Pagrindinis puslapis Naujienos Zigmas Tamakauskas. Ateitininkų siekis – tarnauti Dievui ir Tėvynei

Zigmas Tamakauskas. Ateitininkų siekis – tarnauti Dievui ir Tėvynei

Zigmas Tamakauskas. Ateitininkų  siekis  – tarnauti Dievui ir Tėvynei

Knygnešystės vaizdelis. Aldonos Grigaitienės nuotr.

Zigmas TAMAKAUSKAS, Kaunas, www.voruta.lt

       Šie metai, minint Ateitininkų federacijos veiklos 110 metų sukaktį, ir įvertinus šios organizacijos indėlį puoselėjant ir saugant Lietuvos laisvę bei Nepriklausomybę,   katalikiškas ir tautines vertybes, –  LR Seimo paskelbti Ateitininkų metais, kviečiantys savo širdies ir proto kūrybine   ugnimi  vesti mūsų Tėvynę į laimingą jos ateitį. Tokia linkme susirinkusiems  kalbėjo ir moksleivė ateitininkė   Emilija Petrusevičiūtė Kauno  Vytauto Didžiojo karo muziejaus  sodelyje,  minint Vasario 16-ją, pacitavusi labai prasmingus Ateitininkų federacijos buvusio iškilaus pirmininko daktaro Arvydo Žygo žodžius – ateikime kurti, o ne griauti, ateikime tarnauti, o ne valdyti, ateikime gauti, bet mokykimės ir duoti…  Būtų gera, kad    Prano Dovydaičio, Stasio Šalkauskio, Kazio Pakšto, Prano Kuraičio, Antano Maceinos, Vlado Jurgučio ir kitų Ateitinkijos vadų nustatytais principais realiai vadovautųsi ne tik ateitininkai, bet ir visi  mūsų visuomenės nariai.

Atlikėjai su svečiais. Aldonos Grigaitienės nuotr.

       Malonu pažymėti, kad savo kūrybiniu  veiklumu visada pasižymi Kauno  Šv. Kazimiero ir Juozo Grušo meno gimnazijos ateitininkų kuopos, vadovaujamos tikybos mokytojos Vidos Zulonaitės.  Ši vadovė Šventosios Dvasios   bažnyčios  konferencijų salėje, remiama parapijos klebono Žydrūno Paulausko,     surengė  ir gražų  Vasario 16-osios – mūsų valstybės atkūrimo dienos minėjimą.  Šventinį pranešimą padarė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo viršininko pavaduotojas  d. vyr. ltn. Zigmas Tamakauskas.    Jaunieji ateitininkai Tomas Juodiška, Smiltė Naujokaitytė, Haroldas Tarnauskas, Gerda Dobrovalskytė, Goda Mažeikaitė ir Solveiga Kvietkauskaitė , rodydami savo  gražius vaidybinius  sugebėjimus, pateikė mokytojos  Vidos Zulonaitės  sukurtą ir režisuotą knygnešystės laikų  vaizdelį , susilaukusį gausių  plojimų  bei pagiriamųjų žodžių.   Demonstruojamų skaidrėmis  Lietuvos vaizdų   fone, patriotinio turinio eiles raiškiai padeklamavo ateitininkės  Daina Kaveckaitė ir Iveta Sadauskaitė. Mokytojų ateitininkių vokalinis ansamblis kartu su susirinkusiais pakiliai pagiedojo Lietuvos himną ir padainavo gilią prasmę turinčių lietuvių liaudies dainų. Linkėjome vienas kitam gerbti ir saugoti mūsų tautos istorinę atmintį,  papročius, tradicijas, savo skambiąją kalbą, krikščioniškas vertybes.

Minėjimo dalyviai. Aldonos Grigaitienės nuotr.

         Prisiminę ateitininko poeto Vytauto Mačernio žodžius – „Mano gyvenimas yra degantis gyvenimas, kiek aš nedegu, tiek negyvenu“, – palinkėjome  jauniesiems ateitininkams    siekti ir  įgyvendinti  savo gyvenimo kelyje  Ateitininkų ženkle pavaizduotus   simbolinės   tulpės     penkis  jos     žiedlapių  principus: katalikiškumą, inteligentiškumą,  šeimiškumą,  visuomeniškumą,   tautiškumą,  susikuriant idealą savo jaunystės kūrybiniais mostais tarnauti   Dievui ir Tėvynei.