Pagrindinis puslapis Pasaulis Išeivija Dalia Cidzikaitė. JAV LB priima visus: lietuviais esančius ir norinčius jais būti

Dalia Cidzikaitė. JAV LB priima visus: lietuviais esančius ir norinčius jais būti

S.Šimkuvienė su t. Antanu Saulaičiu. Asmeninis S.Šimkuvienės archyvas

Jau metai kaip prie Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių Bendruomenės vairo stovinti Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė į savo darbą žiūri pro sodininkės-daržininkės akinius – aptardama savo ir savo suburtos komandos veiklą ji kalba apie sujudinimą, purenimą, sodinimą, jaunų atžalų auginimą bei brandinimą. Apie vienerių metų kadenciją, jau nudirbtus ir dar būsimus darbus kalbėjausi su Šimkuviene jai atvykus kalėdinių atostogų į Lietuvą.

Šimkuvienės prižiūrimas daržas – pats didžiausias iš visų užsienio lietuvių bendruomenių. 1951 metais įkurtą JAV LB šiandien sudaro 58 apylinkės, veikiančios 27 valstijose ir šalies sostinėje Washingtone, DC. Pati naujausia apylinkė – Charlotte mieste, NC, – buvo įkurta praėjusių metų vasario mėn. Šiuo metu vyksta pokalbiai su Maine, Tennessee ir Utah valstijose gyvenančiais lietuviais dėl galimybės ir ten įkurti lietuviškas bendruomenes. Jeigu tai įvyktų, JAV LB šeima pagausėtų dar trimis apylinkėmis.

JAV LB veikla aprėpia švietimo, kultūrinę, religinę, visuomeninę, jaunimo, informacijos, sporto, socialinę bei ekonominę veiklas, jų rėmuose veikia tokios tarybos ir komitetai kaip Švietimo taryba (pirm. Daiva Navickienė), Socialinių reikalų taryba (pirm. Gražvydas Supronas), Visuomeninių reikalų taryba (pirm. Danelė Vidutienė), Kultūros taryba (pirm. Rūta Pakštaitė-Cole), Religinių reikalų taryba (kun. Gintaras Jonikas), Archyvų komitetas (pirm. Dalė Lukienė) ir kt.
Svarbiausi praėjusių ir šių metų darbai

Pirmieji Šimkuvienės vadovavimo JAV LB KV metai prasidėjo nuo finansų daržo. Ji neslepia, jog būtent ten buvo stipriai sujudinta dirva ir nudirbtas didžiulis darbas: pakeisti KV atstovai New Yorko „Židinio“ organizaciniame komitete, visa finansinė veikla sudėliota pagal šalyje galiojančius nevyriausybinių organizacijų reikalavimus, pradėti tikrinti visų apylinkių iždai, pasak Šimkuvienės, „ne todėl, kad norime žinoti, kiek kas pinigų turi, bet kad jų tvarka atitiktų mūsų organizacijai keliamus reikalavimus“. Visus šiuos darbus atlieka vicepirmininkas finansams, administratorius Algimantas Gustaitis.

Praėjusiais metais pradėtas leisti naujas JAV LB kas du mėnesius pasirodantis leidinys lietuvių kalba „JAV Lietuvių Bendruomenės naujienos“, kurį redaguoja vicepirmininkė informacijai Loreta Timukienė. Ji taip pat rūpinasi organizacijos internetinės svetainės bei paskyros socialiniame tinkle „Facebooke“ priežiūra ir informacijos atnaujinimu.

Šviečiamoji ir kultūrinė veikla buvo svarbi visoms JAV LB krašto valdyboms. Ne išimtis ir ši valdyba, Amerikos lietuvių švietimo bei kultūros reikalams skirianti ir dėmesio, ir lėšų. Šalia sėkmingai dirbančių 36-ių lituanistinių mokyklų ir kasmet rengiamų konferencijų bei seminarų mokytojams, praėjusią vasarą Dainavos stovykloje, MI, vyko lituanistinių mokytojų stovykla „Palikime pėdsaką“. Šiais metais daug darbo turės ir Rūtos Pakštaitės-Cole vadovaujama Kultūros taryba – po ilgesnės pertraukos žadama surengti Išeivijos teatrų festivalį.
Didelis Šimkuvienės rūpestis yra jaunimo reikalai. Ne paslaptis, jog šiandien JAV LB gretas sudaro daugiausia vyresnioji JAV lietuvių karta, tik kur ne kur sugebėjusi prisivilioti jaunesnį narį. Todėl praėjusiais metais ji, kartu su vicepirmininke jaunimo reikalams Liepa Boberiene, surengė du jaunų bendruomenininkų apmokymus: vieną Clevelande, kitą – Baltimore mieste. JAV LB pirmininkės planuose – ir JAV lietuvių jaunimo sąjungos atgaivinimas, ypač turint omenyje, jog kitas, 2017 metų, Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas yra numatytas surengti ne kur kitur, o JAV.

Daug laiko ir pastangų KV pirmininkė bei jos valdyba skiria asmeniniams susitikimams su kitomis lietuviškomis organizacijomis Amerikoje bei jų atstovais. „Pradėjome užmegzti ryšius su lietuviškomis organizacijomis, kurios formaliai Bendruomenei nepriklauso, – sako Šimkuvienė. – Tai Lietuvių Fondas, Kazickų šeimos fondas, Tautos fondas, šokėjai, dainininkai, sportininkai ir kt. Raginu ateiti juos į Bendruomenę ir tapti tais, kurie nurodys kryptį, pasiūlys, kaip toliau veikti.“ Ji tikisi, jog kur kas glaudesnį ryšį JAV LB pavyks užmegzti ir su Lietuvos Respublikos garbės konsulais, kurių šiuo metu Amerikoje yra 20. Pokalbis dėl glaudesnio bendradarbiavimo su diplomatais ir konsulais numatytas Vasario 16-osios minėjimo, vyksiančio LR ambasadoje Washingtone, DC, metu.

JAV LB pirmininkė neabejoja, jog tiek jiems, tiek jos vadovaujamai organizacijai rūpi lietuvybė Amerikoje, tad kodėl nežengti ta kryptimi kartu? Didžiausios už Lietuvos ribų lietuviškos bendruomenės vadovė nusiteikusi į LB gretas priimti visus, kurie yra ir nori būti lietuviais. Todėl jos planuose yra ir JAV LB įstatų peržiūrėjimas, jų pritaikymas prie dabartinių sąlygų bei išvertimas į anglų kalbą. Ji džiaugiasi, jog užsibrėžtus planus jai įgyvendinti padeda suburta šauni komanda, tai jau minėti A. Gustaitis, L. Timukienė, D. Navickienė, R. Pakštaitė-Cole, L. Boberienė, taip pat Dalė Lukienė, dr. Rimas Vaičaitis, specialių projektų vicepirmininkas mokslo ir ekonomikos reikalams, ir neseniai vicepirmininkės ekonomikai pareigas pradėjusi eiti Angelė Kavakienė.

Planuojama gerokai į ateitį

Kaip ir pridera geram sodininkui-daržininkui, Šimkuvienė dirvą stengiasi paruošti iš anksto, tada ir derliaus galima geresnio tikėtis, o, susidūrus su kliūtimis, turėti atsarginį variantą. Todėl jau šiandien JAV LB atsiraitojusi rankoves ruošiasi net trims Amerikoje vyksiantiems renginiams: Dainų šventei, Šokių šventei ir jau anksčiau minėtam Pasaulio lietuvių jaunimo kongresui.

2015 m. liepos 3–5 d. vyksianti jubiliejinė X Dainų šventė ir vėl sugrįš į Čikagą. Dainų šventės antrašte pasirinkta citata iš Mikalojaus Konstantino Čiurlionio labai mėgtos lietuvių liaudies dainos „Padainuosim dainų dainelę“ neatsitiktinai. Pasak šventės organizacinio komiteto vadovų Kastyčio Giedraičio ir Dariaus Polikaičio, „paskatinti šios senovinės dainos žodžių […], kviesime tiek dainininkus, tiek klausytojus pasirausti lietuviškų dainų ‘skrynioje‘“. Kadangi 2015 metais švęsime Lietuvos nepriklausomybės 25-metį, rengėjai išskirtinį dėmesį skirs ir dainuojančiai revoliucijai.

Repertuaro komisiją sudaro aštuoni chorvedžiai iš Šiaurės Amerikos: Ilona Babinskienė (Philadelphia), Deimantė Grigutienė (Toronto), Rita Kliorienė (Cleveland), Saulius Kliorys (Cleveland), Birutė Mockienė (New Jersey), Dainius Vaičekonis (Seattle), Dalia Viskontienė (Toronto) ir Darius Polikaitis (Čikaga). Rengėjai tikisi, jog šventėje dalyvaus ne mažiau dalyvių nei praėjusioje dainų šventėje Toronte, kai susirinko daugiau nei 60 chorų ir per 1000 dainininkų. Daugiau informacijos: www.dainusvente.org

Kas ketverius metus Šiaurės Amerikos lietuvių rengiama Lietuvių tautinių šokių šventė vyks 2016 metais Baltimore mieste, MD. Praėjusių metų gegužės mėn. vykusiame JAV LB Krašto valdybos posėdyje šventės organizacinio komiteto pirmininku paskirtas Washingtono, DC apylinkės narys Linas Orentas; jam talkins komiteto nariai: Danelė Vidutienė, Izabelė Laučkaitė Howes, Rytis Grybauskas, Artūras Vorobjovas, Nerija Orentienė, Ramunė Klingytė, Vaida Meižienė, Deanna Izabelė ir Jonas Howes, Ingrida Vorobjovienė, Diana Vizgirdaitė, Jūratė Bujanauskas, Vilija Kirvelaitienė, Rūta ir Tomas Skučai.

Pati Šimkuvienė daug važinėja po lituanistines mokyklas bei apylinkes, ragindama burtis į dainų ir šokių ansamblius. „2012 metų šokių šventė, vykusi Bostone, atnešė pelno, – sako ji. – Pinigai nebus padėti, jie turi tarnauti mums – šokėjams, dainininkams.“ Todėl pirmininkė būsimiems dainininkams ir šokėjams žada ne tik moralinę, bet ir finansinę paramą – jos vadovaujama organizacija padės jiems nusipirkti aprangą, finansuos kelionę į šventes ir pan.

Jaunimui skirta LISS programa

Atskiro žodžio nusipelnė jau penkeri metai JAV LB jauniems Šiaurės Amerikos lietuviams studentams rengiama programa „Lietuvių išeivijos studentų stažuotės“. Pirmaisiais programos metais LISS programoje dalyvavo 29 studentai iš Šiaurės Amerikos. Praėjusiais metais Lietuvoje, įvairiose vyriausybinėse (Vilniaus respublikinėje ligoninėje, LR ūkio ministerijoje, Valdovų rūmuose, VšĮ „Versli Lietuva“) bei nevyriausybinėse įstaigose (inžinerijos grupė „Arginta“, „Maisto bankas“ ir kt.), stažavosi 32 studentai. Panašaus skaičiaus tikimasi sulaukti ir šiais metais. Pasak programos direktorės Rasos Ardytės-Juškienės, LISS programa nėra „stovykla, bet realus žingsnis į savo ateities darbus bei savęs parturtinimas kaip žmogaus su turtinga ir reikalinga patirtimi“.

Studentai Lietuvoje stažuojasi įvairiose srityse: medicinoje, inžinerijoje, versle, socialinio darbo, politinių mokslų ir kt. Praėjusiais metais LISS programoje įvestos kelios naujovės, viena iš jų – sudarytas LISS darbo komitetas, į kurį pakviesti ir Lietuvos atstovai. Programoje, kuriai keliamas reikalavimas „puoselėti ateitį, stiprinti ryšius, ugdyti patirtį, remti Lietuvos klestėjimą“, dalyvauti pakviestos ir kitų kraštų LB. Ruošiamas projektas kartu su VDU vasaros programą Lietuvoje pasiūlyti ir gimnazistams.

Norintys LISS programoje dalyvauti šiais metais anketas turi užpildyti iki vasario 1 d. Daugiau informacijos rasite adresu: www.stazuote.com (lietuviškai skaitantiems) ir www.lithuanianinternships.com (lietuviškai nesuprantantiems).

Lietuvoje vykę susitikimai

Nors šį kartą Lietuvoje viešėjusi Šimkuvienė daugiau laiko stengėsi skirti savo šeimai ir artimiesiems, neišvengė ir su JAV LB veikla susijusių susitikimų. Susitikimo Užsienio reikalų ministerijoje metu pirmininkė pakvietė URM vadovą Liną Linkevičių atvykti į JAV ir aplankyti mažesnes lietuviškas apylinkes bei telkinius. Ji taip pat URM vadovui įteikė pluoštą prašymų nuo Amerikos lietuvių dar vienai kadencijai gen. konsulo pareigose New Yorke palikti Valdemarą Sarapiną. „Dabartinis gen. konsulas sukūrė nuostabią atmosferą konsulate, ruošia įdomias parodas, vakarus, gražiai bendrauja su žmonėmis, kas yra nebūdinga mūsų valdininkams, – pastebi Šimkuvienė. – Jis yra didelis mūsų ramstis ir labai reikalingas JAV LB.“

Pasak JAV LB pirmininkės, labai naudingas susitikimas įvyko ir su kultūros ministru. „Išsakiau jam mūsų pageidavimus, glaudžiau bendradarbiauti kultūros srityje ir geriau išnaudoti Washingtone dirbantį LR kultūros atašė“, – sako ji. Tuo pačiu užmegzti pirminiai kontaktai su Kultūros ministerija dėl būsimų LISS programos stažuotojų, Vilniuje susitikta su šios programos atstovėmis.

Bernardinai.lt