Pagrindinis puslapis Religija Katalikų parapijos XVII Pasvalio katalikių moterų konferencija ant ratų

XVII Pasvalio katalikių moterų konferencija ant ratų

Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalys, www.voruta.lt

 Už viską pasauly:

 Už rytmečio saulę

 Dėkoju, Dieve, Tau,

 Už pievų žalumą,

 Dangaus mėlynumą

 Dėkoju, Dieve, Tau.

 Už tėviškės laukų žydėjimą,

 Už vieversio čiulbėjimą

 Dėkoju, Dieve, Tau

 (Iš dainos „Už Lietuvą Tėvynę Motiną”)

Konferencijos organizatoriai ir dalyviai

LKMS Pasvalio Katalikių Moterų draugijos valdyba  š.m. birželio  27 d.  jau septynioliktą kartą pakvietė dalyvauti  organizuotoje  dvasinėje – kraštotyrinėje konferencijoje ant ratų ,,Parymokim prie tėviškės slenksčio.“

Konferencija  buvo skirta Trakų Švč. Mergelės Marijos Dievo Motinos karūnavimo  300 – metų jubiliejui, Lietuvos Valstybės Atkūrimo 100 – čiui, Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago metams paminėti bei Pasvalio ir Dzūkų krašto partizanams.

Renginyje dalyvavo  LKMS globėjas  kunigas Vytautas Rapalis iš Vilniaus,   Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos  kun. administratorius mgr. Saulius Keras, LKMS valdybos narės, mūsų kraštietė soc. m. dr. Aldona Kačerauskienė,  Stefanijos Paliulytės – Ladigienės  dukros-  Jonė Ladigaitė – Vildžiūnienė, Marija Ladigaitė – Ardžiūnienė, anūkas Linas Ladyga su žmona Daina, katalikės moterys iš  Biržų ( vad. Rima Zuozienė), Palėvenės ( vad. Aldona Ramanauskienė),  Panevėžio (vad. Milda Krasnickienė),  Pasvalio (vad. Vlada Čirvinskienė), Šiaulių ( vad. Janina Klungevičienė );  Pasvalio rajono vicemeras Povilas Balčiūnas, Pasvalio Krašto muziejaus direktorė Vitutė Povilionienė, muziejaus darbuotojai – Bronislava Lapinskaitė, Vytautas Nevulis, Laimis Jurkus,  Pasvalio Neįgaliųjų Centro grupė   ,,Purienos“,  Gulbinėnų  ir Ličiūnų bendruomenių nariai.

 Šiame renginyje  buvo  pakviesti dalyvauti  taip pat  mūsų ištikimi bičiuliai  iš  Alytaus  –  etnografinis ansamblis  „Dzūkų pulkutcis“ (vad. Antanina Urmanavičienė),  Alytaus Pagyvenusių žmonių Asociacijos vyrų  ansamblis  „Jovaras” (vad. Antanas Ratkevičius ), Alytaus tradicinė liaudies kapela  „Smiltelė“ (vad.  Onutė Tenenienė ).

Sutikimas ir malda Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios šventoriuje

Renginys prasidėjo svečių tradicinių sutikimu Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos šventoriuje. Juos sutiko Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos kun. Nerijus Papirtis, sesuo vienuolė Loreta ir  Pasvalio Katalikės moterys bei Pasvalio  Neįgaliųjų grupė “Purienos”  narės.

Pasvalio Katalikės Moterys visus  konferencijos dalyvius   pakvietė  maldai į bažnyčią.  Po to  buvo  stabtelėta šventoriuje prie čia  palaidotų  kunigų kapų  bei  Laisvės gynėjų kryžiaus .  Malda ir degančių žvakučių liepsna buvo  pagerbta jų atmintis.

Kelionė į Gulbinėnus

Jau nuo pat ryto Pasvalyje buvo  karšta ir tvanku. Tačiau  renginio dalyvai buvo labai kantrūs ir pakilios nuotaikos, nes jiems buvo įdomu susipažinti su Pasvalio kraštu, jo istorija bei patiems dalyvauti šiame renginyje. Todėl visi skubėjo į autobusą, kuris jau laukė prie Pasvalio Krašto muziejaus.

 Kelionės metu pasvalietės trumpai pristatė Pasvalio, Krinčino bei Gulbinėnų  kraštą bei čia gimusias ar gyvenusias  įžymias šio krašto asmenybes: tai Tadeušą Kundzičių- vyskupą, jėzuitą, matematikos, laisvų menų ir filosofijos daktarą, kun. Antaną Vienenažindį, Leonardą Matuzevičių – poetą, politinį kalinį, Eugenijų Matuzevičių – poetą vertėją (Krinčinas) Mykolą Karčiauską – poetą, vertėją (Žvirgždės kaimas, Krinčino seniūnija) Stefaniją Paliulytę – Ladigienę – Lietuvos kariuomenės generolo Kazimiero Ladigos žmoną, visuomenininkę, aktyvią LKMS narę, III Lietuvos seimo narę, publicistę, katalikiškų leidinių redaktorę, politinių kalinių lagerių kankinę, tremtinę, Lietuvos kariuomenės generolą Kazimierą Ladygą,  Mariją Ladigaitę – Vildžiūnienę – grafikę, knygų iliustratorę (Gulbinėnų dvaras).

Gulbinėnų parapijos bažnyčia mus pasitiko kukli ir dvasinga                                                        

Štai ir Gulbinėnai. Liepų alėja pasukome link  Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos bažnyčios . Čia jau mūsų laukė ir pasitiko šios parapijos kun. administratorius mgr. Saulius Keras,  Stefanijos  Paliulytės – Ladigienės ir Kazimiero Ladigos  dukros – Jonė Ladigaitė – Vildžiūnienė, Marija Ladigaitė Ardžiūnienė ir anūkas Linas Ladiga  bei šios parapijos parapijiečiai ir Gulbinėnų  bendruomenės nariai.

Netrukus atvyko visuomet laukiami  renginio dalyviai – LKMS ir renginio globėjas kun. Vytautas Rapalis, bei mūsų kraštietė  LKMS PKMD narė soc. m. dr. Aldona Kačerauskienė iš Vilniaus.

Gulbinėnų parapijos bažnyčia mus pasitiko  kukli ir dvasinga.  Ją puošė įspūdingas altorius, baltų lelijų puokštės, šonuose įstatytos kruopščia išlygintos bažnytinės vėliavos, blizgančios grindys, o svariausia renginio dalyvių gausa.  Net visos bažnyčios  lankos buvo užpildytos sėdinčių žmonių.

 Šv. Mišios Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje

Šv. Mišias aukojo  kun. Vytautas Rapalis ir  kun. Saulius Keras.  Jų metu melstasi už

katalikes moteris, jų vadoves  iškeliavusias į amžinybę : Sofiją, Liuciją, Aldoną – Oną, visas renginio dalyves ir organizatores, Lietuvos partizanų vadą Adolfą Ramanauską – Vanagą, dzūkų ir Pasvalio krašto, Leliškių kaimo partizanus – laisvės gynėjus bei   Pasvalio krašto žmonės.

Skaitinius iš Šv. Rašto skaitė mūsų kraštietė sesė vienuolė Loreta.

Kun. Vytautas Rapalis pasveikino visas katalikes moteris, renginio dalyvius ir organizatorius susirinkusius švęsti Šv. Mišių bei dalyvauti  pasvaliečių katalikių moterų konferencijoje ant ratų. Kartu pasidžiaugė  Pasvalio katalikių moterų aktyvia veikla, bei įsteigtomis Katalikių Moterų draugijomis –  Telšiuose bei  Gargžduose.

Kun. Vytautas pakvietė katalikes moteris  aktyviai dalyvauti  LKMS renginyje , kuris įvyks Šiluvoje š.m. spalio mėnesį. Kun. Vytautas Rapalis katalikėms moterims šia proga perdavė linkėjimus nuo Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo  ir pats palinkėjo savo darbais kasdien Dievui ir jo Motinai Šv. Mergelei  liudytume kad juos mylime ir nuolankiai jiems tarnautume. Šv. Mišių eigoje giedojo svečiai iš Alytaus ir katalikės moteris iš Pasvalio, Palėvens (Kupiškis), Panevėžio, Biržų ir Šiaulių.

Viešnagė Gulbinėnų dvare

Gulbinėnų dvaro šeimininkas Linas Ladiga pakvietė viešnagėn pas save į dvarą. Dvaro rūmai ir parkas priminė mums Lietuvos prezidento Antano Smetonos laikų ir to meto čia gyvenusių  bei dabar juo besirūpinančių žmonių dvasią.

Viešnagė dvare prasidėjo literatūrinę kompozicija iš Emos Mikolėnaitės knygos „Esame. Stefanija  Paliulytė – Ladigienė“. Linas Ladiga – Stefanijos ir Kazimiero Ladigų anūkas istoriškai ir įdomiai bei turtingais faktais pristatė renginio dalyviams pranešimą apie savo senelių Stefanijos Paliulytės – Ladigienės (1901 – 1967 m.)  – Lietuvos kariuomenės generolo Kazimiero Ladigos žmonos, visuomenininkės,  III Seimo  dalyvės, aktyvios LKMS narės, katalikiškų leidinių redaktorės, sovietų okupantų lagerių kankinės, tremtinės, rūpestingos mamos ir  kariškio, nepriklausomybės kovų dalyvio, laisvės kovotojo, vėliau žymaus generolo ir tragiško likimo politinio kalinio Kazimiero Ladigos (1894 – 1941 m.)  bei jų giminės gyvenimo ir veiklos svarbiausius bruožus.

Stefanijos ir Kazimiero Ladigų dukros Jonė Ladigaitė – Vildžiūnienė ir Marija Ladigaitė – Ardžiūnienė papildė savo prisiminimais anūko Lino pranešimą bei pasidžiaugė Pasvalio Katalikių moterų veikla ir padėkojo už saugomą joms labai brangų tėvų atminimą. Šią viešnagę į Gulbinėnų dvarą Pasvalio moterys katalikės buvo pažadėjusios vestoje konferencijoje  „Stefanija Paliulytė – Ladigienė – švento gyvenimo moteris“  Pasvalio Krašto muziejuje 2017 m. gruodžio 16 d.

Vėliau  prasidėjo antroji konferencijos II dalis „Išėjo broliai gint Tėvynės“,  kuri buvo skirta  Lietuvos partizanų vadui  Adolfui Ramanauskui – Vanagui, Pasvalio ir  Dzūkų  krašto partizanams.

Konferencija prasidėjo daina pagal kun. Jono Mačiulio – Maironio žodžius  „Lietuva brangi“.  Ją patriotiškai ir pakiliai atliko svečiai iš Alytaus: Dzūkų pulkucis, pagyvenusių vyrų ansamblis „Jovaras“  ir liaudies ansamblis „Smiltelė“, jiems pritarė  visi renginio dalyviai.

Šia tema pranešimą „Lietuvos partizanų vadas Adolfas Ramanauskas – Vanagas“ pristatė aktyvi  Alytaus miesto visuomenininkė, konservatorė Antanina Urmanavičienė.  Eilėraštį, skirtą  Adolfui Ramanauskui – Vanagui padeklamavo  alytiškė savanorė Jolita Rakauskienė. Ansamblio “Jovaras” narys Antanas Tamošiūnas padeklamavo mūsų kraštiečio poeto Bernardo Brazdžionio eiles skirtas Lietuvai.

Apie Pasvalio krašto partizanus pranešimą pristatė pasvalietės katalikės moterys.

Antano Petrikonio knygą  “Nemeikšiūnai – Kazachija – Kolyma – Vilnius”  vaizdžiai ir konkrečiomis knygos puslapių ištraukomis pristatė Aldona Kačerauskienė.  Šia proga  mūsų kraštietė padovanojo knygų vežimėlį Pasvalio katalikėms moteris .

Prisiminimais apie  laisvės gynėjų  kovos tikslus, tragiškus likimus Gulbinėnų ir Krinčino apylinkėse bei Leliškių mūšį  (Leliškių k., Krinčino seniūnija), bei šio krašto jaunų kaimo vyrų, kurių tėvai turėjo tik apie apie 3- 4 ha žemės plotelį,  jų begalinį tikėjimą Lietuvos laisve,  pasidalijo nuoširdi pagalbininkė ir patarėja sesė vienuolė Loreta, Aloyzas Leiva, Pasvalio katalikių moterų draugijos narė Salomėja Karoblytė –  stropi ir kupina katalikiškos išminties, visuomet su pačiais geriausiais ketinimais, skubanti į pagalbą.

25 vardan Lietuvos laisvės žuvusių partizanų pagerbimas Leliškiuose

Po konferencijos dvare  renginio dalyviai  Leliškių kaime (Krinčino s.) pagerbė 25 partizanus, kurie žuvo vardan Lietuvos laisvės 1945 m. vasario 21 d., besitraukdami nuo žymiai stipresnės sovietų  okupantų apsupties.

 Prie šio paminklo alytiškiai ir pasvalietės katalikės moterys pasikeitė savo krašto žemės saujomis. Tai buvo simbolis jungiantis šio krašto laisvės gynėjus.   Buvo uždegtos žvakutės, padėta lauko gėlių puokštė.  Visų lūpose suskambo Viešpaties Angelo giesmė, patriotinė daina ir  Lietuvos himnas.

Ne ilgais pranešimas, bet malda, prisiminimais, eilėraščių posmais,  partizanių dainomis buvo pagerbta laisvės gynėjų atmintis bei padėkota už  jų kovas ir pralietą kraują dėl mūsų Gimtinės, dėl Lietuvos laisvės.

Renginio aptarimas ir bendrystė Ličiūnų kaime

Renginio aptarimas ir bendrystė vyko  išpuoštoje Ličiūnų kaimo geradarių Joanos ir Algimanto Kairių sodyboje.  Konferencijos dalyvius su duona ir druska, bei ličiūniška gira pasitiko lininiais drabužiais pasipuošę  šio kiemo šeimininkai bei šio kaimo bendruomenės nariai. Sodybos varteliai bei klėtelės vidus buvo iškaišioti berželių šakomis. Prie vartų padėta gelda su vandeniu – rankoms nusiplauti. Ant tvoros lininiai rankšluosčiai  – rankoms nusišluostyti.  Plevėsavo trispalvė. Klėtelės sieną  puošė iš rūtų nupinti Lietuvos Valstybės Atkūrimo garbei – skaičiai 100.

Klėtelės vidų, kurioje kasmet vyksta šio kaimo gegužinės pamaldos,  puošė Šventųjų paveikslai ir nuotraukų paroda, skirta kraštiečiui emeritui vyskupui Jonui Kauneckui.

Kieme išdėlioti suolai svečiams.  Aplinka nuteikė dvasingai ir šiltai.  Svečius ir dalyvius karštu patiekalu, kava ir arbata vaišino Sigutės Kvedarauskienės įmonė, o užsukę į klėtelės vidų, kiekvienas galėjo pasivaišinti  saldžiais patiekalais bei vaisiais  iš savo šventinių lauknešėlių. Konferencijos dalyviai ilgai bendravo, aptarė renginį. Ličiūnų kaimo palaukėje skambėjo dainos ir linksma nuotaika.

Pasvalio katalikės moterys padėkojo svečiams ir dalyviams už kantrybę bei  ištvermę, už  nuoširdžią bendrystę organizuojant LKMS Pasvalio Katalikių Moterų renginius bei palinkėjo  daug dvasinių malonių, sveikatos, prasmingos katalikiškos veiklos, Meilės Dievui, savo Tėvynei Lietuvai ir niekada nenutrūkstančios šios kilnios dvasinės bendrystės. Jiems buvo įteikti geradarių Joanos ir Algimanto iškepti naminės duonos kepalai, knygelės katalikiška tema bei Pasvalio katalikių moterų valdybos paruošti padėkos raštai.