Pagrindinis puslapis Pasaulis Lietuva - JAV JAV lietuviai iškilmingai atšventė Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 100 – tąsias metines

JAV lietuviai iškilmingai atšventė Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 100 – tąsias metines

Lavita Photography nuotraukos

Gintautas STEPONAVIČIUS, JAV LB Waukegan- Lake County apylinkės pirmininkas, www.voruta.lt

Lietuviai iš šiaurės ir rytų, pietų ir vakarų – atvykite pas mus švęsime kartu ! Taip skambėjo Waukegan- Lake County Lietuvių Bendruomenės kvietimas į Šimtmečio puotą. Pagrindinė mintis, rašant šį kvietimą,  buvo sukviesti švęsti šimtmetį kartu ne tik mūsų šiaurinės bendruomenės narius, bet ir kitose apylinkėse (kraštuose) gyvenančius tautiečius. Nes,  jeigu Nepriklausomybę skelbėme, vėliau atstatėme visi kartu, susitelkę – kodėl negalėtume kartu atšvęsti, paminėti Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 100- tųjų metinių. Taigi tą, kovo 10-ją, šeštadienį, Lake Zurich, Columbus Center Banquets  buvo malonu matyti iš įvairių Čikagos priemiesčių besirenkančius ar net kitose valstijose gyvenančius mūsų apylinkės senbuvius ir bičiulius. Sulaukėme svečių iš Wisconsin, Floridos ir net Lietuvos.

Kol atvykusieji jaukioje salėje su degančiu židiniu šnekučiavosi, bendravo ir ragavo „Kunigaikščių Užeigos“ paruoštus šaltus užkandžius, Didžiojoje salėje vyko paskutiniai meninės programos pasiruošimai. Lengvas jaudulys sklandė ne tik besiruošiančių  dalyvių, bet ir meninės programos  kūrėjos Žanetos Steponavičienės širdyje. “Ar viskas pavyks kaip buvo suplanuota, kaip priims meninę programą svečiai?“ – po renginio savo mintimis  dalinosi Žaneta.

Bet štai nuskambėjo daina “Atskrend sakalėlis“,  kviečianti svečius užimti vietas pokylių salėje,  į kurios papuošimą “ sudėjo savo širdis” Jolita Vilimienė  ir Sandra Holloway. Ir štai pagaliau ilgai  ir kruopščiai planuotas iškilmingas šventinis vakaras prasidėjo! Po trumpų Waukegan – Lake County Pirmininko G.Steponavičiaus, Gen.Konsulo Čikagoje M.Bekešiaus sveikinimų  ir kun. G.Keršio palaiminimo  susirinkusiems ,visų dėmesį patraukė dvylikamečio Luko Higginbotham dainuojama “Viešpaties lelija” bei mūsų bendruomenės tautinių šokių kolektyvų Rusnė ir  Laumė pasirodymai, kurie gražiai susipynė su svečio iš Lietuvos, Lietuvos kariuomenės “ auksinio balso “ Dariaus Kairio dainomis.

Mes, lietuviai, ne tik mokame šokti ar dainuoti. Mums nėra svetima pagarba vyresniesiems ar dorai dirbantiesiems. Todėl Šimtmečio puotos metu  nusprendėme  išreikšti pagarbą ir tarti nuoširdų, lietuvišką, didelį AČIŪ mūsų Waukegan – Lake County Bendrumenės buvusiems ir esamiems gerbiamiems  nariams: Reginai Narušienei, Elenai Skališienei, Gediminui Damašiui, Birutei Baltrus, Palmirai Janušonienei, Rimui Sužiedėliui, Violetai Rutkauskienei bei Stasiui Milašiui. Tai žmonės, kurie lietuvybės saugojimui ir plėtojimui, čia, Amerikos žemėje,  atidavė ne vieną dešimtmetį . Tad ir toliau būkit tie švyturiai, rodantys  ir šviečiantys  kelią mums. Na,  o specialaus audimo tautinės jubiliejinių metų juostos bei Šimtmečio prisiminimo medaliai   – tai tik nedidelis atpildas už tai ką darėte, darote ir dar darysite lietuvybės- mūsų visų labui. Mes, bendruomenės nariai, esame dėkingi Konsului Mantvydui Bekešiui už išreikštą pagarbą ir padėkos raštus, skirtus  šių iškilmių Garbės svečiams. Nepaprastai džiugu  buvo šventėje matyti gausiai susirinkusius  Šaulių Sąjungos narius bei kuopos vadą Vytautą Jurevičių, kuris įteikė Reginai Narušienei Šaulių Sąjungos įsteigtą medalį. Visų  nusipelniusiųjų svečių garbei suskamba savotiškas, bet kitoks “Ilgiausių Metų“ –  daina “Ąžuolai žaliuos“, tikrai tinkanti šiai progai. Nes šie garbingi mūsų bendruomenės nariai tarsi ąžuolai.Tos atmosferos salėje negalima aprašyti, tai reikėjo pajausti… Pajausti nuoširdumą, vienybę – kai susiėmę rankomis įvairių kartų žmonės iš širdies “plėšia” lietuvišką dainą. Tikrai nepakartojamas jausmas. Pasibaigė daina, ar tai meninės dalies kulminacija?

Tik ne čia ir ne šiandien! Prie mikrofono priėjusi Lilija Pumputienė su daina “Giminės“ ir vėl priverčia visus atsistoti (juk mes – lietuviai – tarsi viena šeima, giminės), ir vėl susikibus rankomis dainuoti, linguoti…. Vėl tas pats vienybės, bendrumo jausmas! Džiaukimės vieni kitu, kad esame lietuviais, kad esame kartu. Polkos, kadriliai, D.Kairio daina pratęsia programą.  Scenoje vėl  Lukas Higginbotham, o jo atliekamos dainos “Brangiausios spalvos”  metu į salę įnešama, atrodo,  galo neturinti  Lietuvos Trispalvė, kuria   pasidžiaugti mums tą vakarą,  mielai  davė  LR Konsulatas Čikagoje. Pamažu pasigirsta Lukui pritariantys balsai, kurių vis daugėja ir daugėja, kol susijungia į bendrą dainą Lietuvai, Tėvynei, tėviškei…

 Jau keletą metų Waukegan – Lake County apylinkėje vakaronių ar banketų metu vyksta loterijos, kurių metu surinktas pelnas skiriamas prasmingam projektui paremti. Praeitais metais Rudens vakaronės metu surinkti 830 dolerių buvo skirti Misija “ Sibiras “ projektui paremti. Šiais – Šimtmečio metais – nutarėme loterijoje surinktus pinigus skirti Lietuvos vardo įamžinimui Amerikos žemėje. Dėkojame visiems geros valios žmonėms:  – vieniems už prizų įsteigimą, kitiems už aktyvų bilietėlių pirkimą. Surinkome  945 dolerius, kurie bus panaudoti anksčiau minėtam tikslui.

Šimtmečio Puotos metu pažymėtas dar vienas svarbus įvykis mūsų šiaurinės lietuvių bendruomenės gyvenime  – Tautinių šokių kolektyvui „Laumė“  sukako  10 metų. Valio, valio, valio!!!  Ta proga laumiečius Bendruomenės vardu sveikino apylinkės pirmininkas  Gintautas Steponavičius bei Vidurio -Vakarų apygardos pirmininkė  Birutė Kairienė, kuri kolektyvo vadovei Vaidai Indriliūnas įteikė padėkos raštą „Laumei“ už lietuviško tautiško šokio palaikymą bendruomenėje bei Lietuvos vardo garsinimą įvairiuose tarptautiniuose renginiuose. Waukegan – Lake County Lietuvių Bendruomenė labai džiaugiasi, kad šis kolektyvas praėjo atrankos etapą ir jau “ruošiasi kelti sparnus“ Lietuvos link , kur šiemet vasarą vyks Šokių šventė. Kolektyvo dešimties metų sukakties, Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo Šimtųjų metinių bei Šokių šventės proga mūsų lietuviškos apylinkės  Valdyba  išskyrė 4,000 dolerių vertės paramos čekį. Jis buvo   įteiktas puotos metu, visiems  vakaro svečiams pritariant garsiais plojimais bei palaikymo šūksniais. Džiaukitės lietuvišku šokiu, garsinkite ne tik mūsų apylinkės, bet ir Lietuvos vardą. Dėkojame jums Laumės šokėjai!

Baigiant, norisi  tarti didelį AČIŪ visiems šauniems Šimtmečio Puotos svečiams, kad atvykote ir , kad visi drauge, atšventėme Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 100 – tąsias metines. Taip pat dėkojame Juratei ir Rimantui  Grabliauskams už lietuviškas dainas ir smagų laiką šokių aikštelėje.

Daugiau nuotraukų ir net video rasite jeigu apsilankysite mūsų Facebook puslapyje: JAV Waukegan – Lake County Apylinkės Lietuvių Bendruomenė. Spauskite “like” ir gausite  informaciją apie ne tik praėjusius , bet ir ateinančius mūsų renginius.

Vardan tos lietuvybės – vienybė težydi !!!