Pagrindinis puslapis Istorija Disidentinės veiklos pėdsakais, prisimenant LKB Kroniką

Disidentinės veiklos pėdsakais, prisimenant LKB Kroniką

Zigmas TAMAKAUSKAS, Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyr. Švietimo komiteto ir konkurso vertinimo komisijos pirmininkas

Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus Švietimo komiteto iniciatyva, talkinant miesto Švietimo ir ugdymo skyriui nuo 2008 metų buvo surengti šeši miesto bendrojo lavinimo (gimnazijų) patriotinio pilietinio ugdymo istorijos konkursai, daugiausiai turėję paskelbtų metų atitikmens turinį.

Mūsų organizuoti konkursai prisidėjo akcentuojant miesto mokyklose Lietuvos Sąjūdžio 20-metį, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio jubiliejų, Laisvės gynimo ir didžių netekčių atminties metus, Lietuvos Nepriklausomybės kovų herojiškumą, tautinį atgimimą po 1863 metų nepavykusio sukilimo prieš rusiškąjį imperializmą. Prisiminėme turbūt visiems žinomus žodžius: anei druko, anei rašto mums turėt neduoda. Tegul, sako, bus Lietuva tamsi ir juoda. Ji tokia netapo dėka iškiliojo vyskupo Motiejaus Valančiaus šviesios asmenybės, dėka jo organizuotos knygnešystės, dėka pasišventėlių bebaimių knygnešių, blaivybės plėtojimo, dėka lietuviškų knygelių bei laikraščių pasirodymo, dėl iškilios dr. Vinco Kudirkos, dr. Jono Basanavičiaus ir kitų tautinės krikščioniškos krypties veiklos, kurią stiprino savo patriotinėmis eilėmis mūsų tautos dainius prelatas Jonas Mačiulis-Maironis.

Pastarasis – šeštasis konkursas „Tautinės savimonės pasireiškimas disidentinėje veikloje XX a. 6-8 dešimtmetyje siekiant prisiminti LKB Kronikos jubiliejų“ buvo ypatingas – jį sutiko globoti legendinės LKB Kronikos buvęs redaktorius, sovietinių lagerių kalinys, dabar daugelio mokslo įstaigų Garbės narys, Kauno miesto ir Lazdijų rajono Garbės pilietis, Vyčio kryžiaus ordinikas – J. E. arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Šis mūsų konkursas taip pat gražiai įsipynė į paskelbtų Tikėjimo metų, Klaipėdos sukilimo ir jos atgavimo, Atlanto nugalėtojų – Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, 1863 metų sukilimo ir Lietuvos Sąjūdžio jubiliejinių metų vainiką.

Visuose konkursuose aktyviai dalyvavo Juozo Grušo meno vidurinė mokykla, Stasio Lozoraičio, „Ąžuolo“ ir Juozo Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos, „Aušros“, „Saulės“ ir „Rasos“ gimnazijos. Savo aktyvumu taip pat pasižymėjo Jono ir Petro Vileišių bei Pilėnų pagrindinės mokyklos, Milikonių ir Šv. Kazimiero vidurinės mokyklos, Šv. Mato ir Jono Jablonskio gimnazijos.

Gaila, kad šiuose konkursuose tik vieną ar du kartus dalyvavo Aleksandro Puškino ir Varpo gimnazijos, Veršvų, Šančių, Rokų, Dainavos ir Petrašiūnų vidurinės mokyklos, o nė karto nedalyvavo Jurgio Dobkevičiaus ir Vaižganto vidurinės mokyklos. Dėl pastarųjų abejingumo turėtų susirūpinti miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vadovybė.

Konkurso „Tautinės savimonės pasireiškimas disidentinėje veikloje XX a. 6-8 dešimtmetyje siekiant prisiminti LKB Kroniko jubiliejų“ baigiamoji dalis įvyko Stasio Lozoraičio vidurinėje mokykloje. Jame dalyvavo 36 mokiniai, atstovavę 21 mokyklai. Iš jų viena gimnazistė dalyvavo ne konkursine tvarka, norėdama pasitikslinti savo istorines žinias konkursui pateikta tema. Tai Jono Basanavičiaus gimnazijos 4 kl. gimnazistė Rūta Bitinaitė, patekusi savo turimomis žiniomis į prizininkų gretas. Jai padėjo pasirengti mokytoja Ona Kavaliauskienė, miesto mokyklų istorijos mokytojų pirmininkė.

Pagal konkursinį klausimyną galima buvo surinkti 62 taškus. Vidutiniškai vienas mokinys surinko 36 taškus – 58.1 procento galimų. Daugelis mokinių parodė gerą tematinį orientavimąsi. Beveik visi mokiniai nurodė teisingą LKB Kronikos leidimo datą, jos redaktoriaus pavardę, LKBK leidimo tikslus, disidentinio leidinio pavadinimą, asocijuojantį su XIX amžiaus lietuvių nelegaliu leidiniu, mūsų valstybinės vėliavos spalvas. Daugiau nei pusė konkurso dalyvių teisingai nurodė tuometinių kunigų Sigito Tamkevičiaus, Juozo Zdebskio, Prano Račiūno, Alfonso Svarinsko, Algimanto Keinos, vyskupo Vincento Sladkevičiaus, sesers Nijolės Sadūnaitės, Antano Terlecko ir Romo Kalantos pavardes bei jų disidentinės veiklos pobūdį.

Tačiau ne mažas mokinių skaičius nežinojo Lietuvos laisvės lygos leisto pogrindinio leidinio „Vytis“. Tik trys mokiniai sugebėjo įvardinti dviejų disidentų, įkūrusių pogrindinę spaustuvę „ab“ Salių kaime – Vytauto Andziulio ir Juozo Bacevičiaus pavardes. Nė vienas mokinys nenurodė Helsinkio Baigiamojo akto grupės nutarimus, įtakojusius Helsinkio grupių susikūrimą Sovietų Sąjungoje. Liūdina tai, kad keturi mokiniai, gal sakytume per neapsižiūrėjimą sumaišė mūsų valstybinės vėliavos spalvas. Tik 8 mokiniai išvardino penkis sovietinėje Lietuvoje 8-jame dešimtmetyje leistus disidentų leidinius, tik 9 mokiniai teisingai nurodė sąsajas, siejusias kunigą Sigitą Tamkevičių ir biofiziką Sergijų Kovaliovą. Keli mokiniai Kovaliovą įvardijo kaip kunigą. Visa tai liudija dar esančius didelius neišnaudotus rezervus Lietuvos istorijos mokymo bare. Vis labiau ryškėja ydinga išleidžiamų istorijos vadovėlių praktika – maišyti Lietuvos istorijos puslapius su kitų pasaulio valstybių istorija. Norint sustiprinti Lietuvos istorijos mokymo autoritetą, reikėtų įvesti ir atskirą jos baigiamojo kurso pažymį, reikėtų pagyvinti patriotinį pilietinį bei Laisvės kovų istorijos dėstymą.

Vienok smagu, kad konkursas, davė progos dar kartą giliau pažvelgti į mūsų tautinės savimonės pasireiškimą disidentinėje veikloje, nesusitaikymą su okupacija, į žmogaus teisių nepaisymą, LKB Kronikos didelį vaidmenį demaskuojant sovietinės valdžios melą, iškeliant Bažnyčios ir tikinčiųjų persekiojimo faktus.

Į pateikto konkursinio klausimyno pirmosios dalies klausimus, turėjusius viktorinos pobūdį, geriausiai atsakė Milikonių vidurinės mokyklos 10 klasės mokinė Augustė MIKULĖNAITĖ (mokytoja Danutė Vilkienė), Šv. Pranciškaus mokyklos 11 klasės mokinys Vykintas GERVĖ (mokytoja Loreta Ragulskienė) ir Juozo Grušo meno vid. mokyklos vienuoliktokas Žilvinas PILSTIKAS (mokytoja Jadzė Jablonauskienė).

Į antros ir trečios dalies klausimus, sudarytus taip pat pagal mokyklose išeitą programą, jau reikėjo trumpai atsakyti raštu.

II-ąją klausimyno dalį geriausiai atsakė Šv. Pranciškaus mokyklos mokiniai Ieva DAUTARTAITĖ bei Vykintas GERVĖ (mokytoja Loreta Ragulskienė) ir Vaiva MILIUKAITĖ, Jono Jablonskio gimnazijos 2 klasės gimnazistė.

Su trečiosios dalies klausimais geriausiai susidorojo Maironio universitetinės gimnazijos 3 klasės gimnazistė Klaudija BALČAITYTĖ (mokytoja Julija Liaudanskaitė), Vaiva MILIUKAITĖ iš Jono Jablonskio gimnazijos, VDU „Rasos“ gimnazijos 2 klasės gimnazistas Armantas BLAUZDYS (mokytoja Rita Kasperavičienė), „Ąžuolo“ katalikiškos mokyklos 10 kl. mokinė Lina MIELDAŽYTĖ (mokytoja Vaida Kemzūrienė) ir Milikonių vid. mokyklos 10 kl. mokinė Augustė MIKULĖNAITĖ (mokytoja Danutė Vilkienė).

Konkurse geriausiai pasirodė Šv. Pranciškaus mokyklos mokiniai – Ieva Dautartaitė ir Vykintas Gervė (mokytoja Loreta Ragulskienė). Antroji vieta atiteko Milikonių vid. mokyklos 10 klasės mokinei Augustei Mikulėnaitei (mokytoja Danutė Vilkienė) ir Jono Jablonskio gimnazijos 2 klasės gimnazistei Vaivai Miliukaitei. Trečiąją vietą užėmė „Aušros“ gimnazijos 2 klasės gimnazistas Vytautas Kučinskas (mokytoja Irma Šarkanaitė).

Pirmosios vietos laimėtojai surinko 53 taškus [85.3 proc.] iš 62 galimų.

Antrąją vietą užėmę susrinko 49 taškus [79 proc.]. Trečiosios vietos laimėtojas surinko 45 taškus [72.6 proc.]. Prizinės IV ir V vietos dar atiteko Klaudijai Balčaitytei (Maironio universitetinė gimnazija), gimnazistui Armantui Blauzdžiui (VDU „Rasos“ gimnazija) ir Stasio Lozoraičio vid. mokyklos mokinei Aurelijai Skučaitei.

Konkurso aptarimas vyko gražiai parengtoje Kauno arkivyskupijos istorinėje salėje. Čia atvyko šventiškai nusiteikę mokiniai – konkurso dalyviai, jų mokytojai, miesto savivaldybės tarybos Švietimo ir sporto komiteto atstovas Algimantas Kurlavičius, miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Rita Rasikienė, Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininkas Raimundas Kaminskas. Atvykusius svetingai, šiltu sveikinimo žodžiu sutiko Arkivyskupijos šeimininkas J. E. arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Ekscelencija po konkurso iniciatoriaus – Vertinimo komisijos pirmininko analitinio pranešimo ir paskelbtų rezultatų – įteikė visiems konkurso dalyviams atminimo knygeles, o geriausiai pasirodžiusiems – ir Arkivyskupijos Padėkos raštus. Konkurso nugalėtojai – mokiniai ir jų mokytojai taip pat buvo apdovanoti Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus bei miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus Padėkos raštais bei vertingomis knygomis.

Konkurso aptarimo šventę sušildė lietuvių tautinės muzikos instrumentų garsais bei sakralinėmis giesmėmis atvykusi Kauno katalikiškos vidurinės mokyklos „Vyturys“ mokytojų ir mokinių muzikinė grupė, vadovaujama mokytojos Renaldos Burinskienės.

Prie sėkmingo konkurso organizavimo darbo daug prisidėjo jo organizavimo komisijos pirmininkė – Stasio Lozoraičio vidurinės mokyklos laikinai einanti direktorės pareigas Vida Sinkuvienė, konkurso darbo grupės nariai – Stasio Lozoraičio vid. mokyklos mokytoja Silva Poškuvienė, Juozo Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos mokytoja Vinanta Gulbinienė, Šv. Pranciškaus mokyklos mokytoja Loreta Ragulskienė, istorijos doktorantas Darius Juodis. Darbo grupės nariai, negailėdami savo laisvalaikio ypač daug prisidėjo rengiant konkurso nuostatus, užduotis, taip pat aktyviai dalyvavo taisant mokinių – konkurso dalyvių darbus. Jiems nuoširdžiai dėkojame. Taip pat dėkojame konkurso komisijų nariams – Stasio Lozoraičio vid. mokyklos mokytojai Svetlanai Trumpickienei, Juozo Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos mokytojai Ilonai Sirvydienei, „Nemuno“ vidurinės mokyklos mokytojai Raimondai Martincevienei, „Ąžuolo“ katalikiškos vidurinės mokyklos mokytojoms Vaidai Godaitei ir Audronei Bakūnienei, Tado Ivanausko vid. mokyklos mokytojai Birutei Čieginei, Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokytojai Eugenijai Paškauskienei, „Rasos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotojai Teresei Janulevičienei, konkurso koordinatorei – miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistei Ritai Rasikienei.

Nuoširdų ačiū tariame miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjui Antanui Bagdonui, sudariusiam sąlygas vykti šiam konkursui miesto mokyklose, dėkojame šio konkurso iškiliam globėjui J. E. arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui, katalikiškos vidurinės mokyklos „Vyturys“ mokiniams ir jų vadovei Rinaldai Burinskienei.

Tegul šie metai mums visiems būna dvasinės atgaivos, naujų siekimų, kilnių darbų, Tėvynės ir artimo meilės metais.

Beatos Ivanauskienės ir Aldonos Grigaitienės nuotr.

Nuotraukose:

1. Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininkas Raimundas Kaminskas ir Švietimo komiteto pirmininkas Zigmas Tamakauskas pasirašo Padėkos raštus aktyviems konkurso dalyviams.

2. Sakralinę giesmę gieda Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos mokytojų grupė.

3. Kauno arkivyskupijos salėje istorijos konkurso dalyviai. Pirmos eilės dešinėje sėdi konkurso globėjas J.E. arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, konkurso vertinimo komisijos pirmininkas Zigmas Tamakauskas ir miesto Švietimo ir ugdymo vyr. specialistė Rita Rasikienė.

4. Konkurso vertinimo komisijos pirmininkas Zigmas Tamakauskas dėkoja J.E. arkivyskupui metropolitui S. Tamkevičiui, sutikusiam būti konkurso globėju.

5. J. E. arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius sveikina konkurso dalyvius, pažvelgusius ne tik protu, bet ir širdimi į mūsų tautos dvasinio pasipriešinimo puslapius sovietiniams okupantams.

6. J. E. arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius įteikia visiems konkurso dalyviams – mokiniams ir jų mokytojams atminimo dovanėles, o nugalėtojams – Arkivyskupijos Padėkos raštus.

7. Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininkas Raimundas Kaminskas Padėkos raštą įteikia Kauno „Ąžuolo“ katalikiškos vidurinės mokyklos istorijos vyr. mokytojai Vaidai Godaitei.

8. Kauno Švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistė Rita Rasikienė Padėkos raštu apdovanoja konkurso vertinimo komisijos narį istorijos doktorantą Darių Juodį

9. Kalba Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyr. Švietimo komiteto ir konkurso vertinimo komisijos pirmininkas Z. Tamakauskas

10. Konkurso globėjas J. E. arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius su konkurso aptarimo dalyvių grupe. Pirmoje eilėje iš kair. į deš.: istorijos doktorantas Darius Juodis, miesto savivaldybės tarybos Švietimo ir sporto komiteto atstovas Algimantas Kurlavičius, ekscelencija Sigitas Tamkevičius, konkurso vertinimo komisijos pirmininkas Zigmas Tamakauskas, miesto Švietimo ir ugdymo skyr. vyr. specialistė Rita Rasikienė ir Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininkas Raimundas Kaminskas

Naujienos iš interneto