Pagrindinis puslapis Lietuva Mažoji Lietuva Karaliaučiaus lietuvių kalbos mokytojų asociacijai – 20 metų

Karaliaučiaus lietuvių kalbos mokytojų asociacijai – 20 metų

Emilija Algaudė BUKONTIENĖ, Uljanovo (Kraupiško) vidurinės mokyklos mokytoja,  www.voruta.lt

            Prabėgo lygiai dvidešimt metų, kai Kaliningrade (Karaliaučiuje) įkurta lietuvių kalbos mokytojų asociacija. Jos tikslas – skatinti lietuvių kalbos ugdymą, etninės kultūros mokymą Karaliaučiaus švietimo bei kultūros įstaigose.

            2003 metų spalio 24d. Rusijos Federacijos Švietimo ministerija ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija pasirašė susitarimą „Dėl bendradarbiavimo švietimo srityje“. Juo vadovaujasi švietimo įstaigų vadovai, srityje dirbantys lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytojai.

            Asociacija rūpinasi lietuvių kalbos ir etninės kultūros mokytojų švietimu, kvalifikacijos kėlimu, tarpininkauja aprūpinant lietuviškas klases, fakultatyvus lietuvių kalbos vadovėliais, žinynais, kitomis mokymo priemonėmis. Du dešimtmečius regioninė lietuvių kalbos mokytojų asociacija koordinuoja srityje lietuvišką veiklą: lietuviškų klasių ir fakultatyvų formavimą, organizuoja lietuvių kalbos olimpiadas, kurių buvo 15, lietuviškos muzikos festivalius „Skambėk skambėk, lietuviška dainele“, įvairias viktorinas, konkursus, ekskursijas. Kasmet organizuoja mokytojams metodinius seminarus ir konferencijas, gina lietuvių kalbos mokytojų teises. Asociacijai padedant Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities švietimo įstaigos užmezga ryšius su Lietuvos švietimo įstaigomis. Asociacija turi savo svetainę – www.lituanika.ru Jos veikla nušviečiama Kaliningrado srities ir Lietuvos spaudoje.

            Rugsėjo 24d. Kaliningrado plėtotės institute šventiškai nusiteikę rinkosi lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytojai, lietuviškų ansamblių vadovai, srities švietimo įstaigų vadovai, Kaliningrado Švietimo ministerijos ir Švietimo plėtotės instituto specialistai, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Kaliningrade atstovai, Utenos rajono Švietimo skyriaus ir Švietimo centro specialistai, mokytojai, Vilniaus lietuvių namų pedagogai ir moksleiviai, svečiai.

            Ekrane parodyta dviejų dešimtmečių asociacijos veikla, dirbančiųjų ir dirbusiųjų mokytojų nuotraukos, švenčių akimirkos ir darbo kasdienybė, nuotraukos iš moksleivių vasaros stovyklų, ryšiai su bendradarbiavimo partneriais. Šventės dalyviams prisegti jubiliejiniai asociacijos ženkleliai.

            Kaliningrado Švietimo plėtotės instituto katedros vedėja Marija Kochanovskaja pasveikino susirinkusius ir pasidžiaugė, kad šventinė konferencija vyksta jų institute, nuostabiu filmu apie asociacijos nueitą kelią, kalbėjo apie bendradarbiavimą. Džiugu, kad galima prisiliesti prie lietuviškos kultūros, mokyti lietuvių kalbos. Jubiliejiniais K. Donelaičio metais Plėtotės institutas kartu su regionine lietuvių kalbos mokytojų asociacija išleido srities moksleivių kūrybinių darbų rinkinį. Katedros vedėja palinkėjo ir tolimesnio gražaus bendradarbiavimo.

            Kaliningrado srities Švietimo ministerijos konsultantė Marina Šliapina džiaugėsi, kad srities moksleiviai mokosi lietuvių kalbos ir etnokultūros, dalyvauja olimpiadose, festivaliuose, konkursuose, keičiasi patirtimi.

            Lietuvos Respublikos Generalinio konsulato Kaliningrade generalinis konsulas Olegas Skinderskis sakė, kad jubiliejus neatsitiktinai siejasi su mokslo metų pradžia, kad varpelis – tai atbudimas, veiklos pradžia. Lietuvą ir Kaliningrado sritį jungia dvasinės vertybės, mokytojų darbas – lietuviškų šaknų, lietuvių kalbos išsaugojimas. Kai kuriose srities mokyklose lietuvių kalba pasirenkama kaip antroji užsienio kalba.

            Lietuvos Respublikos Seimo švietimo, mokslo ir kultūros biuro vedėjas Kęstutis Kaminskas, dirbęs tokiame pat Mokytojų tobulinimo institute, jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikino konferencijos dalyvius.

            Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos vyresnioji specialistė Daiva Žemgulienė pasveikino gražios sukakties proga ir, kaip visada, atvežė mokytojams dovanų – po atmintuką. Ministerija ieško kuo geriausių sąlygų lietuvių kalbos mokymui. Lietuviškas švietimas srityje neįsivaizduojamas be lietuvių kalbos olimpiados, dainų dainelės konkurso, vasaros stovyklų. P. D. Žemgulienė dėkojo Kaliningrado Švietimo ministerijai, Švietimo plėtotės institutui, Lietuvos Respublikos konsulatų Kaliningrade ir Sovetske darbuotojams.

            Regioninio pedagoginio instituto dekanė Jekaterina Trofimova sveikino ir linkėjo tolimesnio bendradarbiavimo.

            Lietuvos katalikų dvasininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius linkėjo, kad lietuviškų šeimų vaikai žinotų savo šaknis, mylėtų Lietuvą ir lietuvių kalbą.

            Rusijos lietuvių tarybos pirmininkas profesorius Gintautas Želvys, Peterburgo lietuvių bendruomenės atstovas sakė, kad Karaliaučiaus (Kaliningrado) kraštas užima ypatingą vietą lietuvių kultūroje, tai mūsų kultūros lopšys. Prof. Želvys padėkojo p. A. Bartnikui už darbą, pasidžiaugė, kad mokytojai prieš dvidešimt metų sugebėjo susiburti į asociaciją.

            Regioninės visuomeninės organizacijos „Obščestvo kultury“ atstovas kultūrologas Viačeslavas Šachovas linkėjo asociacijos darbe mažiau kliūčių ir daugiau sėkmės ir sakė, kad ne kiekviena draugija išgyvena du dešimtmečius.

            Gintautas Rudzinskas, Vilniaus lietuvių namų direktorius, sakė, kad jų mokykla su Kaliningrado regionine lietuvių kalbos mokytojų asociacija bendradarbiauja jau penkerius metus, ir įteikė p. A. Bartnikui metraštį. Lietuvių namuose mokosi 300  moksleivių iš viso pasaulio, 12 – iš Kaliningrado srities.

            Konferencijos dalyvius sveikino Zelenogradsko (Kranto) miesto vidurinės mokyklos direktorė Liudmila Ivancova. Šioje mokykloje jau dveji metai veikia kūrybinė moksleivių vasaros stovykla „Palikimas“. Šiemet ji skirta M.K. Čiurlionio 140-osioms gimimo metinėms, joje dalyvavo 26 moksleiviai, kurie sukūrė spektaklį – performansą.

            Kaliningradietis mokytojas Algirdas Karmilavičius perdavė Kaliningrado lietuvių kultūrinės tautinės autonomijos sveikinimus.

            Poetė, vertėja Rūta Leonova, dirbusi Kaliningrado 48-ojoje vidurinėje mokykloje, prisiminė mokytojų asociacijos ištakas, kai rinko moksleivius į lietuvių kalbos ir etnokultūros fakultatyvą pagal lietuviškas pavardes. Paskui susibūrė į asociaciją, kurios pirmasis pirmininkas buvo šviesios atminties mokytojas Juozas Miliūnas. Buvo įkurtas Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas, Lietuvos Respublikos konsulatai Kaliningrade ir Sovetske. Lietuvių kalbos mokosi ne tik lietuviškų šeimų vaikai, bet ir kitų tautybių. P. Rūta perskaitė du eilėraščius apie mokytoją lietuvių ir rusų kalbomis.

            Utenos rajono savivaldybės švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vadovas Romualdas Kraulišas sveikino susirinkusius ir atvežė dovanų. Vasarą uteniškiai labai svetingai priėmė Karaliaučiaus mokytojus, aukštaičių žemėje vyko trijų dienų vasaros seminaras.

            Kaliningrado (Karaliaučiaus) L. Rėzos draugijos pirmininkė Nida Lukoševičienė sveikino jubiliejaus proga ir padėkojo p. A. Bartnikui, kad neužmiršta jų draugijos.

            Asociacijos pirmininkas A. Bartnikas, apibendrindamas konferencijos darbą, sakė, kad tokia produktyvi veikla būtų neįmanoma be Kaliningrado srities valdžios, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos Respublikos konsulatų Kaliningrade ir Sovetske, gerų santykių su partneriais, kurių yra 19. P. A. Bartnikas padėkojo Kaliningrado Švietimo ministerijai, Švietimo plėtotės institutui, Kaliningrado srities lietuvių tautinei kultūrinei autonomijai. Mažosios Lietuvos lietuvių draugija skyrė lėšų konferencijos organizavimui. Mažosios Lietuvos fondas padovanojo mokytojams darbo kalendorius, Lietuvos žemėlapius, skyrė lėšas jubiliejinio leidinio išleidimui, apmokėjo mokytojams kelionės išlaidas. Ačiū visiems rėmėjams.

            Buvo atlikti muzikiniai sveikinimai. Konferencijos dalyvius dainomis ir eilėraščiu sveikino Gurjevsko miesto vaikų folkloro ansamblis „Rūtelė“ (vadovė Irena Tiriuba), Vilniaus lietuvių namų solistai (vadovė Judita Taučaitė) ir Utenos vaikų darželio „Želmenėlis“ pedagogų folkloro ansamblis, „Aukso paukštės“ laureatas „Kupolytė“ (vadovė Elena Kiškienė).

            Kaliningrado srities Švietimo ministerija už ilgametį darbą mokant lietuvių kalbos, aktyvų dalyvavimą regiono visuomeninėje veikloje įteikė Padėkos raštus asociacijos pirmininkui Aleksui Bartnikui, Vidai Martišauskienei (Nemano 2-oji vidurinė mokykla), Reginai Kapkovai (Sovetsko vaikų darželis „Šaltinėlis“), Algirdui Karmilavičiui (Kaliningrado 35-asis licėjus), Irenai Tiriubai (Gurjevsko vaikų folkloro ansamblis „Rūtelė“), Onai Druseikaitei (Černiachovsko pedagoginis institutas), Emilijai Algaudei Bukontienei (Uljanovo vidurinė).

            Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas Kaliningrade už ilgametę aktyvią kultūrinę veiklą ir lietuvybės puoselėjimą apdovanojo grupę mokytojų, srities vadovų, kurių vadovaujamose mokyklose dėstoma lietuvių kalba. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija irgi įteikė Padėkos raštus.

            Po oficialiosios dalies prie šventinio stalo skambėjo lietuviškos dainos, sveikinimai, dalijomės prisiminimais, maloniai bendravome.

            Nuoširdžiai dėkojame A. Bartnikui, nuo 2002-ųjų metų vadovaujančiam asociacijai, nestokojančiam kūrybinių sumanymų, ieškančiam naujų darbo formų, subūrusiam lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytojus į vieną šeimą, šiam darbui atiduodančiam savo širdies dalelę.