdą ir nebevažinėti pamokslauti bei teikti kitų patarnavimų už Juodeikių parapijos ribų. Tėvas Stanislovas tai pranešdamas arkivyskupijos valdytojui sakė: „Ačiū Dievui, kad galiu būti šioje ramybės kertelėje“.
1960 metų gegužės 5 dieną tėvas Stanislovas atleidžiamas iš Juodeikių parapijos klebono pareigų ir skiriamas Žemaitkiemio parapijos altaristu. Tų pačių metų birželio 2 dieną Religinių kultų tarybos įgaliotinis atėmė iš jo registracijos pažymėjimą, sykiu uždraudė klausyti išpažinčių, sakyti pamokslus ir teikti kitus sakramentus, taip pat kategoriškai reikalavo nevažinėti pamokslauti į kitas parapijas.
1961 metų rugpjūčio 18 dieną tėvas Stanislovas tapo Ugionių ir Milašaičių parapijų klebonu, 1962 metų birželio 5 dieną buvo atleistas iš Milašaičių parapijos klebono pareigų ir paskirtas Butkiškės parapijos klebonu. 1966 metų kovo 7 dieną buvo paskirtas Paberžės parapijos klebonu.
Gyvendamas Paberžėje tėvas Stanislovas nemaža jėgų įdėjo rinkdamas bažnytinio meno kūrinius ir nenaudojamus senovinius liturginius reikmenis. Jo dėka buvo išsaugota daug vertybių, kurioms iki tol tikrai nebuvo skirta pakankamai dėmesio. Kadangi Paberžės parapija nedidelė, tėvas Stanislovas daug važinėjo po Lietuvą pamokslaudamas. Jį mielai kviesdavo vesti rekolekcijas kunigams, kalbėti dekanatų konferencijose. Žmonės tėvą Stanislovą visuomet mylėjo dėl jo švelnaus būdo. Nuo 1980 metų rugsėjo 17 dienos jis aptarnavo ir Surviliškio parapiją.
Atgimimo metais kapucinų Ordinui buvo perduotas Dotnuvos vienuolynas. Rūpintis jo atstatymu buvo pavesta tėvui Stanislovui. Drauge jis ėjo ir Paberžės parapijos administratoriaus pareigas. 1992 metų vasario mėnesį jam buvo pavesta aptarnauti Šlapaberžės parapiją, dar po penkių mėnesių – taip pat ir Gudžiūnų parapiją.
Tėvas Stanislovas stengėsi kaip galėdamas geriau atlikti visas pareigas, tačiau pats pripažino, jog tai jam per sunku, ir 2002 metų kovo 28 dieną jo paties prašymu buvo atleistas iš visų užimamų pareigų ir vėl paskirtas Paberžės parapijos klebonu. Šias pareigas jis ėjo iki mirties.
Velionis bus pašarvotas birželio 25 dieną, šeštadienį, 12 valandą Paberžės bažnyčioje. Laidotuvių pamaldos birželio 27 dieną, pirmadienį, 12 valandą. Laidojamas Paberžės bažnyčios šventoriuje.
Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Naujienos iš interneto