Ernestas Vasiliauskas

Pagrindinis puslapis Ernestas Vasiliauskas
Įrašas

Per Daunoravą atverta Lietuvos latvių ir dvarų istorija

www.joniskis.net nuotr. Loreta RIPSKYTĖ, www.skrastas.lt Ar­cheo­lo­go dr. Er­nes­to Va­si­liaus­ko kny­ga apie Di­džio­sios ir Ma­žo­sios Dau­no­ra­vos, Ber­tau­čių ir Sat­kū­nų dva­rus at­vė­rė dar vie­ną Lie­tu­vos dva­rų ir skir­tin­gų tau­tų su­gy­ve­ni­mo is­to­ri­ją. Dau­no­ra­vo­je XVII–XIX am­žiu­je su­si­bū­rė di­džiau­sia Lie­tu­vo­je lat­vių bend­ruo­me­nė – dun­dur­nie­kai, dva­ras įvai­rio­mis ap­lin­ky­bė­mis, kar­tais už sko­las ar pra­loš­tas, ke­lia­vo per len­kų, vo­kie­čių ran­kas, jį su­po lie­tu­vių...

Įrašas

Išleista knyga apie Daunoravos dvarus

www.voruta.lt 2017 m., pažymint Reformacijos 500 metų jubiliejų, Joniškio r. savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka parengė ir įvykdė leidybinį projektą. Lietuvių ir vokiečių kalbomis išleistos knygos Joniškio krašto dvarai. Didžioji ir Mažoji Daunoravos, Bertaučiai, Satkūnai autorius – Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, archeologas dr. Ernestas Vasiliauskas. Mokslininkas, pasitelkęs iki...