Pagrindinis puslapis Autoriai Tamakauskas Zigmas Kalendoriaus „Dievo meilės pergalė“ sutikimas

Kalendoriaus „Dievo meilės pergalė“ sutikimas

Kalendoriaus „Dievo meilės pergalė“ sutikimas

Nuotraukų autorė – Aldona Grigaitienė

Zigmas TAMAKAUSKAS, Kaunas, www.voruta.lt

Advento išvakarėse Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje  vakarines šventas Mišias aukojo buvęs šios šventovės klebonas, o dabar didelį autoritetą bei žmonių meilę turintis šv. Jono Pauliaus II 1997 metais įsteigtos Šiaulių vyskupijos  pirmasis  vyskupas Eugenijus Bartulis. Naujasis vyskupas savo  herbe įsirašė žodžius: Gaudete semper in Domino, reiškiančius, kad visuomet reikia džiaugtis Viešpačiu. Tai ne vien tik šūkis.  Matydami jo gražius darbus, jo nuoširdaus paprastumo šypseną, žmonės ir patį vyskupą  – Šiaulių miesto Garbės pilietį, dažnai vadina džiaugsmo vyskupu, turinčiu galios  tokį pat Kristaus pažinimo džiaugsmo dovaną dalyti ir kitiems. Vyskupo Eugenijaus Bartulio iniciatyva  įkurti vyskupijos Jaunimo, Katechetikos ir šeimos centrai, su malda ir giesmėmis rengiami pėsčiomis piligriminiai žygiai į Kryžių kalną, Tytuvėnus  bei Šiluvą.  Jis yra Lietuvos Vyskupų Konferencijos nuolatinės tarybos narys, palaiko glaudų ryšį su Šiaulių universitetu. Jo pastangomis universitete įteisinta kapeliono pareigybė,  pradėta dėstyti  nauja disciplina – meninis ugdymas ir tikyba. Universiteto senatas, įvertinęs vyskupo nuopelnus, 2015 metais suteikė jam Šiaulių universiteto Garbės daktaro vardą.

     Vyskupas E. Bartulis nuolat bendrauja su žmonėmis, mėgsta keliones, sportą, fotografiją. Nuo 2007 metų jis leidžia teminius krikščioniškos katalikiškos krypties savo darytų nuotraukų kalendorius. Šis darbas ir jo kokybė rodo leidėjo turimą aukštą meninį skonį, vidinį intelektualumą, leidybinę nuovoką. Pirmasis vyskupo leistas kalendorius vadinosi „Kryžiai Europos kalnuose“. 2018 metų kalendorius, pagerbiant Dievo Motiną, vadinosi „Švč. Mergelę Mariją menantys ženklai”.  Ateinančių – 2019 metų kalendorius pavadintas „Dievo meilės pergalė“  susišaukia su popiežiaus Pranciškaus nuolat  skelbiama  Didžiosios  meilės sąvoka, su gailestingojo  Dievo įvaizdžiu.  Dievo  Meilės pergalė, susijusi  su Kryžiaus ženklu  atsispindi  kalendoriaus viršelyje.        Jos turinį   paryškina pateiktas poetės Lacrimos  eilėraštis: Praeina šio pasaulio karalystės, / Subyra sostai žemės milžinų. / Nenugalėtas viešpatauja Kristus… /  Jis kuria – meilės karalystę, / Malonės, teisingumo ir taikos… / Visi turės Jo pergalę išvysti…

       Kalendorius  kai kuriais savo puslapiais lyg pratęsia 1918 metų kalendoriaus Švč. Mergelės Marijos temą.  Štai pirmajam būsimosios Ispanijos karaliui  Pelajui      „Šventojoje oloje“   pasirodžiusi  Mergelė Marija  laikoma ne tik Ispanijos, bet taip pat sutuoktinių globėja. Olos šaltinio vandens semiasi sutuoktiniai, norintys turėti laimingą gyvenimą.   Kalendoriaus nuotraukų autorius pažymi, kad čia meldėsi ir  apsilankę šventieji popiežiai – Jonas Paulius II  bei  Jonas XXIII.     Trečioji nuotrauka  „Cangas de Onis“  pabrėžianti, kad Kristus yra alfa ir omega – pradžia ir pabaiga, taip pat  susijusi su Dievo Motinos vardu.    Ketvirto puslapio nuotraukoje „Burgoso katedra. Didžioji zakristija“   pateiktas  bareljefas, vaizduojantis Mergelės Marijos karūnavimo  sceną.     Ypač įspūdinga kalendoriaus penktojo puslapio nuotrauka „Toledas. Katedra. Baltoji Mergelė Marija“, kurioje su žmogiška  šiluma,  kilniu  patraukliu grožiu ir trykštančia meile    pavaizduota besišypsanti   Dievo Motina su besišypsančiu Kūdikėliu.  Tai keturioliktojo amžiaus antrosios pusės paauksuotas  alebastras .  Kitoje nuotraukoje vėl matome virš kartūzų vienuolyno arkos iškilusią Nekaltojo Prasidėjimo Mergelės Marijos skulptūrą.

      Nuotraukoje „Segovija. Akvedukas (I a. pradžia)“ pateikiamas beveik dviejų tūkstančių metų senumo   statinys, pastatytas iš granito blokų be cemento.  Juo iš kalnų atvesdavo vandenį  į miestą, įsikūrusį ant kalvos. Šis kūrinys  vadinamas romėnų inžinerijos stebuklu.   Nuotrauka „Avila. Keturių stulpų kryžius“ vaizduoja apžvalgos aikštelę, iš kurios matoma 3 km ilgio Avilos siena su 89 bokštais. Pasakojama, kad ši vieta yra susijusi su šv. Jėzaus Teresės vaikystės epizodais.   Nuotraukoje „Santo Toribio de Liebana“  nufotografuotas vienuolyno bažnyčioje saugomas Švč. Kryžius. Tai didžiausias pasaulyje Kristaus kryžiaus gabalas, saugomas relikvijoriuje su atvertu langeliu, kad atėjusieji piligrimai galėtų prisiliesti prie tos vietos, kur buvo įkalta vinis.

        Kitos nuotraukos yra susijusios su kai kurių šventųjų gyvenimo atspindžiais didelę meninę ir istorinę vertę turinčiuose relikvijoriuose.

     Visose kalendoriaus nuotraukose pateikiama Dievo paskleista kūrybinė energija, pasireiškusi įvairiuose istoriniuose laikotarpiuose  per žmonių – kūrėjų protą ir širdį su Dievo meilės atspindžiu.

     Kalendoriuje yra pateiktos oficialios valstybinės ir religinės šventės, Bažnyčioje minimos įsimintinos  dienos, su šventaisiais susiję vardadieniai. Gražiai pateiktas dr. Jūratės Micevičiūtės tekstas, kartu su nuotraukomis  žadina jo skaitytojų smalsumą, praplečia  akiratį,  suaktyvina žmogaus dvasią.  Visa tai turėtų padidinti šio kalendoriaus, ryškiai  įsipynusio į adventinio vainiko pynę,  vertę ir patrauklumą.

     Po minėtų šv. Mišių į bazilikos konferencijų salę susitikti su šio kalendoriaus  autoriumi  – vyskupu E. Bartuliu,  sugužėjo daugybė žmonių. Susitikimą savo sodria kalba pradėjo žinoma aktorė Doloresa Kazragytė, šiltais  žodžiais  apibūdinusi vyskupo asmenybę, pabrėžė  jo kruopštumą, pareigingą kūrybingumą, visuomeniškumą,  jo spinduliuojančią meilę žmonėms.

     Kalendoriaus  „Dievo meilės pergalė“ autorius  Eugenijus Bartulis pasidalino mintimis apie jo išleidimo  sumanymo aplinkybes, pasidžiaugė čia atėjusių žmonių geranoriškumu, jų  gyvu tikėjimu plakančiomis širdimis, pacitavo popiežiaus  Pranciškaus pasakytus žodžius, kad visi mes esame spinduliuojančios Dievo meilės vaikai.  Tai  niekada neturėtume pamiršti ir įvertinti, ypač artėjant Jėzaus Gimimo šventei.

         Susitikimą paįvairino Kauno sakralinės muzikos mokyklos įkūrėjos,   žinomos chorvedės ir pedagogės  Nijolės Jautakienės  suburto vokalinio ansamblio būrio giesmės ir poezijos posmai, nuotaikingi aktorės D. Kazragytės žodžiai.  Baigiantis  susitikimui  –  visi susikibę rankomis, vadovaujami vyskupo Eugenijaus Bartulio, taip pat nuotaikinga giesme  išreiškėme padėką visų mūsų Kūrėjui,  savo ranka per Švč. M. Marijos užtarimą,   Lietuvą atvedusią į Kovo 11-osios aušrą.

      Tai buvo tikra dvasinio pakylėjimo šventė. Baigiantis jai, vyskupas palaiminęs susirinkusius, palinkėjo visiems Dievo palaimos ir  Mergelės Marijos globos   2019 metų kelionėje.

      Jo Ekscelencijai vyskupui Eugenijui  taip pat linkime Dievo palaimos, kuo geriausios sveikatos, tolimesnių gražių kūrybinio darbo žiedų  saugant ir puoselėjant mūsų tautos  krikščioniškas bei   tautines  vertybes, jų gyvybingumo šaknis.

 

Naujienos iš interneto