Pagrindinis puslapis Pasaulis Išeivija XIX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas

XIX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas

Juan Ignacio Fourment Kalvelis. Nuotraukų autorė – Ieva Martinaitis

XIX -asis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas vyko 2016 metų sausio 21 – 25 dienomis San Paulo mieste, Brazilijoje. Jame dalyvavo daugiau nei 60 atstovų iš Argentinos, Venesuelos, Urugvajaus, Kanados, Lietuvos ir pačios Brazilijos.

Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas yra Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (P.L.J.S.) ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (P.L.B.) bendras projektas, kurį šiais metais organizavo Brazilijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga (B.L.J.S.) ir yra svarbiausias įvykis Pietų Amerikos lietuviu bendruomenėse ir jaunimo sąjungose.

Ketvirtadienį (21 dieną) vykusioje suvažiavimo atidarymo šventėje skambėjo dainos, buvo žaidžiami įvairūs susipažinimo žaidimai. Po pietų vyko ekskursija į San Paulo centrą, kurios metu aplankėme svarbiausius miesto objektus. Vakare vyko oficiali ceremonija, kurioje sveikinimo žodį tarė LR užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius, PALJ ir suvažiavimo steigėjas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams, katalikams prel. Edmundas J. Putrimas. Paskutinioji pasisakė Brazilijos lietuvių jaunimo sąjungos (B.L.J.S.) valdybos pirmininkė Laima Zizas ir kuri šventė savo gimtadienį tą dieną. Vakaro programa dalyvius linksmino braziliškos muzikos spektaklis “show da Bateria Infanteria da UFABC”.

Penktadienio ryte visi suvažiavimo dalyviai isvažiavo į lietuvišką sodybą „Lituanika“ prie Atibaia‘ miestelio 120 km nuo Sao Paolo. Sodyba „Lituanika“ buvo isteigta po II ojo Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongreso 1976 metais.  Ten turėjome puikią progą pabendrauti sausio mėn. vasaros karštyje ir pasidžiaugti tropikine gamta.  Per dienas mes dainavome lietuviškas dainas, vyko intensyvios diskusijos ir seminarai apie lietuvių tapatybę Pietų Amerikoje ir talentu vakaro pasirodymus apie lietuviskas legendas ir pasakas.  Buvo puikia proga visiems išreikšti savo talentus ir žiūrovams linksmai pasijuokti iš aktorių kūrybingumus.

„Studijų dienose“ arba diskucijas pravede populiarus dainininkas Lietuvoje, gimęs Kolumbijoje, Jurgis Didžiulis. Jis kalbėjo apie identitetą, tapatybę, ir apie tai, ką reiškia būti lietuviu. Vakare J. Didžiulis visiems dalyviams surengė savo koncertą. Taip pat prie suvažiavimo dalyvių prisijungė visame pasaulyje garsūs lietuvių kilmės dailininkai „dvynukai“ (Os Gemeos), piešiantys graffiti technika. Jie pasakojo apie savo darbus Lietuvoje, JAV ir Brazilijoje.

Sekmadienį ryto Suvažiavimo delegacija grįžo į San Paiulo miestą, kur dalyvavo šv. Mišiose Švento Juozapo lietuvių parapijoje kurias atnašavo PLB Valdybos Sielovados reikalų komisijos narys Prelatas Edmundas Putrimas ir  giedojo Švento Juozapo vietinis lietuvių choras. Po mišių prelatas Putrimas kvietė visus dalyvius susirinkti prie „Lietuvos laisvės“ paminklo pagerbti Sausio 13-osios aukas, kurios nepabūgo sovietinės armijos ir gynė Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą. Prie paminklo URM viceministras M. Bekesius pasakė jautria patriotine kalbą pries padedant trylika geliu prie Laisves paminklo ir po visi sugiedojome Lietuvos tautine himna. Baiginat visas iskimes, parapijos salėje vyko bendri pietūs kurias vaisino Brazilijos Lietuviu Bendruomene.

XIX Suvažiavimas oficialiai pasibaigė Brazilijos Lietuvių Sąjungos draugijoje. Buvo pagebta Brazilijos L.J.S. valdyba: pirmininke Laima Zizas, vicepirmininkas Guilherme Bragov, tarptautinė ryšininke Audra Zizas, iždininke Mariane Prokopas, ryšininke Debora Juraitis ir sekretorius Thomas Stepanoff.

Rodrigo Salto Bogušas pakvietė visus i XX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimą, kuris vyks kitų metų sausio mėnesį Argentinoje.

PALJ suvažiavimą organizavo:

Brazilijos lietuvių jaunimo sąjunga (BLJS)

Globėjai:

Šv. Pranciškaus vienuolės, Vila Zelinoj

Brazilijos lietuvių bendruomenė (BLB);

Šv. Juozapo draugija (Sao Paolo);

Lietuvos Respublikos generalinė konsulė Brazilijoje Laura Guobužaitė ir jos sekretorė Simona Janavicius Romero

PALJ suvažiavimo steigėjas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams- katalikams prel. Edmundas Putrimas.

Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB)

Rėmėjai:

Lietuvių Fondas iš Čikagos (JAV)

Lietuvos Respublikos generalinė konsulė Brazilijoje Laura Guobužaitė.