Pagrindinis puslapis Istorija Rezistencija Žygis „Dainavos apygardos partizanų takais“

Žygis „Dainavos apygardos partizanų takais“

Antanina URMANAVIČIENĖ, www.voruta.lt

Kur jūs, narsiųjų partizanų vėlės?

„Kur jūs, narsiųjų partizanų vėlės?“

Tai šauksmas brolių gyvų ir laisvų,

Nes širdys mūsų nurimti negali,

Kad neberandam daugelio kapų.

Dėl tėviškės ir gintarinės jūros

Su žiauriu priešu išėjot kovot,

Ant laisvės aukuro liepsnojo širdys,

Jūs pasiryžot save paaukot!“

          Milda Viskantaitė-Zaveckienė

          (eil. „Amžinai gyviems“)

          2015 m. rugsėjo 12 d. LPKTS Alytaus apskrities taryba pakvietė žmones dalyvauti garbingame žygyje „Dainavos apygardos partizanų takais“.

          Atvyko ne tik Alytaus krašte gyvenančių, bet buvo labai smagu sužinojus, kad į legendinį žygį Dzūkijos krašte atvyko patriotiškai nusiteikusių iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šilalės ir iš kitų vietovių.

Pagal kruopščiai parengtą programą, šventė prasidėjo šv. Mišiomis Seirijų bažnyčioje, kurios buvo aukojamos už žuvusius partizanus ir tremtinius. Po šv. Mišių, gausiai susirinkusiai miniai, papasakojo apie partizanų tikslus, o jie aiškūs: laisva, nepriklausoma Lietuva, seirijiškė ponia Nijolė Lepeškienė. Buvo prisiminta, kad ginti laisvės daugiausia išėjo kaimo vaikinai. Daugelis jų, jaunų, žuvo ir išniekinti jų kūnai gulėjo aikštėse, stribynų kiemuose, žvyrduobėse.

          Iš Seirijų mašinų kolonos važiavo į Bestraigiškės mišką prie bunkerio. Susirinkusius sveikino Lazdijų rajono mero Artūro Margelio pavaduotojas.

          Partizanų žūties vietoje gražiai prasmingą kalbą pasakė pulkininkas Arūnas Dudavičius. Prie atidengto 2015 m. rugpjūčio 12 d. buvusio partizanų bunkerio, A. Dudavičius padėkojo Šlavantų seniūnijos seniūnei Julijai Maziukienei, partizanams Vytautui Žilioniui, Česlovui Burneikai, rajono savivaldybės merui Artūrui Margeliui ir visiems geriems žmonėms, patarusiems ir padėjusiems įrengti bunkerį. Kalbėtojas priminė, kad atkurta autentiška bunkerio išvaizda.

          Čia 1951 m. rugsėjo 27 d. NKVD pasaloje buvo nužudyti 6 Lietuvos partizaninio karo dalyviai: Dainavos apygardos vadas Juozas Gegužis-Diemedis, Šarūno rinktinės vadas Bronius Šalaševičius-Žilvitis, Šarūno rinktinės vado pavaduotojas Gediminas Urmanavičius-Pavasaris, Antano Juozapavičiaus tėvūnijos I būrio vadas Bolius Vailionis-Narsuolis, Mindaugo tėvūnijos I būrio vadas Stasys Krukonis-Žvaigždikis, Mindaugo tėvūnijos II būrio vadas Algirdas Salinis-Skirmantas. Partizanus išdavė ir saugumiečius bei NKVD kariuomenę atvedė buvęs bendražygis, užverbuotas sovietinio saugumo Lenkijoje Bronius Saveikis-Klajūnas. Prie bunkerio žuvo Juozas Gegužis-Diemedis, Bolius Vailionis-Narsuolis, Algirdas Salinis-Skirmantas. Bunkeryje buvo ir priešinosi su ginklais Bronius Šalaševičius-Žilvitis, Gediminas Urmanavičius-Pavasaris, Stasys Krukonis-Žvaigždikis.

          Apsupę bunkeryje partizanus čekistai laukė pastiprinimo iš Alytaus NKVD kariuomenės. Kai NKVD kariuomenė atvyko, buvo atdarytas bunkeris ir partizanai buvo kviečiami pasiduoti. Vyko mūšis. Čekistai įmetė į bunkerį prieštankines granatas ir susprogdino bunkeryje nepasidavusius partizanus.

          Čekistų užverbuoto Broniaus Saveikio-Klajūno parodymais buvo suimta 13 ryšininkų ir rėmėjų, nukauta 15 partizanų.

          Juozas Karpavičius-Medelis, užverbuotas NKVD, partizanavo nuo 1949 m. ir padėjo nužudyti Dainavos apygardos Šarūno rinktinės vadus; Rimvydą, Vieversį ir Laimę. Iki 1953 m. gegužės mėnesio Juozui Karpavičiui-Medeliui dalyvaujant buvo nužudyti ir paimti į nelaisvę 28 Dainavos apygardos partizanai.

          Gera nuotaika augo, matant šiame legendiniame žygyje dalyvaujant daugybę jaunų žmonių. Gražiai susidraugavo jaunieji Alytaus, Varėnos, Lazdijų šauliai.savo jaunais patriotais džiaugiasi Lazdijų r. M. Gustaičio ir Šventežerio mokyklų mokytojai. Savo mokiniais didžiuojasi mokytoja Audronė Pileckienė ir jos vyras Kęstutis Pileckas – jaunų šaulių vadas.

          Liškiavoje prie perlaidotų partizanų kapų apie partizanų meilę Lietuvai, jų kovas už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę kalbėjo alytiškis Alfonsas Vitkauskas, literatė EmilijaKrušinienė paskaitė šia proga savo parašytą eilėraštį, Liškiavos vidurinės mokyklos aštuntokė Gintarė Barišauskaitė sužavėjo visus savo dzūkų tarme paporyta poringe, apie Liškiavą (jos mokytoja Marijona Gervelienė).

          Aplankytas Liepiškių sodžius, sustota prie partizanų vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio paskutinės vadavietės. Kalbėjo Adolfo Ramanausko dukra Auksė Ramanauskaitė-Skokauskienė.

          Pavalgiusių gardžios kareiviškos košės laukė Merkinė. Aplankytas, pagerbtas kryžių kalnelis. Emocingai, teisingai, dalindamasis išgyvenimais kalbėjo Norilsko tremtinys Vytautas Kaziulionis. Gražu, kad dalyvavo šiame pilietiškai svarbiame renginyje Seimo nariai: Julius Sabatauskas, Vidas Mikalauskas, taip pat Alytaus, Lazdijų, Varėnos rajonų merai, pavaduotojai, Alytaus švietimo skyriaus vedėjas VytuolisValūnas. Jie rado gerą žodį pasakyti susirinkusiems..

          Perlojoje visi džiaugėsi, stovėdami prie Vytauto Didžiojo paminklo. Buvo labai gera žinant, kad jis čia, Perlojoje, visais laikais liko nenugalimas. Žinom, kad jis mokės mus apginti.

          Visuose sustojimuose, partizanų žūties pagerbimo vietose aidėjo salvės, žydėjo padėtos gėlės, degė žvakelės, skambėjo partizanų ir tremtinių dainos. O jas dainavo Alytaus, Lazdijų, Perlojos jaunimo chorai.

          Žygio organizatoriams įteikta padėkų raštai ir dovanos: Stasei Tamašauskienei, Mildai Viskantaitei-Zaveckienei, Gintarui Lučinskui, Alfonsui9 Vitkauskui, VytuoliuiValūnui, Julijai Maziukienei, Skirmantui Valatkevičiui, Gintautui Kazlauskui ir Antaninai Urmanavičienei.

Šį patriotinį gražų renginį vedė Milda Viskantaitė-Zaveckienė.