Pagrindinis puslapis Istorija Dėkojame skaitytojams „Vorutos“ 30-mečio proga!

Dėkojame skaitytojams „Vorutos“ 30-mečio proga!

Dėkojame skaitytojams „Vorutos“ 30-mečio proga!

www.voruta.lt

Neįprastai greitai prabėgo 30 metų, kai Lietuvos Sąjūdžio periodikos rinkoje pasirodė istorijos laikraštis „Voruta“. Nuo 1989 m. spalio 24 d. jau 30 metų kas mėnesį istorijos mylėtojai gali skaityti mūsų laikraštį. Šia proga norisi dėkoti visiems, kurie publikacijomis, dvasiškai, materialiai ar dar kaip kitaip prisidėjo prie laikraščio leidybos.

Sunku būtų suskaičiuoti, kiek straipsnių paskelbėme, o kiek numerių? Žinome. Šis numeris 864-as. Per prabėgusius 30 metų redakcija gavo daug istorijos ir publicistikos straipsnių, džiaugiamės ir dėkojame jų autoriams. Apgailestaujame, nes ne visus galėjome paskelbti – leidinio periodiškumas keitėsi…

Šiandien kyla daug prisiminimų, tarsi pradžia buvo tik vakar… Pirmaisiais metais laikraštį išleisti buvo itin sunku, pirmąjį numerį išspausdinome Trakų spaustuvėje, o popierių jam atsivežėme iš Lydos spaustuvės Baltarusijoje. Popieriaus teko keliauti ir į Kondopogą, Kareliją. Vėliau laikraštis buvo spausdinamas Alytuje, Vilniaus spaustuvėje AB „Spauda“, Šiaulių „Titnage“, Lenkijoje, kol galiausiai vėl sugrįžta į Šiaulių „Titnagą“. Visiems, padėjusiems spausdinti „Vorutą“, šiandien nuoširdžiai dėkojame.

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERĖ EDITA RUDELIENĖ (KETVIRTA IŠ DEŠINĖS) IR JOS PATARĖJA EVELINA KISLYCH-ŠOCHIENĖ (ANTRA IŠ DEŠINĖS) PASVEIKINO NACIONALINIO LIETUVOS ISTORIJOS LAIKRAŠČIO „VORUTA“ KOLEKTYVĄ – (IŠ KAIRĖS) REDAKTORES JOLANTĄ ZAKAREVIČIŪTĘ, IRMĄ STADALNYKAITĘ, BUHALTERĘ STANISLAVĄ ŽURAVSKĄ, LEIDĖJĄ, STEIGĖJĄ IR VYR. REDAKTORIŲ JUOZĄ VERCINKEVIČIŲ, BENDRADARBIUS JONĄ POČEPAVIČIŲ (TREČIAS IŠ DEŠINĖS) IR ROMUALDĄ TINFAVIČIŲ (PIRMAS IŠ DEŠINĖS) – 30-ŲJŲ LEIDYBOS METŲ PROGA SIGITOS NEMEIKAITĖS NUOTR.

Kad numeriai pasirodytų, reikėjo lėšų, jų gaudavome iš aukų, laikraščio pardavimo, prenumeratos. Seniausias mūsų finansinis rėmėjas – Vilniaus krašto lietuvių sąjunga išeivijoje ir jos vadovas Bronius Saplys, vėliau – Tautos fondas JAV, ir dabar remiantis laikraščio priedo „Tėviškės aušra“ leidybą. Norisi vardyti ir kitus, kurie palaikė ir suteikė finansinę paramą, – tai Lietuvių katalikų religinė šalpa, žinoma JAV lietuvių bendruomenės kultūros veikėja Marija Remienė, Ieva Jankutė-Gerola, akad. prof. habil. dr. Antanas Tyla, Ona Matusevičiūtė, Lietuvos Bažnyčios kunigai: Pivašiūnuose klebonavęs Jonas Kaušyla, mons. Vytautas Pranciškus Rūkas, Romualdas Šalčiūnas, Jonas Vaitonis, taip pat Vasario 16-osios akto signataro D. Malinausko vaikaitis Tadas Stomma, Rimantas Klimas, gydytojas Viktoras Jencius-Butautas, grafas Juzefas Tiškevičius, architektė Dainora Vaivadienė, „Vilnijos“ draugija ir jos pirmininkas habil. dr. Kazimieras Garšva, lietuvių švietimo draugija „Rytas“ ir jos pirmininkas Algimantas Masaitis. Esame dėkingi, liekame skolingi ir daugeliui kitų rėmėjų, dabar visus juos sudėtinga išvardyti, bet jų vardai kiekvieną kartą, gavus paramą, buvo išspausdinti laikraštyje. Apie kiekvieną gautą auką paviešinta laikraštyje.

LAIKRAŠČIO „VORUTA“ LEIDYBOS JUBILIEJAUS PROGA TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS DIREKTORĖS ALVYGOS ZMEJEVSKIENĖS SVEIKINIMUS PERDAVĖ IR DOVANĄ ĮTEIKĖ ATVYKĘS MUZIEJAUS DARBUOTOJAS KĘSTUTIS VILKAUSKAS (PIRMAS IŠ DEŠINĖS). IŠ KAIRĖS – LEIDĖJAS, STEIGĖJAS IR VYR. REDAKTORIUS JUOZAS VERCINKEVIČIUS BEI REDAKTORĖ IRMA STADALNYKAITĖ ROMUALDO TINFAVIČIAUS NUOTR.

Nuolatiniai mūsų rėmėjai – „Vorutos“ prenumeratoriai Lietuvoje ir išeivijoje. Nors visus taip pat sudėtinga išvardyti, tikime, kad jie skaito šiuos mūsų žodžius.

Kasmet nuo 1997 m. redakcija teikia projektų paraiškas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui, dėl šio fondo paramos galime leisti „Vorutą“ tokią, kokia ji yra.

Nuoširdžiai dėkojame „Vorutos“ redakcinės kolegijos nariams, publikacijų autoriams, visiems skaitytojams, prenumeratoriams ir rėmėjams. Ačiū Jums!

Pagarbiai

„Vorutos“ redakcija:

direktorė Aušra VIRVIČIENĖ, vyriausiasis redaktorius Juozas VERCINKEVIČIUS, Irma STADALNYKAITĖ, Jurgita JAKIENĖ, Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ, Stanislava ŽURAVSKA, Aleksandras ADAMKAVIČIUS, Jonas ČESNAVIČIUS