Pagrindinis puslapis Religija Katalikų kunigai Mirė prelatas Pranas Gaidamavičius-Gaida (1914 01 26–2013 07 24)

Mirė prelatas Pranas Gaidamavičius-Gaida (1914 01 26–2013 07 24)

2013 m. liepos 24 d. mirė prelatas Pranas Gaidamavičius-Gaida, sulaukęs 99 m. amžiaus, mokslų daktaras, rašytojas, žurnalistas – švietėjas, vienas iš iškiliausių Kaišiadorių vyskupijos kunigų.

Kunigas Pranas Gaidamavičius gimė 1914 m. sausio 26 d. Bajorų kaime, Širvintų rajone. Mokėsi Širvintų ir Kėdainių gimnazijose. 1937 m. gegužės 22 d., baigęs studijas Kauno kunigų seminarijoje ir Katalikų teologijos fakultete, buvo įšventintas kunigu Kaišiadorių vyskupijai. Dirbo Onuškio ir Širvintų parapijose, aktyviai dalyvavo Lietuvoje veikusių katalikiškų organizacijų „Angelaičiai“, „Ateitininkai“ ir „Pavasarininkai“ veikloje, bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje.

1940 m. kun. Pranas Gaidamavičius pasitraukė į Vokietiją. Pokario metais studijavo Miunsterio ir Freiburgo universitetuose; pastarajame apgynė teologijos daktaro disertaciją religijos filosofijos bei psichologijos tema „Religinis žmogaus nerimas“.

1946 m. kun. dr. Pranas Gaidamavičius išvyko į Belgiją, Liuveno universitete studijavo filosofiją; dirbo vietos sielovadoje, aktyviai veikė lietuvių bendruomenės gyvenime, padėjo leisti lietuviams laikraštį „Gimtoji šalis“.

1950 m. kun. dr. Pranas Gaidamavičius išvyko į Kanadą. Dėstė Mont-Laurier kunigų seminarijoje, dirbo vietos sielovadoje. Nuo 1954 m. persikėlė sielovados darbui į Torontą, tačiau čia jis rado palankią dirvą žurnalisto, švietėjo veiklai – buvo pakviestas į lietuvių savaitraštį „Tėviškės žiburiai“. Nuo 1961 m. tapo šio leidinio redaktoriumi.

1987 m. jam suteiktas Popiežiaus garbės prelato titulas. Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, jis savo asmeninėmis ir iš aukotojų surinktomis lėšomis rėmė Bažnyčios veiklą Lietuvoje.

2010 m. prel. dr. Pranas Gaidamavičius sugrįžo į gimtąją – Kaišiadorių vyskupiją ir apsigyveno vyskupijos administruojamuose namuose Aukštadvaryje, Trakų rajone. 2012 m. atšventė kunigystės deimantinį jubiliejų – 75 metų sukaktį.

Prel. dr. Pranas Gaidamavičius rašyti pradėjo dar būdamas gimnazijos mokinys. Vėliau bendradarbiavo Lietuvos dienraščiuose „Rytas“, „XX amžius“, žurnaluose „Židinys“, „Naujoji Romuva“, savaitraštyje „Šaltinis“, taip pat išeivijos leidiniuose „Draugas“, „Ateitis“, „Aidai“ ir kituose.

Reikšmingiausi jo veikalai – knygos: „Išblokštasis žmogus“ (1951), „Milžinas, didvyris, šventasis“ (1954) ir „Didysis nerimas“ (1961) bei „Nemarus mirtingasis“ (vysk. Teofiliaus Matulionio biografija, publikuota Romoje). 1996 m. leidykla „Mintis“ (Vilnius) išleido Prano Gaidos-Gaidamavičiaus raštų rinkinį.

2002 m. prel. dr. Pranas Gaida Gaidamavičius apdovanotas už nuopelnus Lietuvai – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, o 2009 m. Komandoro didžiuoju kryžiumi bei Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Prel. dr. Pranas Gaidamavičius pašarvotas Aukštadvario šv. Domininko bažnyčioje (Technikumo g. 2), bus laidojamas Kaišiadorių katedros šventoriuje liepos 26 d., šv. Mišios katedroje – 12 val.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia.

Gediminas Tamošiūnas, Kurijos kancleris 

Voruta. – 2013, rugpj. 3, nr. 16 (780), p. 10.