“Dirvos” laikraštis Pasaulio Lietuvių Centre

“Dirvos” laikraštis Pasaulio Lietuvių Centre

Vaikų globos organizacijos „Saulutė“ vadovė Indrė Tijūnėlienė (dešinėje) ir visuomenės veikėja  Marytė Černiūtė. 

Živilės Gurauskienės nuotr.

Živilė GURAUSKIENĖ, “Dirvos” korespondentė, www.voruta.lt

Sausio 26 d., sekmadienį, Lemonte, Pasaulio Lietuvių Centre, po 11 val. ryto šv. Mišių, Palaimintojo Jurgio Matulaičio lietuvių katalikų misijos bažnyčioje aukojamų kunigo Vaido Lukoševičiaus SJ, iš Klivlando atkeliavę pirmieji šiais metais laikraščio “Dirva” numeriai maloniai nustebino čia atvykusius išeivijos lietuvius, kurių įspūdžius pateikiame skaitytojams.

Vaikų globos organizacijos „Saulutė“ vadovė Indrė Tijūnėlienė.

“Puiku, kad „Dirva“ susidomėjo ir šiame numeryje publikavo mano straipsnius – apie a. a. dr. Romualdą Kašubą, kuris su žmona Nijole ilgai gyveno Klivlande, ir Živilės Gurauskienės spaudai parengtą mano pasakojimą apie JAV besikuriančias grupes, kurių tikslas buvo siekti, kad JAV tarptautiniu mastu pripažintų Lietuvos Nepriklausomybę de jure. Džiaugiuosi, kad laikraštis „Dirva“ sėkmingai tebegyvuoja. Dabar, interneto laikais, nyksta popierinė spauda, o mums, lietuviams, ypač pagyvenusiems, ji labai reikalinga. Buvo malonu, kai, vos pasirodžius laikraščiui, gavau daug atsiliepimų apie savo straipsnius. Tai ir Floridoje gyvenanti dailininkė Rimgailė Zotovienė, ir informatikos mokslų daktaras, profesorius, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, žinomas visuomenės veikėjas Algirdas Avižienis, gyvenantis Kalifornijoje.  Dėkoju laikraščio “Dirva” darbuotojams ir linkiu sėkmės išlaikyti spausdintą lietuvišką žodį”.

JAV LB Lemonto apylinkės valdybos pirmininkė Violeta Valaitytė.

“Pirmoji mano pažintis su “Dirva” įvyko vos tik atvykus į JAV – tuometinis šeimininkas Vincas Pavilčius prenumeravo šį laikraštį. Aš visuomet perskaitydavau įdomiausius straipsnius. Laikui bėgant šeimininkas iškeliavo Anapilin, aš pakeičiau gyvenamąją vietą, prenumeravau kitus lietuviškus leidinius, ir ryšys su “Dirva” nutrūko. Dabar labai džiaugiuosi užsiprenumeravusi “Dirvą”, kur publikuojami straipsniai apie mūsų organizuojamus renginius. Įsitikinau, kad laikraštis įdomus, ir nekantriai laukiu naujo “Dirvos” numerio. Linkiu laikraščio darbuotojams kūrybinės sėkmės, sveikatos ir toliau nepaliauti džiuginti skaitytojus”.

JAV LB Lemonto apylinkės valdybos pirmininkė Violeta Valaitytė. Živilės Gurauskienės nuotr.

LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyriaus vedėjas inžinierius Rimantas Dirvonis.

“Jau labai seniai esu susipažinęs su laikraščiu “Dirva”, save vadinančiu Lietuvių tautinės minties laikraščiu.  Anksčiau jis buvo pagrindinis Klivlando gausios ir labai stiprios lietuvių visuomenės, ne tik politinės, bet ir vykdančios įvairiapusę veiklą, vienetas ir organizacijų darbo ir veiklos skelbėjas ir rėmėjas. Pastaruoju metu vietiniams lietuviams pradėjus tirpti, keltis į kitas, net tolimas Amerikos padanges, akivaizdžiai matomas veiklos silpnėjimas. Tai galimai jaučia ir mato laikraščio “Dirva” darbuotojai ir rėmėjai. Tačiau užsiprenumeravus “Dirvą” ir perskaičius sausio 21 d. numerį, atsiranda viltis, kad artimoje ateityje laikraštis, tapęs įdomesniu, pažangesniu, pajėgs priimti ir kitą, įvairesnę, bet lietuvybės neatsisakiusiųjų, nuomonę.  Gal pajėgs tapti ne tik Klivlando, bet ir lietuvių pasaulio visuomeninės, kultūrinės, net politinės, išminties skelbėju. Tai būtų lietuvių tautai labai naudinga. Labai svarbu, kad “Dirvoje” skaitytojai galėtų rasti svarbius, reikšmingus Lietuvos valstybės gyvenimo ir istorijos momentus, kurie užsienio lietuvius šviestų ir kviestų prie savo tautos, prie jos džiaugsmų, darbų ir rūpesčių, artintų prie savo valstybės.  Visa tai jau matau ir š. m. sausio 21 d. laikraščio numeryje.  Tai nėra lengvas darbas, bet, kaip išminčiai sako, tik niekus daryti yra lengva. Linkiu visiems laikraščio “Dirva” redaktoriams, darbuotojams ištvermės garbingai tęsiant šią svarbią veiklą, remiančią lietuvių tautą”.

LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyriaus vedėjas inžinieriaus Rimantas Dirvonis. Živilės Gurauskienės nuotr.

Kunigas Vaidas Lukoševičius SJ po šv. Mišių varto naują “Dirvos” numerį. Živilės Gurauskienės nuotr.

Naujienos iš interneto